Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BSL1-0014-0015

Czasopismo

Górnictwo Odkrywkowe

Tytuł artykułu

Scenariusze zagospodarowania kompleksu złóż węgla brunatnego w rejonie Gubina

Autorzy Bednarczyk, J.  Nowak, A. 
Treść / Zawartość http://www.igo.wroc.pl/publikacje/czasopismo-gornictwo-odkrywkowe/
Warianty tytułu
EN Development scenarios of brown coal deposits complex in Gubin area
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W ramach koordynowanego przez Poltegor - Instytut projektu foresight pt:, "Scenariusze rozwoju technologicznego przemysłu wydobycia i przetwórstwa węgla brunatnego" wykonano szereg prac badawczych uściślających warunki zalegania oraz jakość kompleksu złóż gubińskich. Przeprowadzona analiza wykazała, że w wymienionym rejonie zalega ogółem ponad 3 mld Mg, z czego 1 143,3 mln Mg w samym złożu Gubin. W artykule przedstawiono koncepcję eksploatacji kompleksu złóż gubińskich trzema wyrobiskami: Północnym, Południowym oraz Wschodnim. Pozwoliło by to na wydobycie 987,62 mln Mg węgla. Wydobycie węgla w ilości 22 mln Mg/rok uzasadnia budowę elektrowni o mocy 3 400 MW (4x850 MW) co z kolei daje roczną produkcję energii elektrycznej w wysokości 26 TWh. Stałe dostawy węgla mogłyby być realizowane przez okres 38 lat, do zakończenia eksploatacji wyrobiskiem Południowym. Do tego czasu konieczne by było udokumentowanie złóż w rejonie Lubska i rozpoczęcie ich eksploatacji. W przeciwnym razie, przez kolejne 11 lat, węgiel byłby dostarczany wyłącznie z wyrobiska Wschodniego, przez co dostawy węgla zmniejszone byłyby o połowę - do 11 mln Mg. W koncepcji przedstawiono aktualne i nowe rozwiązania elektrowni opalanych węglem brunatnym, które są, lub będą w przyszłości stosowane. Opisano rodzaje elektrowni i wybór rozwiązań dla elektrowni Gubin z charakterystyką parametrów bloków energetycznych w nawiązaniu do BAT (IPPC) i projektu nowej Dyrektywy Unii Europejskiej. Przedstawiono alternatywnie wybór bloków opalanych pyłem węglowym PC lub bloków fluidalnych OTU-CFB. Określono energię dostarczanego do elektrowni węgla brunatnego oraz moc i energię obliczeniową elektrowni Gubin z uwzględnieniem zmieniających się wartości opałowych węgla, wielkości jego dostaw, czasu efektywnej pracy elektrowni, zapasów węgla oraz jednostkowego jego zużycia dla produkcji energii elektrycznej.
EN In the framework of foresight project entitled: "Scenarios of technological development of brown coal mining and processing industry", coordinated by Poltegor-Institute, a number of research activities specifying deposition conditions and quality of Gubin coal beds complex were conducted. Analysis demonstrated that more than 3 billion tons of coal were deposited in this area (1 143.3 million tones are only in Gubin deposit). Concept of Gubin deposits complex exploitation with three excavation fields: Północne, Południowe, Wschodnie, (North, South, East) has been presented in the paper. This concept enables excavation of 987.62 millions tones of coal. Output equal to 22 million tones per year justifies construction of 3 400 MW power plant (4x850 MW) and this will bring 26TWh of electric energy per year. Constant deliveries of coal could be realized for 38 years, until the end of Południowe excavation field exploitation. By that time it would be necessary to document deposits in the area of Lubsk and start exploitation there. Otherwise, for following 11 years, coal could be delivered exclusively from Wschodnie excavation field. In this situation however, deliveries would be decreased by 50%- to 11 million tones. Current and new solutions for brown coal power plants have been presented in this concept. Different types of power plants and selection of the best solutions for Gubin power plant with regard to BAT (IPPC) and the project of new EU directive have been discussed. Alternative selection of pulverized coal fired blocks (PC) and fluid blocks OUT-CFB have been presented. Energy from brown coal delivered to the power plant and designed power of Gubin power station have been defined with regard to changes of coal caloric value, delivery levels, power plant effective operation time, coal reserves and their unit consumption during energy production.
Słowa kluczowe
PL węgiel brunatny   elektrownia węglowa  
EN brown coal   lignite mining   carbonate power plant  
Wydawca Instytut Górnictwa Odkrywkowego "Poltegor-Instytut"
Czasopismo Górnictwo Odkrywkowe
Rocznik 2010
Tom R. 51, nr 6
Strony 62--68
Opis fizyczny Bibliogr. 10 poz.
Twórcy
autor Bednarczyk, J.
autor Nowak, A.
  • Poltegor - Instytut IGO, Wrocław
Bibliografia
[1] Bednarczyk J et all.: Scenariusze rozwoju technologicznego przemysłu wydobycia i przetwórstwa węgla brunatnego, Raporty końcowe, Poltegor-Instytut Instytut Górnictwa Odkrywkowego, Wrocław 2009
[2] Kasiński J., Potencjał zasobowy węgla brunatnego w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem kompleksów złóż gubińskich i legnickich, http://geoportal.pgi.gov.pl/css/powiaty/publfc^ pdf
[3] Nowak A., Modrzejewski Sz., Ogólna charakterystyka stanu zagospodarowania przestrzennego oraz uwarunkowań środowiskowych w rejonie złoża węgla brunatnego Gubin, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Inżynieria Środowiska 138(18), Zielona Góra 2010
[4] Bednarczyk J., Nowak A., Strategie i scenariusze perspektywicznego rozwoju produkcji energii elektrycznej z węgla brunatnego w świetle występujących uwarunkowań, Kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej, Górnictwo i Geoiżynieria, rok 34, zeszyt 4, Kraków 2010
[5] Zintegrowane Zapobieganie Zanieczyszczeniom i ich Kontrola (IPPC). Dokument referencyjny na temat najlepszych dostępnych technik dla dużych obiektów energetycznego spalania., maj 2005
[6] Standardy emisji Rozp. MS z dnia 20 XII 2005 w sprawie standardów emisji z instalacji
[7] Bednarczyk J.: Perspektywiczne strategie technologii wykorzystania energetycznego węgla brunatnego w warunkach dużego ograniczenia emisji dwutlenku węgla, Poltegor-Instytut IGO, Wrocław 2007
[8] Halawa T., Postęp w budowie bloków energetycznych dużej mocy opalanych węglem brunatnym, Energetyka - grudzień 2007
[9] Laudyn D., Pawlik M., Strzelczyk R, Elektrownie, WNT, Warszawa 2007
[10] Pawlik M., Strzelczyk R, Elektrownie, WNT, Warszawa 2009
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BSL1-0014-0015
Identyfikatory