PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Innowacje w procesie umiędzynarodowienia szkół wyższych

Autorzy
Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Innovations in the process of internationalization of higher education
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Jednym z podstawowych wyzwań polskiego szkolnictwa wyższego jest intensyfikacja aktywności międzynarodowej we wszystkich obszarach działalności. Wymaga to poszukiwania nowych form kształcenia, sposobów nawiązywania kontaktów umożliwiających trwałe funkcjonowanie w międzynarodowych sieciach akademickich. W pracy przedstawiono przesłanki i uwarunkowania innowacyjności w szkolnictwie wyższym, w kontekście możliwości wspierania procesów umiędzynarodowienia. Podkreślono rolę technologii informacyjno-komunikacyjnych w rozwoju innowacyjnych form umiędzynarodowionego kształcenia, takich jak mobilność wirtualna, otwarta edukacja.
EN
One of the basic challenges of Polish higher education is the intensification of international activity in all areas of activity. This requires searching for new forms of education, ways of establishing contacts enabling permanent functioning in international academic networks. The paper presents the reasons and determinants of innovation in higher education in the context of the possibility of supporting internationalization processes. The role of information and communication technologies in the development of innovative forms of internationalized education, such as virtual mobility and open education, was emphasized.
Rocznik
Tom
Strony
117--130
Opis fizyczny
Bibliogr. 34 poz.
Twórcy
autor
 • Akademia Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki, Wrocław
Bibliografia
 • 1. (www 1) http://www.bip.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2017_11/eadf62d20e216cb5ce9d545628 d7809dd2.pdf, 7.02.2018.
 • 2. (www 2) http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/konkurs-na-realizacje-projektu-w-ramach30 przedsiewziecia-pod-nazwa-polski-mooc.html#1, 7.02.2018.
 • 3. (www 3) https://heinnovate.eu/en, 7.02.2018.
 • 4. (www 4) https://heinnovate.eu/en/about, 7.02.2018.
 • 5. (www 5) https://www.reuters.com/innovative-universities-2017/methodology, 3.02.2018.
 • 6. Beelen, J., Jones, E. (2015). Europe Calling: A New Definition for Internationalization at Home. International Higher Education, 83: Special Issue.
 • 7. Bijnens, H., Boussemaere, M., Rajagopal, K., de Beeck, I.O., Van Petegem, W. (2006). European cooperation in education through Virtual Mobility, A best practice manual. Heverlee (Belgium).
 • 8. Działania na rzecz otwartej edukacji: innowacyjne nauczanie i uczenie się dla wszystkich dzięki nowym technologiom i otwartym zasobom edukacyjnym (2013). Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. Komisja Europejska, Bruksela, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013DC0654&from=pl, 20.01.2018.
 • 9. Erasmus+ Programme Guide – Version 2 (2018): 15/12/2017, https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus2/files/erasmus-plus-programme11 guide2_en.pdf, 22.01.2018.
 • 10. Gaebel, M. (2014). MOOC masowe otwarte kursy online. EUA, Bruksela 2013, Warszawa: FRSE.
 • 11. Geryk, M. (2011). Marketing a rozwój niepublicznych uczelni w kontekście społecznej odpowiedzialności. W G. Nowaczyk, D. Sobolewski (red.), Marketing w szkole wyższej. Przemiany w orientacji marketingowej. Poznań: Wyd. Wyższej Szkoły Bankowej.
 • 12. Guidelines for Quality Provision in Cross-border Education (2005). Paris: UNESCO/OECD, http://www.oecd.org/dataoecd/27/51/35779480.pdf, 10.01.2018.
 • 13. Guri-Rosenblit, S. (2008). Zróżnicowanie i umasowienie systemów edukacji wyższej. W B.D. Gołębniak (red.), Pytanie o szkołę wyższą. W trosce o człowieczeństwo. Wrocław: Wyd. Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.
 • 14. Internationalisation of higher education. Study (2015). Directorate-General for Internal Policies, Policy Department B: Structural and Cohesion Policies Culture and Education, European Parliament, http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/
 • 540370/IPOL_STU(2015)540370_EN.pdf, 11.01.2018.
