Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-cbb750b4-ff43-4ed0-9ef8-266959c95b65

Czasopismo

Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska

Tytuł artykułu

System zarządzania projektami jako element procesu innowacyjnego w uczelniach i jednostkach badawczo-rozwojowych

Autorzy Ober, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Project management system as a part of innovation process in universities and other research institutions
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Artykuł przedstawia wyniki pilotażowych badań w zakresie stosowania systemów zarządzania projektami, jako wewnętrznego czynnika wpływającego na zdolność uczelni do tworzenia i wdrażania przydatnych rynkowo innowacji.
EN The paper presents results of initial research on project management systems applied as an internal factor affecting university capacity to develop and implement market targeted innovation.
Słowa kluczowe
PL zarządzanie   projekt   innowacje   uczelnia   jednostka badawczo-rozwojowa  
EN project   management system   innovation   university   research institution  
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Czasopismo Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
Rocznik 2015
Tom z. 78
Strony 305--317
Opis fizyczny BIbliogr. 19 poz., wykr.
Twórcy
autor Ober, A.
  • Politechnika Śląska, Centrum Zarządzania Projektami
Bibliografia
1. Komisja Europejska, Komunikat Komisji EUROPA 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Bruksela, 3.3.2010, KOM(2010) 2020 wersja ostateczna: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:PL:PDF.
2. Strategia Rozwoju Kraju 2020, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, wrzesień 2012, Dokument przyjęty uchwałą Rady Ministrów w dniu 25 września 2012 r.
3. Innovation Union Scoreboard 2014, European Commission, European Union, 2014. 316 A. Ober
4. OECD/Eurostat (2005), Oslo Manual: Guidelines for Collecting and Interpreting Innova-tion Data, 3rd Edition, The Measurement of Scientific and Technological Activities, OECD Publishing.
5. Etzkowitz H., Leydesdorff L.: The dynamics of innovation: from National Systems and “Mode 2” to a Triple Helix of university-industry-government relations. “Research Policy”, Vol. 29, Iss. 2, February 2000.
6. http://triplehelix.stanford.edu/3helix_concept.
7. Mowery D.C., Sampat B.N.: Universities in national innovation systems. Haas School of Bisuness, U.C. Berkely, School of Public Policy, Georgia Institute of Technology.
8. Stabrył A., Małkus T. (red.): Strategie rozwoju organizacji, s. Encyklopedia Zarządzania, Mfiles.pl, Kraków 2012.
9. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2010-2012. GUS, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Warszawa 2013.
10. Projekty komercjalizacji B+R. Przygotuj – Oceń – Realizuj. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Warszawa 2014.
11. Jasiński A.H.: Innowacyjność w gospodarce Polski. Modele, bariery, instrumenty wspar-cia. Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania, Warszawa 2014.
12. Łunarski J.: Zarządzanie technologiami. Ocena i doskonalenie. Politechnika Rzeszowska, Rzeszów 2009.
13. Komercjalizacja B+R dla praktykópraktyków 2013, NCBR.
14. Rasmussen E.: How New Technology Businesses Benefit from the University? An Enter-preneurial Competency Perspective. Academy of Management Proceedings, January 2014, http://proceedings.aom.org.
15. Karbownik A., Wodarski K.: System zarządzania projektami w Politechnice Śląskiej, [w:] Pyka J. (red.): Nowoczesność przemysłu i usług. Koncepcje, metody i narzędzia współczesne-go zarządzania. TNOiK, Katowice 2011.
16. Wirkus M., Lis A.: Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi. Warszawa 2012.
17. Załącznik do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu zarządzania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju realizacją badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa (DzU 2011, nr 18, poz. 91).
18. www.ncn.gov.pl/o-ncn/zadania-ncn.
19. www.ncbr.gov.pl/o-centrum/.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-cbb750b4-ff43-4ed0-9ef8-266959c95b65
Identyfikatory