PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Kształtowanie własności fizykochemicznych stentów wieńcowych ze stali Cr-Ni-Mo do zastosowań w kardiologii zabiegowej.

Autorzy
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Forming of physico-chemical properties of coronary stents made of Cr-Ni-Mo steel applied in interventional cardiology.
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W pracy przedstawiono wyniki symulacji numerycznych i badań eksperymentalnych dotyczących problematyki kształtowania własności fizykochemicznych stentów wieńcowych ze stali Cr- Ni- Mo. Doświadczenia kliniczne opublikowane w literaturze , były podstawą do sformułowania tezy pracy nawiązującej do konieczności ustalenia właściwej korelacji pomiędzy mikrostrukturą , własnościami mechanicznymi biomateriału stentu wieńcowego o określonych cechach użytkowych dostosowanych do techniki implantacji a własnościami fizykochemicznymi jego powierzchni, kompatybilnymi ze specyfiką biofizyczną układu krwionośnego. W celu zweryfikowania przyjętej tezy opracowano metodologię kształtowania i kwalifikacji jakości finalnej stentów wieńcowych. Przyjęty algorytm postępowania obejmuje zakres niezbędnych procesów oraz badań gwarantujących wymagane cechy użytkowe określonej postaci implantu. Mimo wieloletnich już doświadczeń klinicznych w obszarze angioplastyki naczyniowej nie zostały ściśle ustalone kryteria oceny jakości biomateriału stentu oraz własności fizykochemicznych jego powierzchni. Zagadnienia te wymagają prowadzenia interdyscyplinarnych badań poznawczych, których wyniki stanowić mogą podstawę do określenia cech jakościowych stentów wieńcowych. W części literaturowej pracy przeprowadzono analizę procesów fizjologicznych i biofizycznych układu sercowo-naczyniowego. Podkreślono cechy biofizyczne środowiska tkankowego, które powinny być kompatybilne z cechami biofizycznymi biomateriału i powierzchni stentu. We wstępnych rozważaniach, dla uzasadnionej klinicznie postaci stentu wieńcowego, wykonano analizę biomechaniczną układu stent - naczynie wieńcowe, uwzględniając zarówno proces jego implantacji, jak i użytkowania. Wyznaczono stan naprężeń i przemieszczeń promieniowych metodą elementów skończonych dla możliwych, granicznych cech geometrycznych drutu, z którego został wykonany stent. Przeprowadzona analiza była podstawą do rozważań nad doborem własności mechanicznych biomateriału metalowego. W kolejnym etapie pracy wytypowano rodzaj biomateriału - stal Cr-Ni-Mo (gatunek D), dla której wykonano szczegółowe badania mikrostruktury oraz własności mechanicznych po procesie obróbki cieplnej, kształtującej umocnienie biomateriału. W celu zapewnienia wymaganych własności fizykochemicznych powierzchni stentu opracowano warunki polerowania elektrolitycznego, pasywacji chemicznej oraz nanoszenia warstwy węglowej. Wytworzone warstwy pasywna i pasywno-węglowa poddane zostały szczegółowym badaniom w warunkach in vitro oraz in vivo. Wykonano próby odporności stentów na korozję wżerową z uwzględnieniem techniki kształtowania finalnego stentu, jego implantacji oraz w warunkach zmiennych obciążeń funkcjonalnych. Otrzymane wyniki badań wykazały, że wytworzone na powierzchni stentów warstwy zapewniają odporność na korozję minimalizującą odczyny i powikłania pooperacyjne. Nanokrystaliczna struktura warstw nie inicjuje niekorzystnych procesów dekohezji i korozji stentów. Dobra jakość wytworzonych warstw została potwierdzona również we wstępnych próbach cytotoksyczności, stopnia hemolizy wykrzepiania oraz w eksperymentach na zwierzętach doświadczalnych. Po 5-tygodniowym okresie obserwacji nie stwierdzono reakcji okołowszczepowych i zmian histopatologicznych w badanych tkankach zwierząt doświadczalnych.
EN
The dissertation presents results of numerical calculations and experimental research concerning the issue of forming of physico-chemical properties of coronary stents made of Cr-Ni-Mo steel. On the basic of the latest clinical experiments the thesis of the dissertation was formulated. The thesis refers to the necessity of establishing proper correlation between the structure, mechanical properties of the biomaterial of determined application features adapted to the used implantation technique, and the physico-chemical properties of its surface, compatible to the biophysical specificity of a cardiovascular system. In order to verify the thesis the methodology of forming and describing the finished quality of coronary stents was worked out. The defined algorithm includes the scope of essential processes and research guaranteeing the required application features of the given implant. Currently, on the basic of the long-term clinical tests in the field of vessel angioplasty, the detailed criteria of the stent biomaterial quality and its physico-chemical properties of the surface have not been established yet. These issues require interdisciplinary research which can be the base for the determination of the mentioned quality features of coronary stents. In the bibliographical part the analysis of physiological and biophysical processes of a cardiovascular system was carried out. In this part of the thesis the biophysical features of a tissue environment which should be compatible with biophysical features of the biomaterial and stent surface were emphasized. In initial considerations, for the clinically justified form of the coronary stent, the biomechanical analysis of the stent-coronary vessel system was carried out, taking into consideration both the implantation process as well as the usage process. Stresses and radial displacements for possible geometrical features of the wire the stent was made of, were calculated with the use of the finite element method. The analysis was the base for considerations of selection of mechanical properties of the metallic biomaterial. In the next stage of the work the biomaterial - Cr-Ni-Mo (grade D) steel -was specified . The structure and mechanical properties of the material after the heat treatment (forming the hardening of the biomaterial) were tested. To ensure the required physico-chemical properties of the stent surface, the processes of the electrolytic polishing, the chemical passivation, and the carbon layer deposition were worked out. Both the passive and the passive-carbon films were tested in detail in vitro and in vivo. The pitting corrosion resistance of the stents was tested, taking into consideration the forming technique of the finished stent, its implantation and the varying functional loading. The tests showed that the layers deposited on the stent surface ensure the corrosion resistance and minimize reactions and postoperative complications. The nanocrystalline structure of the layers doesn't initiate unfavorable processes of decohesion and corrosion of the stents. The good quality of the deposited layers was also confirmed in initial cytotoxic tests, haemolysis rate tests, the clotting tests and in experiments on laboratory animals. After 5 weeks of observations, no implant reactions, no implants reactions and histopathological changes in the animal tissues were observed.
