PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Ilości niektórych pierwiastków wnoszone do gleby z opadami atmosferycznymi w rejonie Wrocławia w latach 2002-2010

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Quantities of certain elements carried into the soil with atmospheric precipitations in Wrocław region in the years 2002-2010
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W pracy przedstawione są wyniki 9-letnich badań składu chemicznego opadów atmosferycznych. Celem badań był o uzyskanie danych o ilości pierwiastków ważniejszych dla żyzności gleby, wnoszonych do niej z opadami atmosferycznymi. Dane te powinny być uwzględniane w innych badaniach, a także w praktyce rolniczej. Badania prowadzono na wschodnich obrzeżach Wrocławia narażonych na zanieczyszczenia powietrza z różnych źródeł . Zbierano i badano opad całkowity (mokry łącznie z suchym). Analizy prób wykonano metodami aktualnie zalecanymi (referencyjnymi). Średnie stężenia składników w opadach obliczano jako średnie ważone, gdzie wagą była wysokość opadów. Roczne ilości składników wnoszonych na powierzchnię gleby obliczano jako iloczyn rocznej sumy opadów i średniego rocznego stężenia danego pierwiastka. Uzyskane wyniki wykazały wysokie zawartości niektórych składników, a zwłaszcza azotu, siarczanów i chlorków w opadach atmosferycznych, a tym samym duże ich ilości wnoszone do gleby. Są to ilości wpływaj ą ce na właściwości chemiczne gleb, a tak ż e na ich żyzność . Średnie roczne ilości siarczanów (43 kg Nźha-1), azotu (36 kg Nźha-1) i chlorków (27 kg Nźha-1), s ą znacznie większe ni ż w innych regionach Polski, mniej narażonych na zanieczyszczenia powietrza. Ilości azotu wnoszone do gleby z opadami są na tyle wysokie, ż e powinny by ć uwzględniane w bilansie nawozowym gospodarstw rolnych, a szczególnie gospodarstw ekologicznych. W badanych opadach występuje przewaga ilości jonów kwasogennych (SO42-, Cl-, NO3-) nad ilością jonów zasadowych (Ca2+, Na+, K+, Mg2+), co może pogarsza ć odczyn gleb. Okres badań charakteryzował się bardzo dużym zróżnicowaniem, zarówno miesięcznych jak i rocznych sum opadów atmosferycznych. Zróżnicowane były równie ż stężenia badanych składników w opadach atmosferycznych. Obliczenia statystyczne wyników badań nie wykazały jednak żadnej zależności stężeń składników w opadach od ich wielkości.
EN
Presented in the paper are results of 9-year studies relating to chemical composition of atmospheric precipitations. The purpose of the study was to obtain data of quantities of elements more important for soil fertility, carried into it with precipitation. This data should be taken into consideration in other studies as well as in agricultural practice. The studies were conducted in the eastern outskirts of Wrocław exposed to air pollution from different sources. Total precipitation (wet together with dry) was collected and tested. Analysis of samples was performed by methods currently recommended (referential). Average concentration of components in precipitation was calculated as weighted average, where the weight was amount of precipitation. Annual quantities of components carried onto the soil surface were calculated as the product of annual sum of precipitation and average annual concentration of the given element. Results obtained showed high contents of certain components, particularly nitrogen, sulfates and chlorides in atmospheric precipitation, and hence their large quantities carried into the soil. They are quantities that affect the chemical properties of soil as well as its fertility. Average annual quantities of sulfates (43 kg Nźha-1), nitrogen (36 kg Nźha-1) and chlorides (27 kg Nźha-1), are significantly larger than in other regions of Poland that are less exposed to air pollution. Quantities of nitrogen carried into the soil with precipitation are high enough to require consideration in fertilizer balance of agricultural farming, especially in ecological farming. In the precipitations examined, there is predominance in quantities of acidic ions (SO42-, Cl-, NO3-) over quantities of basic ions (Ca2+, Na+, K+, Mg2+), which could worsen soil reaction. Period of studies was characterized by very large, diversified, both monthly as well as annual sums of atmospheric precipitation (Table 1). Also diversified were concentrations of tested components in atmospheric precipitation (Table 2). Results of testing (including statistical methods) did not however show any dependence of concentrations of components in precipitation from their amounts, since these concentrations depend on pollution of air originating from various sources and from varying intensity of their emission and air mass circulation.
