Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-b246fee3-3d21-410d-9cb3-1c8fcdefc899

Czasopismo

Architectus

Tytuł artykułu

Budynek Rady Miejskiej w Bolonii jako przykład architektury proekologicznej

Autorzy Widera, B. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The City Council building in Bologna as an example of pro-ecological architecture
Języki publikacji PL, EN
Abstrakty
PL Nowa siedziba Rady Miejskiej w Bolonii autorstwa Mario Cucinella Architects jest przykładem holistycznie zaprojektowanego obiektu, prezentującego metody tworzenia środowiska zbudowanego z odpowiedzialnością wobec środowiska naturalnego. Postawa proekologiczna w architekturze została uwidoczniona poprzez podwyższenie efektywności energetycznej oraz prawidłową orientację budynku względem stron świata, uwzględniającą lokalne uwarunkowania klimatyczne. Wykorzystywanie pasywnych zysków solarnych zimą, chłodzenia za pomocą przepływu powietrza latem, a także stosowanie wentylacji naturalnej w strefach publicznych i doświetlenia światłem dziennym powierzchni biurowych pozwalają wymiernie obniżyć zużycie energii. Duże znaczenie ma również kwestia pozyskiwania wody deszczowej i racjonalnego gospodarowania wodą w budynku. Zapewnienie korzystnego mikroklimatu we wnętrzach i w otoczeniu budynku wpływa na poprawę komfortu użytkownika. Dodatkowo podnoszą go łatwa dostępność komunikacyjna i kreowanie przyjaznej przestrzeni publicznej. Z kolei wysoki komfort użytkownika skutkuje podniesieniem jakości życia zarówno w skali najbliższej okolicy, jak i w skali miasta. Siedziba rady miejskiej jako jeden z najważniejszych obiektów administracji publicznej pomaga stworzyć wzorzec do naśladowania wśród lokalnej społeczności. Jest także przykładem, iż odpowiednia decyzja o lokalizacji budowli tej rangi może znacząco wpłynąć na podwyższenie standardu dzielnicy. Oprócz przesłania edukacyjnego, związanego z promowaniem architektury proekologicznej, autorzy budynku Rady Miejskiej w Bolonii podkreślają jego aspekty estetyczne oraz znaczenie w krajobrazie kulturowym miasta.
EN The new City Council building in Bologna, designed by Mario Cucinella Architects is an example of the holistically designed object, that presents methods of built environment creation with the responsibility towards the natural environment. Pro-ecological attitude has been accentuated in the architecture through the increased energy efficiency and proper building orientation considering geographical directions and local climate conditions. The usage of passive solar gain in the winter, cooling air flow through the summer as well as the natural ventilation in public zones and daylight illumination of the office space, allow significant reduction of the energy consumption. The issue of rainwater collection and rational water management in the building has been also very important. Providing a favorable microclimate in the building interiors and its surroundings influences the improvement of the user comfort. Additionally this convenience is increased with a good connection with the transport network and creation of easily accessible, welcoming public space. The high level of user comfort results with an increased quality of life, both in scale of the district and the city. The City Council building, as one of the most important public administration facilities, helps to establish the pattern to be spread and followed among the local society. It is also an example that shows how the right decision about the location of the building of this rank can affect the upgrade of the neighborhood. In addition to the educational message, regarding the promotion of pro-ecological architecture, the authors of the City Council building in Bologna emphasize its aesthetic aspects and the importance in the cultural landscape of the city.
Słowa kluczowe
PL architektura ekologiczna   projektowanie zrównoważone   zielony budynek  
EN ecological architecture   sustainable design   green building  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
Czasopismo Architectus
Rocznik 2014
Tom Nr 2(38)
Strony 59--67
Opis fizyczny Bibliogr. 9 poz., rys.
Twórcy
autor Widera, B.
  • Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej/Faculty of Architecture, Wrocław University of Technology
Bibliografia
[1] Cucinella M., Il tempo che verra, „More with Less” [Bologna], 2008, Iss. 1, 49.
[2] Cucinella M., Una città in Comune, „More with Less” [Bologna], 2008, Iss. 1, 30–33.
[3] Giorgi A., Mario Cucinella, Edilstampa, Roma 2006.
[4] Bush-Brown A., Louis Sullivan, George Braziller, New York 1960.
[5] Wright F.L., An Autobiography (1931), Pomegranate Commu nications, New York 2005.
[6] Brundtland G.H., The World Commission on Environment and Development, Our Common Future, United Nations, New York 1987.
[7] Baranowski A., Projektowanie zrównoważone w architekturze, Wydawnictwo PG, Gdańsk 1998.
[8] Dahl T., Climate and Architecture, The Royal Danish Academy of Fine Arts, School of Architecture Publishers, Taylor & Francis Group, Routledge, Copenhagen 2010.
[9] Cucinella M., Mario Cucinella Architects, MCA, Bologna 2009.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-b246fee3-3d21-410d-9cb3-1c8fcdefc899
Identyfikatory
DOI 10.5277/arc140206