Rocznik
Tom
Strony
1--134
Opis fizyczny
Bibliogr. 186 poz.
Twórcy
autor
 • Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych Politechniki Śląskiej, 44-100 Gliwice, ul. Konarskiego 18A, tel.: (0-32) 237-29-63, zbigniew.paszenda@polsl.pl
Bibliografia
 • 1. Zembala M., Marciniak J., Wojnicz R., Markiewicz L.: Wpływ zagrożenia toksykologicznego na choroby układu krążenia. Sprawozdanie z realizacji pracy naukowo-badawczej, Śląskie Centrum Chorob Serca, Zabrze 1998 (praca niepublikowana).
 • 2. Paszenda Z., Tyrlik-Held J., Marciniak J.: Zastosowanie biomateriałow metalicznych na implanty w kardiologii zabiegowej. Proceedings of the Scientific Conference „Materials, Mechanical & Manufacturing Engineering M3E’2000, Gliwice 2000, s. 227-232.
 • 3. Marciniak J., Paszenda Z., Poloński L., Wilczek K.: Biomateriały metaliczne z warstwami pasywno-węglowymi dla kardiologii zabiegowej. Problemy Eksploatacji, 2000, 2, s. 205-211.
 • 4. Paszenda Z., Tyrlik-Held J., Marciniak J., Włodarczyk A.: Badania odporności korozyjnej stali Cr-Ni-Mo z przeznaczeniem na implanty stosowane w kardiologii zabiegowej. Proceedings of the 9th International Scientific Conference „Achievements in Mechanical & Materials Engineering, Sopot, 2000, s. 425-428.
 • 5. Paszenda Z., Marciniak J., Walkę W.: Zastosowanie metody elementów skończonych do wyznaczenia charakterystyki biomechanicznej stentu wieńcowego. Proceedings of the 3rd Symposium on Orthopaedic and prosthetic Engineering IOP’2001, Acta o f Bioengineering and Biomechanics, 2001, 3, supl. 1, s. 161-168.
 • 6. Paszenda Z.: Problematyka tworzyw metalowych stosowanych na implanty w kardiologii zabiegowej. Inżynieria Biomateriałów, 2002, 21, s. 3-9.
 • 7. Brzostek T.: Stenty w chorobie niedokrwiennej serca. Kardiologia Polska, 1996, 45, s. 541-546.
 • 8. Poloński L. (red.): Podstawy kardiologii. Wydawnictwo Śląskiej Akademii Medycznej, Katowice 2000.
 • 9. Dotter C.: Transluminally placed coil-spring endarterial tube grafts. Invest. Radiol., 1969, 4, pp. 329+332.
 • 10. Sigwart U., Puel J.: Intraluminal stents to prevent occlusion and restenosis after transluminal angioplasty. N. Engl. J. Med. 1987, 316, pp. 701-706.
 • 11. Witkowski A.: Zabiegi implantacji stentow do tętnic wieńcowych i żylnych pomostów aortalno-wieńcowych. Nowa Medycyna, 1997,4, s. 17-21.
 • 12. Paszenda Z., Tyrlik-Held J., Nawrat Z., Żak J., Wilczek J.: Badania odporności korozyjnej stentow wieńcowych z uwzględnieniem specyfiki układu naczyń wieńcowych. Inżynieria Biomateriałów, 2004, 34, s. 26-33.
 • 13. Raport z badań Departamentu Pracy GUS, Warszawa 1995. Magazyn Medyczny, 1995, 10, s. 57.
 • 14. Sadowski Z.: Narodowy Program Ochrony Serca 1993+2000 w: Zembala M (red.).: Chirurgia naczyń wieńcowych. PZWL, Warszawa 2002.
 • 15. Sroczyński J.: Wpływ zanieczyszczeń środowiska GOP na stan zdrowia ludności. Annales Academia Silesiana, 1990, supl. 10.
 • 16. Gil. R., Witkowski A., Rużyłło W.: Przezskórna angioplastyka wieńcowa w Polsce – historia i teraźniejszość w: Zembala M (red.).: Chirurgia naczyń wieńcowych. PZWL, Warszawa 2002.
 • 17. Ritter W.: Nowe typy stentow obwodowych. Ogolnopolski Przegląd Medyczny, 2003, 4, s. 22-26.
 • 18.Buszman P., Sigwart U., Zembala M.: Przezskoma rewaskularyzacja mięśnia sercowego u chorych po przebytym zabiegu wszczepiania pomostow aortalno-wieńcowych. Kardiologia Polska, 1995, 43, s. 318-332.
 • 19. De Feyter P., Foley D.: Coronary stent implantation: a panacea for the interventional cardiologist? European Heart Journal, 2000, 21, pp. 1719+1726.
 • 20. Chmielak Z., Witkowski A., Demkow M., Dębski A. i inni: Stenty zakładane po udrożnieniu przewlekle zamkniętych tętnic wieńcowych poprawiają odległe wyniki zabiegów. Kardiologia Polska, 1998, 48, s. 299-303.
 • 21. Niezgoda T., Małachowski J., Szymczyk W.: Numeryczna ocena wytrzymałości stentu naczyniowego. Przegląd Mechaniczny, 2002, 12, s. 7-14.
