Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPBD-0004-0018

Czasopismo

Acta Scientiarum Polonorum. Geodesia et Descriptio Terrarum

Tytuł artykułu

Aspekty środowiskowe i krajobrazowe rolnictwa w opracowaniu założeń do projektu scalania gruntów

Autorzy Sobolewska-Mikulska, K.  Wójcik, J. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Agricultural aspects of the environment and landscape in the development assumptions for land consolidation projects
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W krajach Unii Europejskiej - w celu pogodzenia funkcji produkcyjnej, środowiskowej oraz działań nakierowanych na dywersyfikacje produkcji rolniczej wprowadzono nową koncepcję europejskiego modelu rolnictwa - Agenda 2000. Polega ona na: modernizacji i zmianie struktur gospodarstw rolnych w celu podniesienia ich dochodowości, ochronie i zachowaniu walorów przyrodniczo-krajobrazowych oraz rozwoju infrastruktury technicznej i społecznej wsi. Narzędziem realizacji wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich są między innymi prace scaleniowe gruntów. W Polsce zabieg scalenia gruntów definiowany jest przez ustawę o scalaniu i wymianie gruntów z 26 marca 1982 r. oraz Polską Normę PN-R-04151:1997. Dokumentem mówiącym o przekształceniach polskiej wsi jest opracowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (dalej: MRiRW) "Strategia rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013". Wskazuje ona na rozwój ekonomiczny podnoszący atrakcyjność obszarów wiejskich oraz na zrównoważenie tego rozwoju, z uwzględnieniem zasad zachowania równowagi środowiska naturalnego, dziedzictwa kulturowego, a także zagospodarowania gruntów marginalnych. W opracowaniu została dokonana na przykładzie obrębu Klimki gmina Łuków analiza projektu scalenia gruntów, pod kątem realizacji wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich, szczególnie w zakresie aspektów związanych z ochroną środowiska. Omówiono poprawę systemu melioracji pól uprawnych oraz realizację stref buforowych, zadrzewień i granicy rolno-leśnej. W krajach Unii Europejskiej model rolnictwa uwzględnia konieczność wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich. Przyczynia się do możliwości ochrony środowiska, kształtowania krajobrazu rolniczego oraz zapewnia alternatywne źródła dochodu. W Polsce regulacje prawne i założenia formalne dają możliwości realizacji idei wielofunkcyjnego rozwoju, jednak nie wszystkie elementy są rozwiązane w sposób wystarczający, szczególnie w pracach scaleniowych.
EN In order to reconcile agricultural production and environmental aims, as well as allow for the diversification of agricultural production, the countries of the European Union introduced a new concept for the European Model of Agriculture - Agenda 2000. The model involves modernising and changing the of structures of agricultural farms to increase profitability, to protect and preserve the value of the natural landscape, and to develop the technical and social infrastructure in rural areas. Land consolidation is an important tool to implement the multifunctional development of rural areas, and corresponding land consolidation reforms have been introduced. In Poland, land consolidation legislation is defined by the act on land consolidation and exchange of 26 March 1982, and Polish Standard PN-R-04151:1997. The document specifying the reallocation of Polish rural areas is "The strategy of development of rural areas for the years 2007-2013", prepared by the Ministry of Agriculture and Development of Rural Areas. The document consists of: economic development to increase the attractiveness of rural areas and sustainable economic development which retains the balance of the natural environment, cultural heritage, and marginal land management. One land consolidation project to implement multifunctional development of a rural area was analyzed using the example of the village of Łuków. This paper presents the improvement of the arable field melioration system and the execution of buffer zones, tree planting, and agriculture-forest boundaries. In the countries of the European Union, the existing model of agricultural production reveals the need for multifunctional development of rural areas, which will aid in the protection of the environment and reshape the agricultural landscape and also provide opportunities for alternative sources of income. Polish legal regulations and formal assumptions have enacted the implementation of the multifunctional development model, but not all elements have been dealt with in a sufficient manner, especially concerning land consolidation.
Słowa kluczowe
PL założenia do projektu scalenia   koncepcja europejskiego modelu rolnictwa   wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich  
EN land consolidation project   European Model of Agriculture   multifunctional development of rural areas  
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
Czasopismo Acta Scientiarum Polonorum. Geodesia et Descriptio Terrarum
Rocznik 2012
Tom Vol. 11, nr 4
Strony 27--38
Opis fizyczny Bibliogr. 11 poz., rys.
Twórcy
autor Sobolewska-Mikulska, K.
autor Wójcik, J.
  • Politechnika Warszawska, Wydział Geodezji i Kartografii
Bibliografia
Duczkowska-Małysz K., 2000. Europejski kontekst modernizacji rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich – Strategie rozwoju obszarów wiejskich – zarządzanie projektami UE. Wydawnictwo UWM. Olsztyn.
Dyrektywa w sprawie ochrony dzikiego ptactwa 79/409/EWG, tzw. Dyrektywa Ptasia.
Dyrektywa w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej żyjącej fauny i flory 92/43/EWG, tzw. Dyrektywa Siedliskowa.
Kazimierczak M., 2012. Analiza efektów ekonomicznych oraz środowiskowo-krajobrazowych scalenia gruntów na przykładzie obrębu Klimki gmina Łuków. Praca dyplomowa inżynierska. Warszawa.
Krajowy Program Rolnośrodowiskowy na lata 2007–2013. Działanie 4 – wspieranie przedsięwzięć rolno-środowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. 2007. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa, http://www.minrol.gov.pl/pol/Wsparcie-rolnictwa-i-rybolostwa/PROW-2007-2013, dostęp:12.02.2012 r.
Sobolewska-Mikulska K., 2002. Aspekty ekologiczne i krajobrazowe w przekształcaniu struktury przestrzennej obszarów wiejskich na przykładzie rozwiązań niemieckich [w:] Systemy katastralne i przekształcenia struktury przestrzennej obszarów wiejskich w krajach Unii Europejskiej w Polsce. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
Sobolewska-Mikulska K., 2009. Metodyka rozwoju obszarów wiejskich z uwzględnieniem wybranych procedur geodezyjnych w aspekcie integracji z Unią Europejską. Rozprawa habilitacyjna. Oficyna Wydawnicza PW. Warszawa.
Ustawa o scalaniu i wymianie gruntów z 26 marca 1982 r. (Dz.U. z 2003 r. Nr 178, poz. 1749, z późn. zm.)
www.lukow.ug.gov.pl
www.starostwolukow.pl
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPBD-0004-0018
Identyfikatory