Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-b0d66be6-6e41-4cc6-9082-9e9d8c3be217

Czasopismo

Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport

Tytuł artykułu

Strategiczny kontekst procesu wymiany autobusów komunikacji publicznej o napędzie konwencjonalnym na autobusy elektryczne

Autorzy Krawiec, S.  Markusik, S.  Żochowska, R.  Karoń, G.  Krawiec, K.  Sobota, A.  Kłos, M. J. 
Treść / Zawartość http://pnpw-transport.publisherspanel.com/resources/html/cms/MAINPAGE
Warianty tytułu
EN Strategic context of public transport bus exchange with conventional propulsion to electric buses process
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Zamiana floty autobusów z napędem konwencjonalnym (silniki Diesla lub hybrydy) na napęd elektryczny to proces, przed którym stoi wiele miast w Polsce. Decydenci mający wpływ na te działania muszą w pierwszej kolejności zdefiniować strategię wymiany określającą minimalny czas przeznaczony na wymianę, przebieg tego procesu i środki finansowe potrzebne w określonym czasie. Przed podjęciem takiej decyzji mogą wspierać się różnymi narzędziami, do których zaliczyć będzie można rezultaty aktualnie realizowanego projektu PLATON. Celem tego projektu jest zdefiniowanie procesu planowania w transporcie publicznym konwersji istniejącej floty autobusów z napędem konwencjonalnym do 100% udziału autobusów elektrycznych oraz implementacja tego procesu z wykorzystaniem narzędzia informatycznego opartego na ogólnodostępnych technologiach internetowych. W artykule scharakteryzowano czynniki mogące mieć wpływ na proces wymiany w pięciu obszarach: politycznym, ekonomicznym, ekologicznym, społecznym i technicznoorganizacyjnym. Czynniki, o których mowa są składowymi przygotowywanego modelu odwzorowującego proces konwersji floty.
EN Conversion of the bus fleet with conventional propulsion (Diesel or hybrid engines) to electric drive is a process that many cities in Poland face. Decision-makers, who influences these activities have to define an exchange strategy at the first step, defining min. time spent on exchange, the course of this process and financial resources needed at a specific time. Before making such a decision, they can be supported by various tools that will include the results of the currently realized PLATON project. The aim of this project is to define the process of planning the conversion of the existing fleet of conventional buses in public transport to 100% share of electric buses, and the implementation of this process as an IT tool, widely available in the Internet. The article describes the factors that may affect the exchange process in five areas: political, economic, ecological, social and technical-organizational ones. These factors are the components of the model that maps the fleet conversion process.
Słowa kluczowe
PL autobusy elektryczne   konwersja floty autobusów   PLATON  
EN electric buses   bus fleet conversion   PLATON  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
Czasopismo Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
Rocznik 2018
Tom z. 120
Strony 209--218
Opis fizyczny Bibliogr. 15 poz.
Twórcy
autor Krawiec, S.
  • Politechnika Śląska, Wydział Transportu
autor Markusik, S.
  • Politechnika Śląska, Wydział Transportu
autor Żochowska, R.
  • Politechnika Śląska, Wydział Transportu
autor Karoń, G.
  • Politechnika Śląska, Wydział Transportu
autor Krawiec, K.
  • Politechnika Śląska, Wydział Transportu
autor Sobota, A.
  • Politechnika Śląska, Wydział Transportu
autor Kłos, M. J.
  • Politechnika Śląska, Wydział Transportu
Bibliografia
1. Biała Księga. Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu. Komisja Europejska KOM(2011) 144 wersja ostateczna. Bruksela 28.03.2011.
2. Cieśla M.: Wybór priorytetów technologicznych w transporcie metodą foresight dla województwa śląskiego. Rozprawa doktorska. Politechnika Warszawska 2009.
3. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy. https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32008L0050 (odsłona z dnia 2018.04.21).
4. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/33/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego (Tekst mający znaczenie dla EOG). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32009L0033 (odsłona z dnia 2018.04.21).
5. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/94/UE z dnia 22 października 2014 r. w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych (Tekst mający znaczenie dla EOG). https://eurlex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex%3A32014L0094 (odsłona z dnia 2018.04.21).
6. Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. Komisja Europejska KOM(2010) 2020 wersja ostateczna. Bruksela, 3.3.2010.
7. Jacyna M. i.in.: System Logistyczny Polski. Uwarunkowania techniczno-technologiczne ko modalności transportu. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2012.
8. Karoń G.: Czy autobus elektryczny może być czynnikiem rozwoju transportu publicznego? Komunikacja Publiczna 2 (2015): 23-29.
9. Komisja Europejska. InCo Flagship on Integrated multimodal, low-emission freight transport systems and logistics. MG-2-9-2019. http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/mg-2-9-2019.html (odsłona z dnia 2018.04.21).
10. Komisja Europejska. Upgrading transport infrastructure in order to monitor noise and emissions; Horizon 2020. LC-MG-1-9-2019. http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-mg-1-9-2019.html (odsłona z dnia 2018.04.21).
11. Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, miasta, obszary wiejskie. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Warszawa 2010. http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WMP20110360423/O/M20110423.pdf (odsłona z dnia 2018.04.21).
12. Markusik S. i inni: Scenariusze rozwoju technologicznego „Transport i infrastruktura transportowa” - Priorytetowe Technologie dla Zrównoważonego Rozwoju Województwa Śląskiego. Cz. 3. Branżowe Scenariusze Rozwoju Technologicznego Województwa Śląskiego. Główny Instytut Górnictwa, Katowice, 2008. str. 241-290.
13. Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.). Warszawa 2017. https://www.miir.gov.pl/media/48672/SOR.pdf (odsłona z dnia 2018.04.21).
14. Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, Dz. U. 2018 poz. 317.
15. Ziembicki M., Pyza D.: Wybrane aspekty eksploatacji taboru niskoemisyjnego w transporcie publicznym. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. z. 112, str. s. 441-450. Warszawa 2016.
Uwagi
PL Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-b0d66be6-6e41-4cc6-9082-9e9d8c3be217
Identyfikatory