 • 15. Knight, J. (2006). Higher Education Crossing Borders: A Guide to the Implications of the General Agreement on Trade in Services (GATS) for Cross-border Education, A Report Prepared for the Commonwealth of Learning and UNESCO. COL/UNESCO, France.
 • 16. Knight, J., McNamara, J. (2017). Transnational education: a classification framework and data collection guidelines for international programme and provider mobility (IPPM), https://www.britishcouncil.org/sites/default/files/tne_classification_framework-final.pdf, 1.02.2018.
 • 17. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów w sprawie Planu działania w dziedzinie edukacji cyfrowej (2018). Bruksela, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0022&from=PL, 7.02.2018.
 • 18. Konkluzje Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie mobilności młodzieży, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:42008X2 1221(01)&from=PL, 15.01.2018.
 • 19. Konkluzje Rady na temat poziomu odniesienia w dziedzinie mobilności. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dn. 20.12.2011 r., http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011XG1220(06)&from=PL, 15.01.2018.
 • 20. Middlehurst, R. (2006). A world of borderless higher education – impact and implications. UNESCO.
 • 21. Montes, R., Gea, M., Dondi, C., Salandin, T. (2011, April). Virtual Mobility: the value of inter-cultural exchange. eLearningPapers24, https://www.openeducationeuropa.eu/sites/default/files/legacy_files/media25526.pdf, 11.01.2018.
 • 22. Morawski, R. (2009). Uwarunkowania międzynarodowe i internacjonalizacja szkolnictwa wyższego. Polskie szkolnictwo wyższe: stan, uwarunkowania i perspektywy. Warszawa: Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego.
 • 23. Nowe sposoby uczenia się i nauczania w szkolnictwie wyższym (2015). Sprawozdanie dla Komisji Europejskiej, Grupa wysokiego szczebla do spraw modernizacji szkolnictwa wyższego. Warszawa: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.
 • 24. Peer Review Poland’s Higher Education and Science System, Horizon 2020 Policy Support Facility (2017, September). European Commission, Brussels, doi: 10.2777/193011, https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/4b69dc1c-969d-11e7-b92d-01aa75ed71a1/language-en, 22.01.2018.
 • 25. Pluta-Olearnik, M. (red.) (2009). Przedsiębiorcza uczelnia i jej relacje z otoczeniem. Warszawa: Difin.
 • 26. Pluta-Olearnik, M. (2006). Rozwój usług edukacyjnych w erze społeczeństwa informacyjnego. Warszawa: PWE.
 • 27. Pluta-Olearnik, M. (2013). Marketing przedsiębiorstw usługowych w procesie internacjonalizacji. Warszawa: PWE.
 • 28. Program rozwoju szkolnictwa wyższego i nauki na lata 2015-2030. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2015, wrzesień), http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/program-rozwoju-szkolnictwa-wyzszego-i-nauki-na-lata-2015-2030.html, 8.01.2018.
 • 29. Program umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2015), http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/program-umiedzynarodowienia-szkolnictwa-wyzszego.html, 8.01.2018.
 • 30. Tilak, J.B.G. (2011). Trade in higher education: The role of the General Agreement on Trade in Services (GATS). Paris: UNESCO, International Institute for Educational Planning.
 • 31. Umiędzynarodowienie szkolnictwa wyższego studium (2015). Bruksela, Komisja Kultury i Edukacji Parlamentu Europejskiego, http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/540370/IPOL_STU(2015)540370(SUM01)_PL.pdf, 11.01.2018.
 • 32. Vriens, M., Van Petegem, W. (2011). Make it work! Integrating virtual mobility in international work placements, https://www.efmd.org/projects-test?download=2:02-eu3 vip-manual, 11.01.2018.
 • 33. Wächter B. (2000). Internationalisation at home – the context, In: Internationalisation at Home A Position Paper. Amsterdam: European Association for International Education (EAIE).
 • 34. Woźnicki, J. (red.) (2012). Benchmarking w szkolnictwie wyższym. Wybrane problemy: Elastyczność, e-learning, wewnętrzne systemy zapewniania jakości w systemie kształcenia, gospodarka zasobami dla poprawy produktywności i konkurencyjności – kontrola zarządcza. Warszawa: Fundacja Rektorów Polskich.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-b76b8fb5-a4ed-48aa-adfc-375a1d7c003b
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.