PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Artificial intelligence, branching processes and coalescent methods in evolution of humans and early life

Autorzy
Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
PL
Metody sztucznej inteligencji, procesów gałązkowych i koalescentu w badaniach ewolucji człowieka oraz wczesnego życia
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The book is composed of two parts, which are preceded by the introduction given in Chapter 1, The introduction presents the genesis of problems considered in the monograph, as well as its organization and objectives. Based on these objectives the main problems discussed in the dissertation are formulated. Part I, which is as a presentation of methodological apparatus used in the research studies performed by the author, consists of two chapters, Chapter 2 concerning artificial intelligence, and Chapter 3 related to population genetics. Part II shows how the methods described in Part I are applied in author's evolutionary genetics studies. These studies are roughly focused in three areas, the neutral theory of evolution described in Chapter 4, the evolution of humans discussed in Chapter 5, and the origin of life, considered in Chapter 6. The more specific description of particular chapters is given below. The organization of Chapter 2 is motivated by the natural discrimination between the methods which are inspired by biology, such as artificial neural networks and evolutionary computation, and methods based on formal logie, such as rule-based information systems. It is author's full responsibility that out of many currently studied machine learning methods, he has subjectively chosen in his research neural and evolving systems as those which had arisen from contemplation of life and the rough set theory as the formal logic-based method. However, after this choice has been done and reflected in his studies, the composition of Chapter 2 could not be different. That is also an explanation why the last section in this chapter is a case study - its goal is to illustrate how in one practical application, all these three approaches have found their place. Chapter 3 is a brief presentation of population genetics models, which are used, in addition to machine learning and computer simulations, in author's studies considered in Part II. Comparing the content of this chapter with what is classically understood as a population genetics, the reader will notice that except typical material, such as the Wright-Fisher model of a genetic drift, drift-mutation-selection interplay, and the coalescent method, the chapter also contains a section about genealogy of branching processes. This latter is again the subjective choice, which has been made before writing of the book was started. It was made at the time when the author, inspired by an excellent Kimmel's and Axelrod's book, has introduced to population genetics-related research the branching processes models, in particular the 0'Connell model of branching processes genealogy. Chapter 4, entitled "Theory of Neutral Evolution", after presenting introductory material concerning Kimura's theory of neutral molecular evolution and its relation to the Darwinian selection-driven evolution, focuses on how this theory can be used in search for signatures of natural selection at molecular level. The neutrality tests, which have been designed for detection of such selection are presented, before the case study on that issue is given. The problems with interpretation of the results are the starting point for development of two author's methods: multi-null-hypotheses method and the machine learning-based quasi dominant rough set approach. In Chapter 5, the human evolution is the central point. Within this field many approaches are used for inferring the past of our species, including paleontology and evolutionary genetics. On the background of two competing theories of modern human origin, the multiregional and the recent out-of-Africa hypotheses, there are presented studies concerning detection of past population expansion using classical and author's neural network-based tests. This material is followed by reporting on the research concerning the mitochondrial DNA record. In particular, it is shown how the date of the root of mitochondrial DNA polymorphism is estimated using the 0'Connell and the Wright-Fisher models in forward-time computer simulations of slightly supercritical branching processes. Additionally, in Chapter 5 it is demonstrated how the criticality of branching processes has been used for modeling the decay of hypothetical admixture of Neanderthal mitochondrial DNA in a gene pool of the Upper Paleolithic anatomically modern humans. This issue is currenfly hot debated in the light of results from the Neandertal Genome Project and discussions about interbreeding between H. sapiens and H. neanderthalensis. As Chapter 5 was focused on evolution, which took place less than million years ago, the Chapter 6 speculates about the times almost as ancient as the age of Earth. The point of gravity of Chapter 6 is computer science contribution to the problem of how life has emerged. With that regard, three models are discussed. The first is the Demetrius-Kimmel complexity threshold model supplemented by the author to include hydrolysis of RNA strands caused by phosphodiester bond break reaction. The second is the modification of the Niesert compartment model with random segregation of genetic material. The third is the Monte-Carlo model proposed by Ma and collaborators in 2007, and supplemented by simulation of non-enzymatic template-based RNA recombination process, which seemed to be significant in the emergence of the RNA World. Finally, these three application-oriented chapters which constitute Part JJ of the book, are followed by Chapter 7, which gives the opportunity, not only to summarize the issues discussed in the whole monograph, but also to go beyond that material, by speculating on philosophical matters, which naturally occur when the artificial intelligence is considered.
PL
Niniejsza monografia składa się z dwóch części, które są poprzedzone wstępem zawartym w rozdziale 1. We wprowadzeniu przedstawiono genezę problemów rozważanych w monografii, jak również jej organizację oraz cele. Na podstawie tych celów zostały sformułowane główne problemy rozprawy. Część I, będąca prezentacją aparatu metodologicznego wykorzystywanego w badaniach naukowych autora, składa się z dwóch rozdziałów: rozdziału 2 dotyczącego sztucznej inteligencji i rozdziału 3 na temat genetyki populacyjnej. W części II pokazano, jak metody opisane w części I są wykorzystywane w badaniach prowadzonych przez autora w zakresie genetyki ewolucyjnej. Badania te skupiają się wokół trzech dziedzin: teorii neutralnej ewolucji, opisanej w rozdziale 4, ewolucji człowieka, opisanej w rozdziale 5, oraz pochodzenia życia, rozważanego w rozdziale 6. Bardziej szczegółowy opis poszczególnych rozdziałów znajduje się poniżej. Organizacja rozdziału 2 jest motywowana naturalnym zróżnicowaniem pomiędzy metodami, które są inspirowane przez biologię, takimi jak sztuczne sieci neuronowe i obliczenia ewolucyjne, oraz metodami opartymi na logice formalnej, takimi jak regałowe systemy informacyjne. Autor bierze pełną odpowiedzialność za to, że spośród wielu aktualnie wykorzystywanych metod uczenia maszynowego wybrał w swoich badaniach systemy neuronowe i ewolucyjne jako te, które wyrosły z kontemplacji życia, oraz teorię zbiorów przybliżonych jako metodę opartą na logice formalnej. Jednakże, po dokonaniu tego wyboru odzwierciedlonego w jego badaniach, kompozycja rozdziału 2 nie mogła być już inna. Wybór ten wyjaśnia również, dlaczego ostatnia sekcja tego rozdziału jest poświęcona studium przypadku - jej celem jest zilustrowanie, jak wszystkie te trzy podejścia znajdują swoje miejsca w jednym praktycznym zastosowaniu. Rozdział 3 jest zwartą prezentacją modeli genetyki populacyjnej, które wykorzystywane są, obok uczenia maszynowego i komputerowych symulacji, w badaniach autora rozważanych w części II. Porównując zawartość tego rozdziału z klasycznie ujmowaną genetyką populacyjną czytelnik zauważy, że oprócz typowego materiału, takiego jak model dryfu genetycznego Wrighta-Fishera, współdziałania dryru, mutacji i selekcji oraz metody koalescentu, rozdział zawiera sekcję na temat genealogii procesów gałązkowych. To ostatnie zagadnienie jest znowu subiektywnym wyborem, dokonanym przed rozpoczęciem pisania książki. Decyzja została podjęta, kiedy autor, zainspirowany przez doskonałą książkę Kimmla i Axelroda, wprowadził do swych badań z zakresu genetyki populacyjnej modele procesów gałązkowych, a w szczególności model 0'Connella, dotyczący genealogii procesów gałązkowych. Rozdział 4, zatytułowany "Teoria ewolucji neutralnej", po przedstawieniu materiału wstępnego dotyczącego teorii Kiury, zwanej teorią neutralnej ewolucji molekularnej, jak również jej związków z Darwinowską ewolucją napędzaną przez selekcję, rozważa, jak teoria ta może być wykorzystana w poszukiwaniu znamion selekcji naturalnej na poziomie molekularnym. Pokazano testy neutralności, które zostały zaprojektowane do wykrywania takiej selekcji, a następnie ich wykorzystanie w studium przypadku. Problemy interpretacji rezultatów tych testów stanowiły punkt wyjścia do rozwinięcia dwóch autorskich metod: metody wielu hipotez zerowych oraz metody opartej na uczeniu maszynowym z użyciem podejścia ąuasi-dominujących zbiorów przybliżonych. W rozdziale 5 centralnym punktem jest ewolucja człowieka. W tej dziedzinie zaproponowano wiele podejść, by odkryć przeszłość naszego gatunku, w tej liczbie, metody paleontologiczne i genetyczne. Na tle dwóch konkurujących teorii pochodzenia człowieka współczesnego, hipotezy wieloregionalnej oraz hipotezy pożegnania z Afryką zaprezentowane są badania, mające na celu wykrycie przeszłych okresów ekspansji populacji z wykorzystaniem metod klasycznych, oraz, opartej na sieciach neuronowych, metod autora. Następnie przedstawiono raport z badań na temat zapisu mitochondrialnego DNA. W szczególności pokazano, jak estymowano epokę korzenia polimorfizmu mitochondrialnego DNA z wykorzystaniem modeli 0'Connella oraz Wrighta-Fishera w symulacjach komputerowych lekko nadkrytycznych procesów gałązkowych. Ponadto, w rozdziale 5 pokazano, jak wykorzystać krytyczność procesu gałązkowego do modelowania zaniku hipotetycznej domieszki neandertalskiego mitochondrialnego DNA w puli genów ludzi anatomicznie współczesnych Górnego Paleolitu. Ta kwestia jest aktualnie gorąco dyskutowana w świetle rezultatów Projektu Neandertalskiego Genomu oraz dyskusji na temat krzyżowania pomiędzy H. sapiens i H. Neanderthalensis. O ile rozdział 5 był poświęcony ewolucji działającej w okresie mniej niż milion lat wstecz, rozdział 6 spekuluje na temat czasów prawie tak starych jak sama Ziemia. Punktem ciężkości rozdziału 6 jest wkład informatyki do problemu powstania życia. W tym kontekście są dyskutowane trzy modele. Pierwszy, to model granicy złożoności Demetriusa-Kimmla, uzupełniony przez autora tak, by uwzględniał hydrolizę łańcuchów RNA spowodowaną przez reakcję rozpadu wiązania fosfodiestrowego. Drugi, to modyfikacja kompartmentowego modelu Niesert z losową segregacją materiału genetycznego. Trzeci, to model Monte-Carlo zaproponowany przez Ma i współpracowników w 2007, i uzupełniony przez symulację procesu nieenzymatycznej opartej na wzorcu rekombinacji RNA, który to proces wydaje się być znaczący w powstaniu świata RNA. Na koniec, po tych trzech zorientowanych na zastosowania rozdziałach, które stanowią część II monografii, rozdział 7 stanowi okazję nie tylko do podsumowania problemów poruszanych w całej rozprawie, ale również do wyjścia poza ten materiał poprzez rozważanie kwestii filozoficznych, które naturalnie się pojawiają w myśleniu o sztucznej inteligencji.
