Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPW7-0016-0043

Czasopismo

Architectus

Tytuł artykułu

Motyw wyspy w willi Hadriana w Tibur (Tivoli) Model świata a dusza stoika

Autorzy Niemczyk, E. 
Treść / Zawartość http://www.architectus.arch.pwr.wroc.pl/
Warianty tytułu
EN The island motif in Hadrian's villa in Tibnr (Tivoli) Model of the world and the soul of a stoic
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Jest to część szerszego opracowania, które, jako cel, analiza rozwiązań architektonicznych i aranżacji przestrzennej jako produkt uboczny zmian i historycznie zmiennych stosunków między przeciwstawne i uzupełniające tendencje, penetrując zarówno w życiu społeczności i jednostek. Jedna z tych tendencji, na których-ze względu na szczególne znaczenie artystyczne - akcent został położony jest samotność z wyboru, coś w rodzaju "??islandness" (izolacja), które zostało objawione w architekturze i urbanistyce w formie "wyspy "motywów. Kolejną tendencją, komplementarny do niego, podobnie jak pierwsza niezbędne dla zdrowia, jak również równowagi psychicznej i fizycznej, to proces integracji, łączenia, łączenia i przenikliwy. Hadriana "willi na wyspie" to unikatowe dzieło, w którym jego indywidualności, jak i jego poglądy filozoficzne, karmione przez wielu podróży i kontaktów z kultur Wschodu, zostały objawione. Mimo, że jest to wyjątkowy obiekt, w jego układ funkcjonalny odpowiada na logikę i zarys rzymskiego domu. Jednak, jego formy i symbolika są nieporównywalne. Łączy w sobie heroiczny etos stoik w samotności, nawiązanie dialogu poza czasem i historią z filozofami duchowo z nim spokrewniona. Kuli i koła są obrazem duszy, także symbol i analogię Demiurga, Wszechświata, który być może jest również przenoszony przez zakodowane informacje wyrażone przez wartości 150 rzymskich stóp, które jest rozpiętość kopuły Panteonu i zewnętrznej circumfer-rencji w willi na wyspie.
EN This is a part of a wider elaboration which has, as its aim, the analysis of architectonic solutions and spatial arrangements being the product of changes and historically varying relations between opposing and complementing tendencies, penetrating both the life of communities and individuals. One of these tendencies on which -due to its special artistic meaning - accent has been laid, is the aloneness of choice, a kind of "islandness" (isolation) which has been revealed in architecture and town-planning in the form of "island" motifs. Another tendency, complementary to it, similarly as the first one necessary for health as well as mental and physical balance, is the process of integration, uniting, joining and penetrating. Hadrian's "villa on the island" is a unique work in which his individuality as well as his philosophical views, fed by many voyages and contacts with the cultures of the East, are revealed. Although this is a unique object, in its functional arrangement it corresponds to the logic and outline of a Roman house. However, its form and symbolism are incomparable. It combines the heroic ethos of a stoic's aloneness establishing a dialogue beyond time and history with philosophers spiritually related to him. The sphere and the circle are an image of the soul, also the symbol and analogy of the Demiurge, the Universe, which perhaps is also conveyed by the coded information expressed by the value of 150 Roman feet, which is the span of the Pantheon dome and the outer circumfer-ence of the villa on the island.
Słowa kluczowe
PL willa Hadriana na wyspie   unikatowe dzieło   aranżacja przestrzenna  
EN Hadrian's villa on the island   spatial arrangements   unique work  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
