Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPG8-0038-0005

Czasopismo

Ekologia i Technika

Tytuł artykułu

Wpływ sposobu uprawy roli na aktywność enzymatyczną gleby i plon kukurydzy

Autorzy Natywa, M.  Majchrzak, Rawicka.  Rawicka, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Effect of soil village system on the enzymatic activity in soil and maize yield
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Doświadczenie zlokalizowano w ZDD w Swadzimiu należącym do Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Badano wpływ przygotowania gleby do siewu: (uprawa tradycyjna i siew bezpośredni) i rodzaju pozostawionej biomasy (kontrola - ściernisko, słoma pszenna, wyka jara, owies, gorczyca biała) na aktywność dehydrogenaz w glebie oraz plon kukurydzy. Próbki glebowe do analiz pobierano w 5 terminach: przed siewem (próbka kontrolna), w fazie 2-3 liści, w fazie 7-8 liści, w fazie wyrzucania wiech i po zbiorze kukurydzy. Do oznaczenia aktywności dehydrogenaz zastosowano metodę Thalmanna (1968), wykorzystując jako substrat 1% roztwór TTC, po 24h czasie inkubacji w temperaturze 30 C, przy długości fali 485 nm. Dodatkowo w każdym terminie analiz oznaczano pH gleby. Stwierdzono, iż najwyższa aktywność enzymów wystąpiła latem, w fazie wyrzucania wiech kukurydzy. Płużna uprawa gleby w sposób istotny zwiększyła obsadę roślin, czego konsekwencją był wyższy plon świeżej masy ogółem kukurydzy, jak i plon kolb.
EN The aim of the studies was determine the impact of different soil village systems as well as conventional, direct seeding and crop residue (control- stubble, wheat straw, spring vetch, oat and white mustard) on the dehydrogenase activity in soil and maize yield. The experiment was carried out at ZDD Swadzim belong to Poznań University of Life Sciences and it included 10 experimental plots which were sown with maize. Soil samples for analyses were taken in 5 terms in the vegetation season: before sowing (control), in the phase of 2-3 leaves, in the phase of 7-8 leaves, in the phase of tasseling and after harvest of maize. For the determination of dehydrogenases activity, the Thalmann's method was applied [38]. It was found, that the highest activity of dehydrogenases was recorded in summer, in the phase of tasseling. Number of plants was significantly higher on the treatments with ploughing tillage and higher fresh matter yield of maize and cobs yield was observed on the treatment with traditional tillage.
Słowa kluczowe
PL dehydrogenazy   enzymy glebowe   kukurydza   gleba   siew bezpośredni   uprawa tradycyjna   rodzaj pozostawionej biomasy   plon kolb  
EN dehydrogenases   soil enzymes   maize   soil   direct seeding   conventional village   crop residue  
Wydawca Bydgoskie Towarzystwo Naukowe
Czasopismo Ekologia i Technika
Rocznik 2009
Tom R. 17, nr 4
Strony 171--177
Opis fizyczny Bibliogr. 41 poz. tab., rys.
Twórcy
autor Natywa, M.
autor Majchrzak, Rawicka.
autor Rawicka, A.
  • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Rolniczy, Katedra Mikrobiologii Rolnej, ul. Szydłowska 50, 60-656 Poznań
Bibliografia
1. Ahrens E., Bóhm H., Fernau G., Grocholl J. 1994. Mikrobiologische Beurteilung von Bodenbearbai-tungssystemen unter besonderer Berucksichtigung der C - und N - Umsetzungen sowie der Ein-flusse von Herbizidanwenduflgen.Justus-Liebig-Universitat Giejsen Interdisziplinare Forschung Agrarwissenschafen. 41-64.
2. Bali B.C., Tebruge F., Sartori L., Gonzalez P., Giraldez J. V. 1998. Influence of no-tillage on physical, chemical and biological soil properties. Experience with the applicability of no-tillage crop production in the West-European countries. Final Report. Review Papers Summaries & Conclusions of the concerted Action. 7-27.
