Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPW8-0021-0080

Czasopismo

Elektroenergetyka : współczesność i rozwój

Tytuł artykułu

Rola regulatora na europejskim rynku energii

Autorzy Woszczyk, M. 
Treść / Zawartość http://www.pse.pl/biuro-prasowe/publikacje/-/asset_publisher/Allut3P4HEzS/content/elektroenergetyka
Warianty tytułu
EN Role of the regulator on the European energy market
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Liberalizacja i harmonizacja zasad rynku energii elektrycznej oraz postęp w tym obszarze na rynkach regionalnych przybliżają pełną integrację i powstanie jednolitego europejskiego rynku energii. Osiągnięcie tego celu do 2014 r. wymaga intensyfikacji działań wszystkich uczestników, aby wyeliminować bariery na rynku krajowym i przygotować infrastrukturę do integracji, co najmniej w wymiarze regionalnym. W artykule został opisany status regulatora i główne cele jego działania na europejskim rynku energii elektrycznej. Autor przedstawił rolę regulatorów w rozwoju rynków regionalnych i integracji europejskiego rynku energii elektrycznej, w tym harmonizację kodeksów sieciowych, uzgadnianie 10-letnich planów inwestycyjnych oraz monitorowanie rynku hurtowego i eliminowanie prób manipulacji rynkiem. Zadanie zrealizowania tych celów zostało nałożone - w większym niż dotychczas stopniu - na dwie instytucje: niezależnego regulatora i na niezależnego operatora systemu przesyłowego, jako przedstawicieli państwa członkowskiego w strukturach nowych instytucji europejskich.
EN The liberalization and harmonization of the energy market rules as well as significant progress achieved in this area especially in the regional markets bring the fully integrated single European energy closer. Both the European market infrastructure established by 3rd package, supported by the EC initiatives for integrity and transparency in trade on the wholesale energy market and range of measures on technical interconnectors, so called Infrastructure Package should ensure the completion of the integration process till 2014. The political declarations in this matter announced at the Member States Summit in February this year and energy policy challenges described as 3x20% encourage Member States to coordinated and more effective actions. Poland should play important role in meeting of objectives of the sustainable, secure and competitive energy policy on the community level. The task of meeting this objectives has been imposed also on two institutions: the independent regulator and the independent operator as the representative of the Member State in the new European institutions. Political understanding of the new role of this institutions, the scope of independence as well as rather modest financial resources required to their active participation within European structures may bring unprecedented economic and social benefits. The active participation of Poland in this process due to its market size and geopolitical location create a chance to optimize the costs of meeting energy security goals and ecological requirements.
Słowa kluczowe
PL rynek energii   integracja europejskiego rynku energii   polityka energetyczna   regulatory  
EN energy market   energy policy   regulator  
Wydawca Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
Czasopismo Elektroenergetyka : współczesność i rozwój
Rocznik 2011
Tom Nr 3(9)
Strony 9--15
Opis fizyczny Bibliogr. 10 poz.
Twórcy
autor Woszczyk, M.
  • Urząd Regulacji Energetyki
Bibliografia
[1] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/72/WE z dnia 13 lipca 2009 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i uchylająca dyrektywę 2003/54/WE– „dyrektywa elektroenergetyczna
[2] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/73/WE z dnia 13 lipca 2009 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego i uchylająca dyrektywę 2003/55/WE– „dyrektywa gazowa”.
[3] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 714/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie warunków dostępu do sieci w odniesieniu do transgranicznej wymiany energii elektrycznej.
[4] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 715/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie warunków dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego.
[5] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 713/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiające Agencję ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki.
[6] Konkluzje Rady Unii Europejskiej z dnia 4 lutego 2011 r., źródło: www.europa.eu. energy/index_en.htm.
[7] Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Priorytety w odniesieniu do infrastruktury energetycznej na 2020 r. i w dalszej perspektywie; Plan działania na rzecz zintegrowanej europejskiej sieci energetycznej, Bruksela, 17.11.2010 r., KOM (2010) 677 (wersja ostateczna).
[8] Projekt Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) w sprawie integralności i przejrzystości rynku energii, Bruksela, 8.12.2010 r., KOM (2010) 726 (wersja ostateczna).
[9] Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Plan na rzecz efektywności energetycznej z 2011 r., Bruksela, 8.03.2011 r., KOM (2011) 109 (wersja ostateczna).
[10] Wywiad z Philipem Lowe, Dyrektorem Dyrekcji Generalnej ds. Energii, http://www.europeanenergyreview.eu/site/pagina.php?id=2845.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPW8-0021-0080
Identyfikatory