Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-c260465a-39bc-4f82-b361-56b6efe7cc2b

Czasopismo

Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska

Tytuł artykułu

Zarządzanie strategiczne realizacją zadań transportowych w podziemnych systemach transportu w kopalni węgla kamiennego

Autorzy Bednarczyk, Ł.  Jamrozy, J.  Janas, J. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Strategic management of transport tasks realization of an underground transport systems working in hard coal mine
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Wydobycie węgla w głębinowej kopalni wymaga powiązanych technologicznie procesów i wykonywanych jednocześnie prac w rozległej sieci wyrobisk podziemnych, do których należy dostarczyć niezbędny materiał, części maszyn i urządzeń. Ze względu na trudne warunki górniczo-geologiczne potrzeby transportowe charakteryzują się dużą zmiennością. Sprawny system transportu jest kluczowy dla utrzymania nieprzerwanego procesu produkcji, natomiast właściwe zarządzanie realizacją zadań transportowych jest konieczne dla optymalnego funkcjonowania systemu transportu. W artykule opisano genezę zmienności potrzeb transportowych, w odniesieniu do otocznia naturalnego, jak i techno-logicznego. Na podstawie analizy pracy przykładowego układu transportu usystematyzowano potrzeby transportowe oraz określono jak kształtuje się ich poziom zmienności. Przeanalizowano metody zarządzania, wskazując na zarządzanie strategiczne jako działanie umożliwiające sterowanie procesami transportowymi z szerokiej perspektywy całościowego ujęcia zakładu produkcyjnego, uwzględniając wpływ otocznia. Przeanalizowano możliwość zwiększenia stopnia swobody wykonywania planu transportu na poszczególnych szczeblach decyzyjnych jako możliwość adaptacji do zmienności potrzeb transportowych. Wnioski z powyższych rozwiązań nakreśliły sposób zarządzania realizacją zadań transportowych w zmiennym środowisku kopalni podziemnej zapewniając optymalizację systemu transportu podziemnego.
EN Coal extraction in hard coal mine require technologically connected processes and simultaneously performed tasks in wide network of underground pits, which include supply of necessary materials, machine parts and devices. Due to difficult mining and geological conditions, transport requirements are extremely variable. Efficient transport system is crucial for continuous production process, however appropriate management of transport tasks realization is necessary for optimal operation of transport system. Article presents origins of transport requirements variability in relation to natural and technological environment. On the basis of work analysis of exemplary transport system, transport requirements were structured and defined how transport system level of variability is formed. Management methods were analysed, pointing to strategic management as operation that allows to control transport processes from a broad perspective of comprehensive recognition of production plant, having regard to environment impact. Possibility of increasing margin of discretion of transport plan implementation at various decision levels as possibility of adaptation to transport requirements variability was examined. Conclusions of mentioned solutions delineated a way of management of transport task implementation in volatile underground mine environment. This ensured underground transport system optimization.
Słowa kluczowe
PL transport kopalniany   logistyka   zarządzanie transportem   górnictwo podziemne  
EN underground transport   logistic   transport management   underground mining  
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Czasopismo Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
Rocznik 2018
Tom z. 132
Strony 61--76
Opis fizyczny Bibliogr. 21 poz.
Twórcy
autor Bednarczyk, Ł.
autor Jamrozy, J.
autor Janas, J.
Bibliografia
1. Antoniak, J. (1990). Urządzenia i systemy transportu podziemnego w kopalniach. Katowice: Śląsk.
2. Bienioka, H. (2001). Podstawy zarządzania Przedsiębiorstwem Tom 1, Metody zarządzania. Katowice: Akademia Ekonomiczna im. Karola Akademickiego.
3. Bienioka, H. (2003). Podstawy zarządzania Przedsiębiorstwem Tom 1, Pojęcia funkcje, zasoby. Katowice: Akademia Ekonomiczna im. Karola Akademickiego.
4. Bogdaniecko, J. (2010). Organizacja i zarządzanie w zarysie. Warszawa: WWZ.
5. Brzeziński, M. (2005). Logistyka wojskowa. Warszawa: Bellona.
6. Cabała, P. (2014). Podejmowanie decyzji w warunkach niepełnej informacji. Wybrane zagadnienia. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
7. Cyfert, Sz., Dyduch, W., Latusek-Jurczak D., Niemczyk, J., Sopińska, A. (2014). Subdyscypliny w Naukach o Zarzadzaniu – Logika wyodrębnienia, identyfikacja modelu koncepcyjnego oraz zawartość tematyczna. Organizacja i Kierowanie, 1(161), 37-49.
8. Gierszewska, G., Olszewska, B. (2013). Zarządzanie strategiczne dla inżynierów. Warszawa: PWE.
9. Jałowiec, T. (2013). Współczesne koncepcje i metody zarządzania w logistyce wojskowej: analiza, ocena i propozycje dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa: AON.
10. Jones, P. (2010). Komunikowanie strategii. Warszawa: Wolters Kluwer.
11. Juchowicz, M. (2010). Zarządzanie przez zaangażowanie. Koncepcje Kontrowersje Aplikacje. Warszawa: PWE.
12. Kręcikija, J., Wołejszo, J. (2007). Podstawy dowodzenia. Warszawa: Akademia Obrony Narodowej.
13. Piasecki, S. (2009). Podstawy logistyki. T. 2. Warszawa: Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki.
14. Polowczyk, J. (2014). Zarządzanie strategiczne jako wielowymiarowa przestrzeń paradoksów. Studia Oeconomica Posnaniensia, 2, 2(263), 107-125.
15. Rutkowski, K. (2004). Zarządzanie łańcuchem dostaw – próba sprecyzowania terminu i określania związku z logistyką. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 12.
16. Rydzkowski, W., Wojewódzki Król, K. (1997). Transport. Warszawa: PWN.
17. Skulimowski, A.M.J., Pukocz, P. (2011). Systemy wspomagania decyzji strategicznych oparte na roadmappingu technologicznym. Pomiary Automatyka Robotyka, 12, 165-172.
18. Stabryła, A. (2000). Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy. Warszawa: PWN.
19. Strużycki, M. (2008). Podstawy zarządzania. Warszawa: Wydawnictwo SGH.
20. Świerczek, A. (2006). Koncepcja zarządzania procesami logistycznymi w przedsię-biorstwie. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy, 1(2). Katowice, 115-124.
21. Zorychta, A., Burtan, Z. (2008). Uwarunkowania i kierunki rozwoju technologii podziemnej eksploatacji złóż w polskim górnictwie. Gospodarka Surowcami Mineralnymi, 24, 1/2, 53-70.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-c260465a-39bc-4f82-b361-56b6efe7cc2b
Identyfikatory