Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPB4-0055-0020

Czasopismo

Przegląd Odlewnictwa

Tytuł artykułu

Światowe tendencje rozwojowe w zakresie mas formierskich i rdzeniowych pod kątem oddziaływania na środowisko

Autorzy Holtzer, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN World development tendencies in the field of moulding and core sands with regard to their environmental impact
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule omówiono kierunki rozwoju technologii mas formierskich i rdzeniowych ze szczególnym uwzględnieniem obowiązujących i planowanych w Unii Europejskiej zmian w zakresie ochrony środowiska. Stawia to przed firmami będącymi producentami i dostawcami spoiw do mas poważne wyzwanie. Konieczność dostosowania się do obowiązujących przepisów zmusza te firmy do opracowywania nowych receptur już stosowanych spoiw oraz nowych spoiw, dotychczas nie stosowanych lub stosowanych w niewielkim tylko zakresie. Dotyczy to m.in. zmniejszenia zawartości alkoholu furfurylowego w żywicach, opracowania ekologicznych zamienników pyłu węglowego w masach z bentonitem, opracowania ekologicznych rozpuszczalników dla żywic w technologii cold-box, czy opracowania wodnych spoiw dla odlewnictwa precyzyjnego. Co raz większą rolę będą odgrywać spoiwa nieorganiczne oraz spoiwa na bazie biopolimerów, jako te które stwarzają najmniejsze zagrożenie dla środowiska.
EN Directions of the development of moulding and core sands with taking into consideration the existing and planned in the European Union changes in the environment protection requirements, are discussed in the paper. Meeting new recommendations constitutes a serious challenge for Companies being producers and suppliers of binding agents. The necessity of adjusting to the legal regulations forces these Companies to develop new recipes for the already used binding materials as well as to prepare new binders not used or very seldom used until recently. This concerns, among others, decreasing of a furfuryl alcohol content in resins, development of ecological substitutes for coal dusts in moulding sands with bentonite, working out ecological solvents for resins in the cold-box technology, or water binders for the precise foundry practice. Inorganic binding agents and binders based on biopolymers will become more and more important since they are the least hazardous for the environment.
Słowa kluczowe
PL masa formierska   odlewnictwo   ochrona środowiska  
EN founding   environment protection   moulding sand  
Wydawca Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich
Czasopismo Przegląd Odlewnictwa
Rocznik 2011
Tom Vol. 61, nr 3-4
Strony 112--119
Opis fizyczny Bibliogr. 60 poz., il.
Twórcy
autor Holtzer, M.
  • Wydział Odlewnictwa, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
Bibliografia
1. HOLTZER M.: Kierunki rozwoju mas formierskich i rdzeniowych ze spoiwami organicznymi, Archives of Foundry, Year 2003, vol. 3, Nr 9, 189–196
2. HOLTZER M.: Kierunki rozwoju mas formierskich i rdzeniowych ze spoiwami nieorganicznymi w aspekcie zmniejszenia negatywnego oddziaływania na środowisko. Archiwum Odlewnictwa, Rok 2002, R. 2, Nr 3, s. 50–56
3. SMOLUCHOWSKA E i in.: Przegląd nowych technologii z zakresu wytwarzania mas formierskich i rdzeniowych. Odlewnictwo - Nauka i Praktyka, Nr 1–2/2007, s. 78–90
4. HOLTZER M., LEWANDOWSKI J.L., BILSKA M., GRABOWSKA B.: Wymywalność szkodliwych substancji z niektórych mas formierskich i rdzeniowych stosowanych w odlewniach żeliwa, Przegląd Odlewnictwa 2004, t. 54 nr 10–11, s. 870–874
5. LA FEY V.S., NELTNER S.L., GREFHORST C.: Future Performance Expectations for Foundry Bentonite, AFS Transactions 2009, v. 117, s. 807–823
6. STEFAŃSKI Z.: Nowe materiały jako zamienniki pyłu węglowego w masie formierskiej z lepiszczem bentonitowym, stosowanej do wytwarzania odlewów z żeliwa ciągliwego i stopów aluminium. Prace Instytutu Odlewnictwa Tom XLVIII, R 2008, Z. 4, s. 5–18
7. BENO J., JELINEK P., MIKSOVSKY F.: Ekologicky šetrná kompozitní bentonitom pojiva a jejich prumeslová aplikace. TECHNOLÓG, april 2010, rocnik II, s. 5–10