Czasopismo Architectus
Rocznik 2006
Tom Nr 1(19)
Strony 3--11
Opis fizyczny Bibliogr. 33 poz.
Twórcy
autor Niemczyk, E.
  • Wydział architektury Politechniki Wrocławskiej ul. Bolesława Prusa 53/55, 50-317 Wrocław
Bibliografia
[1] Aureliusz M, Rozmyślania, przekl. M. Reiter, Warszawa 1958.
[2] Aurigemma S., Villa Adriana, Rzym 1961.
[3] Birley A.R., Hadrian. Cesarz niestrudzony, przekl. R. Wiśniewski, Warszawa 2002.
[4] Der Neue Pauly- Enzyklopädie der Antike, t. 12/2, Stuttgart 2003.
[5] Gregorovi,us F., Geschichte des römischen Kaisers Hadrian und .seine Zeit, Königsberg 1851.
[6] Hesberg H. von, Römische Baukunst, Monachium 2005.
[7] Hoffmann A., Wulf U., Die Kaiserpaläste auf dem Palatin in Rom. Das Zentrum der römischen Welt und seine Bauten, Moguncja 2004.
[8] Ifrah G., Dzieje liczby czyli historia wielkiego wynalazku, przekl. S. Hartman, Wrocław 1990.
[9] Jansen G., Stiller Ort mit Aussicht. Die Kaiserlichen Toilettanlagen In der Hadrianvilla bei Tivoli waren einem Besuch werti, „Antike Welt. Zeitschrift für Archäologie und Kulturgeschichte", 2005, nr 3.
[10] Kahler H., Hadrian und seine Villa bei Tivoli, Berlin 1950.
[11] Kienast D., Hadrian, Augustus und die elusischen Mysterien, „Jahrbuch für Numismatik und Geschichte", R. 1959/1960, nr 10.
[12] Kissel T., Das Forum Romanum. Leben im Herzen Roms, Düssel¬dorf, Zurych 2004.
[13] Knell H., Bauprogramme römischer Kaiser, Moguncja 2004.
[14] Kumaniecki K., Historia kultury starożytnej Grecji i Rzymu, Warszawa 1964.
[15] McKay A.G., Römische Häuser, Villen und Paläste, Zurych, Freiburg 1980.
[16] Medeksza S., Willa Tezeusza w Nea Pafos. Rezydencja antyczna, Wrocław 1992.
[17] Mielsch H., Die römische Villa. Architektur und Lebensform, Monachium 1987. Ryciny zamieszczone w pracy wykonał autor.
[18] Morawski K., Dwaj cesarze rzymscy: Tyberiusz i Hadryan, Kraków 1893.
[19] Paulys Real - Encyclopädie der Antike, 11 póltom, Stuttgart 1907.
[20] Platon, Fajdros, przekl. i wstęp W. Witwicki, Kęty 2002.
[21] Platon, Timaios, przekl. P. Siwek, Warszawa 1986.
[22] Rasch J.J. Pantheon, „Beiträge zur Geschichte des Bauingenieur¬wesens" 1996, nr 7.
[23] Rascher W.H., Die Zahl 50 in Mythos, Kultus, Epos und Taktik der Hellenen und anderer Völker besonders der Semiten, „Der Abhandlungen der Philologisch-historischen Klasse der Königlichen SächsiOn a certain transformation of perspective onto a vertical background into perspective / onto a slanting backgroundschen Gesellschaft der Wissenschaften" 1917, t. 33, nr 5.
[24] Schneider K., Villa und Natur. Eine Studie zur römischen Oberschichtskultur im letzten vor - und ersten nachchristlichen Jahrhundert, Monachium 1995.
[25] Svenshon H., Stichel R.H.W., Das unsichtbare Oktogramm und die Kuppel an der „goldene Kette". Zum Grundrissentwurf der Hagia Sofia in Konstantinopel und zur Deutung ihrer Architek¬turform, [w:] Koldewey Gesellschaft, Vereinigung für Baugeschichtliche Forschung, Bericht über die 42. Tagung für Ausgra¬bungwissenschaft und Bauforschung, Stuttgart 2004.
[26] Swetoniusz G., Żywoty Cezarów, przekład, wstęp i komentarz J. Niemirska-Pliszczyńska, przedm. J. Wolski, Warszawa 1969.
[27] Szelest H., Biografia Hadriana, „Meander" 1956, R. 11, nr 5, s. 184-203.
[28] Tacyt, Roczniki, przekl. S. Hammer, Warszawa 1957.
[29] Tatarkiewicz W., Historia filozofii, t. 1, Kraków 1960.
[30] Ucelli G„ Le Nävi di Nemi, Rzym 1950.
[31] Urögdi G., Reise in das alte Rom, Lipsk 1966.
[32] Weber W., Untersuchungen zur Geschichte des Kaisers Hadrians, Lipsk 1907, reprint, Hildesheim, Nowy Jork 1973.
[33] Witruwiusz, O architekturze ksiąg dziesięć, przekl. K. Kumaniecki,
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPW7-0016-0043
Identyfikatory