Czasopismo
Rocznik
Strony
340--340
Opis fizyczny
s., Bibliogr. 359 poz.
Twórcy
autor
Bibliografia
 • 1. Adachi J., Hasegawa M. (1995): Improved dating of the human-chimpanzee separation in the mitochondrial DNA tree: heterogeneity among amino acid sites. J. Mol. Evol. 40, p. 622÷628.
 • 2. Adams M. D., McVey M, Sekelsky J. J. (2003): Drosophila BLM in double-strand break repair by synthesis-dependent strand annealing. Science 299, p. 265÷267.
 • 3. Agrafioti L, Stumpf M. P. H. (2007): SNPSTR: a database of compound microsatellite-SNP markers. Nucleic Acids Res. 35 (supplement 1), p. D71÷D75.
 • 4. Akashi H. (1995): Inferring weak selection from pattern of polymorphism and divergence at 'silent' sites in Drosophila DNA. Genetics 139, p. 1067÷1076.
 • 5. Aleksander I. (2008): Machine consciousness. Scholarpedia 3(2): p. 4162÷4162.
 • 6. Angeline P. J. (1997a): Evolutionary Computation Models - Representations - Parse trees. In Back T., Fogel D. B., Michalewicz Z. (eds.) Handbook of Evolutionary Computation, Oxford University Press, New York - Oxford, p. C1.6:l÷C1.6:3.
 • 7. Angeline P. J. (1997b): Evolutionary Computation Models - Search operators - Mutation - Parse trees. In In Back T., Fogel D. B., Michalewicz Z. (eds.) Handbook of Evolutionary Computation, Oxford University Press, New York - Oxford, p. C3.2:9÷C3.2:10.
 • 8. Angeline P. J., Fogel D. B. (1997): Evolutionary Computation Models - Representations -Other representations. In Back T., Fogel D. B., Michalewicz Z. (eds.) Handbook of Evolutionary Computation, Oxford University Press, New York - Oxford, p. C1.6:l÷C1.6:3.
 • 9. Azuaje F. (2003): Genomie data sampling and its effect on classification performance assessment. BMC Bioinformatics 4(1), p. 5-16.
 • 10. Baaske Ph., Weinert F. M., Duhr S., Lemke. K. H., Russel M. J., Braun D. (2007): Extreme accumulation of nucleotides in simulated hydrothermal pore systems. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 104, p. 9346÷9351.
 • 11. Bachtrog D., Charlesworth B. (2001): Towards a complete seąuence of the human Y chromosome. Genome Biol. 2(5), reviews 1016.1 ÷ reviews 1016.5.
 • 12. Bamshad M. J., Mummidi S., Gonzalez E., Ahuja S. S., Dunn D. M., et al. (2002): A strong signature of balancing selection in the 5' cis-regulatory region of CCR5. Proc. Nat. Acad. Sci. USA 99(16), p. 10539÷10544.
 • 13. Back T. (1997a): Evolutionary Algorithms and Their Standard Instances - Introduction. In Back T., Fogel D. B., Michalewicz Z. (eds.) Handbook of Evolutionary Computation, Oxford University Press, New York - Oxford, p. B1.1:1÷B1.1:4.
 • 14. Back T. (1997b): Evolutionary Computation Models - Representations - Binary strings. In Back T., Fogel D. B., Michalewicz Z. (eds.) Handbook of Evolutionary Computation, Oxford University Press, New York - Oxford, p. Cl .2:1÷C1.2:3.
 • 15. Beamish H., Kedar P., Kaneko H., Chen P., Fukao T., et al. (2002): Functional link between BLM defective in Bloom's syndrome and the ataxia-telangiectasia-mutated protein, ATM. J. Biol. Chem. 277, p. 30515÷30523.
 • 16. Berfanger D. M., George N. (1999): All-digital ring-wedge detector applied to fingerprint recognition. App Opt. 38 (2), p. 357÷369.
 • 17. Berfanger D. M., George N. (2000): All-digital ring wedge detector applied to image ąuality assessment. App Opt. 39(23), p. 4080÷4097.
 • 18. Birgmeier M. (1996): Evolutionary programming for the optimization trellis-coded modulation schemes. Proceedings of Fifth Annual Conference on Evolutionary Programming, San Diego, CA, Fogel L. J., Angelinę P. J., Back T. (eds), Cambridge, MA, MU Press.
 • 19. Bjorklund M. (2003): Test for a population expansion after a drastic reduction in population size using DNA seąuence data. Heredity 91(5), p. 481÷486.
 • 20. Bobrowski A., Kimmel M. (2004): Asymptotic behavior of joint distributions of characteristics of a pair of randomly chosen individuals in discrete-time Fisher-Wright models with mutations and drift. Theoretical Population Biology 66, p. 355÷367.
 • 21. Bole L., Dziewicki K., Rychlik P., Szałas A. (1995): Wnioskowanie w logikach nieklasycznych - podstawy teoretyczne. Problemy Współczesnej Nauki - Teoria i Zastosowania, Informatyka, Akademicka Oficyna Wydawnicza PLJ, Warszawa.
 • 22. Bonnen P. E., Story M. D., Ashorn C. L., Buchholz T. A., Weil M. M., Nelson D. L. (2000): Haplotypes at ATM identify coding-sequence variation and indicate a region of extensive linkage disequilibrium. Am. J. Hum. Genet. 67, p. 1437÷1451.
 • 23. Bonnen P. E., Wang P. J., Kimmel M., Chakraborty R., Nelson D. L. (2002): Haplotype and linkage disequilibrium architecture for human cancer-associated genes. Genome Res. 12, p. 1846÷1853.
 • 24. Booker L. B. (1997): Evolutionary Computation Models - Search Operators -Recombination - Binary Springs. In Back T., Fogel D. B., Michalewicz Z. (eds.) Handbook of Evolutionary Computation, Oxford University Press, New York - Oxford, p. C3.3:l÷C3.3:10.
 • 25. Bourbakis N. G. (2002): Emulating human visual perception for measuring difference in images using an SPN graph approach. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part B 32(2), p. 191÷201.
 • 26. Briggs A. W., Good J. M., Green R. E., Krause J., Maricic T., Stenzel U., Lalueza-Fox C, Rudan P., Brajkovi D., Kuan E., Gui I., Schmitz R., Doronichev V. B., Golovanova L. V., de la Rasilla M., Fortea J., Rosas A., Paabo S. (2009): Targeted retrieval and analysis of five Neandertal mtDNA genomes. Science 325, p. 318÷321.
 • 27. Brown P., Sutikna T., Morwood M. J., Soejono R. P., Jatmiko, Wayhu Saptomo E., Rokus Awe Due (2004): A new small-bodied hominin from the late Pleistocene of Flores, Indonesia. Naturę 431, p. 1055÷1061.
 • 28. Budowle B., Chakraborty R. (2001): Population variation at the CODIS core short tandem repeat loci in Europeans. Legał Medicine 3, p. 29÷33.
 • 29. Budowle B., Shea B., Niezgoda S., Chakraborty R. (2001): CODIS STR Loci Data from 41 Sample Populations. Journal of Forensic Sciences 5, p. 453÷489.
 • 30. Cajavec B. (2002): Getting started with molecular biology. In Proc. of the School of Population Dynamics, Będlewo, Poland, 13÷30.
 • 31. Casasent D, Song J. (1985): A computer generated hologram for diffraction-pattern sampling. Proc SPIE 523, p. 227÷236.
 • 32. Cavalli-Sforza L. L., Bodmer W. F. (1971): The Genetics of Human Populations, Freeman, San Francisco.
 • 33. Cebrat S., Pękalski A. (2004): The Role of Dominant Mutations in the Population Expansion. International Conference on Computational Science, p. 765÷770.
 • 34. Ciemniewski Z., Letkiewicz S., Cyran K. (1997): Connectionist approach in diagnosis support systems on the basis of feed-forward ANN giving prognosis in urology and cardiology. Proc. International Workshop: Biomedical Engineering and Medical Informatics, Gliwice, Poland, p. 100÷104.
 • 35. Chakraborty R. (1986): Gene Admixture in Human Populations: Models and Predictions. Yearbook of Physical Anthropology 29, p. 1÷43.
 • 36. Cochrane J. C, Strobel S. A. (2008): Riboswitch effectors as protein enzyme cofactors. RNA 14, p. 993÷1002.
 • 37. Cohen M. A., Grossberg S. (1983): Absolute stability of global pattern formation and parallel memory storage by competitive neural networks. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics 13, p. 815÷826.
 • 38. Cole D. (2004): The Chinese Room Argument. In Zalta, Edward N., The Stanford Encyclopedia of Philosophy.
 • 39. Cortez D., Wang Y., Qin J., Elledge S. J. (1999): Requirement of ATM-dependent phosphorylation of Brcal in the DNA damage response to double-strand breaks. Science 286, p. 1162÷1166.
 • 40. Crevier D. (1993): Al: The Tumultuous Search for Artificial Intelligence, NY: Basic Books, New York.
 • 41. Cyran K., Letkiewicz S., Wojciechowski P., Kołoczek D. (1997): Use of neural network to recovery prognosis for patients with renal cancer [in Polish]. ZN Pol. Śl., Informatyka 33, p. 185÷202.
 • 42. Cyran K., Podeszwa T. (1999): Wykorzystanie HMM oraz NN do rozpoznawania kontekstowego w przetwarzaniu mowy, ZN Pol. SI., Informatyka 37, p. 7÷23.
 • 43. Cyran K. A., Jaroszewicz L. R. (2000): Rough set based classification of interferometrie images. In Jacqout P., Fournier J. M. (eds.) Interferometry in Speckle Light: Theory and Applications, Berlin Heidelberg New York, Springer, p. 413÷420.
 • 44. Cyran K. A., Mrózek A. (2001): Rough sets in hybrid methods for pattern recognition. Int. J. Intell. Syst. 16 (2), p. 149÷168.