8. GREFHORST C. i in.: Reduction of Greensand Emissions by Minimum 25% Case Study. Proceedings of 69th World Foundry Congress, October 16–20, 2010, Hangzhou China, Part II, 0703–0709
9. BALIŃSKI A.: Wpływ ultradźwięków na procesy niskoenergetyczne oraz przewodnictwo elektrolityczne formierskich pyłów odpadowych poddanych zaawansowanemu utlenianiu. Prace Instytutu Odlewnictwa T. L, rok 2010, Z. 3, 5-15.
10. GŁOWACKI i in.: Emission Studies at a Test Foundry using an Advanced Oxidation - Clear Water System, AFS Transactions, 2003, Vol. 111, s. 579–598
11. WANG Y. i in.: Effects of Advanced Oxidation Treatment on Green Sand Proprieties and Emission. AFS Transactions, 2004, Vol. 112, s. 635–648
12. HRAZDIRA D., RUSIN K., CIGANEK M.: Oxidačni procesy v bentonitowych smėsich. Česka Slėvárenská Společnost, 2004, s. 131–142
13. LAFAY V.S., CRANDELL G.: The Addition of Cellulose to Molding Sand When Reducing Seacoal for Emission Reduction Turing Pouring, Cooling and Shakeout. AFS Transactions 2007, v. 115, s. 805–811
14. GREFHORST C.: Modern bentonite bonded molds. Archives of Foundry, Year 2006, Vol. 6, No 20, s. 51–57
15. LEMKOW G.: Greensand without organic additives for the production of iron castings. Proceedings of the 66th World Foundry Congress, Istambul, Turkey, September 2004, Vol. 1, s. 489–501
16. HOLMGREN M.: External Reuse of Waste from Foundries - Experience, Limits and Laws in EU, Proceedings of the 69th World Foundry Congress, October 16-20, 2010, Hangzhou China, Part II, 0697–0699
17. Geko LE Inorganic Green Sand Additive - March 2010/ T. Engelhardt. Süd-Chemie
18. JELINEK P., SKUTA R.: Modifikovane sodne silikaty, nova alternativa anorganickych slevarenskych pojiv. Materials Engineering 2003, R. 10, z. 3, s. 283–286
19. BALIŃSKI A., IZDEBSKA-SZANDA I.: Wpływ morfoaktywnych modyfikatorów uwodnionego krzemianu sodu na przemiany temperaturowe zachodzące w masach formierskich z tym spoiwem. Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji, Poznań czerwiec 2004, R. 24, s. 19–29
20. HOLTZER M., GRABOWSKA B.: Nowoczesne masy ze spoiwami nieorganicznymi. Mat. Konferencyjne XI Konferencji Odlewniczej TECHNICAL 2008, Nowa Sól 29-31.05.2008, 93-98
21. POLZIN H.: Cast Clean - vielfältige Wege zu Formen Und Kernen. Giesserei 96, 08/2009, s. 74–76
22. POLZIN H.: Tagungsergebnisse der WFO - Kommission 1.6. „Anorganische chemische Binder” 2008, Giesserei 96, 08/2009, s. 66–68
23. MÜLLER J., STÖTZEL R.: New innovative solutions for foundries by inorganic concepts, 68th WFC - World Foundry Congress, 7th–10th February 2008, s. 133–136
24. MÜLLER J., WEICKER G., KÖRSCHGEN J.: Serieneinsatz des anorganischen Bindemittelsystems INOTEC im Leichtmetallguss, Giesserei - Praxis 5/2007, s. 192–194
25. GŁÓD A.: Nieorganiczne spoiwo CORDIS - technologia i maszyny, Mat. Konferencyjne X Konferencji Odlewniczej TECHNICAL 2007, s. 149–158
26. LOCHTE K., BOCHM R.: Properties and experience of an inorganic binder, Foundry Trade Journal February 2006, v. 180, 3631, s. 28–30
27. STEINHÄUSER T., WOLFF A.: AWB - Une technologie de noyautage respectueuse de l’environnement. Homes & Fonderie, Septembre 2007, No 377, s. 11–15
28. WOLFF A., STEINHÄUSER T.: Environmentally compatible core making with AWB process, Foundry Trade Journal, 2005, R. 179, March, 57
29. FAN ZITIAN i in.: Performance Characteristics of the Sodium Silicate Sand Hardened by Twice Microwave Heating Process, Proceedings of 69th World Foundry Congress, October 16–20, 2010, Hangzhou China, 0654–0659
30. BURIAN A., NOVOTNY J.: Produkcja form i rdzeni z ekologicznym systemem spoiwowym, Mat. Konferencyjne XI Konferencji odlewniczej TECHNICAL 2008, Nowa Sól, 29–31.04.2008, s. 81–91
31. FRIDRICH R., JELINEK P.: Polysialates binders preparation and their influence to shear strength of foundry sand mixtures, Archives of Foundry Engineering, vol. 8, Iss. 2/2008, s. 37–40
32. LOPER C.R. i in.: The use of salt in foundry cores, AFS Transactions, 1985, R. 93, z. 85–82, s. 545–560