 • 22.Peng T., Gibula P., Yao K., Goosen M.: Role o f polymers in improving the results of stenting in coronary arteries. Biomaterials, 1996, 17, pp. 685-694.
 • 23. Kubica J., Marsico F., Sukiennik A., Bramucci E., Angioli L.: Stenty wewnątrzwieńcowe. Kardiologia Polska, 1996,45, s. 502-507.
 • 24. Lahann J., Klee D., Thelen H., Bienert H., Vorwerk D.: Improvement o f hemocompatibility of metallic stents by polymer coating. Journal o f Materials Science: Materials in Medicine, 1999, 10, pp. 443-448.
 • 25.Verweire I., Schacht E., Qiang B., Wang K , de Scheerder I.: Evaluation o f fluorinated polymers as coronary stent coating. Journal o f Materials Science: Materials in Medicine, 2000, 11, pp. 207-212.
 • 26. Sigwart U.: Endoluminal Stenting. W. B. Saunders Company Ltd., 1996.
 • 27. Serruys P. (ed.): Handbook of coronary stens. Martin Dunitz Ltd., 1997.
 • 28. Kutryk M., Serruys P.: Current State o f coronary stenting. Fourth Thoraxcenter Course on Coronary Stenting, Roterdam, 1997.
 • 29. Serruys P., Kutryk M. (ed.): Handbook o f coronary stens. Martin Dunitz Ltd., 1998.
 • 30. Violaris A., Ozaki Y., Serruys P.: Endovascular stents - a break through technology, future challenges. International Journal of Cardiac Imaging, 1997, 13, pp. 3-13.
 • 31. Colombo A., Stankovic G., Moses J.: Selection o f coronary stent. Journal o f the American College o f Cardiology, 2002, 6, pp. 1021+1033.
 • 32. Pepine C., Holmes D., Block P., Brinker J., Mark D., Mullins Ch., Nissen S. el al.: Coronary artery stents. Journal o f the American College of Cardiology, 1996, 28, 3, pp. 782-794.
 • 33. Stoeckel D., Bonsignore C., Duda S.: A survey o f stent designs. Min Invas Ther & Allied Technology, 2002, 11, 4, pp. 137-147.
 • 34. Hoffmann R., Mintz G.: Coronary in stent restenosis - predictors, treatment and prevention. European Heart Journal, 2000, 21, pp. 1739-1749.
 • 35. Witkowski A.: Zabiegi implantacji stentow do tętnic wieńcowych i żylnych pomostów aortalno-wieńcowych. Nowa Medycyna, 1997,4, 14, s. 17-21.
 • 36. Bertrand O., Sipehia R., Mongrain R., Rodes J., Tardif J. et al.: Biocompatibility aspects of new stent technology. Journal of the American College o f Cardiology, 1998, 32, 3, pp. 562-571.
 • 37. De Feyter P.: The quest for the ideal stent. European Heart Journal, 2001, 22, pp. 1766-1768.
 • 38. Witkowski A.: Choroba wieńcowa/www.pam.szczecin.pl.
 • 39. Traczyk W.: Fizjologia człowieka w zarysie. PZWL, Warszawa 1997.
 • 40. Jaroszyk F. (red.): Biofizyka. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2001.
 • 41. Leyko W.: Biofizyka dla biologów. PWN, Warszawa 1983.
 • 42. Ortega E.: Atlas anatomii. Wiedza i Życie, Warszawa 1991.
 • 43. Dunajewski Z.: Biomagnetyzm. WKiŁ, Warszawa 1990.
 • 44. Marciniak J.: Zagrożenie naturalnego środowiska elektromagnetycznego. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2000.
 • 45. Sieroń A.: Zastosowanie pól magnetycznych w medycynie. Wydawnictwo a-medica press, Bielsko-Biała 2000.
 • 46. Smith T.: Encyklopedia Ilustrowana - Ciało człowieka. ZETDEZET, Warszawa 1995.
 • 47. Dłużniewski M. (red.): Choroba niedokrwienna serca. PZWL, Warszawa 1998.
 • 48. Kuś H. (red.): Biomateriały w: Nałęcz M.: Problemy biocybernetyki i inżynierii biomedycznej. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 1990.
 • 49. Błażewicz S., Stoch L. (red).: Biomateriały t. IV w Nałęcz M.: Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna 2000. Akademicka Oficyna Wydawnicza Exit, Warszawa 2003.
 • 50. Purinia B., Kasjanow W.: Biomechaniczeskije swojstwa koronamych arterii czeławieka. Kardiologia, 1977, s. 108-111.
 • 51. Dąbrowski Z. (red.): Fizjologia krwi. PWN, Warszawa 1998.
 • 52. Dąbrowski Z. (red.): Fizjologia krwi - cz. II. PWN, Warszawa 2000.
 • 53. Wadas R.: Biomagnetism. PWN, Warszawa 1991.
 • 54. Wadas R.: Biomagnetyzm. PWN, Warszawa 1978.
 • 55. Bartoszek M., Drzazga Z.: A study o f magnetic anisotropy of blood cells. Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 1999, 196-197, pp. 573-575.
 • 56. Bartoszek M., Balanda M., Skrzypek D., Drzazga Z.: Magnetic field effect on hemin. Physica B, 2001, 307, pp. 217-223.
 • 57. Huang N., Yang P., Cheng X., Leng Y., Zheng X. el al: Blood compatibility of amorphous titanium oxide films synthesized by ion beam enhanced deposition. Biomaterials, 1998, 19, pp. 771-776.
 • 58.Chen J.Y., Leng Y.X., Tian X.B., Wang L.P., Huang N., Chu P.K., Yang P.: Antithrombotic investigation o f surface energy and optical bandgap and hemocompatibility mechanism ofTi(Ta"5) 0 2 thin films. Biomaterials, 2002, 23, pp. 2545-2552.
