Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPB4-0028-0019

Czasopismo

Przegląd Odlewnictwa

Tytuł artykułu

Możliwości zagospodarowania pyłów powstających w procesie regeneracji mechanicznej mas formierskich z żywicą furanową

Autorzy Holtzer, M.  Asłanowicz, M.  Jurczyk, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Ways of reusing the dusts generated in the mechanical reclamation of the sands with furan resins
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono wyniki badań nad zagospodarowaniem pyłów powstających w procesie mechanicznej regeneracji zużtych mas formierskich z żywicą furanową. Ma to na celu ograniczenie ilości tych pyłów przeznaczonych do składowania. Jedną z metod zagospodarowania takich pyłów jest wykorzystanie zawartej w nich energii. W tym celu przeprowadzono badania spalania meszanki węgla i pyłu poregeneracyjnego, oceniając efektywność energetyczno-emisyjną tego procesu. Innym sposobem jest stosowanie pyłu jako składnika surowcowego do produkcji cementowego klinkieru portlandzkiego. Równocześnie pył ten może stanowić paliwo alternatywne w procesie wypalania klinkieru portlandzkiego. Przy dodatku 4-5% pyłu poregeneracyjnego do zestawu surowcowego, oszczędność paliwa wyniesie w granicach 1,5-2%. Pyły peregeneracyjne wymagają odpowiedniego wcześniejszego przygotowania, aby mogły być zagospodarowywane poza odlewnią. Pyły te powinny charakteryzować się stablinością swoich właściwości w dłuższym przedziale czasowym, takichjak: skład ziarnowy, zawartość części lotnych, zawartość krzemionki i pozostałych składników, pH oraz należy zapewnić rytmiczność dostaw odpowiednich ilości materiału.
EN In the article results of the research on the reusing the dusts generated in the process of the mechanical reclamation of the moulding sands with furan resins with the aim to reduce the amount of the dusts being stored are presented. One of the ways of reusing such dusts is the recovering of the energy contained in it. In this order the investigation on burning the mixture of the coal and the dust coming from reclamation process was carried out and the thermal effectiveness of this process was determined. Another way is using the dust as raw material component in the production of the portland cement clinker; inthis case the dust may also be treated as alternative fuel in the process of clinker burning. By the addition of 4 to 5% of the dust coming from reclamation, the fuel economy may be as high as 1,5 to 2%. The dust under discussion, to be reused beyond the foundry, must earlier be especially prepared. It shall characterize itself by the stability of its properties (size analysis, content of volatile matters, of silica and other components, pH-value) in a loger period; there also shall be quarenteed thytmical deliveries of right dust amounts.
Słowa kluczowe
PL odlewnictwo   masa formierska   żywice   żywica furanowa  
EN foundry practice   moulding sand   furan resin  
Wydawca Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich
Czasopismo Przegląd Odlewnictwa
Rocznik 2006
Tom Vol. 56, nr 9
Strony 472--77
Opis fizyczny bibliogr. 4 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Holtzer, M.
autor Asłanowicz, M.
autor Jurczyk, A.
  • Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Odlewnictwa
Bibliografia
1. Dyrektywa Rady 96/61/EC z 24 września 1996 roku w sprawie zintegrowanego zapobiegania i ograniczenia zanieczyszczeń (Council Directive 96/61/EC Integrated Pollution Prevention and Control - IPPC).
2. Reference Document on Best AvailableTechniques in the Smitheries and Foundries Industry; Finał Raport July 2004, European IPPC Bureau, Sevilla.
3. Projekt celowy Nr ROW - 379/2004 pt. „Opracowanie technologii zagospodarowania odpadów poregeneracyjnych mas formierskich z żywicą furanową (2004-2005). Raport końcowy.
4. HOLTZER M., ASŁANOWICZ M., JURCZYK A.: Giesserei-Praxis, 1-2/2006, s. 31-37.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPB4-0028-0019
Identyfikatory