Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPB2-0032-0018

Czasopismo

Polityka Energetyczna

Tytuł artykułu

Możliwości i zagrożenia w dostosowaniu sektora energetycznego do przyjętych przez Polskę zobowiązań i wymogów ekologicznych Unii Europejskiej

Autorzy Gajda, A.  Melka, K. 
Treść / Zawartość http://epj.min-pan.krakow.pl/
Warianty tytułu
EN Possibilities and threats in the adaptation of the energy sector to accepted by Poland of commitments and requirements of ecological Unions of European
Konferencja Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej (22 ; 19-22.10.2008 ; Ustroń, Polska)
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Artykuł zawiera ekspercką próbę oceny sytuacji, w jakiej znalazł się sektor energetyczny podejmując wysiłek sprostania wymogom ekologicznym po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Skupiono się przy tym na wymogach emisyjnych dotyczących zanieczyszczeń gazowych (SO2, NOx, CO2) z energetycznego spalania paliw. Celem do którego zmierzali autorzy było określenie warunków i propozycji rozwiązań niezbędnych dla osiągnięcia przez sektor zdolności do ich spełnienia, przy przyjętych założeniach. Zagadnienie to rozpatrywano od strony przedsięwzięć zmierzających do niezbędnej redukcji emisji omawianych zanieczyszczeń, w tym dywersyfikacji bazy paliwowej sektora dotyczącej głównie redukcji emisji CO2 i oceny wzrostu kosztów wytwarzania energii, spowodowanych wyłącznie uwarunkowaniami ekologicznymi. Analizy i obliczenia w newralgicznych dla energetyki latach 2008–2020 przeprowadzono w oparciu o stan i wyniki sektora energetycznego w latach 2005–2006. Uwzględniono przy tym komercyjną dostępność technologii wytwarzania zapewniających wysoki stopień redukcji emisji. Wykorzystano również wykonywane w latach 2003–2007 stosowne opracowania ośrodków unijnych, obejmujące horyzont czasowy 2000–2030. W wyniku uzyskano szereg danych charakteryzujących sektor w procesie dochodzenia do założonych celów ekologicznych, w tym utrzymania stałego limitu uprawnień do emisji CO2 w wysokości 172,6 mln Mg CO2 rocznie w rozpatrywanym okresie.
EN The paper gives an expert review of the energy sector situation after accession of Poland into the European Union. The sector makes an effort to achieve European ecological requirements. The paper focuses on energy combustion emission standards of such pollutants as SO2, NOx and CO2 . The authors aimed to define conditions and proposals of sectorial solutions which are essential to achieve required capacities under certain assumptions. Ventures of the necessary emission reduction are analysed, among them the sectorial fuel diversification as a way of CO2 emission reduction. The energy production costs caused by ecological requirements were estimated. The analysis and prognosis calculations for 2008–2020 period crucial for energy sector were done upon sectorial data of the years 2005 and 2006. Commercial accessibility of production technology was considered as it delivers high level of emission reduction. Relevant studies of the period 2000–2030, carried out by the European centres between 2003 and 2007, were also analyzed. Finally, a series of data was generated, making a characteristic of the process of achieving ecological targets of the sector. One of them is keeping up with the constant annual level of the 172.6 million of the CO2 emission allowances during the whole analyzed period.
Słowa kluczowe
PL sektor energetyczny   zanieczyszczenia gazowe   redukcja emisji   technologie wytwarzania energii   paliwa   koszty ekologiczne  
EN energy sector   gas pollutions   emission reduction   technologies of the power industry fuels   ecological costs  
Wydawca Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
Czasopismo Polityka Energetyczna
Rocznik 2008
Tom T. 11, z. 1
Strony 43--62
Opis fizyczny Bibliogr. 16 poz., tab., wykr.
Twórcy
autor Gajda, A.
autor Melka, K.
  • ZG NOT, Warszawa
Bibliografia
[1] Traktat o Przystąpieniu Rzeczypospolitej do Unii Europejskiej.
[2] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/80/WE z dnia 23 października 2001 r.w sprawie ograniczania emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza z dużych źródeł spalania paliw (LCP).
[3] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 20 grudnia 2005 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji.
[4] Polityka energetyczna Polski do 2025 r. – dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 4 stycznia 2005 r.
[5] Polityka energetyczna Polski do 2030r. (projekt – wrzesień 2007 r.).
[6] Statystyka Energetyczna Polski, ARE S.A., wrzesień 2006 r.
[7] Wyniki ekonomiczno-finansowe przedsiębiorstw elektroenergetyki zawodowej w 2006 r., ARE S.A., kwiecień 2007 r.
[8] Krajowe plany rozdziału uprawnień do emisji gazów cieplarnianych; KPRUI i KPRUII (projekt). [8.1]European Energy and Transport – trends to 2030; 2003 r. [8.2]European Energy and Transport – trends to 2030, update 2005 r.; 2006 r. [8.3] Poland: Draft Baseline Scenario, NTU of Athens; 2007 r.
[9] GAJDA A., 2007 – Opracowanie wskaźników technologicznych SO2 i NOx. Ministerstwo Środowiska,lipiec 2007 r.
[10] GAJDA A., BARC W., JAWORSKI W., 2003 – Energetyka polska – konsekwencje negocjacji z UE dotyczących dyrektywy 2001/80/WE. Biuletyn Miesięczny, PSE S.A., kwiecień 2003.
[11] GAJDA A., 2004 – Energetyka zawodowa – Ograniczone możliwości redukcji emisji CO2 w perspektywie 2020 roku. Biuletyn Miesięczny, PSE S.A., lipiec/sierpień 2004.
[12] GAJDA A., 2004 – Wpływ wymogów ekologicznych UE na kształt podsektora wytwarzania energii do 2020 r. Parlamentarny Zespół ds. Absorpcji Funduszy Europejskich, lipiec 2004.
[13] GAJDA A., BARCW., 2005 –Wstępna ocena sytuacji w sektorze elektroenergetycznym w związku z wycofaniem się rządu RP z zapowiedzi renegocjacji zobowiązań Traktatu Akcesyjnego w zakresie wdrożenia dyrektywy 2001/80/WE. Materiał wewnętrzny, PSE – Operator S.A., luty 2005.
[14] Gajda A., 2005 – Polski sektor energetyczny w świetle debaty nt. europejskiej strategii klimatycznej. Ocena teoretycznych warunków spełnienia zamierzeń UE w kontekście „Polityki Energetycznej Polski do 2025 r.”, Materiał wewnętrzny, PSE – Operator S.A., listopad 2005.
[15] GAJDA A., 2007 – Polski sektor elektroenergetyczny w świetle scenariuszy bazowych redukcji emisji CO2, w Unii Europejskiej w okresie do 2030 r., Materiał wewnętrzny, listopad 2007 r.
[16] MELKA K., MAJCHRZAK T., 2008 – Wariantowa koncepcja działań technologicznych i ekonomicznych dla ciepłowni komunalnej w odniesieniu do wymogów ekologicznych w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego. AE w Poznaniu, czerwiec 2008.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPB2-0032-0018
Identyfikatory