 • 59. Huang N., Yang. P., Leng Y., Chen J., Sun H., Wang J. et al: Hemocompatibility o f titanium oxide films. Biomaterials, 2003, 24, pp. 2177-2187.
 • 60. Gutmann F., Keyzer H.: Modem bioelectrochemistry. Plenum Press, New York 1986.
 • 61.PN-ISO 5832-1/1997: Wszczepy dla chirurgii. Materiały metalowe. Stal nierdzewna do przeróbki plastycznej.
 • 62. Boba J.: Wpływ wytypowanych powłok ochronnych na odporność korozyjną implantów ze stali 00H17N14M2A. Praca doktorska, Politechnika Śląska, Gliwice 1992.
 • 63. Boba J., Marciniak J., Paszenda Z., Rylski A., Koczy B.: Odporność implantatów ze stali 00H17N14M2A na korozję wżerową w płynie fizjologicznym Tyroda. XIX Konferencja Naukowo-Techniczna "Nauka i praktyka w walce z korozją", Kule k. Wąsoszy, 6-8.05.93, s. 110-114.
 • 64. Marciniak J., Paszenda Z., Boba J.: Wpływ warstwy pasywnej i kompozytowej na odporność korozyjną implantatów ze stali Cr - Ni - Mo. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria Mechanika, z. 112, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 1992, s. 105-109.
 • 65. Marciniak J., Paszenda Z., Boba J., Koczy B.: Thin carbon layers on implants made of type AISI 316L stainless steel to osteosynthesis. Materials Science and Implants Orthopaedic Surgery, NATO Advanced Study Institute, Crete, Chania, 1994.
 • 66. Marciniak J., Boba J., Paszenda Z.: Einflus von Passivierungs - und Kohlenstoffschichten auf austenitischen Cr-Ni-Mo Stahlen auf die Bestandigkeit gegen Lochfras und Spannungsriskorrosion. Werkstoffe und Korosion, 1993,44, z. 379-383.
 • 67. Koczy B., Marciniak J.: Biotolerancja implantow ze stali AISI 316L z warstwą pasywną i pasywno-diamentową. Inżynieria Biomateriałów, 2000, 11, s. 23-31.
 • 68. Szewczenko J.: Badania procesow korozji implantow z warstwami pasywnymi i pasywnowęglowymi w warunkach elektrostymulacji zrostu kostnego. Praca doktorska, Politechnika Śląska, Gliwice 2001.
 • 69. Kaczmarek M.: Dobor cech użytkowych elementow płytkowego systemu stabilizacyjnomanipulacyjnego do osteosyntezy. Praca doktorska, Politechnika Śląska, Gliwice 2001.
 • 70. Ziębowicz A.: Zastosowanie implantow ze stali Cr-Ni-Mo z warstwami pasywnowęglowymi do osteosyntezy płytkowej kości żuchwy. Praca doktorska, Politechnika Śląska, Gliwice 2002.
 • 71. Chrzanowski W.: Kształtowanie własności fizykochemicznych gwoździ metalicznych do elastycznego, środszpikowego zespalania kości. Praca doktorska, Politechnika Śląska, Gliwice 2003.
 • 72. Meinert K., Wolf G K : Corrosion studies o f stainless steel 316L modified by ion beam techniques under simulated physiological conditions. Surface and Coatings Technology, 1998, 98, pp. 1148-1156.
 • 73.Noh J., Layock N., Gao W., Wells D.: Effects of nitric acid passivation on the pitting corrosion resistance o f 316L stainless steel. Corrosion Science, 2000, 42, pp. 2069-2084.
 • 74. Dahan H., A.: Pitting corrosion inhibition o f 316 stainless steel in phosphoric acidchloride solutions. Journal of Materials Science: Materials in Medicine, 1999, 34, pp. 859-868.
 • 75.PN-EN 12006-3/2002: Nieaktywne implanty chirurgiczne. Wymagania szczegolne dla implantow sercowych i naczyniowych. Część 3: Wyroby wewnątrznaczyniowe.
 • 76. PN-EN ISO 14630. Nieaktywne implanty chirurgiczne. Wymagania ogolne.
 • 77. Adamczyk J.: Inżynieria wyrobow stalowych. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2000.
 • 78. Adamczyk J., Opielą M.: Effect o f the thermo-mechanical treatment conditions on structure and mechanical properties of the weldable heat-treatable constmctional steel Cr-Mo with Nb, Ti, V and B mocroadditions. Proceedings o f the Scientific Conference on the occasion of the 55th Anniversary of the Faculty o f Mechanical Engineering o f the Silesian UniversiTy o f Technology, Gliwice, pp. 21-30.
 • 79. Opielą M.: Wpływ obrobki cieplno-mechanicznej na przemiany fazowe austenitu i własności mechaniczne stali Cr-Mo z mikrododatkami Nb i B ulepszonej cieplnie. Praca doktorska, Politechnika Śląska, Gliwice 2000.
 • 80. Paszenda Z.: Ocena stopnia zanieczyszczenia stali wtrąceniami niemetalicznymi w: Marciniak J. (red.): Ćwiczenia laboratoryjne z metaloznawstwa. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2001.
 • 81. Marciniak J., Szewieczek D., Nowosielski R., Kowalowka R., Griner S., Tyrlik-Held J., Paszenda Z.: Doskonalenie automatycznych metod rozpoznawania obiektow obrazu metalograficznego z probą ujęcia jakościowego. Instytut Metaloznawstwa Politechniki Śląskiej, Gliwice 1993 (praca niepublikowana).
 • 82. Adamczyk J.: Metaloznawstwo teoretyczne cz. 2. Odkształcenie plastyczne, umocnienie i pękanie. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2002.
 • 83. Nowosielski R.: Eksplikacja efektu minimalnej plastyczności mosiądzow jednofazowych. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria Mechanika, z. 135, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2000.
