Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BSL2-0026-0131

Czasopismo

Architecture Civil Engineering Environment

Tytuł artykułu

Research methods aiding the creation of the built environment for senior care housing facilities

Autorzy Bielak, M. 
Treść / Zawartość http://acee-journal.pl
Warianty tytułu
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN The main scope of the paper is to discuss the process of creating a research tool in the form of the List of Criteria for newly designed senior care housing facilities, which compiles the guidelines and requirements that newly created and easily accessible buildings should fulfill. The achievement of the research objective was possible on the grounds of literature analyses of issues concerning users’ needs and expectations that influence the creation of the built environment that is universal, easily accessible and takes into account different forms of disability and limited mobility, as well as on the grounds of the author’s own quality analyses of care housing facilities for seniors. The output collection of data and guidelines enabled the construction of a useful research tools that may be practically utilized. They will be applied for assessing currently functioning care facilities before modernization. The tools facilitate the analyses of existing buildings, design of new facilities and creation of functional and spatial programs securing considerably higher functional quality standards.
PL Głównym celem opracowania jest ukazanie procesu tworzenia narzędzia badawczego w postaci Listy Kryteriów dla nowoprojektowanych obiektów opiekuńczych dla osób starszych, wykazu zawierającego wytyczne i wymagania stawiane nowoczesnemu, dostępnemu obiektowi. Osiągnięcie tego celu było możliwe dzięki analizie literaturowej wiedzy dotyczących różnorodnych problemów, potrzeby i oczekiwań użytkowników, mających wpływ na tworzenie środowiska zurbanizowanego, uniwersalnego kształtowania środowiska dostępnego, uwzględniającego różne rodzaje niesprawności i mobilności oraz dzięki przeprowadzeniu badań jakościowym środowiska placówek opiekuńczych dla seniorów. Końcowy zbiór danych i wytycznych umożliwił zbudowanie użytecznych narzędzi badawczych, które można stosować w praktyce. Posłużą one do oceny funkcjonujących placówek opiekuńczych przed ich modernizacją. Przy ich użyciu można sprawnie prowadzić analizy obiektów już istniejących oraz tworzyć nowe ośrodki, budować dla nich programy funkcjonalno-powierzchniowe o znacznie wyższym standardzie użytkowania.
Słowa kluczowe
PL środowisko zbudowane   analiza jakości   POE   Post-Occupancy Evaluation   kryterium jakości  
EN built environment   quality analyses   POE   post-occupancy evaluation   quality criteria  
Wydawca Silesian University of Technology
Czasopismo Architecture Civil Engineering Environment
Rocznik 2012
Tom Vol. 5, no. 3
Strony 5--18
Opis fizyczny
Twórcy
autor Bielak, M.
  • Faculty of Architecture, The Silesian University of Technology, Akademicka 7, 44-100 Gliwice, Poland, maria.bielak@polsl.pl
Bibliografia
[1] Ostrowska M.; Człowiek a rzeczywistość przestrzenna (The man and spatial reality). AOW Nauka i Życie, Szczecin, 1991 (in Polish)
[2] Szczepański J.; Elementarne pojęcia socjologiczne (Elementary sociological notions). Państwowe Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1970 (in Polish)
[3] Szarota Z.; Wielofunkcyjna działalność domów pomocy społecznej dla osób starszych. (Versatile activity of social help houses for older persons). Wydawnictwo Naukowe WSP, Kraków, 1998 (in Polish)
[4] Frąckiewicz L .; Karta Praw Człowieka Starego. (Declaration of Old Man’s Rights). Warszawa, 1985 (in Polish)
[5] Frąckiewicz L. (red.); Starość jako problem społeczno-ekonomiczny (Old age as socio-economical problem) [in:] W obliczu starości. Ośrodek Wydawnictwo Augustana Sp. z o.o., Katowice, 2007 (in Polish)
