PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Ogólnodostępna platforma informacji "Tereny poprzemysłowe i zdegradowane" (OPI-TTP) - nowoczesne narzędzie systemowego zarządzania informacją o terenach poprzemysłowych w województwie śląskim

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Public Information Platform "Post-industrial and degraded areas" (OPI TPP) - modern tool for information management system regarding post-industrial areas in Silesia Voivodeship
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Systemy informacji przestrzennej (SIP) są bardzo aktywnie rozwijane w ostatnich latach. Regulacje wprowadzone Dyrektywą INSPIRE dają ogromne możliwości wielodziedzinowego stosowania SIP. Obecnie służą one już nie tylko do digitalizacji i wizualizacji rzeczywistości, ale coraz częściej są rozbudowanym narzędziem wykorzystywanym w procesach decyzyjnych (Aspinal, Pearson 2000; Brody i in. 1995; Hirschfeld i in. 2005; Janowski, Szulwic 2004; Janssen, Uran 2003). W województwie śląskim, a w szczególności w subregionie centralnym znajdują się charakterystyczne obiekty i tereny poprzemysłowe. Stanowią one, mimo znacznej degradacji, zasoby o wymiernej wartości inwestycyjnej, kulturowej, a także, coraz częściej, przyrodniczej. Ich ponowne zagospodarowanie ogranicza brak rzetelnych i aktualnych informacji zarówno o samych terenach, jak i ich bezpośrednim sąsiedztwie, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów środowiskowych. Dane te, jeżeli istnieją, to są rozproszone, niekompletne i fragmentaryczne. Opracowywany system OPI-TPP będzie docelowo zapewniał ciągłość i aktualność danych o terenach poprzemysłowych i zdegradowanych, stając się bogatym i ogólnodostępnym źródłem informacji regionalnej. W ramach systemu OPI-TPP stworzono i skutecznie wdrożono przyjazne narzędzie umożliwiające gromadzenie, wprowadzanie, weryfikowanie oraz aktualizację danych i informacji o tych terenach w formie internetowej aplikacji pod nazwą eTPP. Umożliwia ona jednoznaczną i spójną klasyfikację danego terenu z wykorzystaniem zdefiniowanego katalogu czynników, służącego do oceny jego potencjału i walorów (Trząski, Olszewski, Bondaruk i in. 2008). Podstawę systemu stanowi jego powiązanie z innymi zasobami danych przestrzennych oraz źródeł informacji, tworzącymi zintegrowany regionalny węzeł informacji przestrzennej zgodny z wytycznymi Dyrektywy INSPIRE i przepisami implementacyjnymi. System OPI-TPP, w postaci portalu dziedzinowego, będzie docelowo integralnym elementem regionalnego portalu ORSIP.
EN
Spatial Information Systems (SIP) in recent years are one of the rapidly growing areas of research and implementation activities. Regulations introduced by Directive INSPIRE offer tremendous opportunities to multidisciplinary apply of SIP. They are used today not only for the digitization and visualization of reality, but are more and more frequently complex tool for support of decision-making processes (Aspinal, Pearson 2000; Brody et al. 1995; Hirschfeld et al. 2005; Janowski, Szulwic 2004; Janssen, Uran 2003). In Silesia, particularly in the central subregion, are situated specific objects and post-industrial areas. In spite of a significant degradation those terrain are indicated as a resource, which have investment, cultural, and also natural rational value. An barrier limiting the possibility of their redevelopment is the lack of reliable and actual information on these areas and their vicinity with particular emphasis on environmental aspects. These data, if any exist, are scattered, incomplete and fragmented. The created OPI-TPP system will ultimately provide continuity and timeliness of data on postindustrial and degraded areas becoming a comprehensive source of regional information (Kistowski 2007). Within OPI-TPP system was developed and successfully implemented a user-friendly tool for collecting, inserting, verifying and updating data and information on these areas in the form of a web application called eTPP. It allows an unequivocal and coherent classification of the areas based on defined catalog of factors, which is used to assess their potential and values walorów (Trząski, Olszewski, Bondaruk et al. 2008).
Rocznik
Tom
Strony
31--49
Opis fizyczny
Bibliogr. 22 poz.
Twórcy
autor
autor
Bibliografia
 • 1. Aspinal R., Pearson D. (2000): Integrated geographical assessment of environmental condition in water catchments: Linking landscape ecology, environmental modelling and GIS. Journal of Environmental Management Vol. 59.