 • 84. Dobrzański A.: Metaloznawstwo z podstawami nauki o materiałach. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1996.
 • 85.MaciejnyA.: Kruchość metali. Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1973.
 • 86. Kocańda S.: Zmęczeniowe pękanie metali. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1985.
 • 87. Nowosielski R.: Metody określania wielkości ziarna w: Marciniak J. (red.): Ćwiczenia laboratoryjne z metaloznawstwa. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2001.
 • 88. Marciniak J., Rzytka J., Ramotowski W., Granowski R.: Analiza stanu naprężeń w płytkach do zespoleń metodą ZESPOL. Inżynieria Materiałowa, 1994, 6, s. 165-167.
 • 89. Paszenda Z.: Wpływ struktury podłoża odlewniczego stopu Co-Cr-Mo na własności fizykochemiczne warstwy węglowej. Praca doktorska, Politechnika Śląska, Gliwice 1996.
 • 90. Będziński R.: Biomechanika inżynierska. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1997.
 • 91.Weinans H., Sumner D., Igloria R., Natarajan R.: Sensitivity o f periprosthetie stressshielding to load and the bone density-modulus relationship in subject-specific finite element models. Journal o f Biomechanics, 2000, 33, pp. 809-817.
 • 92. Popko J., Szeparowicz P., Sajewicz E., Sidun J., Czyż A.: Biomechanical evaluation of two cervical spine stabilization systems. Acta o f Bioengineering and Biomechanics, 2002 ,4 ,1 , pp. 72-79.
 • 93.Pezowicz C.: Experimental investigation of cervical spine fixators. Acta o f Bioengineering and Biomechanics, 2001, 3, 2, pp. 3-13.
 • 94. Pozowski A., Będziński R., Ścigała K.: Stress distribution in varus knee after operative correction o f its mechanical axix. Acta o f Bioengineering and Biomechanics, 2001, 3, 2, pp. 31-40.
 • 95.Rohlmann A., Zander T., Fehrmann M., Bergmann G: Effect o f a dual cage on the mechanical behaviour of the lumbar spine. Proceedings o f the 13th Conference of the European Society o f Biomechanics ESB2002, Acta o f Bioengineering and Biomechanics, 2002, vol. 4, supl. 1, pp. 80-81.
 • 96. Pezowicz C., Szotek S., Filipiak J., Będziński R., Jarmundowicz W., Szarek W.: Influence o f stabilizationon the stiffness characteristic changing o f cervical spine – experimental investigation. Proceedings o f the 13th Conference o f the European Society of Biomechanics ESB2002, Acta o f Bioengineering and Biomechanics, 2002, vol. 4, supl. 1, pp. 88-89.
 • 97. Milewski G., Kromka M., Mazur S.: Numerical strength analysis o f mandibular bone remodelling for miniplates osteosynthesis. Proceedings of the 13th Conference o f the European Society o f Biomechanics ESB2002, Acta o f Bioengineering and Biomechanics, 2002, vol. 4, supl. 1, pp. 813-814.
 • 98. Stoik J., Verdonschot N., Huiskes R.: Stair climbing during daily pateint activity substantially increases the risk o f mechanical failure o f cemented THA implants. Proceedings of the 13th Conference o f the European Society o f Biomechanics ESB2002, Acta o f Bioengineering and Biomechanics, 2002, vol. 4, supl. 1, pp. 50-51.
 • 99. Fabregues S., Baijens K , Rieu R., Bergeron P.: Hemodynamics o f endovascular prostheses. Journal o f Biomechanics, 1998, 31, pp. 45-54.
 • 100. Awrejcewicz J.: Stenty w chorobie niedokrwiennej serca - symulacje numeryczne. Proceedings o f the 4th Polish Scientific Conference ,,Biomechanics’99”, Acta of Bioengineering and Biomechanics, 1999, 1, supl. 1, s. 47-50.
 • 101.Bertolotti C., DeplanoV.: Three-dimensional numerical simulations o f flow through a stenosed coronary bypass. Journal o f Biomechanics, 2000, 33, pp. 1011-1022.
 • 102. Wentzel J., Whelan D., van der Giessen W., Serruys P. et al.: Coronary stent implantation changes 3-D vessel geometry and 3-D shear stress distribution. Journal of Biomechanics, 2000, 33, pp. 1287-1295.
 • 103. Dumoulin C., Cochelin B.: Mechanical behaviour modeling o f ballon-expandable stents. Journal o f Biomechanics, 2000, 33, pp. 1461-1470.
 • 104. Etave F., Finet G., Boivin M., Boyer J.: Mechanical properties of coronary stents determined by using finite element analysis. Journal o f Biomechanics, 2001, 34, pp. 1065-1075.
 • 105. Weydahl E., Moore J.: Dynamic curvature strongly affects wall shear rates in a coronary artery bifurcation model. Journal o f Biomechanics, 2001, 34, pp. 1189-1196.
 • 106. Long Q., Xu X., Ramnarine K , Hoskins P.: Numerical investigation of physiologically realistic pulsatile flow through arterial stenosis. Journal o f Biomechanics, 2001, 34, pp. 1229-1242.
 • 107. Migliavacca F., Petrini L., Colombo M., Auricchio F, Pietrabissa R.: Mechanical behaviour o f coronary stents investigated through the finite element method. Journal of Biomechanics, 2002, 35, pp. 803-811.
 • 108. Chua S., Mac Donald B., Hashmi M.: Finite-element simulation of stent expansion. Journal of Materials Processing Technology, 2002, 120, pp. 335-340.
 • 109. 0 ’Donell G, Ciobanu C.: A comparison study on 2D and 3D finite element models for the fatigue life design o f stents. Proceedings o f the 13* Conference of the European Society o f Biomechanics ESB2002, Acta o f Bioengineering and Biomechanics, 2002, vol. 4, supl. 1, pp. 542-543.
