Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPW8-0021-0089

Czasopismo

Elektroenergetyka : współczesność i rozwój

Tytuł artykułu

Sektor energetyczny - zagadnienia rozwoju, analiza kosztów wytwarzania. Bilans uprawnień do emisji CO2 w ramach EU ETS III

Autorzy Gajda, A. 
Treść / Zawartość http://www.pse.pl/biuro-prasowe/publikacje/-/asset_publisher/Allut3P4HEzS/content/elektroenergetyka
Warianty tytułu
EN The electrical power industry: developmental issues & generation costs analysis. Balance of CO2 allowances under EU ETS III
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Autor opowiada się za zwiększeniem udziału gazu w bilansie paliwowym sektora energetycznego w kontekście polityki klimatycznej UE i konieczności wymiany bazy wytwórczej energetyki w perspektywie 2020 r. - Stale zmieniają się warunki dotyczące otoczenia energetyki, w tym koszty czynników produkcji, prognozy cen uprawnień do emisji CO2, koszty wychwytu i magazynowania CO2, a negocjowane z Komisją Europejską (KE) projekty rozwiązań w sprawie ustanowienia łagodniejszych zasad przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji CO2 dla ciepła sieciowego nie znalazły potwierdzenia. Uregulowania dotyczące zasad przydziału bezpłatnych uprawnień dla producentów ciepła i energii elektrycznej przyjęte w europejskim systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (EU ETS III) nie są - przy krajowej monokulturze węglowej - wystarczającym bodźcem do podejmowania decyzji inwestycyjnych z pełną świadomością skali wynikającego z nich ryzyka - pisze Adam Gajda. Autor dochodzi także do wniosku, że od roku 2020 (gdy producenci energii elektrycznej będą musieli kupować na aukcjach 100% potrzebnych uprawnień do emisji CO2) - przy cenie gazu ok. 36 zł/GJ,tj. 1200 zł/tys. m3 (p.c. 2008) i przy średniej cenie uprawnień 39 EUR(156 zł)/Mg CO2 - bloki gazowe będą mogły konkurować z nowymi blokami węglowymi na parametry nadkrytyczne. Wdrożenie programu rozwoju sektora proponowanego przez Adama Gajdę (przedstawił go w artykule Krajowy sektor energetyczny - ocena wpływu nowych mocy na ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza w latach 2008-2020) wymaga sprawnych działań, w tym w zakresie infrastruktury przesyłowej i dystrybucyjnej energii elektrycznej i gazu, a także podjęcia przez inwestorów ryzyka związanego z szerszym wprowadzeniem gazu do energetyki w stosunku do zakładanego w Polityce energetycznej Polski do 2030 r. Tym bardziej, że wobec niekorzystnych doświadczeń z pilotowymi instalacjami CCS4, moce węglowe mogą napotkać postępujący, znaczny wzrost kosztów wytwarzania w kolejnych fazach ETS (prognozowane duże wzrosty cen uprawnień).
EN The author is of the opinion that the share of gas in the total energy market should be considerably increased in light of EU climate targets and the need for a significant change in the power generation mix by 2020. The industry is currently faced with rapidly changing conditions, in particular, the production factor costs, prognosis of prices for emissions allowances and costs of CO2 capture and storage, whereas the proposed solutions regarding a less stricter emissions regime have proved ineffective. With the coal predominance in Poland, the regulations concerning the allocation of free emissions allowances for heat and electricity producers adopted in the EU Greenhouse Emissions Trading System (EU ETS III) provide no incentive for investment decisions with full awareness of risk resulting from them.
Słowa kluczowe
PL energetyka   bilans paliwowy   rynek energii elektrycznej   polityka energetyczna   dwutlenek węgla   CO2   emisja CO2  
EN power industry   energy market   energy policy   CO2 emission  
Wydawca Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
Czasopismo Elektroenergetyka : współczesność i rozwój
Rocznik 2011
Tom Nr 3(9)
Strony 112--123
Opis fizyczny Bibliogr. 14 poz., tab., rys
Twórcy
autor Gajda, A.
  • Specjalista z rejestru ZGNOT
Bibliografia
[1] Polityka energetyczna Polski do 2030 r., listopad 2009 r.
[2] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/29/WE z 23 kwietnia 2009 r.
[3] Decyzja Komisji z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie ustanowienia przejściowych zasad dotyczących zharmonizowanego przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji w całej Unii na mocy art. 10a dyrektywy 2003/87 WE.
[4] Komunikat Komisji z dnia 31 marca 2011 r. Wytyczne w zakresie nieobowiązkowego stosowania art. 10c dyrektywy 2003/87/WE.
[5] Informacja Rządu o aktualnej sytuacji i perspektywach polskiej energetyki, Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Skarbu Państwa, grudzień 2010 r.
[6] Informacja na temat realizacji pakietu energetyczno-klimatycznego w 2010 r., Ministerstwo Środowiska, luty 2011 r.
[7] “Power Choices, Pathways for Carbon – Neutral Electricity in Europe by 2050”, Eurelectric, czerwiec 2010 r.
[8] “Energy infrastructure priorities for 2020 and beyond. A Blueprint for an integrated European energy network”, European Commission, listopad 2010 r.
[9] J. Andruszkiewicz, Ł. Jeżyński, „Ocena wystarczalności generacji w KSE”, „Elektroenergetyka – Współczesność i Rozwój” nr 2-3/2010, PSE Operator
[10] A. Gajda, K. Melka, „Krajowy sektor energetyczny – ocena wpływu nowych mocy na ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza w latach 2008-2020”, IGSMiE PAN, t. 12 zeszyt 1, 2009 r.
[11] A. Gajda, „Rozwój sektora energetycznego w perspektywie 2020 r. – aspekty ekologiczne i ekonomiczne”, „Polityka Energetyczna IGSMiE PAN”, t. 12 zeszyt 2/1, 2009 r.
[12] A. Gajda, „Oszacowanie wielkości puli uprawnień do emisji CO2 do nieodpłatnego przydziału dla sektora energetycznego w latach 2013 – 2020 na tle potrzeb”, „Elektroenergetyka – Współczesność i Rozwój” nr 4/2010, PSE Operator
[13] E. Barlik, „Komisarz UE o zmianach w europejskiej energetyce do roku 2020”, „Elektroenergetyka – Współczesność i Rozwój” nr 1/2009, PSE Operator
[14] B. Regulski, „Darmowe uprawnienia dla ciepła – nowe perspektywy”. „Nowoczesne Ciepłownictwo” nr 1/2011
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPW8-0021-0089
Identyfikatory