Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPZ1-0017-0019

Czasopismo

Gospodarka Surowcami Mineralnymi

Tytuł artykułu

Model rachunku kosztów wydobycia i przeróbki węgla kamiennego

Autorzy Mokrzycki, E. 
Treść / Zawartość http://min-pan.krakow.pl/wydawnictwo/czasopisma/gospodarka-surowcami-mineralnymi/ http://journals.pan.pl/dlibra/journal/98704
Warianty tytułu
EN Costs accouting model of hard coal mining and preparation
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Optymalizacja działalności kopalń, w tym również zakładów przeróbczych, z punktu widzenia kryteriów finansowych jest w warunkach gospodarki rynkowej koniecznością. Takim uniwersalnym kryterium finansowym dla wszystkich jednostek gospodarczych jest zysk. Jednym z istotnych elementów wpływających na wielkość zysku są koszty pozyskania węgla (sortymentów handlowych). Górnictwo węgla kamiennego charakteryzuje się specyficznymi warunkami działalności produkcyjnej i procesem technologicznym, które determinowane są między innymi: dużą zmiennością warunków geologiczno-górniczych i przemieszczaniem się miejsca wydobycia węgla oraz wysokim stopniem zależności od warunków technicznych. W pracy przyjęto koncepcję rachunku ciągnionego, którego graficznym obrazem jest syntetyczny model blokowy. W pracy przyjęto koncepcję rachunku ciągnionego, którego graficznym obrazem jest systetyczny model blokowy. Powoduje to rozdzielenie kosztów na bloki technologiczne wydobycia i przeróbki węgla kamiennego. Model ujmuje całość procesu wydobycia węgla kamiennego w dwóch układach przestrzennych: - układ pionowy, który proces produkcyjny dzieli na dwie strefy przestrzenne: produkcja dołowa i produkcja powierzchniowa; - układ poziomy, który proces produkcyjny dzieli na trzy strefy przestrzenne, a to: procesy przygotowawcze, produkcja zasadnicza, działania zabezpieczające proces produkcyjny. W przypadku przeróbki węgla kamiennego model uwzględnia wszystkie możliwe warianty przeróbki węgla a mianowicie przeróbkę: - klas grubych - wielkość ziarn powyżej 120(200) mm, - klas średnich - wielkość ziarn od 10(20) do 120(200) mm, - klas miałowych - wielkość ziarn od 0,5 do 12(20) mm, - klas najdrobniejszych - wielkość ziarn poniżej 0,5 mm, - produktów pośrednich (przerostów), - produktów niewzbogaconych. Procesy przeróbcze podzielono według układu poziomego dekretującego koszty na cztery rejony przestrzenne: - przygotowanie procesu - cztery stanowiska powstawania kosztów, - operacje główne - sześć stanowisk powstawania kosztów, - operacje pomocnicze - pięć stanowisk powstawania kosztów, - operacje uzupełniające - sześć stanowisk powstawania kosztów.
EN Optimisation of coal mines functioning as well as coal preparation plants, regarding financial criteria, is necessary in market economy. Profit is the universal financial criterion for all economic units. One of essential elements influencing the mine's profit level is a cost of marketable coal products. Coal mining industry is characterised by specific conditions of production and technological processes, which are determined by variation in geological and mining conditions, dislocation of places where the coal is mined and depend strongly on technical conditions. The idea of cumulative costs accouting is adopted in the work, presented graphically as a block diagram. Costs are divided for technological bocks of coal mining and preparation. Coal production process (as a whole) is expressed in the model by two systems: - vertical system that divides a production process into two zones: underground and surface, - horizonatal system that divides a production process into three zones: preparatory processes, basic production and activities for production process protection. The model includes also all possible variants of coal preparation, namely the preparation of: - coarse size grade - over 120(200) mm, - middle size grade - from 10(20) to 120 (200) mm, - fines - from 0.5 to 12(20) mm, - ultra-fine size grade - less than 0.5 mm, - intermediate products, - raw (non-beneficiated) products. Coal preparation processe have been divided according to horizontal system, taht attributes the costs to four areas: - preparatory stage of the process - four sites of costs generation, - main operations - five sites of costs generation, - auxiliary operations - five sites of costs generation, - complementary operations - six sites of costs generation.
Słowa kluczowe
PL koszty wydobycia   koszty przeróbki   model rachunku kosztów   stanowisko kosztów  
EN mining costs   preparation costs   costs accounting model   site of costs generation  
Wydawca Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
Czasopismo Gospodarka Surowcami Mineralnymi
Rocznik 2000
Tom T. 16, z. 3
Strony 27--36
Opis fizyczny Bibliogr. 30 poz., rys.
Twórcy
autor Mokrzycki, E.
  • Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków
Bibliografia
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPZ1-0017-0019
Identyfikatory