 • 110. Berthier B., Bouzerar R., Legallais C.: Blood flow patterns in a anatomically realistic coronary vessel: influence o f three different reconstruction methods. Journal o f Biomechanics, 2002, 35, pp. 1347-1356.
 • 111. Zhu H., Warner J., Gehring T., Friedman M.: Comparison o f coronary artery dynamics pre- and poststenting. Journal o f Biomechanics, 2003, 36, pp. 689-697.
 • 112. Benard N., Coisne D., Donal E., Perrault R.: Experimental study o f laminar blood flow through an artery treated by a stent implantation: characterization of intra-stent wall shear stress. Journal o f Biomechanics, 2003, 36, pp. 991-998.
 • 113. Tortoriello A., Pedrizzetti G: Flow-tissue interaction with compliance mismatch in a model stented artery. Journal o f Biomechanics, 2004, 37, pp. 1-11.
 • 114. Alderson H., Zamir M.: Effects of stent stiffness on local haemodynamics with particular reference to wave reflections. Journal of Biomechanics, 2004, 37, pp. 339-348.
 • 115. Petrini L., Migliavacca F., Auricchio F., Dubini G.: Numerical investigation of the intravascular coronary stent flexibility. Journal of Biomechanics, 2004, 37, pp. 495-501.
 • 116. Barton J., Marciniak J., Trzcionka J.: Wiadomości Hutnicze, 1980,4, s. 97-101.
 • 117. Marciniak J., Barton J., Trzcionka J.: Wiadomości Hutnicze, 1980, 4, s. 179-182.
 • 118. Marciniak J.: Perspektywy stosowania biomateriałow metalicznych w chirurgii rekonstrukcyjnej. Inżynieria Biomateriałow, 1997, 1, s. 12-19.
 • 119. Marciniak J.: Biomateriały. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2002.
 • 120. Sheth S., Litvak F., Fishbein M., Forrester J., Eigler N.: Reduced thrombogenicity of polished and unpolished nitinolvs stainless steel slotted-tube stents in a pig coronary artery model. Journal of the American College o f Cardiology, 1997,27, 197A.
 • 121. De Scheerder I., Sohier J., Wang K. et al.: Merallic surface treatment using electrochemical polishing decreases thrombogenicity and neointimal hyperplasia after coronary stent implantation in a porcine model. Eurpean Heart Journal, 1997, 18, pp. 153-156.
 • 122. Bertrand O., Sipehia R., Mongrain R., Rodes J., Tardif J. et al.: Biocompatibility aspects o f new stent technology. Journal of the American College o f Cardiology, 1998, 32, pp. 562-571.
 • 123. Zhao H., van Humbeeck J.: Electrochemical polishing o f 316L stainless steel slotted tube coronary stents. Journal o f Materials Science: Materials in Medicine, 2002, 13, pp. 911-916.
 • 124. Agrawal C., Haas D., Leopold D., Clark H.: Evaluation o f polylactic acid as a material for intravascular polymeric stents. Biomaterials, 1992, 13, pp. 176-182.
 • 125. Hoffmann R., Mintz G: Coronaty in-stent restenosis - predictors, treatment and prevention. European heart Journal, 2000, 21, pp. 1739+1749.
 • 126. Violaris A., Ozaki Y., Serruys P.: Endovascular stents: a break through technology, future challenges. International Journal o f Cardiac Imaging, 1997, 13, pp. 3-13.
 • 127. Gunn J., Cumberland D.: Stent coatings and local drug delivery. European Heart Journal, 1999,20, pp. 1693-1700.
 • 128. Peng T., Gibula P., De Yao K., Goosen F.: Role of polymers in improving the results of stenting in coronary arteries. Biomaterials, 1996, 17, pp. 685-694.
 • 129. Lahann J., Klee D., Thelen H., Bienert H., Vorverk D., Hocker H.: Improvement of haemocompatibility o f metallic stents by polymer coating. Journal o f Materials Science: Materials in Medicine, 1999, 10, pp. 443-448.
 • 130.Verweire I, Schacht E., Qiang B., Wang K., De Scheerder I.: Evaluation o f fluorinated polymers as coronary stent coating. Journal o f Materials Science: Materials in Medicine, 2000, 11, pp. 207-212.
 • 131. Van der Giessen W., Lincoff A., Schwartz R. et al.: Marked inflammatory sequelae to implantation o f biodegradable and nonbiodegradable polymers in porcine coronary arteries. Circulation, 1996, 94, pp. 1690-1697.
 • 132. Lincoff A., Furst J., Ellis S., Topol E.: Sustained local delivery of dexamethasone by a novel intravascular eluting stent to prevent restenosis in the porcine coronary injury model. Journal o f American College o f Cardiology, 1997, 29, pp. 808-816.
 • 133. Holmes D., Camrud A., Jorgenson M., Edwards W., Schwartz R.: Polymeric stenting in the porcine coronary artery model: differential outcome of exogenous fibrin sleeves versus polyurethane-coated stents. Journal of American College of Cardiology, 1994, 24, pp. 525-531.
 • 134. Baker J., Horn J., Nikolaychik V., Kipshidze N.: Fibrin stent coatings in: Sigwart U. (ed): Endoluminal stenting. W. B. Saunders Company Ltd., London, Philadelphia, Toronto, Sydney, Tokio 1996.
 • 135. Stefanidis C., Toutouzas K., Vlachopoulos C. et al.: Stents wrapped in autologous vein -an esperimental study. Circulation, 1996, 28, pp. 1039-1046.
 • 136. Me Kenna Ch., Camrud A., Sangiorgi G., Kwon H., Edwards W., Holmes D.: Fibrin-film stenting in a porcine coronary injury model: Efficacy and safety compared with uncoated stents. Journal of the American College o f Cardiology, 1998, 31, pp. 1434-1438.