3. Bandick A., Dick R. 1999. Field management effects on soil enzyme activites. Soil Biol. Biochem., 31: 1471-1475.
4. Bielińska E.J., Lipecki J. 1998. Wpływ sposobu utrzymania gleby w sadzie jabłoniowym na możliwości ograniczenia degradacji chemicznej i biologicznej. Ann. UMCS, Lublin, 6: 1-7.
5. Bielińska E. J., Baran S., Domżał H. 2000. Zastosowanie wskaźników enzymatycznych do oceny wpływu rocznych zabiegów agrotechnicznych na poprawę właściwości gleby lekkiej. Fol. Univ. Stetinensis 211, Agricultura 84: 35-40.
6. Bielińska E.J., Mocek A. 2003. Aktywność gleby użytkowanej sądowniczo jako wskaźnik stanu środowiska wywołany stosowaniem ściółek z tworzyw sztucznych. Zesz. Prób. Post. Nauk Rol., 492: 25-37.
7. Biskupski A., Sienkiewicz K. 1994. Efektywność różnych sposobów pożniwnej i przedsiewnej uprawy roli pod pszenicę ozimą i rzepak ozimy. Fragm. Agron. 1: 72-81.
8. Blecharczyk A., Małecka L, Skrzypczak G. 2004. Wpływ uproszczonej uprawy roli na plonowanie i zachwaszczenie kukurydzy oraz na właściwości gleb. Acta Sci. Poi., Agricultura 3(1): 157-163.
9. Blecharczyk A., Małecka L, Sawinska Z., Zawada D. 2008. Zachwaszczenie kukurydzy w zależności od uprawy roli i herbicydów. Próg. Plant Protection Post. Ochr. Roślin 48(1): 259-263.
10. Brzezińska M., Włodarczyk T. 2005. Enzymy wewnątrzkomórkowych przemian redoks (oksydoreduktazy). Acta Agrophysica, Rozprawy i Monografie, 3: 11-26.
11. Ciarkowska K., Gambuś F. 2004. Aktywność dehydrogenaz w glebach zanieczyszczonych metalami ciężkimi w rejonie Olkusza. Zesz. Prób. Post. Nauk Rol., 501: 79-85.
12. Collins H.P., Rasmussen P.E., Douglas C.L. 1992. Crop rotation and residue management effect on soil carbon and microbial dynamics. Soil Sci. Soc. Am. J., 56: 783-788.
13. Dąbek-Szreniawska M., Wilke B.M. 1996. Micro-biological activity within various fraction of soil ag-gregates. Zesz. Prób. Post. Nauk Roi., 436: 13-19.
14. Dąbek-Szreniawska M., Wyczółkowska A., Jończyk K., Oksieniuk M. 2004. Relacje między grupami drobnoustrojów a systemem uprawy i sposobem nawożenia. Acta Agraria et Silvestria, Series Agraria, Vol. XLII: 69-74.
15. Doran I.W. 1980. Soil microbial biochemical changes associated with reduced tillage. Soil Sci. Soc. Am. J., 44: 766-771.
16. Dubas A., Menzel L. 1999. Uprawa kukurydzy w systemie bezorkowym po różnych przedplonach. Fol. Univ. Agric. Stein. Agricultura 195: 147-155.
17. During R.A., Basch G., Hummel H. E. 1998. Enviromental aspects of no-tilage application-erosion and leaching of agrochemicals. Experience with the applicability of no-tillage crop production in the West-European countries. Final Report. Review Papers Summaries & Conclusions of the concerted Action. 45-61.
18. Dzienia S. 1990. Wpływ międzyplonów na niektóre właściwości gleby i plonowanie roślin. Materiały z seminarium naukowego „Międzyplony we współczesnym rolnictwie". Szczecin, 27-34.
19. Gołęblowska J. 1986. Mikrobiologia rolnicza. PWR i L, W-wa.
20. Gostkowska K., Furczak J., Domżał H., Bielińska E.J. 1998. Suitability of some biochemical and microbiological tests for the degradation degree of Podzolic soil on the background o lit differentiated usage. Poi. J. Soil Sci., 30 (2): 69-78.
21. Kapusta G., Krausz R., Matthews J. 1996. Corn field is equal in conventional, reduce and no tillage after 20 yers. Agron. J. 88: 812-817.
22. Kieliszewska-Rokicka B. 2001. Enzymy glebowe i ich znaczenie w badaniach aktywności mikrobiologicznej gleby, [w]: Dahm H., Pokojska-Burdziej A. (red.): Drobnoustroje środowiska glebowego, 37-47, Wyd. Adam Marszałek, Toruń.
