PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Zapachowa jakość powietrza w zakładzie utylizacji odpadów komunalnych

Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Odour quality of air at a municipal waste utilization plant
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Wśród cech powietrza zewnętrznego można wyróżnić cechy jakościowe i ilościowe. Jedną z ważnych cech jakościowych jest intensywność zapachu, cechą ilościową - stężenie zapachowe (definiowane zgodnie z PN-EN 13725). W ramach pracy zbadano korelację między siłą zapachu występującego w zakładach utylizacji odpadów komunalnych a stężeniem zapachowym. Oszacowano współczynnik proporcjonalności w psychofizycznym równaniu Webera-Fechnera. Pomiary stężenia zapachowego wykonano korzystając z terenowego olfaktometru Nasal Ranger. Intensywność zapachu określano z użyciem skali wzorców n-butanolowych, skali punktowo-werbalnej i skali graficznej. Stwierdzono, że zależność intensywności zapachu, określanej z użyciem skali wzorców n-butanolowych (SBUT), od stężenia zapachowego (cod [ou/m3]) można opisać równaniem Webera-Fechnera: SBUT = 2,8 log cod, które umożliwia prognozowanie intensywności zapachu powietrza w różnych punktach otoczenia podobnych zakładów na podstawie wyników modelowania rozprzestrzeniania się odorantów z punktu emisji.
EN
Features of ambient air can be characterised as qualitative and quantitative. Odour intensity can be identified as one of the important qualitative features while among quantitative features odour concentration (defined according to the PN-EN 13725) can be distinguished as highly important. In the frame of the work the correlation between the strength of the odour occurring at a municipal waste utilization plant and the odour concentration has been investigated. The proportion coefficient in the psychophysical Weber-Fechner equation has been estimated. Odour concentration measurements have been performed using Nasal Ranger field olfactometer. Odour intensity has been determined with the use of n-butanol referencing scale, score verbal scale and graphical scale. It was stated, that the dependency of odour intensity determined using the n-butanol referencing scale (SBUT) on the odour concentration (cod [ou/m3]) can be described by Weber-Fechner equation: SBUT = 2.8 log cod. It enables prediction of odour intensity in the air at different points in the surroundings of similar plants based on the results of modelling of odorant dispersion from the emission point.
Rocznik
Strony
166--176
Opis fizyczny
Bibliogr. 43 poz., rys., tab.
Twórcy
autor
autor
 • Pracownia Zapachowej Jakości Powietrza Instytutu Inżynierii Chemicznej i Procesów Ochrony Środowiska Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Politechniki Szczecińskiej 71-065 Szczecin, al. Piastów 42
Bibliografia
 • [1] Boholt K., Andreasen K., den Berg F., Hansen T.: A new method for measuring emission of odour from a rendering plant using the Danish Odour Sensor System (DOSS) artificial nose, Sensors and Actuators B, 106, 170-176 (2005)
 • [2] Romain A.-C., Godefroid D., Nicolas J.: Monitoring the exhaust air of a compost pile with an e-nose and comparison with GC-MS data, Sensors and Actuators B, 106,317-324 (2005)
 • [3] Stuetz R.M., Engin G., Fenner R.A.: Sewage odour measurements using a sensory panel and an electronic nose, Water Science and Technology, 38 (3), 331-335 (1998)
 • [4] Schütz S., Schöning M.J., Schroth P., Weißbecker B., Kordos P., Lüth H., Hummel H.E.: An insect-based BioFET as a bioelectronics nose, Sensors and Actuators B, 65, 291-295 (2000)