 • 45. Cyran K. A., Jaroszewicz L. R., Niedziela T., Merta I. (2001a): Concurrent signal processing in optimized hybrid CGH-ANN systems. Opt. Appl. 31(4), p. 675÷689.
 • 46. Cyran K. A., Jaroszewicz L. R., Niedziela T. (2001 b): Neural network based automatic diffraction pattern recognition. Opto-electronics Rev. 9 (3), p. 301÷307.
 • 47. Cyran K. A, Niedziela T., Jaroszewicz L. R. (2001c): Grating-based DOVDs in high-speed semantic pattern recognition. Holography 12(2), p. 10÷12.
 • 48. Cyran K.A., Stańczyk U., Jaroszewicz L. R. (2002): Subsurface stress monitoring system based on holographic ring-wedge detector and neural network. In McNulty G. J. (ed.) Quality, Reliability and Maintenance, Bury St Edmunts London, Professional Engineering Publishing, p. 65÷68.
 • 49. Cyran K. A (2003): PLD-based rough classifier of Fraunhofer diffraction pattern. Proc. Int. Conf. Comp. Comm. Contr. Tech., Orlando, FL, USA, p. 163÷168.
 • 50. Cyran K. A., Kimmel M. (2004a): Distribution of time to coalescence under stochastic population growths: application to MRCA dating. In Gramada A., Bourne Ph. E. (eds.) Currents in Computational Molecular Biology 2004: RECOMB 2004, San Diego, USA, p. 11÷12.
 • 51. Cyran K. A., Kimmel M. (2004b): Robustness of the dating of the most recent common female ancestor of modern humans. Proc. 10th National Conference on Application of Mathematics in Biology and Medicine, Święty Krzyż, p. 19÷24.
 • 52. Cyran K. A., Polańska J., Kimmel M. (2004): Testing for signatures of natural selection at molecular genes level. Journal of Medical Informatics and Technologies 8, p. 31÷39.
 • 53. Cyran K. A. (2005a): Combining rule based and connectionist approaches in a diffraction pattern recognition. Proc. Artificial Intelligence Studies 2(25), p. 149÷157.
 • 54. Cyran K. A. (2005b): Integration of classifiers working in discrete and real valued feature space applied in two-way opto-electronic image recognition system. Proc. of the fifth IASTED International Conference on Visualization, Imaging, and Image Processing, Benidorm, Spain, p. 592÷597.
 • 55. Cyran K. A., Kimmel M. (2005): Interactions of Neanderthals and modern humans: what can be inferred from mitochondrial DNA. Mathematical Biosciences and Engineering 2(3), p. 487÷498.
 • 56. Cyran K. (2007a): Rough sets in the interpretation of statistical tests outcomes for genes under hypothetical balancing selection. Lecture Notes in Artificial Intelligence 4585, p. 716÷725.
 • 57. Cyran K. A. (2007b): Mitochondrial Eve dating based on computer simulations of coalescence distributions for stochastic vs. deterministic population models. Proc. 7th WSEAS International Conference on Systems Theory and Scientific Computations, Athens, Greece, p. 107÷112.
 • 58. Cyran K. A. (2007c): Comparison of neural network and rule-based classifiers used as selection determinants in evolution of feature space. WSEAS Trans, on Systems 6(3), p. 549÷555.
 • 59. Cyran K. A. (2007d): Simulating branching processes in the problem of Mitochondrial Eve dating based on coalescent distributions. International Journal of Mathematics and Computers in Simulation 1 (3), p. 268÷274.
 • 60. Cyran K., Stańczyk U. (2007a): Indiscernibility relation for continuous attributes: application in image recognition. Lecture Notes in Artificial Intelligence 4585, p. 726÷735.
 • 61. Cyran K. A., Stańczyk U. (2007b): Stochastic simulations of branching processes: Study on complexity threshold of RNA-world species. Proc. XXXVI Ogólnopolska Konferencja Zastosowań Matematyki, Zakopane, Poland, p. 19÷22.
 • 62. Cyran K. A. (2008a): Complexity threshold in RNA-world: computational modeling of criticality in Galton-Watson process. Proc. 8th WSEAS International Conference on Applied Computer Science, Venice, Italy, p. 290÷295.
 • 63. Cyran K. A. (2008b): Modified indiscernibility relation in the theory of rough sets with real-valued attributes: application to recognition of Fraunhofer diffraction patterns. Transactions on Rough Sets DC, Lecture Notes in Computer Science 5390, p. 14÷34.
 • 64. Cyran K. A., Myszor D. (2008a): Coalescent vs. time-forward simulations in the problem of the detection of past population expansion. International Journal of Applied Mathematics and Informatics 2(1), p. 10÷17.
 • 65. Cyran K. A, Myszor D. (2008b): Neural networks and statistical tests for detection of population expansion. Proc. 2nd European Computing Conference, Malta, p. 222÷227.
 • 66. Cyran K. A., Myszor D. (2008c): New artificial neural network based test for the detection of past population expansion using microsatellite loci. International Journal of Applied Mathematics and Informatics 2(1), p. 1÷9.
 • 67. Cyran K. A. (2009a): PNN for Molecular Level Selection Detection. Lecture Notes in Electrical Engineering 27, p. 35÷41.
 • 68. Cyran K. A. (2009b): Information amount threshold in self-replicating RNA-protospecies: branching processes approach. International Journal of Mathematics and Computers in Simulations 3(1), p. 20÷29.
 • 69. Cyran K. A. (2009c): Problem ilości informacji w protoorganizmach świata RNA. Proc. Konferencja Chrześcijańskiego Forum Pracowników Nauki: Nauka-Etyka-Wiara, Jastrzębia Góra, Poland, p. 34÷49.
 • 70. Cyran K. A. (2009d): Quasi Dominance Rough Set Approach in Testing for Traces of Natural Selection at Molecular Level. In Cyran K. A. et al. (eds.) Advances in Intelligent and Soft Computing, Springer, 59, p. 163÷172.
 • 71. Cyran K. A., Niedziela T. (2009): Optoelectronic method of pattern recognition of motor vehicles in spatial frequency domain. Archives of Transport 21(1-2), p. 27÷47.
 • 72. Cyran K. A. (2010): Classical and dominance based rough sets in the search for genes under balancing selection. Transactions on Rough Sets XI, Lecture Notes in Computer Science 5946, p. 53÷65.
 • 73. Cyran K. A., Kimmel M. (2010): Alternatives to the Wright-Fisher model: The robustness of the mitochondrial Eve dating. Theor. Pop. Biol. 78(3), p. 165÷172.
 • 74. Czech Z. J. (2010): Wprowadzenie do obliczeń równoległych. PWN, Warszawa.
 • 75. Danoeux T. (1997): Neural Network Applications - Pattern classification. In In Fiesler E., Beale R. (eds.) Handbook of Neural Computation, IOP Publishing Ltd and Oxford University Press, p. F1.2:l÷F1.2:8.
 • 76. Darwin Ch. (1859): On the Origin of Species by Means of Natural Selection, or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life. John Murray, London.
 • 77. De Jong K., Fogel D. B., Schwefel H. P. (1997): A history of evolutionary computation. In Back T., Fogel D. B., Michalewicz Z. (eds.) Handbook of Evolutionary Computation, Oxford University Press, New York - Oxford, p. A2.3:l÷A2.3:12.
 • 78. Demetrius L., Schuster P., Sigmund K. (1985): Polynucleotide Evolution and Branching Processes. Buli. Math. Biol. 47, p. 239÷262.
 • 79. Dempster A. P., Laird N. M., Rubin D. B. (1977): Maximum likelihood from incomplete data via the EM algorithm. With discussion. J. Roy. Stat. Soc. Ser. B 39, p. 1÷38.
 • 80. Doherty P, Szałas A. (2004): On the correspondence between approximations and similarity. Lecture Notes in Artificial Intelligence 3066, p. 143÷152.
 • 81. Donnelly M. J., Licht M. C, Lehmann T. (2001): Evidence for recent population expansion in the evolutionary history of the malaria vectors Anopheles arabiensis and Anopheles gambiae. Mol. Biol. Evol. 18(7), p. 1353÷1364.
 • 82. Draper W. E., Hayden E. J„ Lehman N. (2008): Mechanisms of covalent self-assembly of the Azoarcus ribozyme from four fragment oligonucleotides. Nucleic Acids Res. 36, p. 520÷31.
 • 83. Dreyfus H. (1972): What Computers Cant Do. MIT Press, New York.
 • 84. Dyson F. (1999): The origins of Life. Cambridge University Press.
 • 85. Edwards M. R. (1998): From a soup or a seed? Pyritic metabolic complexes in the origin of life. Trends Ecol. Evol. 13, p. 179÷181.
 • 86. Eigen M., Gardiner W., Schuster P., Winckler-Oswatitch R. (1981): The Origin of Genetic Information. Sci. Am. 244(4), p. 88÷118.
 • 87. Eigen M., Schuster P. (1977): The Hypercycle - A Principle of Natural Self-Organization. Naturwissenschaften 64(11), p. 541÷565.
 • 88. Ellis N. A., Roe A. M., Kozloski J., Proytcheva M., Falk C, German J. (1994): Linkage disequilibrium between the FES, D15S127, and BLM loci in Ashkenazi Jews with Bloom syndrome. Am. J. Hum. Genet. 55, p. 453÷460,
 • 89. Evans P.D., Anderson J. R., Vallender E. J., Gilbert S. L., Malcom Ch. M., et al. (2004): Adaptive evolution of ASPM, a major determinant of cerebral cortical size in humans. Human Molecular Genetics 13, p. 489÷494.
 • 90. Ewens W. J. (2003): Mathematical population genetics. Second edition. Springer-Verlag, New York.
 • 91. Excoffier L., Slatkin M. (1995): Maximum-likelihood estimation of molecular haplotype frequencies in a diploid population. Mol. Biol. Evol. 12, p. 921÷927.
 • 92. Eyre-Walker A., Awadalla Ph. (2001): Does Human mtDNA Recombine? J. Mol. Evol. 53, p. 430÷435.
 • 93. Fares A., Bouzid A., Hamdi M. (2000): Rotation invariance using diffraction pattern sampling in optical pattern recognition. J. of Microwaves and Optoelect. 2(2), p. 33÷39.
 • 94. Feller W. (1968): An Introduction to Probability and Its Applications. Vol. 1, 3rd ed., Wiley, New York.
 • 95. Ferris J. P. (2002): Montmorillonite catalysis of 30-50 mer oligonucleotides: laboratory demonstration of potential steps in the origin of the RNA world. Orig. Life Evol. Biosph. 32, p. 311÷332.
