Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPS1-0032-0034

Czasopismo

Energetyka

Tytuł artykułu

Wielowariantowa analiza możliwości i celowości współspalania osadów ściekowych w kotłach pyłowych opalanych węglem. (Część I) Warunki współspalania w świetle zapisów prawnych

Autorzy Nitarska, A.  Marcisz, M. 
Treść / Zawartość http://www.elektroenergetyka.pl/
Warianty tytułu
EN Multivariate analysis of possibility and purposefulness of sewage sludge co-combustion in pulverized coal-fired boilers. (Part I) Conditions of co-combustion in the light of legal regulations
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Część I stanowi merytoryczne wprowadzenie do prezentacji tytułowej analizy - przypadku z praktyki eksperckiej Energopomiaru. W tej części scharakteryzowano zasoby i właściwości komunalnych osadów ściekowych w kraju. Przedstawiono podstawowe warunki i wymagania dotyczące procesów termicznego przekształcania osadów i wytwarzania energii, także jakości poprocesowych odpadów paleniskowych.
EN Part (I) is a substantive preface to presentation of the title analysis - one of Energopomiar expert practice cases. Characterized are resources and properties of municipal sewage sludge in our country. Presented are basic conditions and requirements concerning thermal processes of sewage sludge conversion and energy production as well as the quality of afterprocess furnace wastes.
Słowa kluczowe
PL współspalanie osadów ściekowych   kotły pyłowe opalane węglem   zapisy prawne  
EN sewage sludge co-combustion   pulverized coal-fired boilers   legal regulations  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Energia [Stowarzyszenie Elektryków Polskich - COSiW]
Czasopismo Energetyka
Rocznik 2008
Tom nr 10
Strony 701--705
Opis fizyczny Bibliogr. 27 poz., tab.
Twórcy
autor Nitarska, A.
autor Marcisz, M.
  • "Energopomiar" Sp. z o.o., Zakład Ochrony Środowiska, Zakład Techniki Cieplnej
Bibliografia
[1] Ustawa Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. nr 54, poz. 348 z późniejszymi zmianami)
[2] Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. nr 62, poz. 628 wraz ze zmianami)
[3] Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. nr 62, poz. 627 wraz ze zmianami)
[4] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. nr 112, poz 1206)
[5] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 marca 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów (Dz. U. nr 37 poz. 339)
[6] Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dotyczących prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów (Dz. U. z 2004 r., nr 1, poz. 2)
[7] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji (Dz. U. nr 283, poz. 2842)
[8] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz. U. nr 260, poz. 2181)
[9] Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej oraz zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii (Dz. U. nr 261, poz. 2187 wraz ze zmianami)
[10] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2006 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. nr 16, poz. 124)
[11] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. nr 75, poz. 527)
[12] Misztal T. z zespołem: Analiza wielowariantowa współspalania biopaliw lub osadów ściekowych na kotłach OP-140 zabudowanych w Elektrociepłowni Będzin S.A. (Etap I). Praca zbiorowa "Energopomiar" Sp. z o.o., nr ewid. 270/ZC/2006
[13] Badania własności fizykochemicznych popiołów i żużli pochodzących ze współspalania mieszanek energetycznych utworzonych na bazie węgli i osadów ściekowych spalanych w EC Będzin. GIG, czerwiec 2003
[14] Pająk T.: Spalanie i współspalanie osadów ściekowych - podstawowe uwarunkowania. Zeszyty Komunalne 2003, nr 1
[15] Skowron H.: Spalanie odpadów komunalnych - w drodze do elektrowni. Przegląd Komunalny 2005, nr 3
[16] Skowron H.: Koszty termicznego przekształcania odpadów komunalnych. Przegląd Komunalny 2007, nr 4
[17] Steuer K.: Współspalanie osadów ściekowych w elektrowniach opalanych węglem kamiennym i brunatnym. Zeszyty Komunalne 2003, nr 1
[18] Rećko K.: Wykorzystanie osadów ściekowych do termicznej utylizacji. Paliwa z Odpadów 2003, tom IV
[19] Nadziakiewicz J., Ścierski W., Czekalski R.: Zmiany właściwości cieplnych osadu ściekowego podczas składowania na otwartym składowisku. Paliwa z Odpadów, 2003, tom IV
[20] Pająk T., Wielgosiński G.: Najlepsza dostępna technika - referencje dla instalacji termicznego przekształcania odpadów. Przegląd Komunalny 2004, nr 3
[21] Kłopotek B.B.: Termiczne przekształcanie odpadów w realiach znowelizowanego prawa. Zeszyty Komunalne 2006, nr 3
[22] Jaśkiewicz J., Kamiński S.: Klasyfikacja paliw odpadowych. Ministerstwo Środowiska, Departament Globalnych Problemów Środowiska i Zmian Klimatu. Konferencja naukowo-techniczna "Nowoczesne technologie spalania węgla i paliw odnawialnych", Szczyrk 2006
[23] Janusz M.: Uwarunkowania prawne współspalania odpadów w kotłach energetycznych. Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Konferencja naukowo-techniczna "Nowoczesne technologie spalania węgla i paliw odnawialnych", Szczyrk 2006
[24] Janosz-Rajczyk M.: Komunalne osady ściekowe - podział, kierunki zastosowań oraz technologie przetwarzania, odzysku i unieszkodliwiania. Praca sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zamówienie Ministra Środowiska. Politechnika Częstochowska, Instytut Inżynierii Środowiska, Częstochowa, kwiecień 2004
[25] Określenie kryteriów stosowania osadów ściekowych poza rolnictwem. Praca sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zamówienie Ministra Środowiska. Politechnika Częstochowska, Instytut Inżynierii Środowiska, Częstochowa, listopad 2004
[26] Wzorek Z., Lenik E., Gorazda K., Wilkosz A.: Popioły ze spalania odpadów z przemysłu mięsnego i osadów ściekowych jako źródło fosforu. Paliwa z Odpadów 2005 , tom V
[27] Poradnik gospodarowania odpadami, Wydawnictwo VERLAG DASHOFER, 2006
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPS1-0032-0034
Identyfikatory