 • [5] Sohn J.H., Smith R.J., Yoong E.: Process studies of odour emissions from effluent ponds using machnie-based odour measurements, Atmospheric Environrnent, 40, 1230-1241 (2006)
 • [6] Szczurek A., Maciejewska M.: Relationship between odour intensity assessed by human assessor and TGS sensor array response, Sensor and Actnators B, 106, 13-19 (2005)
 • [7] Ishida H., Tokuhiro T, Nakamoto T., Moriizumi T.: Improvement of olfactory video camera: Gas/odor flow visualization system, Sensors and Actuators B, 83, 256 (2002)
 • [8] Ishida H., Nakamoto T, Moriizumi T, Kikas T, Janata J: Plumetracking robots: a new application of chemical sensors, Biol. Bull., 200,222-226 (April 2001)
 • [9] ISO 6658: 1998: Sensory analysis - Methodology - General guidance, (PN-ISO 6658:1998: Analiza sensoryczna Metodologia Wytyczne ogólne)
 • [10] ISO 5492:1997: Sensory analysis - Vocabulary (PN-ISO 5492:1997: Analiza sensoryczna Terminologia)
 • [11] ISO 5496:1997: Sensory analysis - Methodology - Initiation and training of assessors in the detection and recognition of odours, (PNISO 5496:1997: Analiza sensoryczna - Metodologia - Wprowadzenie i szkolenie oceniających w wykrywaniu i rozpoznawaniu zapachów)
 • [12] ISO 8589: 1998: Sensory analysis - General guidance for the design of test rooms (PN-ISO 8589: 1998: Analiza sensoryczna Ogólne wytyczne dotyczące projektowania pracowni analizy sensorycznej)
 • [13] VDI 3881: Blatt 1: Olfaktometrie; Geruchsschwellenbestimmung; Grundanlorderungen; Blatt 2: Olfaktometrie; Geruchsschwellenbestimmung; Probenahme; Blatt 3: Olfaktometrie; Geruchsschwellenbestimmung; Olfaktometer mit Verdünnung nach dem Gasstrahlprinzip; Blatt 4: Olfaktometrie; Geruchsschwellenbestimmung; Anwendungsvorschriflen und Verfahrenskenngröβen
 • [14] VDI-Richtlinien 3882, Blatt I: VDl 3882 Blatt l (1992): Olfaktometrie; Bestimmung der Geruchsintensität / Olfactometry, Determination of Odour Intensity, Pub. Verein Deutscher Ingenieure, Dusseldorf
 • [15] VDl 3940: Bestimmung der Geruchsstoffimmission durch Begehungen; Blatt l: Bestimmung der Immissionshäufigkeit von erkennbaren Gerüchen; Rastermessung; Blatt 2: Fahnenmessung, Pub. Verein Deutscher Ingenieure, Dusseldorf
 • [16] NVN2820: Air Quality. Sensory Odour Measurement using an Olfactometer (Netherlands)
 • [17] ASTM E679-91: Determination of Odor and Taste Threshold by a Forced-Choice Ascending Concentration Series Method of Limits (United States)
 • [18] ASTM E544-99 (2004): Standard Practices for Referencing Suprathreshold Odor Intensity
 • [19] EN 13725:2003: Air quality - Determination of odour concentration by dynamic olfactometry (PN-EN 13725:2007: Jakość powietrza. Oznaczanie stężenia zapachowego metodą olfaktometrii dynamicznej)
 • [20] Carpentieri M., Corti A., Zipoli L.: Wind tunnel experiments of tracer dispersion downwind from a small scale physical model of a landfill, Environ. Modell. and Softw., 19, 881-885 (2004)
 • [21] Sironi S., Capelli L., Centola P., DelRosso R., Il Grande M.: Odour emission lactors for assessment and prediction of Italian MSW landfills odour impact, Atmospheric Environrnent, 39, 5387-5394 (2005)
 • [22] Sohn, J.H., Smith, R.J., Hudson, N.A, Choi, H.L.: Gas Sampling Efficiencies and Aerodynamic Characteristics of a Laboratory Wind Tunnellor Odour Measurement, Biosystems Engineering, 92 (1), 37-46 (2005)
 • [23] Kaiyun J., Kaye R.: Comparison study on portable wind tunnel system and isolation chamber for determination of VOCs from areal sources, Water Science and Technology, 34 (3-4), 583-589 (1996)