33. JELINEK P., MIKŠOVSKÝ F., ADÁMKOVÁ E.: Foundry Cores from Inorganic Salts, TECHNOLÓG, april 2010, rocznik II, s. 90–95
34. NOBUYOSHI SASAKI: A Revolutionary Inorganic Core and Mold Making Process. http://www. foundrymag.com/zone/molding/news/83914 (2009–05–14)
35. JIN GUANGMING i in.: The Research on Core Making Technology in Sodium Silicate Cold Box, Proceedings of 69th World Foundry Congress, October 16–20, 2010, Hangzhou China, s. 1000–1004
36. GRABOWSKA B., HOLTZER M.: Możliwości zastosowania biopolimerów jako spoiw mas formierskich i rdzeniowych, Przegląd Odlewnictwa nr 4, 2008, s. 212–215
37. JELINEK P.: Pojivove soustavy slevarenskych formovacich smesi. Ostrava, 2004
38. GRABOWSKA B.: Biopolimers - structure, properties and applicability in the foundry industry, Archives of Foundry Engineering, 8, 1/2008, s. 51–54
39. SIAK J., WHITED W., SCHRECK R i in.: Modern Casting 1996, October, 24
40. EASTMAN J.: Protein-based binder update: performance put to the test, Modern Casting 2000, October, s. 32–34
41. GMBOND. The Sand binder in the future. Presentation to EPA-RTP October 26th 2006, Grag-Sanders-Homel Foods Specially Products Group
42. GRABOWSKA B.: Opracowanie i charakterystyka spoiw biopolimerowych, Polska metalurgia w latach 2006–2010, Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk. Kraków, Wydawnictwo Naukowe ,,AKAPIT”, 2010, s. 366–374
43. DOBOSZ S. i in.: Strength properties of moulding sands with chosen biopolymer binders, Archives of Foundry Engineering Vol. 10, Issue 3/2010, s. 17–20
44. DOBOSZ S. i in.: Biopolimery jako spoiwa mas formierskich IV generacji, Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji, Vol. 30, nr 1, 2010, s. 11–18
45. PATTERSON M., THIEL J.: Developing Bio-urethanes for No-Bake. FOUNDRY Mangement &Technology, June 2010, s. 14–17
46. LEWANDOWSKI J.L.: Kierunki rozwoju procesów zimnej rdzennicy (cold box). Przegląd Odlewnictwa nr 4, 2000, s. 134–136
47. SERGHINI A., BIEDA S.: Ulepszony - poliuretanowy proces cold-box - korzystny pod względem ekologicznym, Przegląd Odlewnictwa nr 7–8, 2003, s. 224–230
48. SCHREY A.: Emissionsreduzierte PUR-Cold-Box - Binder. Giesserei 96, 07/2009, s. 56–58
49. SERGIHINI A.: Krzemianowe systemy cold-box - czy mogą osiągnąć szczyt? Przegląd Odlewnictwa, nr 5–6, 2010, s. 220–225
50. PSIMENOS A.CH, SIPOS M.M., EDER G. Nowe bezemisyjne systemy PUR-Cold-Box firmy FURTENBACH o dużej odporności na wodne powłoki ochronne. Przegląd Odlewnictwa, nr 7–8, 2006, s. 340–345
51. POHLMANN U., KNOBLOCH U.: Entwicklung umweltverträglicher Giessereiprozesse, Giesserei 96, 09/2009, s. 62–66
52. PSIMENOS A.CH.: Die Schwefelreduktion beim Nobake Verfahren. Giesserei-Rundschau 56, 2009, H ½, 2-6.
53. PSIMENOS A.CH., SCHEITZ W., EDER G.: Konventionelle No-Bake Systeme mit extreme reduziertem Monomergehalt. Giesserei Praxis - Special 9, 2008, s. 318–320
54. TAN RUI, LIU JIAJUN i in.: Study of Modified Furan Resin Foundry Binder Systems for Large Steel Castings, Proceedings of 69th World Foundry Congress, October 16-20, 2010, Hangzhou China, 0996–0999
55. GIENIEC A., STÖTZEL R.: Weniger Geruch, weniger Schadstoffe, Giesserei-Erfahrungsaustausch 12, 2008, s. 8–13
56. HOLTZER M.: Raport z realizacji projektu badawczego zamawianego Nr PBZ-MNiSW - 03/I/2007 Zadanie 6 (niepublikowane)
57. KARWIŃSKI A: Ekosil - „wodne” spoiwo dla odlewnictwa precyzyjnego, Biuletyn Instytutu Odlewnictwa, nr 5, 1999, s. 3–15
58. CYGAN R.: Przyczyny powstawania niedolewów w supercienkościennych elementach odlewanych z nadstopów na osnowie niklu, Praca doktorska, AGH Wydział Odlewnictwa, Kraków, 2010
59. PRETET M.: Diminution des emissions de Composes Oragniques Volatils (COV) en moulage cire perdue, Fonderie Fondeur d’aujourd’hui, No 233, 2004, s. 10–21
60. OLES M. , SHAKERY R.: A New Approach to the Treatment and Recovery of Alcohol from the Exhaust Air System of Ethyl Silicate Shell Building, INCAST, 8/1997, s. 9–15
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPB4-0055-0020
Identyfikatory