Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BSW3-0054-0018

Czasopismo

Instal

Tytuł artykułu

Rozwiązania materiałowe instalacji wodnych w świetle przepisów i oczekiwań

Autorzy Górecki, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Material solutions for water supply systems in the light of regulations and expectations
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Artykuf przybliża zapisy przepisów budowlanych zobowiązujące wszystkich uczestników procesu budowlanego do przestrzegania zasad właściwego doboru materiałów na instalacje wodne. Za błędy w tym zakresie popełniane przez projektantów, wykonawców czy inspektorów nadzoru inwestorskiego płacą dotychczas użytkownicy czy właściciele budynków finansując przedwczesne wymiany instalacji (trwałość instalacji wodnych to obecnie min. 50 lat!), czy korzystając z wody, która ulega wtórnemu zanieczyszczaniu produktami korozji niewłaściwie wybranych (instalacje wodociagowe), czy niewłaściwie chronionych (instalacje centralnego ogrzewania) materiałów instalacyjnych.
EN The article presents the building regulations obliging all participants of building process to obey the rules of proper material selection for water supply systems. For mistakes made by designers, contractors or supervision inspectors in this range, the buildings' owners or buildings' users pay by financing premature system exchange (the durability of supply water system now is minimum 50 years!), or using water, which undergo the secondary pollution with corrosion products of improper chosen (water supply systems) or improper protected (central heating systems) installation materials.
Słowa kluczowe
PL wodociąg   instalacja wodna  
EN pipeline   water supply system  
Wydawca Ośrodek Informacji "Technika instalacyjna w budownictwie''
Czasopismo Instal
Rocznik 2006
Tom nr 10
Strony 47--49
Opis fizyczny Bibliogr. 14 poz.
Twórcy
autor Górecki, A.
  • COBRTI INSTAL
Bibliografia
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - tekst jednolity DzU nr 207 poz. 2016 z dnia 21.11.2003 r. z późniejszymi zmianami.
2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych - DzU nr 92 poz. 881.
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - DzU nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami.
4. Polska Norma PN-92/B-01702 – Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu.
5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 19.11.2002 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - DzU nr 203 poz. 1718.
6. Ustawa z dn. 7 czerwca 2002 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków - DzU nr 72 poz. 747 z późniejszymi zmianami.
7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych DzU nr 74 poz. 836.
8. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych. Seria „Wymagania techniczne COBRTI INSTAL", zeszyt 7 - 2004 r.
9. Norma Europejska EN 806 - „Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do przesytu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. cz . 1 i 2".
10. Polska Norma PN-93/C-04607 - „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania dotyczące jakości wody".
11. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Seria „Wymagania techniczne COBRTI INSTAL", zeszyt 6.
12. Environmental management - Life Cycle Assessment - Principles of framework - ISO 14040: 1997.
13. Zalecenia dla projektantów instalacji zimnej i cieplej wody wodociągowej oraz instalacji ogrzewania w zakresie wyboru i łączenia materiałów, uwzględniające agresywność korozyjną wód wodociągowych w 53 miastach w Polsce (wyd. COBRTI INSTAL).
14. Rozmowa z Dyrektorem Departamentu Higieny Środowiska Głównego Inspektoratu Sanitarnego Izabelą Fengler - INSTAL nr 4-5/2006 str. 2-3.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BSW3-0054-0018
Identyfikatory