 • [24] LeyrisC., Guillot J.-M., Fanlo J.-L., Pourtier L.: Comparison and development of dynamic flux chambers to determine odorous compound emission rates from area sources, Chemosphere, 59 (3), 415-421 (2005)
 • [25] Schauberger G., Piringer M., Petz E.: Separation distance to avoid odour nuisance due to livestock calculated by the Austrian odour dispersion model (AODM), Agriculture, Ecosysterns & Environrnent, 87 (1),13-28 (2001)
 • [26] Sarkar U., Hobbs S.E., Longhurst P.: Dispersion of odour: a case study with a municipal solid waste landfill site in North London, United Kingdom, J. Environ. Manage., 68 (2), 153-60 (2003)
 • [27] Sheridan B.A, Hayes E.T, Curran T.P., Dodd V.A: A dispersion modelling approach to determining the odour impact of intensive pig production units in Ireland, Bioresour. Technol., 91 (2), 145-52 (2004)
 • [28] Janes K.R., Yang S.X., Hacker R.R.: Pork farm odour modelling using multiple-component multiple factor analysis and neural networks, Applied Soft Computing, 6, 53-61 (2005)
 • [29] Krajewska B., Kośmider J.: Standardy zapachowej jakości powietrza, Ochrona powietrza i problemy odpadów, 6, 181 - 191 (2005)
 • [30] Kośmider J.: Projektowane standardy zapachowej jakości powietrza i możliwości oceny skutków wprowadzenia regulacji, Ochrona powietrza i problemy odpadów, 3, 77-82 (2005)
 • [31] Kośmider J., Mazur-Chrzanowska B., Wyszyński B.: Odory, Wyd. Naukowe PWN S.A., Warszawa 2002
 • [32] Kośmider J.: Problemy normalizacji oznaczania stężenia odorów, Normalizacja, l, 8- 14 (2000)
 • [33] Kośmider J., Krajewska B.: Odor Air Quality Standards and Precision of Odor Intensity Assessments, Polish Journal of Environmental Studies, 13, Supplement III, 87-89 (2004)
 • [34] McGinley Ch.M., (St. Croix Sensory, Inc): Standardized Odor Measurement Practices for Air Quality Testing, Symposium on Air Quality Measurement, Methods and Technology, San Francisco, November 13-15,2002
 • [35] A Detailed Assessment of the Science and Technology of Odor Measurement; pp 69, Prepared by: St. Croix Sensory, Inc., June 30, 2003; P.O. Box 313, 3549 Lake Elmo Ave. N. Lake Elmo, MN 55042, 1-800-879-9231 ;stcroix@fivesenses.com (http://www.pca. state.mn. us/publications/p-gen2 -01.pdf)
 • [36] Iwasaki Y., Tshiguro T: Measurement of odor by triangle odor bag method (I), Japan Society Atmospheric Environment, 13 (6), 34-39 (1978)
 • [37] Nagata Y., Takeuchi N.: Measurement of odor threshold by triangle odor bag method, Bulletin of Japan Environmental Sanitation Centre 17,77-89 (1990).
 • [38] Kośmider J., Krajewska B.: Determining Temporary Odour Concentration under Field Conditions - Comparison of Methods, Polish Journal of Environmental Studies, 16 (2),215-225 (2007)
 • [39] Ruch F.L., Zirnbardo P.G.: Psychology and Life, 8th ed., Scott, Foresman and Company, Glenview, ]971; Psychologia i życie (tłum J. Radzicki), Wyd,. Nauk. PWN Warszawa 1996
 • [40] Kośmider J., Wyszyński B.: Relationship between odour intensity and odorant concentration: logarithmic or power equation, Arch. Ochr. Środ., 28 (1) 29-41 (2002)
 • [41] Kośmider J., Sosialuk M.: Odour of acetone according to psychophysics laws, Olfactory Bioresponse III, P12, Drezno, 2-5.12.2003
 • [42] Starypan J. (http://www.beskid-eko.pl/) Żywiec - kompostowanie odpadów biologicznych systemem Herhofa, Konferencja "Kompostowanie odpadów - dobry interes czy uciążliwa konieczność?" Osieczany k. Krakowa, 19-21 września 2001
 • [43] Marciniak-Kowalska J., Łyś P.: Local waste management- the case of "BESKID" Company. Acta Montanistica Slovaca, 10/1, 186-189 (2005)
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BWM3-0015-0006
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.