23. Koper J., Piotrowska A., Urbanowski S. 1999. Changes of soil enzymatic activity caused by a long-term organic-mineral fertilization during plant vegetation. Zesz. Prób. Post. Nauk Rol., 465: 495-505.
24. Kordas L. 1999. Energochłonność i efektywność różnych systemów uprawy roli w zmianowaniu. Fol. Univ. Agric. Stein. 195, Agricultura 74: 47-52.
25. Kordas L., Śpitalniak J. 2000. Uprawy uproszczone. Biuletyn techniczny. Efektywność ekonomiczna we współczesnym rolnictwie. Wyd. AR Wrocław.
26. Kordas L., Zimny L. 1998. Wpływ międzyplonów ścierniskowych stosowanych w systemie siewu bezpośredniego na strukturę gleby. Bibliotheca Fragm. Agron. 4B: 313-319.
27. Krzywy J., Joniak K., Krzywy E., Krzywy-Gawrońska E. 2006. Wpływ kompostów i nawozów mineralnych na aktywność dehydrogenazy, fosfatazy kwaśnej i zasadowej oraz ureazy w glebie przed siewem i po zbiorze rzepaku jarego. Zesz. Prób. Post. Nauk Rol., 512: 381-389.
28. Kuś J. 1999. Wpływ różnej intensywności uprawy roli na jej właściwości i plonowanie roślin. Zesz. Nauk. AR Szczecin, 74: 33-38.
29. Majchrzak L., Skrzypczak G., Piechota T. 2004. Wpływ uproszczeń w uprawie roli na fizyczne właściwości gleby. Fragm. Agron. 3: 107-119.
30. Majchrzak L., Skrzypczak G., Pudełko J. 2002. Wpływ uproszczeń w uprawie roli na plonowanie kukurydzy. Prace Kom. Nauk Roln. i Kom. Nauk Leśn. PTPN93: 39-51.
31. Meler B. 1998. A Review of the major experience with weeds in non-inversion tillage systems with-in the European Economic Community (EEC). Experience with the applicability of no-tillage crop production in the West-European countries. Final Report. Review Papers Summaries & Conclusions of the concerted Action. 63-68.
32. Natywa M., Sawicka A. 2008. Wpływ zróżnicowanego nawożenia azotem na aktywność dehydrogenazy w glebie pod uprawą kukurydzy. Ekologia i Technika, vol. XVI, 5A: 111-116.
33. Pabin J., Włosek S., Biskupski A. 2005. Wpływ uproszczeń w zmianowaniu i w uprawie roli na plon ziarna kukurydzy. Fragm. Agron. 2: 141-149.
34. Pudełko J. 1994. Stosowanie ograniczeń w uprawie roli w Stanach Zjednoczonych. Post. Nauk Roi. 1/94:153-162.
35. Radecki A. 1996. Studia nad możliwością zastosowania siewu bezpośredniego na czarnych ziemiach właściwych. Rozpr. Nauk. i Monogr. 86-98. Wyd. SGGW W-wa.
36. Szymankiewicz K. 1995. Wpływ sposobu uprawy roli na dynamikę zapasu wody, żyzność gleby i plonowanie kukurydzy. Mat. konf. „Siew bezpośredni w teorii i praktyce". Szczecin - Barzkowice, 89-107. Wyd. AR Szczecin.
37. Tebrugge F. 1994. Introduction to the EU-Concerted Action: Experience with the applicability of no-tillage crop production in the West- European countries. Proceedings of the EC-Workshop - I, 5-9.
38. Thalmann A. 1968. Żur Methodik der Bestimmung der Dehydrogenase Aktivitat in Boden mittels Triphenyltetrazoliumchlorid (TTC). Landwirsch. Forsch., 21: 249-284.
39. Trevors J.T. 1984. Effect of substrate concentration, inorganic nitrogen, O2 concentration, temperature and pH on dehydrogenase activity in soil. Plant and Soil, 77: 285-293.
40. von Mersi W., Schinner F. 1991. An improved and accurate method for determining the dehydrogenase activity of soils with iodonitrotetrazolium chloride. Biol. Fertil. Soils, 11: 216-220.
41. Woźnica Z., Pudełko J., Skrzypczak G., Matysiak R. 1995. Wpływ niekonwencjonalnych metod uprawy roli na zachwaszczenie i plonowanie kukurydzy. Mat. konf. „Siew bezpośredni w teorii i praktyce" Szczecin - Barzkowice, 109-118. Wyd. AR Szczecin.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPG8-0038-0005
Identyfikatory