 • 137.Bonan R., Bhat K , Lefevre T. et al.: Coronary artery stenting after angioplasty with selfexpanding parallel wire metallic stents. American heart Journal, 1991, 121, pp. 1522-1530.
 • 138.Zidar J., Jackman J., Gammon R. et al.: Serial assessment of heparin coating on vascular responses to a new tantalum stent. Circulation, 1992, 89,1-185.
 • 139. Hardhammar P., Van Beusekom H., Emanuelsson H. et al.: Reduction in thrombic events with heparin-coated Palmaz-Schatz stents in normal coronary arteries. Circulation, 1996, 93, pp. 423-430.
 • 140. Serruys P., Emanuelsson H., Van der Giessen W., et al.: Heparin-coated Palmaz-Schatz stents in human coronary arteries. Circulation, 1996, 93, pp. 412-422.
 • 141.Chronos N., Robinson K., Kelly A., et al.: Thrombogenicity o f tantalum stents is decreased by surface heparin bonding. Circulation, 1995, 92,1-490.
 • 142. De Scheerder I., Wang K , Wilczek K , et al.: Experimental study of thrombogenicity and foreign body reaction induced by heparin-coated coronary stents. Circulation, 1997, 95, pp. 1549-1553.
 • 143. Serruys P., Van Hout B., Bonnier H., Legrand V., Garcia E., Macaya C., Sousa E., Van der Giessen W. et al.: Randomised comparison of implantation o f heparin-coated stents with angioplasty in selected patients with coronary artery disease (Benestent II). The Lancet, 1998, 352, pp. 673-681.
 • 144. Chronos N., Markou C., Kocsis J., Lianos G., Hanson s.: Surface heparinization profoundly decreases acute thrombosis on Crown and Mini-Crown stents in the baboon arteriovenous shunt model. Journal o f the American College of Cardiology, 1998, 2, pp. 1163-77.
 • 145. Christensen K., Larsson R., Emanuelsson H., Elgue G, Larsson A.: Heparin coating of the stent graft - effects on platelets, coagulation and complement activation. Biomaterials, 2001, 22, pp. 349-355.
 • 146. Weber N., Wendel H., Ziemer G.: Hemocompatibility o f heparin-coated surfaces and the role o f selective plasma protein adsorption. Biomaterials, 2002, 23, pp. 429-439.
 • 147.Michenatzis G, Katsala N., Missirlis Y.: Comparison of haemocompatibility improvement of four polymeric biomaterials by two heparinization techniques. Biomaterials, 2003, 24, pp. 677-688.
 • 148. Lunn A.: Heparin stent coatings in: Sigwart U. (ed): Endoluminal stenting. W. B. Saunders Company Ltd., London, Philadelphia, Toronto, Sydney, Tokio 1996.
 • 149. Sousa J., Morice M., Serruys P. et al.: The RAVEL study - a randomized study with the sirolimus-coated BX Velocity balloon-expandable stent in the treatment of patients with de novo native coronary artery lesions. Abstract of the American Heart Association Scientific Sessions, 11-14.11. 2001, Anaheim, California, abstract 111305.
 • 150. Grube E., Silber S., Hauptman K , Bamh K : Prospective, randomized, double-blind comparison o f NIR stents coated with paclitaxel in a polymer carrier in de novo coronary lesions compared with uncoated controls. Abstract of the American Heart Association Scientific Sessions, 11-14.11. 2001, Anaheim, California, abstract 110945.
 • 151.Sousa J., Anizaid A., Sousa A. et al.: Sirolimus-coated stents for treatment of stent restenosis - the first in-man experience. Abstract o f the American Heart Association Scientific Sessions, 11-14.11. 2001, Anaheim, California, abstract 115154.
 • 152. Atalar E., Aytemir K., Haznedargolu I.: Effects o f stent coating on platelets and endothelial cells after intracoronary stent implantation. Clin. Cardiology, 2001, 24, pp. 159-164.
 • 153. Moses J., Leon M., Popma J., Kuntz R.: The U.S. multicenter, randomized, double-blind study of the sirolimus-eluting stebt in coronary lesions - early (30 day) safety results. Abstract o f the American Heart Association Scientific Sessions, 11-14.11. 2001, Anaheim, California, abstract 113208.
 • 154. Olborska A., Świder M., Wołowiec P., Niedzieslki P., Rylski A., Mitura S.: Amorphous carbon - biomaterial for implant coating. Diamond and Related Materials, 1994, 3, pp. 899-901.
 • 155.Hintermann H.: Advances and development in CVD technology. Materials Science and Engineering, 1996, A209, pp. 366-371.
 • 156. Paszenda Z., Marciniak J.: Wpływ struktury podłoża stopu Co-Cr-Mo na własności fizykochemiczne warstwy węglowej. II Ogolnopolska Konferencja Naukowa "Inżynieria Powierzchni'96", Krynica Gorska, Problemy Eksploatacji 1996, 4, s. 239-249.
 • 157. Paszenda Z., Marciniak J.: The influence o f the base structure and carbon coating on the corrosion resistance of the Co-Cr-Mo alloy. Journal o f Materials Processing Technology, 1998, 78, 1-3, pp. 143-149.
 • 158. Paszenda Z.: Badania własności warstwy węglowej na powierzchni implantow z odlewniczego stopu Co-Cr-Mo. Inżynieria Materiałowa, 1999, 2, pp. 66-71.
 • 159. Niedzielski P., Mitura S., Paszenda Z., Marciniak J.: Diamond coated implants for medicine. Proceedings of the 8th International Scientific Conference „Achievements in Mechanical and Materials Engineering, Rydzyna - Pawłowice, 1999, pp.423-428.
 • 160. Paszenda Z., Marciniak J.: Przydatność warstwy węglowej na powierzchni implantow ze stopu Co-Cr-Mo. Inżynieria Biomateriałow, 1998, 3, s. 6-12.