 • 2. Brody S.D. i inni (1995): Conflict on the Coast: Using GIS to Map Potential Environmental Disputes in Matagorda Bay, Texas. Environmental Management Vol. 34, No. 1.
 • 3. Dutkowski M. (1995): Konflikty w gospodarowaniu dobrami środowiskowymi. Gdańsk, Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego.
 • 4. Dyrektywa (2007): Dyrektywa 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiająca infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE).
 • 5. Gołąb-Korzeniowska M. (2008): Konflikty środowiskowe w rozwoju struktury przestrzennej regionu metropolitalnego. Czasopismo Techniczne A z. 5-A.
 • 6. Haklay M.E. (2003): Public access to environmental information: past, present and future. Computers, Environmental and Urban Systems Vol. 27.
 • 7. Hirschfeld J. i inni (2005): Socioeconomic analysis within an interdisciplinary spatial decision support system for an integrated management of the Werra River Basin. Limnologia Vol. 35.
 • 8. Janowski A., Szulwic J. (2004): Współczesne narzędzia programistyczne na usługach fotogrametrii i SIP. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji Vol. 14.
 • 9. Janssen R., Uran O. (2003): Presentation of information for spatial decision support: A survey on the use of maps by participants in quantitative water management in the Ijsselmeer region, the Netherlands. Journal of Physics and Chemistry of the Earth Vol. 28, s. 611–620.
 • 10. Jaroszewicz J., Degórska B. (2009): Koncepcja modelu analiz przestrzennych do identyfikacji terenów wyłączonych z zabudowy, na potrzeby studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin miejskich. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji Vol. 20.
 • 11. Kistowski M. (2007): Kolizje i konflikty środowiskowe w planowaniu przestrzennym na obszarach cennych przyrodniczo. Czasopismo Techniczne A z. 7-A.
 • 12. Kraak M., Ormeling F. (1998): Kartografia, wizualizacja danych przestrzennych. Warszawa, PWN, s. 275.
 • 13. Litwin L., Myrda G. (2005): Systemy Informacji Geograficznej. Zarządzanie danymi przestrzennymi w GIS, SIP, SIT, LIS. Gliwice, Helion SA, s. 286.
 • 14. Opracowanie modelowego węzła Infrastruktury Informacji Przestrzennej (MW-IIP) na poziomie regionalnym wraz z weryfikacją założeń infrastruktury technicznej, informacyjnej i funkcjonalnej ORSIP. Opracowanie dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego wykonane przez GEOINFO Jacek Kozłowski, Wrocław-Cieszyn 2009. (www.gig.eu/files/file/przetargi/Modelowy.
 • 15. Robert D., Feick G., Hall B. (2002): Balancing concensus and conflict with a GIS-based multi-participant, multi-criteria decision support tool. GeoJournal Vol. 53.
 • 16. Sikorska-Maykowska M., Grabowski D., Strzelecki R., Lewandowski P. (2003): Sposoby przedstawiania zagadnień geośrodowiskowych na przeglądowych mapach tematycznych. Polski Przegląd Kartograficzny T. 35, nr 4, s. 259–264.
 • 17. Stańczyk K. i inni. (2010): Model powiązań funkcjonalnych systemu OPI-TPP z innymi systemami informacji przestrzennej. Katowice, Główny Instytut Górnictwa (niepublikowane).
 • 18. Studium wykonalności projektu pn. „Budowa Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP)”. Katowice, Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego 2009.
 • 19. Trząski L., Olszewski P., Bondaruk J. i inni (2008): Metoda inwentaryzacji i klasyfikacji terenów poprzemysłowych, w tym górniczych. Opracowanie algorytmu oceny i klasyfikacji terenów poprzemysłowych. Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko. Wydanie specjalne nr I: Badania wspólne sieci naukowej ZINT Paliwa – Bezpieczeństwo – Środowisko w latach 2006–2007, s. 53–80.
 • 20. Unwin D. (1998): Spatial Analysis: Modelling in a GIS Environment. Geographical Journal.
 • 21. Wojewódzki program przekształceń terenów poprzemysłowych i zdegradowanych wraz z koncepcją rozbudowy narzędzi informatycznych oraz prognozy jego oddziaływania na środowisko. Dokumentacja na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Dokumentacja GIG/IETU. Katowice 2008.
 • 22. Żyszkowska W. (2003): Analizy przestrzenne w systemach informacji geograficznej. Polski Przegląd Kartograficzny T. 35, nr 2, s. 100–113.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BSL3-0026-0101
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.