Rocznik
Tom
Strony
5--12
Opis fizyczny
Bibliogr. 17 poz.
Twórcy
autor
autor
 • Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, Dolnośląski Ośrodek Badawczy we Wrocławiu, ul. Berlinga 7, 51-109 Wrocław, f.czyzyk@itep.edu.pl
Bibliografia
 • 1. Chojnicki A. 1968. Wyniki badań składu chemicznego wód opadowych w Polsce. Pamiętnik Puławski, 35: 163.
 • 2. Dubicki A., Dubicka M., Szymanowski M., 2002. Klimat Wrocławia., [w:] Środowisko Wrocławia - Informator 2002, Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju, Wrocław: 9-25.
 • 3. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska 2010. Raport o stanie środowiska w Polsce 2008. Biblioteka Monitoringu Środowiska: 121 ss.
 • 4. Hermanowicz W., Dożańska W., Dojlido J., Kosiorowski B., Zerze J. 1999. Fizyczno - chemiczne badania wody i ścieków. Arkady, Warszawa: 540 ss.
 • 5. Jóźwiak M., Kozłowski R. 2005. Właściwości fizyko-chemiczne i chemizm opadów atmosferycznych w Górach Świętokrzyskich. Przegląd Geologiczny, 53; 11: 1059-1060.
 • 6. Krzysztofiak L., Mackiewicz A., Romański M., Krzysztofiak A., Stankiewicz M. 2003. Chemizm opadów atmosferycznych. Raport Wigierskiej Stacji Badawczej ZMŚP www.wigry.win.pl/monit2007/index.htm.
 • 7. Ochrona Środowiska. 2003-2008. GUS Warszawa.
 • 8. Riehm H. 1961. Bestimmung der Phlanzennährsoffe in Regenw asser und in der Luft unter besondere Berücksichtung der Sticksto ffverbindungen. Agrochemia, 8, 174.
 • 9. Twarowski R., Gendolla T., Liana E., Pobudejski M., Kaczmarski S. 2008. Chemizm opadów atmosferycznych w województwie dolnośląskim - badania IMGW Oddział we Wrocławiu. Raport o stanie środowiska województwa dolnośląskiego w 2007 r. WIOŚ Wrocł aw.www.wroclaw.pios.gov.pl/index.php?id=monit&sub=pow&page=wyniki.
 • 10. Sapek A., Nawalany P., Barszczewski J. 2003. Ładunek składników nawozowych wnoszonych z opadał em mokrym na powierzchnie ziemi w Falentach w latach 1995-2001. Woda – Środowisko – Obszary Wiejskie, 3(6): 69-77.
 • 11. Sapek A., Nawalany P. 2004. Stężenie i ładunek składników nawozowych wnoszonych z opadem atmosferycznym na powierzchnię ziemi w regionie ostrołęckim w latach 1993-1996. Woda – Środowisko - Obszary Wiejskie, 4, 1(10): 177-182.
 • 12. Walna B., Siepak J. 2005. Aktualne problemy naukowe w badaniach opadów atmosferycznych, na przykładzie Stacji Ekologicznej UAM w Jeziorach. Zeszyty Naukowe Wydziału Bud. i Inż . Środowiska Politechniki Koszalińskiej, 22: 903-934.
 • 13. Wicik B. 2005. Skład chemiczny próchnic nadkładowych i opadów atmosferycznych w borach sosnowych Równiny Charzykowskiej, na Pojezierzu południowo pomorskim. Praca i Studia Geograficzne,.36: 121-130.
 • 14. WIO Ś w Katowicach. 2008. Stan środowiska w województwie śląskim w 2007 roku. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Katowice: 191 ss.
 • 15. WIO Ś we Wrocławiu 2010. Raport o stanie środowiska w województwie dolnośląskim w roku 2009. Biblioteka Monitoringu Środowiska: 94 ss.
 • 16. WIO Ś 2004. Raport o stanie środowiska w latach 2002- 2003. Szczecin: 336 ss.
 • 17. Zestaw Norm 1999. Woda i ścieki. Wyd. Normalizacyjne Alfa – Wero. Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BPWR-0001-0001
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.