 • 96. Ferris J. P. (2006): Montmorillonite-catalysed formation of RNA oligomers: The possible role of catalysis in the origins of life. Philos. Trans. R. Soc. Lond. B Biol. Sci. 361, p. 1777÷1786.
 • 97. Ferris J. P., Ertem G. (1993): Montmorillonite catalysis of RNA oligomer formation in aąueous solution. A model for the prebiotic formation of RNA. J. Am. Chem. Soc. 115, p. 1227÷12275.
 • 98. Ferris J. P., Hill A. R., Liu R., Orgel L. E. (1996) Synthesis of long prebiotic oligomers on minerał surfaces. Naturę 381, p. 59÷61.
 • 99. Fisher M. C, Koenig G. L., White Th. J., San-Blas G, Negroni R., Gutierrez Alvarez L, Wanke B., Taylor J. W. (2001): Biogeographic rangę expansion into South America by Coccidioides immitis mirrors New World patterns of human migration. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 98(8), p. 4558÷4562.
 • 100. Fogel D. B. (1997a): Why evolutionary computation - Introduction. In Back T., Fogel D. B., Michalewicz Z. (eds.) Handbook of Evolutionary Computation, Oxford University Press, New York - Oxford, p. A1.1:1÷A1.1:2.
 • 101. Fogel D. B. (1997b): Evolutionary Computation Models - Search Operators - Mutation -Real-valued vectors. In Back T., Fogel D. B., Michalewicz Z. (eds.) Handbook of Evolutionary Computation, Oxford University Press, New York - Oxford, p. C3.2:2÷C3.2:5.
 • 102. Fogel D. B. (1997c): Evolutionary Computation Models - Search Operators -Recombination - Real-valued vectors. In Back T., Fogel D. B., Michalewicz Z. (eds.) Handbook of Evolutionary Computation, Oxford University Press, New York - Oxford, p. C3.3:11÷C3.3:13.
 • 103. Fogel D. B. (1997d): Evolutionary Computation Models - Representations - Finite-state representations. In Back T., Fogel D. B., Michalewicz Z. (eds.) Handbook of Evolutionary Computation, Oxford University Press, New York - Oxford, p.C1.5:1÷C1.5:3.
 • 104. Fogel L. J., Owens A. J., Walsh M. J. (1966): Artificial intelligence through simulated evolution. Wiley, New York.
 • 105. Fonseca C. M., Fleming P. J. (1997): Evolutionary Computation Models - Fitness Evaluation - Multiobjective optimization. In Back T., Fogel D. B., Michalewicz Z. (eds.) Handbook of Evolutionary Computation, Oxford University Press, New York - Oxford, p. C4.5:1÷C4.5:9.
 • 106. Forster P. (2004): Ice Ages and miochondrial DNA chronology of human dispersals: a review. Phil. Trans. R. Soc. Lond. B. 359, p. 255÷264.
 • 107. Franklin S. (1997): Artificial Minds, MU Press, Cambridge Massachusetts.
 • 108. Frayer D.W. (1986): Cranial variation at Mladeč and relationship between Mousterian and Upper Paleolithic hominidy. Anthropos 23, p. 243÷256.
 • 109. Frayer D. W. (1992): Evolution at the European edge: Neanderthal and Upper Paleolithic relationships. Prehistorie Europeenne 2, p. 9÷69.
 • 110. Fu Y. X., Li W. H. (1993): Statistical Tests of Neutrality of Mutations. Genetics 133, p. 693÷709.
 • 111. Fu Y. X. (1996): New Statistical Tests of Neutrality for DNA Samples From a Population. Genetics 143, p. 557÷570.
 • 112. Fu Y. X. (1997): Statistical Tests of Neutrality of Mutations Against Population Growth, Hitchhiking and Background Selection. Genetics 147, p. 915÷925.
 • 113. Fu Y. X. (2003): Population genetics - Course outline. Materials for the PhD students course in MD Anderson Cancer Center, Houston.
 • 114. Fullerton S. M., Harding R., Boyce A., Clegg J. (1994): Molecular and population genetic analysis of allelic sequence diversity at the human beta-globin locus. Proc. Nat. Acad. Sci. USA 91, p. 1805÷1809.
 • 115. Ganotra D., Joseph J., Singh K. (2002): Neural network based face recognition by using diffraction pattern sampling with a digital ring-wedge detector. Opt Comm. 202, p. 61÷68.
 • 116. Ganotra D., Joseph J., Singh K. (2003): Modified geometry of ring-wedge detector for sampling Fourier transform of fingerprints for classification using neural networks. Proc SPIE 4829, p. 407÷408.
 • 117. George N, Wang S. (1994): Neural networks applied to diffraction-pattern sampling. Appl. Opt. 33, p. 3127÷3134.
 • 118. Gilad Y., Rosenberg S., Przeworski M., Lancet D., Skorecki K. (2002): Evidence for positive selection and population structure at the human MAO-A gene. Proc. Natl. Acad. Sci. 99, p. 862÷867.
 • 119. Gilbert W. (1986): The RNA World. Naturę 319, p. 618÷618.
 • 120. Gillespie J. H. (1998): Population Genetics - A Concise Guide. The John Hopkins University Press, Baltimore and London.
 • 121. Godeł K. (1931): Uber formal unentscheidbare Satze der Principia mathematica und verwandter Systeme I. Monatshefte fur Mathematik und Physik 37, p. 173÷198.
 • 122. Goldberg D. E., Deb K. (1991): A comparative analysis of selection schemes used in genetic algorithms. In Rawlins G., San Mateo C. A. (eds.) Foundations of Genetic Algorithms, p. 69÷93.
 • 123. Goldberg D. E. (1989): Genetic Algorithms in Search, Optimization, and Machine Learning. Addison-Wesley Publishing Company, Inc. Massachusetts.
 • 124. Goldstein D. B., Pollock D.D. (1997): Launching Microsatellites: A Review of Mutation Processes and Methods of Phylogenetic Inference. J. Hered. 88(5), p. 335÷42.
 • 125. Gomolińska A. (2002): A comparative study of some generalized rough approximations. Fundamenta Informaticae 51(1), p. 103÷1 19.
 • 126. Greco S., Matarazzo B., Słowiński R. (1998): A new rough set approach to evaluation of bankruptcy risk. In Zopounidis C. (ed.) Operational Tools in the Management of Financial Risk, Dordrecht, Boston: Kluwer Academic Publishers, p. 121÷136.
 • 127. Greco S., Matarazzo B., Słowiński R. (1999a): Rough Approximation of Preference Relation by Dominance Relations. European Journal of Operational Research 117, p. 63÷83.
 • 128. Greco S., Matarazzo B., Słowiński R. (1999b): The use of rough sets and fuzzy sets in MCDM. In Gal T., Hannę T., Stewart T. (Eds.) Advances in Multiple Criteria Decision Making, Dordrecht, Boston: Kluwer Academic Publishers, p. 14.1÷14.59.
 • 129. Greco S., Matarazzo B., Słowiński R., Stefanowski J. (2001): Variable Consistency Model of Dominance-based Rough Sets Approach, Lecture Notes in Computer Science. 2005, p. 170÷181.
 • 130. Green R. E., Krause J., Ptak S. E., Briggs A. W., Ronan M. T., Simons J. F, Du L, Egholm M., Rothberg J. M., Paunovic M., Pääbo S. (2006): Analysis of one million base pairs of Neanderthal DNA. Nature 444, p. 330÷336.
 • 131. Green R. E., Malaspinas A.-S., Krause J., Briggs A. W., Johnson Ph. L. F., Uhler C, Meyer M., Good J. M., Maricic T., Stenzel U., Pruefer K., Siebauer M., Burbano H. A., Ronan M., Rothberg J. M., Egholm M., Rudan P., Brajkovic D., Kucan Z., Gusic I., Wikstrom M., Laakkonen L., Kelso J., Slatkin M., Paabo S. (2008): A complete Neandertal mitochondrial genome sequence determined by high-throughput sequencing. Celi 134, p. 416÷426.
 • 132. Green R. E., Krause J., Briggs A. W., Maricic T., Stenzel U., Kircher M., Patterson N., Li H., Zhai W., Fritz M. H-Y, Hansen N. F., Durand E. Y., Malaspinas A.-S., Jensen J. D., Marąues-Bonet T, Alkan C, Priifer K., Meyer M., Burbano H. A., Good J. M., Schultz R., Aximu-Petri A., Butthof A., Höber B., Höffner B., Siegemund M., Weihmann A., Nusbaum Ch., Lander E. S., Russ C, Novod N., Affourtit J., Egholm M., Verna Ch., Rudan P., Brajkovic D., Kucan Ž., Gušic I., Doronichev V. B., Golovanova L. V., Lalueza-Fox C, de la Rasilla M., Fortea J., Rosas A., Schmitz R. W., Johnson Ph. L. F., Eichler E. E., Falush D., Birney E., Mullikin J. C, Slatkin M., Nielsen R., Kelso J., Lachmann M., Reich D., Pääbo S. (2010): A draft sequence of the Neandertal genome. Science 328, p. 710+721.
 • 133. Grefenstette J. (1997a): Evolutionary Computation Models - Selection - Proportional selection and sampling algorithms. In Back T., Fogel D. B., Michalewicz Z. (eds.): Handbook of Evolutionary Computation, Oxford University Press, New York - Oxford, p. C2.2:l÷C2.2:7.
 • 134. Grefenstette J. (1997b): Evolutionary Computation Models - Selection - Rank-based selection. In Back T., Fogel D. B., Michalewicz Z. (eds.) Handbook of Evolutionary Computation, Oxford University Press, New York - Oxford, p. C2.4:l÷C2.4:6.
 • 135. Griffiths R. C, Tavare S. (1995): Unrooted genealogical tree probabilities in the infmitely-many-sites model. Math. Biosci. 127, p. 77÷98.
 • 136. Grzymała-Busse J. W. (2003): Rough set strategies to data with missing attribute values. Proceedings of the Workshop on Foundations and New Directions in Data Mining, associated with the third IEEE International Conference on Data Mining, Melbourne, FL, USA, p. 56÷63.
 • 137. Grzymała-Busse J. W. (2004): Data with missing attribute values: Generalization of indiscernibility relation and rule induction. Lecture Notes in Computer Science 3100, p. 78÷95.
 • 138. Guyon L, Gunn S., Nikravesh M., Zadeh L. A. (2006): Feature extraction. Foundations and applications. Berlin, Springer.