 • 161. Niedzielski P.: Wytwarzanie warstw nanokrystalicznego diamentu na potrzeby medycyny. Praca doktorska, Politechnika Łodzka, Łodź 1998.
 • 162. Szewczenko J., Marciniak J., Paszenda Z.: Odporność korozyjna stali AISI 316L z warstwami pasywno-węglowymi w warunkach stymulacji elektrofizjologicznej. Materiały II Sympozjum „Inżynieria Ortopedyczna i Protetyczna IOP‘99“, Białystok, s. 311-320.
 • 163. Xu T., Pruitt L.: Diamond-like carbon coatings for orthopaedic applications - an evaluation of tribological performance. Journal of Materials Science: Materials in Medicine, 1999, 10, pp. 83-90.
 • 164. Walkowicz J., Smolik J., Bujak J., Brudnias R., Mitura S., Niedzielski P., Marciniak J., Paszenda Z. i inni: Wdrożenie technologii wytwarzania powłok nanokrystalicznego diamentu na wszczepach medycznych. Sprawozdanie z realizacji prac badawczo-rozwojowych i prac wdrożeniowych projektu celowego, Instytut Technologii Eksploatacji, Radom 2003 (praca niepublikowana).
 • 165. Smolik J., Paszenda Z., Walkowicz J., Marciniak J., Chrzanowski W.: Carbon coatings on implants for traumatology made from the Cr-Ni-Mo steel. Proceedings of the 18th European Conference on Biomaterials ESB’2003, Stuttgart, P98.
 • 166. Linder S., Pinkowski W., Aepfelbacher M.: Adhesion, cytoskeletal architecture and activation status of primary human macrophages on diamond-like carbon coated surface. Biomaterials, 2002, 23, pp. 767-773.
 • 167. Yang P., Kwok S., Fu R., Leng Y., Wang J., Wan G et al.: Structure and properties of annealed amorphous hydrogenated carbon films for biomedical applications. Surface and Coatings technology, 2004, 177-178, pp. 747-751.
 • 168.Domer-Reisel A., Schurer C., Irmer G, Muller E.: Electrochemical corrosion behaviour of uncoated and DLC coated medical grade Co28Cr6Mo. Surface and Coatings Technology, 2004, 177-178, pp. 830-837.
 • 169. Donet C.: Recent progress on the tribology of doped diamond-like and carbon alloy coatings: a review. Surface and Coatings Technology, 1998, 100-101, pp. 180-186.
 • 170. Cheng Y., Wu Y., Chen J. et al.: On the deposition mechanism o f a-C:H films by plasma enhanced chemical vapor deposition. Surface and Coatings Technology, 2000, 135, pp. 27-33.
 • 171.Schultrich B., Scheibe H., Drescher D., Ziegele H.: Deposition of superhard amorphous carbon by pulsed vacuum arc deposition. Surface and Coatings Technology, 1998, 98, pp. 1097-1101.
 • 172. Mitura S.: Znaczenie elektronow w procesie niskociśnieniowej syntezy diamentu. Zeszyty Naukowe Politechniki Łodzkiej, Łodź 1992, z. 666.
 • 173. Mitura S., Mitura E., Mitura A.: Manufacture o f amorphous carbon layers by rf dense plasma CVD. Diamond and Related Materials, 1995, 4, pp. 302-303.
 • 174. Marciniak J., Nawrat G., Paszenda Z., Mitura S., Mitura E., Niedzielski P.: Sposób wytwarzania warstw kompozytowych pasywno-węglowych na powierzchni wyrobow, a zwłaszcza implantatow ze stali chromowo-niklowo-molibdenowych. Zgłoszenie patentowe nr P 314 703 z dnia 10.12.1996. Biuletyn Urzędu Patentowego nr 25 (625) 1997.
 • 175. ISO 4967: Steel - determination of kontent o f nonmetallic inclusions. Micrographic method using standard diagrams.
 • 176. ISO 643: Steels - micrographic determination o f the ferritic or austenitic grain size. 177. Marciniak W.: Przyrządy połprzewodnikowe MOS. WNT, Warszawa 1991.
 • 178. Jakubowski A., Marciniak W., Przewłocki H.: Pomiary elektryczne w diagnostyce produkcji pokładów scalonych LSI i VLSI. WNT, Warszawa 1991.
 • 179. PN-EN ISO 10993: Biologiczna ocena wyrobow medycznych. Ocena i badanie.
 • 180. PN-EN ISO 10993-5: Biologiczna ocena wyrobow medycznych. Badania cytotoksyczności in vitro.
 • 181. PN-EN ISO 10993-4: Biologiczna ocena wyrobow medycznych. Wybor badań dla interakcji z krwią.
 • 182. Mermoux M., Fayette L., Marcus B., Rosman N., Abello L., Lucazeau G.: In situ Raman monitoring of growth o f diamond films in plasma-assisted CVD reactors. Diamond and Related Materials, 1995, 4, pp. 745-749.
 • 183. Hintermann H.: Advances and development in CVD technology. Materials Science and Engineering, 1996, A209, pp. 366-371.
 • 184. Staryga E.: Structure and some electrical properties o f amorphous diamond-like carbon films. Chaos, Solitons&Fractals, 1999, 10, 12, pp. 2075-2086.
 • 185. Park C., Chang S., Uhm S., Seo S.: XPS and XRR studies on microstructures and interfaces o f DLC films deposited by FCVA method. Thin Solid Films, 2002, 420-421, pp. 235-240.
 • 186. Szmidt J., Jakubowski A., Mitura S., Sokołowska A.: Warstwy diamentopodobne i diamentowe dla zastosowań elektronicznych. Materiały V Konferencji Naukowej „Technologia elektronowa” ELTE’94, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1994, s. 70-75.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BSL7-0006-0031
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.