[6] Skibniewska H.; Zintegrowane formy mieszkalnictwa dla osób starszych i niepełnosprawnych.(Integrated forms of housing for older persons and handicapped) [w:] Kształtowanie przestrzeni miejskiej i budynków dla potrzeb osób niepełnosprawnych. COOBPBO, Warszawa, 1995 (in Polish)
[7] Gutkowski A .; Problemy barier architektonicznych i urbanistycznych (The problems of architectural barriers and town-planning) [in:] Człowiek niepełnosprawny w społeczeństwie, (et al.) Hulek A., PTWK, PZWL, Warszawa, 1996 (in Polish)
[8] Grabowska-Palecka H .; Niepełnosprawni w obszarach i obiektach zabytkowych. Problemy dostępności. (The disabled in heritage zones and sites. Problems with accessibility) Politechnika Krakowska, Kraków, 2004 (in Polish)
[9] Kurylowicz E .; Projektowanie uniwersalne. Udostępnienie otoczenia osobom niepełnosprawnym. (Universal designing. Accessibility for the disabled). CBRRON, Warszawa, 1996 (in Polish)
[10] Kuryłowicz E., Johnni P., Thuresson C; Projektowanie uniwersalne. Sztokholm miasto dla wszystkich. (Universal design. Stockholm city for all). Integracja, Warszawa, 2005 (in Polish)
[11] Niezabitowska E:, Architektura, a środowisko zbudowane. (The architecture, the built environment), [in:] Środowisko zbudowane w służbie człowieka. Człowiek - potrzeby - środowisko. Jubileuszowe Sympozjum Naukowego, Katowice, 2005 (in Polish)
[12] Zaniewska H .; Mieszkania starszych ludzi w Polsce. Sytuacja i perspektywy zmian. (Flat of older men in Poland. Situation and perspective of changes). Instytut Gospodarki Mieszkaniowej, Warszawa, 2001 (in Polish)
[13] Kuldschun H., Rossman E.; Budownictwo dla upośledzonych fizycznie. (Housing for physically handicapped). Wydawnictwo Arkady, Warszawa, 1980 (in Polish)
[14] Meyer-Bohe W.; Budownictwo dla osób starszych i niepełnosprawnych. (Housing for the elderly and disabled). Wprowadzenie: dr inż. Liliana Schwartz, Arkady, Warszawa, 1998 (in Polish)
[15] Bell P.A., Greene Th.C, Fisher J.D.. Baum A.; Psychologia środowiska. (Environmental Psychology). Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk, 2004 (in Polish)
[16] Preiser W. and others; Post-Occupancy Evaluation, Van Nostrand Reinhold, New York, 1988
[17] Preiser W. and others; Building Evaluation. Plenum Press, Nowy York, Londyn, 1989
[18] Bańka A.; Behawioralne podstawy projektowania architektonicznego. (Behavioral grounds for architectural design). Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań, 1983 (in Polish)
[19] Bańka A.; Społeczna psychologia środowiskowa. (Social environmental psychology). Stowarzyszenie -Psychologia i Architektura, Poznań, 2002 (in Polish)
[20] Niezabitowska E .; Kryteria oceny jakości obiektu architektonicznego dawniej i dzisiaj (The criterions of architectural quality assessment object long ago and today) [w:] Jakość i zarządzanie w przestrzeni architektonicznej, (Quality and Management of Architectural Space) (et al.) A. Niezabitowski. Tom III: Jakość środowiska zbudowanego, Projekt TEMPUS, Wyd. Copyright, Gliwice, 1999 (in Polish)
[21 ] Niezabitowska E., Masty D .; Oceny jakości środowiska zbudowanego i ich znaczenie dla rozwoju koncepcji budynku zrównoważonego. (Quality analyses of the built environment and their importance to the development of the intelligent building concept). Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2007 (in Polish)
[22] Bielak M .; Badania jakościowe nad środowiskiem zamieszkania w domach opieki społecznej dla ludzi starszych. Wybrane przykłady. (Quality assessment of living environment in social housing for the elderly people. Selected examples). Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2010 (in Polish)
[23] Bielak M .; Optymalne środowisko życia i zamieszkania w ośrodkach pobytu stałego dla osób starszych. (Optimal housing and living environment for seniors in care facilities). Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2011 (in Polish)
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BSL2-0026-0131
Identyfikatory