 • 139. Hameroff S. R., Penrose R. (1996) Orchestrated reduction of ąuantum coherence in brain microtubules: A model for consciousness. In Hameroff S. R., Kaszniak A., Scott A. C. (eds.) Toward a Science of Consciousness - The First Tucson Discussions and Debates, MIT Press, Cambridge, MA.
 • 140. Harding R. M., Fullerton S. M., Griffiths R. C, Bond I, Cox M. J., Schneider J. A., Moulin D., Clegg J. B. (1997): Archaic African and Asian lineages in the genetic ancestry of modern humans. Am. J. Hum. Genet. 60, p. 772÷798.
 • 141. Hartl D. L, Clark A. G. (1997): Principles of Population Genetics. Sinauer Assoc., Sunderland, MA.
 • 142. Hasegawa M., Horai S. (1991): Time of the deepest root for polymorphism in human mitochondrial DNA. J. Mol. Evol. 32(1), p. 37÷42.
 • 143. Hebb D. O. (1949): The organization of behavior. Wiley, New York.
 • 144. Hein J., Schierup M. H, Wiuf C. (2005): Gene genealogies, variation and evolution: a primer in coalescent theory. Oxford, New York, Oxford University Press.
 • 145. Hertz J., Krogh A., Palmer R. G. (1991): Introduction to the theory of neural computation. Addison-Wesley Publishing Company, Redwood City.
 • 146. Hey J. (1997): Mitochondrial and nuclear gene trees present conflicting portraits of human origins. Mol. Biol. Evol. 14, p. 166÷172.
 • 147. Hoogs A., Collins R., Kaucic R., Mundy J. (2003): A common set of perceptual observables for grouping, figure-ground discrimination, and texture classification. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence 25(4), p. 458÷474.
 • 148. Holland J. H. (1967): Nonlinear environments permitting efficient adaptation. Computer and Information Sciences U, Academic, New York.
 • 149. Hopfield J.J. (1982): Neural networks and physical systems with emergent collective computational abilities. Proc. Nat. Acad. Sci. USA 79, p. 2554÷2558.
 • 150. Hoyle F., Wickramasinghe N.C. (1999): Astronomical Origins of Life - Steps Towards Panspermia. Kluwer Academic Publishers.
 • 151. Huang S., Li B. B., Gray M. D., Oshima J., Mian I. S., Campisi J. (1998): The premature ageing syndrome protein, WRN, is a 3-prime-5-prime exonuclease. Nature Genet. 20, p. 114÷115.
 • 152. Huang W., Ferris J. P. (2006): One-step, regioselecti ve synthesis of up to 50-mers of RNA oligomers by montmorillonite catalysis. J. Am. Chem. Soc. 2006, p. 8914÷8919.
 • 153. Hudson R. R. (1987): Estimating the recombination parameter of a finite population model without selection. Genet. Res. 50, p. 245÷250.
 • 154. Hudson R. R, Kreitman M., Aguade M. (1987): A test of neutral molecular evolution based on nucleotide data. Genetics 116, p. 153÷159.
 • 155. Izhikevich E. M., Edelman G. M. (2008): Large-scale model of mammalian thalamocortical systems. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 105(9), p. 3593÷3598.
 • 156. Jaroszewicz L. R, Cyran K. A., Podeszwa T. (2000): Optimized CGH-based pattern recognizer. Opt Appl. 30, p. 317÷333.
 • 157. Jaroszewicz L. R, Merta I., Podeszwa T., Cyran K. A. (2002): Airplane engine condition monitoring system based on artificial neural network. In McNulty G. J. (ed.) Quality, Reliability and Maintenance, Bury St. Edmunts London, Professional Engineering Publishing, p. 179÷182.
 • 158. Jarvinen J. (2001): Approximations and roughs sets based on tolerances. Lecture Notes in Artificial Intelligence 2005, p. 182÷189.
 • 159. Jobling M. (2001): In the name of the father: surnames and genetics. Trends in Genetics 17, p. 353+357.
 • 160. Jobling M. A., Hurles M. E., Tyler-Smith C. (2004): Human Evolutionary Genetics: origins, peoples & disease. Garland Science, New Delhi, India.
 • 161. Johnston W. K, Unrau P. J., Lawrence M. S., Glasner M. E., Bartel D. P. (2001): RNA-catalyzed RNA polymerization: Accurate and general RNA-template primer extension. Science 292, p. 1319÷1325.
 • 162. Joyce G. F. (1989): RNA evolution and the origins of life. Naturę 338, p. 217÷224.
 • 163. Joyce G. F. (2005): Evolution in an RNA world. Orig. Life Evol. B 36, p. 202÷204.
 • 164. Joyce G. F., Orgel L. E. (2006): Progress toward Understanding the Origin of the RNA World. In Gesteland R. F. Cech Th. R., Atkins J. F. (eds.) The RNA World - Third Edition, Cold Spring Harbor Laboratory Press, Cold Spring Harbor, New York.
 • 165. Jutten C. (1997): Supervised composite networks. In Fiesler E., Beale R. (eds.) Handbook of Neural Computation, IOP Publishing and Oxford University Press, Philadelphia, New York, Oxford, C1.6.1÷C.1.6.13.
 • 166. Karów J. K, Constantinou A., Li J.-L., West S. C, Hickson I. D. (2000): The Bloom's syndrome gene product promotes branch migration of Holliday junctions. Proc. Nat. Acad. Sci. 97, p. 6504÷6508.
 • 167. Kaye P. H., Barton J. E., Hirst E., Clark J. M. (2000): Simultaneous light scattering and intrinsic fluorescence measurement for the classification of airbone particles. App. Opt. 39(21), p. 3738÷3745.
 • 168. Kelly J. K. (1997): A test of Neutrality Based on Interlocus Associations. Genetics 146, p. 1197÷1206.
 • 169. Khanna K. K, Keating K. E., Kozlov S., Scott S., Gatei M., et al. (1998): ATM associates with and phosphorylates p53: mapping the region of interaction. Natur. Genet. 20, p. 398÷400.
 • 170. Kimmel M., Chakraborty R., King J., Bamshad M., Watkins W., Jorde L. (1998): Signatures of population expansion in microsatellite repeat data. Genetics 148, p. 1921÷1930.
 • 171. Kimmel M., Axelrod D. E. (2002): Branching Processes in Biology. New-York: Springer-Verlag.
 • 172. Kimura M., Ohta T. (1971): Protein polymorphism as a phase of molecular evolution. Nature 229, p. 467÷469.
 • 173. Kimura M., Ohta T. (1978): Stepwise mutation model and distribution of allelic frequencies in a finite population. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 75(6), p. 2868÷2872.
 • 174. Kimura M. (1983): The Neutral Theory of Molecular Evolution. Cambridge University Press, Cambridge.
 • 175. King J. P., Kimmel M., Chakraborty R. (2000): A power analysis microstallite-based statistics for inferring past population growth. Mol. Biol. Evol. 17(12), p. 1859÷1868.
 • 176. Klebaner F. C, Sagitov S. (2002): The age of a Galton-Watson population with a geometrie offspring distribution. J. Appl. Prob. 39, p. 816÷828.
 • 177. Kohonen T. (1984): Self-organization and associative memory. Springer Verlag, Heidelberg 1984.
 • 178. Kohonen T. (1990): The self-organizing map. Proc. IEEE, Special Issue on Neural Networks 78(9), p. 1464÷1480.
 • 179. Korbicz J., Obuchowicz A., Uciński D. (1994): Sztuczne sieci neuronowe - podstawy i zastosowania. Akademicka Oficyna Wydawnicza PLJ, Warszawa, Poland.
 • 180. Kreis T. (1996): Holographic interferometry: Principles and methods. Akademie Verlag Series in Optical Metrology. Vol 1. Akademie-Yerlag, Berlin.
 • 181. Krings M., Stone A., Schmitz R., Krainitzki H.( Stoneking ML, Paabo S. (1997): Neandertal DNA sequences and the origin of modern humans. Celi 90, p. 19÷30.
 • 182. Krings M., Geisert H., Schmitz R., Krainitzki H., Paabo S. (1999): DNA seąuence of the mitochondrial hypervariable region U from the Neandertal type specimen. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 96, p. 5581÷5585.
 • 183. Krings M., Capelli C, Tschentscher F., Geisert H., Meyer S., von Haeseler A., Grossschmidt K, Possnert G., Paunovic M., Paabo S. (2000) A view of Neandertal genetic diversity. Nature Genetics 26, p. 144÷146.
 • 184. Kurzweil R. (2005): The Singularity is Near. Viking Press, New York.
 • 185. Laan M., Wiebe V., Khusnutdinova E., Remm M., Paabo S. (2005): X-chromosome as a marker for population history: linkage disequilibrium and haplotype study in Euroasians populations. Eur. J. Hum. Genet. 13(4), p. 452÷462.
 • 186. Lawrence J. (1994): Introduction to Neural Networks, California Scientific Software Press, Nevada City.
 • 187. Lambert A. (2003): Coalescence times for the branching process. Adv. Appl. Prob. 35, p.1071÷1098.
 • 188. Leakey M., Walker A. (2003): Early hominid fossils from Africa. Scientific American, Special edition: New look at human evolution, 14÷19.
 • 189. Lerner V. (2003): Variation Principle in Informational Macrodynamics. Kluwer Academic Publishers, Boston, Dordrecht, London.
 • 190. Li A., Swift M. (2000): Mutations at the ataxia-telangiectasia locus and clinical phenotypes of A-T patients. Am. J. Med. Genet. 92, p. 170÷177.
 • 191. Lim D.-S., Kirsch D. G, Canman C. E., Ann J.-H., Ziv Y., et al. (1998): ATM binds to beta-adaptin in cytoplasmic vesicles. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 95, p. 10146÷10151.
 • 192. Lutay A. V., Zenkova M. A., Vlassov V. V. (2007): Nonenzymatic Recombination of RNA: Possible Mechanism for the Formation of Novel Seąuences. Chem. & Biod. 4, p. 762 ÷ 767.
 • 193. Łęski J. (2008): Systemy neuronowo-rozmyte. WNT, Warszawa.
 • 194. Ma W. T, Yu C.W. (2006): Intramolecular RNA replicase: Possibly the first self-replicating molecule in the RNA world. Orig. Life Evol. Biosph. 36, p. 413÷420.
