Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BWM3-0022-0010

Czasopismo

Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów

Tytuł artykułu

Zawartość arsenu, kadmu i niklu w pyle PM10 na obszarach o różnym stopniu antropopresji

Autorzy Cenowski, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Content of arsenic, cadmium and nickel in dust PM10 taken from atmospheric air in reference to points of different degree of antropogenic stress
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Artykuł dotyczy problemu zawartości arsenu, kadmu i niklu w pyle zawieszonym PM10 pobieranym z powietrza atmosferycznego oraz w pyłach emitowanych do powietrza ze źródeł na obszarze Polski. Analizę przeprowadzono w odniesieniu do punktów o różnym stopniu antropopresji, oddzielnie w sezonie grzewczym i niegrzewczym. Przedstawiono możliwe przyczyny dużego zróżnicowania zawartości analizowanych metali w pyłach emitowanych do powietrza i pyłach pobieranych na stacjach monitorujących jakość powietrza atmosferycznego.
EN The article concerns on the problem of content of arsenic, cadmium and the nickel in dust PM10 taken from atmospheric air as well as in introduced to air from sources on area of Poland. Analysis were conducted in reference to points of different degree of antropogenic stress, taking into account division on seasons. Possible reasons which introduced large differentiation of analyzed metals content in dust samples emitted to the air are also discussed.
Słowa kluczowe
PL zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego   stężenia zanieczyszczeń powietrza  
EN air pollution   air pollutants concentration  
Wydawca Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce, Zarząd Główny
Czasopismo Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów
Rocznik 2009
Tom Vol. 43 nr 3
Strony 94--103
Opis fizyczny Bibliogr. 7 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Cenowski, M.
  • Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, 40-844 KATOWICE, ul. Kossutha 6
Bibliografia
[l] Dyrektywa 2004/1 07/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 kwietnia 2004r. w sprawie arsenu, kadmu, rtęci, niklu i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w otaczającym powietrzu, Dz. U. Unii Europejskiej z dnia 26.01.2005 poz. L.23/3
[2] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. nr 47/2008, poz. 281)
[3] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17grudnia 2008 r. w sprawie oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz. U. nr 5 z dnia 16 stycznia 2009 r.)
[4] Cenowski M., Kliś Cz., Bronder J.,Dyduch B.: Aktualizacja dla lat 2005 - 2007 oceny zanieczyszczenia powietrza w województwie śląskim w oparciu o modelowanie matematyczne ze szczególnym uwzględnieniem wpływu różnych źródeł emisji i zastosowanych parametrów do obliczeń dla dwutlenku siarki, tlenków azotu, pyłu zawieszonego PM10, benzenu, ołowiu i tlenku węgla oraz arsenu, kadmu, niklu i benzo/a/pirenu za 2007 rok, Raport IETU, Katowice, luty 2009
[5] Olendrzyński K.i inni:, Inwentaryzacja emisji do powietrza S02, N02, CO, NH3, pyłów, metali ciężkich, NMLZO i TZO w Polsce za rok 2007, IOŚ, KCIE, Warszawa, luty 2009
[6] Hławiczka S. i inni:, Analiza stanu zanieczyszczenia powietrza pyłem PM10 i PM2.5 z uwzględnieniem składu chemicznego pyłu, w tym metali ciężkich i WW A, IETU, Raport IETU, Katowice ,maj 2008
[7] Metale ciężkie w środowisku, praca zbiorowa pod red. S. Hławiczki, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 2008
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BWM3-0022-0010
Identyfikatory