 • 195. Ma W., Yu Ch., Zhang W. (2007a): Monte Carlo simulations of early molecular evolution in the RNA World. Biosystems 90, p. 28÷39.
 • 196. Ma W., Yu C, Zhang W., Hu J. (2007b): Nucleotide synthetase ribozymes may have emerged first in the RNA world. RNA 13, p. 2012÷2019.
 • 197. Mahfoud S. W. (1997): Evolutionary Computation Models - Selection - Boltzmann selection. In Back T., Fogel D. B., Michalewicz Z. (eds.) Handbook of Evolutionary Computation, Oxford University Press, New York - Oxford, p. C2.5:l÷C2.5:4.
 • 198. Mait J. N, Athale R., van der Gracht J. (2003): Evolutionary paths in imaging and recent trends. Optics Express 11(18), p. 2093÷2101.
 • 199. Manapat M., Ohtsuki H., Burger R., Nowak M. A. (2009): Originator dynamics. J. Theor. Biol. 256, p. 586÷595.
 • 200. Marjoram P., Wall J. D. (2006): Fast "coalescent" simulation. BMC Genet. 7(16), p. doi: 10.1186/1471 -2156-7-16.
 • 201. Marsaglia G., Zaman A., Tsang W. W. (1990): Toward a universal random number generator. Statist. Prob. Lett 8, p. 35÷39.
 • 202. Marsaglia G. (1993): Monkey tests for random number generators. Comput. Math. Appl. 9,p. 1÷10.
 • 203. Matsumoto M., Nishimuram T. (1998): Mersenne twister: a 623-dimensionally equidistributed uniform pseudo-random number generator. ACM TOMACS 8, p. 3÷30.
 • 204. McCulloch W. S., Pitts W. (1943): A logical calculus of the ideas immanent in nervous activity. Buli. Math. Biophys. 5, p. 115÷133.
 • 205. McDonald J. H., Kreitman M. (1991): Adaptive protein evolution at the Adh locus in Drosophila. Nature 351, p. 652v654.
 • 206. McGinness K., Joyce G. F. (2003): In search of an RNA Replicase Ribozyme. Chemistry & Biology 10, p. 5÷14.
 • 207. McVean G. (2002): Natural Selection. Printed Materials of Univ. Oxford, Dept. Stat., p. 1÷25.
 • 208. Mellars P. (2004): Neanderthals and the modern human colonization of Europę. Naturę 432, p. 461÷465.
 • 209. Merleau-Ponty M. (1945): Phenomenology of perception. Paris and New York: Smith, Gallimard, Paris and Routledge & Kegan Paul. trans, by Colin Smith.
 • 210. Michalewicz Z. (1992): Genetic Algorithms + Data Structures = Evolution Programs. Springer - Verlag, Berlin - Heidelberg.
 • 211. Minsky M., Papert S. (1969): Perceptrons. MPT Press, Cambridge.
 • 212. Mirazon Lahr M., Foley R. (2004): Human evolution writ smali. Nature 431, p. 1043÷1044.
 • 213. Monnard P. A., Szostak J. W. (2008): Metal-ion catalyzed polymerization in the eutectic phase in water-ice: A possible approach to template-directed RNA polymerization. J. Inorg. Biochem. 102, p. 1104÷1111.
 • 214. Moravec H. (1988): Mind Children: The Future of Robot and Human Intelligence. Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, London.
 • 215. Morwood M. J., Soejono R. P., Roberts R. G., Sutikna T., Turney C. S. M., Wesaway K. E., Rink W. J., Zhao J.-X., Van den Bergh G. D., Rokus Awe Due, Hobbis D. R., Moore M. W., Bird M. L, Fifield L. K. (2004): Archeology and age of a new hominin from Flores in eastern Indonesia. Naturę 431, p. 1087÷1091.
 • 216. Moya-Sola S., Kohler M., Alba D. M., Casanovas-Vilar L, Galindo J. (2004): Pierolapithecus catalaunicus a new middle Miocene Great Ape from Spain. Science 306, p. 1339÷1344.
 • 217. Mrózek A. (1992a): Rough sets in computer implementation of rule-based control of industrial processes. In Słowiński R. (ed.) Intelligent decision support. handbook of applications and advances of the rough sets, Kluwer Academic Publishers, Boston, London Dordrecht, p. 19÷31.
 • 218. Mrózek A. (1992b): A new method for discovering rules from examples in expert systems. Man-Machine Studies 36, p. 127÷143.
 • 219. Mrózek A., Płonka L. (1993): Rough sets in image analysis. Foundations of Computing and Decision Sciences 18(3-4), p. 268÷273.
 • 220. Mrózek A. (1998): Rough sets - personal communication.
 • 221. Myszor D., Cyran K. A. (2009): Estimation of the number of primordial genes in compartment model of RNA World. In Cyran K.A. et al. (eds.) Advances in Intelligent and Soft Computing, Springer, 59, p. 151÷161.
 • 222. Myszor D., K. A. Cyran (2010): Influence of non-enzymatic template-directed RNA recombination processes on polynucleotides lengths in Monte Carlo simulation model of the RNA World. Int. J. Appl. Math. & Informatics 1(4), p. 1÷8.
 • 223. Nagylaki T. (1990): Models and approximations for random genetic drift. Theor. Popul. Biol. 37, p. 192÷212.
 • 224. Nebeker B. M., Hirleman E. D. (2000): Light scattering by particles and defects on surfaces: semiconductor wafer inspector. Lecture Notes in Physics 534, p. 237÷257.
 • 225. Nechaev S. Y., Lutay A. V., Vlassov V. V., Zenkova M. A. (2009): Non-Enzymatic Template-Directed Recombination of RNAs. Int. J. Mol. Sci. 10, p. 1788÷1807.
 • 226. Nielsen R., Weinreich D. M. (1999): The Age of Nonsynonymous and Synonymous Mutations and Implications for the Slightly Deleterious Theory. Genetics 153, p. 497÷506.
 • 227. Nielsen R. (2001): Statistical tests of selective neutrality in the age of genomics. Heredity 86, p. 641÷647.
 • 228. Niesert U., Harnasch D., Bresch C. (1981): Origin of life - between Scylla and Charybdis. J. Mol. Evol. 17(6), p. 348÷53.
 • 229. Niesert U. (1987): How many genes to start with? A computer simulation about the origin of life. Orig. Life Evol. Biosph. 17(2), p. 155÷69.
 • 230. Noonan J. P., Coop G., Kudaravalli S., Smith D., Krause J., Alessi J., Chen F., Platt D., Pääbo S., Pritchard J. K, Rubin E. M. (2006): Sequencing and analysis of Neanderthal genomic DNA. Science 314, p. 1113÷1118.
 • 231. Nowak M. A., Ohtsuki H. (2008): Prevolutionary dynamics and the origin of evolution. Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 105, p. 14924÷14927.
 • 232. O'Connell N. (1995): The genealogy of branching processes and the age of our most recent common ancestor. Adv. Appl. Prób. 27, p. 418÷442.
 • 233. Ohtsuki H., Nowak M. A. (2009) Prelife catalysts and replicators. Proc. R. Soc. B 276, p. 3783÷3790.
 • 234. Orgel L. E. (1998): The origin of life - a review of facts and speculations. Trends Biochem. Sci. 23(12), p. 491÷495.
 • 235. Orgel L. E. (2004): Prebiotic chemistry and the origin of the RNA world. Crit. Rev. Biochem. Mol. Biol. 39, p. 99÷123.
 • 236. Osowski S. (1996): Sieci neuronowe w ujęciu algorytmicznym. WNT, Warszawa.
 • 237. Ovchinnikov I., Gotherstrom A., Romanova G., Kharitonov V., Liden K, Goodwin W. (2000): Molecular analysis of Neanderthal DNA from the northern Caucasus. Nature 404, p. 490÷493.
 • 238. Pal S. K., Peters J. F. (2010): Rough Fuzzy Image Analysis. Chapman & Hall/CRC Press, Mathematical and Computational Imaging Science Series.
 • 239. Paun G, Rozenberg G, Salomaa A. (1998): DNA Computing - New Computing Paradigm. Springer, Berlin, Heidelberg.
 • 240. Pavel M. (1993): Fundamentals of pattern recognition. 2nd ed. Marcel Dekker, Inc., N.Y., U.S.A.
 • 241. Pawlak Z. (1982): Rough sets. International Journal of Information and Computer Sciences 11, p. 341÷356.
 • 242. Pawlak Z. (1991): Rough Sets. Theoretical Aspects of Reasoning about Data. Kluwer Academic Publishers, Boston, London, Dordrecht.
 • 243. Pawlak Z. (1995a): Rough Sets Rudiments. Report supported by State Committee for Scientific Research in grant No. 8S503 021 06, Warszawa.
 • 244. Pawlak Z. (1995b): Wiedza a zbiory przybliżone. Podstawowe problemy współczesnej techniki, Problemy sztucznej Inteligencji, Tom XXVIII, Wiedza i Życie, Warszawa, p. 9÷21.
 • 245. Pawlak Z., Skowron A. (2007a): Rough sets and Boolean reasoning. Information Sciences 177, p. 41÷73.
 • 246. Pawlak Z., Skowron A. (2007b): Rough sets: Some extensions. Information Sciences 177, p. 28÷40.
 • 247. Pawlak Z., Skowron A. (2007c): Rudiments of rough sets. Information Sciences 177, p. 3÷27.
 • 248. Pennisi E. (2006): The dawn of the stone age genomics. Science 314, p. 1068÷1071.
 • 249. Pennisi E. (2007): No sex please, We're Neandertals. Science 318, p. 967÷967.
 • 250. Penrose R. (1989): The Emperor's New Mind. Oxford University Press, Oxford.
 • 251. Peters J. F. (2007): Near sets. General theory about nearness of objects. Applied Mathematical Sciences 1(53), p. 26094÷2029.
 • 252. Peters J. F. (2009): Discovering affinities between perceptual granules: L2 norm-based tolerance near preclass approach. In: Cyran K.A. et al. (eds.) Advances in Intelligent and Soft Computing, Springer, 59, p. 434÷55.
 • 253. Peters J. F., Skowron A., Stepaniuk J. (2007): Nearness of objects: Extension of approximation space model. Fundamenta Informaticae 79(3-4), p. 4974÷512.
 • 254. Peters J. F., Ramanna S. (2009): Affinities between perceptual granules: Foundations and perspectives. In Bargiela A., Pedrycz W. (eds.) Human-centric information processing through granular modelling, Berlin: Springer-Verlag 182, p. 494÷66.
 • 255. Peters, J. F., Wasilewski P. (2009): Foundations of near sets. Information Sciences 179, p. 3091÷3109.
 • 256. Piekara A. H. (1976): Nowe aspekty optyki - wstęp do elektroniki kwantowej i w szczególności do optyki nieliniowej i optyki światła spójnego. PWN, Warsaw.
 • 257. Plagnol V., Wall J. D. (2006): Possible ancestral structure in human populations. PloS Genetics 2(7), p. 09724÷0979.
 • 258. Podeszwa T., Jaroszewicz L. R, Cyran K. A. (2003): Fiberscope based engine condition monitoring system. Proc SPIE 5124, p. 2994÷303.
 • 259. Polańska J. (2003): The EM algorithm and its implementation for fhe estimation of the freąuencies of SNP-haplotypes. Int. J. Appl. Math. Comput. Sci. 13, p. 4194÷429.
 • 260. Polański A., Kimmel M., Chakraborty R. (1998): Application of time-dependent coalescence process for inferring the history of population size changes from DNA sequence data. Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 95, p. 54564÷5461.
 • 261. Polański A., Kimmel M. (2003): Population genetics models for the statistics of DNA samples under different demographic scenarios - maximum likelihood versus approximate methods. Int. J. Appl. Math. Comput. Sci. 13, p. 3474÷355.
 • 262. Pribram K. H. (1991): Brain and Perception: Holonomy and Structure in Figural Processing. Lawrence Erlbaum Associates, Inc. Publishers, New Jersey.
 • 263. Pross A. (2004): Causation and the Origin of Life. Metabolism or Replication First? Origins of Life and Evolution of the Biosphere 34(3), p. 3074÷321.
 • 264. Radcliffe N. J. (1997): Schema processing. In Bäck T., Fogel D. B., Michalewicz Z. (eds.) Handbook of Evolutionary Computation, Oxford University Press, New York - Oxford, p. B2.5:1÷B2.5:10.
 • 265. Raghu P.P., Yegnanrayana B. (1998): Supervised texture classification using a probabilistic neural network and constraint satisfaction model. IEEE Trans Neural Networks 9, p. 516÷522.
 • 266. Reich D. E., Feldman M. W., Goldstein D. B. (1999): Statistical Properties of Two Tests that Use Multilocus Data Sets to Detect Population Expansions. Mol. Biol. Evol. 16, p. 453÷466.
 • 267. Reich D. E., Goldstein D. B. (1998): Genetic evidence for a Paleolithic human population expansion in Africa. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 95, p. 8119÷8123.
 • 268. Relethford J. H. (2001): Absence of regional affinities of Neandertal DNA with living humans does not reject multiregional evolution. Am. J. Phys. Anthropology 115, p. 95÷98.
 • 269. Renwick A., Davison L., Spratt H., King J. P., Kimmel M. (2001): DNA Dinucleotide Evolution in Humans: Fitting Theory to Facts. Genetics 159(2), p. 737÷747.
 • 270. Rode B. M., Fitz D., Jakschitz T. (2007): The first steps of chemical evolution towards origin of life. Chemistry & Biodiversity 4, p. 2674÷2702.
 • 271. Rogers A. (1995): Genetic evidence for Pleistocene population explosion. Evolution 49, p. 608÷615.
 • 272. Rosenblatt F. (1958): The perceptron: a probabilistic model for information storage and organization in the brain. Psych. Rev. 65, p. 386÷408.
 • 273. Rudolf G. (1997): Stochastic processes. In Bäck T, Fogel D. B., Michalewicz Z. (eds.) Handbook of Evolutionary Computation, Oxford University Press, New York - Oxford, p. B2.2:1÷B2.2:8
 • 274. Rumelhart D. E., Hinton G. E., Williams R. J. (1986a): Learning representations by back-propagating errors. Nature 323, p. 533÷536.
 • 275. Rumelhart D. E., Hinton G. E., Williams R. J. (1986b): Learning internal representations by error propagation. In Rumelhart D. E., McClelland J. L. (eds.) Parallel Distributed Processing, p. 318÷362.
 • 276. Rumelhart D. E., Durbin R., Golden R., Chauvin Y. (1992): Backpropagation: Theoretical foundations. In Chauvin Y., Rumelhart D. E. (eds.) Backpropagation and Connectionist Theory, Lawrence Erlbaum.
 • 277. Russell S. J., Norvig P. (2003): Artificial Intelligence: A Modern Approach (2nd ed.). Upper Saddle River, New Jersey: Prentice Hall.
 • 278. Rutkowska D., Piliński M., Rutkowski L. (1999): Sieci neuronowe, algorytmy genetyczne i systemy rozmyte. Wydawnictwo Naukowe PWN, Łódź, Poland.
 • 279. Sagre D., Lancet D. (1999): A Statistical Chemistry Approach to the Origin of Life. Chemtracts-Biochem. Mol. Biol. 12(6), p. 382÷397.
 • 280. Sarma J., De Jong K. (1997): Evolutionary Computation Models - Selection - Generation gap methods. In Back T., Fogel D. B., Michalewicz Z. (eds.) Handbook of Evolutionary Computation, Oxford University Press, New York - Oxford, p. C2.2:1÷C2.2:7.
 • 281. Schmitz R., Bonani G., Smith F. H. (2002): New research at the Neandertal type site in the Neander Valley of Germany. Journal of Human Evolution 42, p. A32÷A32.
 • 282. Schwefel H. P. (1965): Kybernetische Evolution ais Strategie der Experimentallen Forschung in der Strömungstechnik, Diploma Thesis, Technical University of Berlin.
 • 283. Searle J. (1980)Ł Minds, Brains and Programs. Behavioral and Brain Sciences 3(3), p. 417÷457.
 • 284. Searle J. (1999): Mind, language and society. NY: Basic Books, New York.
 • 285. Serre D., Langaney A., Chech M., Teschler-Nicola M., Paunovic M., Mennecier P., Hofreiter M., Possnert G, Pääbo S. (2004): No evidence of Neanderthal mtDNA contribution to early modern humans. PLOS Biology (2), p. 313÷317.
 • 286. Sia E. A., Butler Ch. A., Dominska M., Greenwell P., Fox Th. D., Petes Th. D. (2000): Analysis of microsatellite mutations in the mitochondrial DNA of Saccharomyces cerevisiae. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 97(1), p. 250÷255.
 • 287. Siitonen H. A., Kopra O., Haravuori H, Winter R. M., Saamanen A. M., et al. (2003): Molecular defect of RAPADJLINO syndrom expands the phenotype spectrum of RECQL diseases. Hum. Mol. Genet. 12(21), p. 2837÷2844.
 • 288. Sinclair D. A., Mills K, Guarente L. (1997): Accelerated aging and nucleolar fragmentation in yeast sgsl mutants. Science 277, p. 1313÷1316.
 • 289. Skowron A., Rauszer C. (1992): The discernibility matrices and functions in information systems. In Słowiński R. (ed) Intelligent Decision Support. Handbook of Applications and Advances of Rough Set Theory, Dordrecht, Kluwer Academic Publishers, p. 311÷362.
 • 290. Skowron A., Grzymała-Busse J. W. (1994): From rough set theory to evidence theory. In Yager R. R et al. (eds) Advances in Dempster Shafer Theory of Evidence, New York, Wiley & Sons, p. 193÷236.
 • 291. Skowron A, Stepaniuk J. (1996): Tolerance approximation spaces. Fundamenta Informaticae 27, p. 245÷253.
 • 292. Słowiński R, Vanderpooten D. (1997): Similarity relation as a basis for rough approximations. In: Wang P. P. (ed) Advances in Machine Intelligence and Soft Computing, Bookwrights, Raleigh, p. 17÷33.
 • 293. Słowiński R, Vanderpooten D. (2000): A generalized definition of rough approximations based on similarity. IEEE Transaction on Data and Knowledge Engineering 12(2), p. 331÷336.
 • 294. Slatkin M., Rannala B. (2000): Estimating allele age. Annual Review of Genomics and Human Genetics 1, p. 225÷249.
 • 295. Smith F. H. (1984): Fossils hominids from the Upper Pleistocene of Central Europę and the origin of modern Europeans. In Spencer F. (ed.) The origins of modern humans: A world survey of the fossil evidence, New York, p. 137÷210.
 • 296. Smith J. M., Szathmary E. (1999): The Origins of Life. From the Birth of Life to the Origin of Language. Oxford University Press, 1999.
 • 297. Stańczyk U., Cyran K. A. (2007a): Machinę learning approach to authorship attribution of literary texts. International Journal of Applied Mathematics and Informatics 1(4), p. 151÷158.
 • 298. Stańczyk U., Cyran K. A. (2007b): On employing elements of Rough Set Theory to stylometric analysis of literary texts. International Journal of Applied Mathematics and Informatics 1(4), p. 159÷166.
 • 299. Stańczyk U., Cyran K. A., Pochopień B. (2007): Theory of logie circuits: vol.2, Circuit design and analysis. Publishers of the Silesian University of Technology, Gliwice.
 • 300. Steitz T. A., Moore P. B. (2003): RNA, the first macromolecular catalyst: the ribosome is a ribozyme. Trends Biochem. Sci. 28, p. 411+418.
 • 301. Sun R. (2002): Duality of the Mind. Lawrence Erlbaum Associates, Mahwah, NY.
 • 302. Szathmary E., Demeter L. (1987): Group Selection of Early Replicators and the Origin of Life. J. Theor. Biol. 128, p. 463÷486.
 • 303. Szostak J. W. (2009): Systems chemistry on early Earth. Naturę 459, p. 171÷172.
 • 304. Tadeusiewicz R. (1993): Sieci neuronowe. Akademicka Oficyna Wydawnicza RM, Warszawa, Poland.
 • 305. Tadeusiewicz R. (2007): Odkrywanie właściwości sieci neuronowych przy użyciu programów w języku C#. Polska Akademia Umiejętności, Kraków.
 • 306. Tadeusiewicz R. (2009): Neural network as a tool for medical signals filtering, diagnosis aid, therapy assistance and forecasting improving. In Dossel O., Schlegel W. C. (eds.) IFMBE Proceedings, Vol. IV: Image processing, biosignals processing, modelling and simulation, biomechanics. Springer Verlag, vol. 25, Berlin, Heidelberg, New York, p. 1532÷1534.
 • 307. Tajima F. (1983): Evolutionary relationship of DNA seąuences in finite populations. Genetics 105, p. 437÷460.
 • 308. Tajima F. (1989): Statistical methods to test for nucleotide mutation hypothesis by DNA polymorphism. Genetics 123, p. 585÷595.
 • 309. Tattersall I. (2003a): Once we were not alone. Scientific American, Special edition: New look at human evolution, p. 20÷27.
 • 310. Tattersall I. (2003b): Out of Africa again ... and again. Scientific American, Special edition: New look at human evolution, p. 38÷45.
 • 311. Tavare S., Marshall Ch., Will O., Soligo O, Martin R. D. (2002): Using the fossil record to estimate the age of the last common ancestor of extant primates. Nature 416, p. 726÷729.
 • 312. Tebelskis J. (1995): Speech Recognition using Neural Networks. Thesis for a degree of Doctor of Philosophy in Computer Science, School of Computer Science, Carnegie Mellon University, Pittsburgh, PennsyWania.
 • 313. Teraoka S. N, Telatar M., Becker-Catania S., Liang T., Onengut S., et al. (1999): Splicing defects in the ataxia-telangiectasia gene, ATM: underlying mutations and consequences. Am. J. Hum. Genet. 64, p. 1617÷1631.
 • 314. Thomas P. D., Kejariwal A. (2004): Coding single-nucleotide polymorphisms associated with complex vs. Mendelian disease: Evolutionary evidence for differences in molecular effects. Proc. Nat. Acad. Sci. 101, p. 15398÷15403.
 • 315. Thompson R., Pritchard J., Shen P., Oefner P., Feldman M. (2000): Recent common ancestry of human Y chromosomes: evidence from DNA sequence data. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 97, p. 7360÷7365.
 • 316. Thorne A., Wolpoff M. H. (1992): The multiregional evolution of humans. Scientific American 266, p. 76÷83.
 • 317. Toomajian C, Kreitman M. (2002): Seąuence Variation and Haplotype Structure at the Human HFE Locus. Genetics 161, p. 1609÷1623.
 • 318. Trevors J. T. (1999): Why on Earth: Self-assembly of the first bacterial celi to abundant
 • 319. and diverse bacterial species. World Journal of Microbiology and Biotechnology 15(3), p. 297÷304.
 • 320. Trikka D., Fang Z., Renwick A., Jones S. H., Chakraborty R., et al. (2002): Complex SNP-based haplotypes in three human helicases: implications for cancer association studies. Genome Res 12, p. 627÷639.
 • 321. Turing A. M. (1936): On computable numbers, with an application to the Entscheidungsproblem. Proc. London Math. Soc. Ser. 2, 42, p. 115÷154.
 • 322. Turing A. M. (1938): Correction to: On computable numbers, with an application to the Entscheidungsproblem. Proc. London Math. Soc. Ser. 2,43, p. 544÷546.
 • 323. Turing A. M. (1950): Computing Machinery and Intelligence. Mind 59(236), p. 433÷460.
 • 324. Twomey J. M., Smith A. E. (1998): Bias and variance of validation methods for function approximation neural networks under conditions of sparse data. JJEEE Trans Sys., Man., and Cyber. 28(3), p. 417÷430.
 • 325. Uziel T., Savitsky K., Platzer M., Ziv Y., Helbitz T., et al. (1996): Genomie organization of the ATM gene. Genomics 33, p. 317÷320.
 • 326. Vigilant L., Stoneking M., Harpending H., Hawkes K., Wilson A. C. (1991): African populations and the evolution of human mitochondrial DNA. Science 253, p. 1503÷1507.
 • 327. Von Kobbe C, Karmakar P., Dawut L., Opresko P., Zeng X., et al. (2002): Colocalization, physical, and functional interaction between Werner and Bloom syndrome proteins. J. Biol. Chem. 277, p. 22035÷22044.
 • 328. Von Neumann J. (1951): The generał and logical theory of automata. Lecture given in 1948. In Jeffress L. (Ed.) Cerebral Mechanisms in Behavior - The Hixon Symposium, John Wiley, New York, p. 1÷41.
 • 329. Vowles E. J., Amos W. (2006)Ł Quantifying Ascertainment Bias and Species-Specific Length Differences in Human and Chimpanzee Microsatellites Using Genome Seąuences. Mol. Biol. Evol. 23(3), p. 598÷607.
 • 330. Wall J. D. (1999): Recombination and the power of statistical tests of neutrality. Genet. Res. 74, p. 65÷79.
 • 331. Wall J. D., Lohmueller K. E., Plagnol V. (2009): Detecting ancient admixture and estimating demographic parameters in multiple human populations. Mol. Biol. Evol. 26, p. 1823÷1823.
 • 332. Wang L., Ogburn C. E., Ware C. B., Ladiges W. C., Youssoufian H, et al. (2000): Cellular Werner phenotypes in mice expressing a putative dominant-negative human WRN gene. Genetics 154, p. 357÷362.
 • 333. Wang W., Seki M., Narita Y., Nakagawa T., Yoshimura A., et al. (2003): Functional relation among RecOL family helicases RecOLl, RecQL5, and BLM in celi growth and sister chromatid exchange formation. Mol. Celi Biol. 23(10), p. 3527÷3535.
 • 334. Weaver S., Baird L., PolyCarpou M. M. (1998): An Analytical Framework for Local Feedforward Networks. IEEE Transactions on Neural Networks 9(3), p. 473÷482.
 • 335. Węgrzyn S., Klamka J. (2000): Kwantowe systemy informatyki. ZN Pol. Śl. Studia Informatica Vol. 21, No. 1 (39), Gliwice.
 • 336. Węgrzyn S. (2010): Molekularne systemy informatyki. Studia Informatica Vol. 31, No. 1, p. 43÷53.
 • 337. Whitley D. (1997a): Evolutionary Computation Models - Representations - Permutations. In Back T., Fogel D. B., Michalewicz Z. (eds.) Handbook of Evolutionary Computation, Oxford University Press, New York - Oxford, p. C1.4:1÷C1.4:8.
 • 338. Whitley D. (1997b): Evolutionary Computation Models - Search Operators - Mutation -Permutations. In Back T., Fogel D. B., Michalewicz Z. (eds.) Handbook of Evolutionary Computation, Oxford University Press, New York - Oxford, p. C3.2:5÷C3.2:8.
 • 339. Whitley D. (1997c): Evolutionary Computation Models - Search Operators -Recombination - Permutations. In Back T., Fogel D. B., Michalewicz Z. (eds.) Handbook of Evolutionary Computation, Oxford University Press, New York - Oxford, p. C3.3:14÷C3.3:20.
 • 340. Widrow B., Hoff M.E. (1960): AdaptWe switching circuits. IRE WESCON Convention Record, New York, p. 96÷104.
 • 341. Wieczorkowski R., Zieliński R. (1997): Komputerowe generatory liczb losowych. WNT, Warszawa.
 • 342. Wilson A. C, Cann R. L. (1992): The recent African genesis of humans. Scientific American 266(4), p. 68÷73.
 • 343. Wolpoff M. H. (1999): Paleoanthropology. Boston, McGraw-Hill.
 • 344. Wooding S., Rogers A. (2000): A Pleistocence population X-plosion?. Human Biology 72, p. 693÷695.
 • 345. Wooding S., Rogers A. (2002): The matrix coalescence and an Application to Human Single-Nucleotide Polymorphisms. Genetics 161, p. 1641÷1650.
 • 346. Wooding S. P., Watkins W. S„ Bamshad M. J., Dunn D. M., Weiss R. B., Jorde L. B. (2002): DNA sequence variation in a 3.7-kb noncoding seąuence 5' of the CYP1A2 Gene: Implications for Human Population History and Natural Selection. Am. J. Hum. Genet. 71, p. 528÷542.
 • 347. Wu L., Hickson I. D. (2003): The Bloom's syndrome helicase suppresses crossing over during homologous recombination. Naturę 426, p. 870÷874.
 • 348. Yamagata K., Kato J., Shimamoto A., Goto M., Furuichi Y., Dceda H. (1998): Bloom's and Werner's syndrome genes suppress hyperrecombination in yeast sgsl mutant: implication for genomie instability in human diseases. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 95, p. 8733÷8738.
 • 349. Yamaguchi M., Yamamoto K., Miki T, Mizutani S., Miura O. (2003): T-cell prolymphcytic leukemia with der(100)t(l;ll)(q21;q23) and ATM deficiency. Cancer Genet. Cytogenet. 146(1), p. 22÷26.
 • 350. Yu C.-E., Oshima J., Wijsman E. M., Nakura J., Miki T, Piussan C, et al. (1997): Werner's Syndrome Collaborative Group : Mutations in the consensus helicase domains of the Werner syndrome gene. Am. J. Hum. Genet. 60, p. 330÷341.
 • 351. Yu N, Zhao Z., Fu Y., Sambuughin N, Ramsay M., Jenkins T, Leskinen E., Patthy L., Jorde L., Kuromori T., Li W. (2001): Global patterns of human DNA sequence variation in a 10-kb region on chromosome 1. Mol. Biol. Evol. 18, p. 214÷222.
 • 352. Yusa K., Horie K., Kondoh K. G, Kouno M., Maeda Y., et al. (2004): Genome-wide phenotype analysis in ES cells by regulated disruption of Bloom's syndrome gene. Nature 429, p. 896÷899.
 • 353. Zadeh L. (1965): Fuzzy sets. Information and Control 8(3), p. 338÷353.
 • 354. Zaher H. S., Unrau P. J. (2007): Selection of an improved RNA polymerase ribozyme with superior extension and fidelity. RNA 13, p. 1017÷1026.
 • 355. Zhang J. (2003): Evolution of the Human ASPM Gene, a Major Determinant of Brain Size. Genetics 165, p. 2063÷2070.
 • 356. Zhivotovsky L. A., Feldman M. W., Grishechkin S. A. (1997): Biased mutations and microsatellite variation. Mol. Biol. Evol. 14(9), p. 926÷933.
 • 357. Ziarko W. (1993): Variable precision rough sets model. Journal of Computer and Systems Sciences 46(1), p. 39÷59.
 • 358. Zietkiewicz E., Votova V., Jarnik M., Koran-Laskowska M., Kidd K., Modiano D., Scozzari R., Stoneking M., Tishkoff S., Batzer M., Labuda D. (1998): Genetic structure of the ancestral population of modern humans. J. Mol. Evol. 47(2), p. 146÷155.
 • 359. Żurada J. (1992): Introduction to artificial neural systems. West Publishing Company, USA.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BSL1-0016-0015
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.