Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPB2-0032-0017

Czasopismo

Polityka Energetyczna

Tytuł artykułu

Bezpieczeństwo energetyczne Polski oczami naukowca i praktyka

Autorzy Popczyk, J. 
Treść / Zawartość http://epj.min-pan.krakow.pl/
Warianty tytułu
EN Energy safety of Poland in the eyes of scientist and practician
Konferencja Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej (22 ; 19-22.10.2008 ; Ustroń, Polska)
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Jeśli w 2008 roku chcemy się dobrze przysłużyć rozwojowi rynku paliw w Polsce, to w ten sposób, że pokażemy nową perspektywę, w której elektroenergetyka, ciepłownictwo i transport konkurują (w jednakowych warunkach) o te same paliwa, ale szczególnie o paliwa odnawialne. Do takiej konkurencji już się przyczyniają: fundamentalnie uniwersalizacja technologii energetycznych i rozwój paliw nowych generacji2, a politycznie (regulacyjnie) Pakiet klimatyczno-energetyczny 3x20 (perspektywa 2020) i przygotowywana nowelizacja dyrektywy IPPC (perspektywa 2016), mająca podstawowe znaczenie dla ciepłownictwa. W nowej perspektywie, zwłaszcza w oewietle zamierzanego wprowadzenia pełnej odpłatności za uprawnienia do emisji CO2 (po 2012 roku, jednorazowo dla elektroenergetyki wielkoskalowej i stopniowo dla ciepłownictwa), Polsce potrzebna jest klarowna redefinicja roli węgla. Z drugiej strony brak, nawet na poziomie Komisji Europejskiej, działań w kierunku integracji systemów karania (brudne paliwa/technologie) i wspierania (energia odnawialna/ czyste technologie) w jeden system rynkowy, a także determinacja krajów członkowskich w podtrzymywaniu narodowych systemów wsparcia dla energii odnawialnej powodują, że redefinicja roli węgla będzie napotykać w Polsce zasadniczy opór. Nie zwalnia to jednak autora niniejszego artykułu od podjęcia tego trudnego tematu, poprzez skonfrontowanie trzech koncepcji. Pierwsza z koncepcji (umożliwiająca polityczno-korporacyjne gry interesów) oznacza kontynuację polskiego systemu wsparcia, którego podstawą są: certyfikacja (obecnie zielonej energii elektrycznej i kogeneracji) oraz administracyjna alokacja uprawnień do emisji CO2. Druga z koncepcji (ewolucyjna w sferze mechanizmów, radykalna w sferze efektów, prostsza od pierwszej proceduralnie, ale dalej skomplikowana) polega na wprowadzeniu jednolitego systemu zielonej energii elektrycznej, zielonej benzyny (biopaliwa płynne), zielonego ciepła i zielonego gazu (biometan). Trzecia koncepcja (radykalna w sferze mechanizmów, ewolucyjna w sferze efektów, i najprostsza proceduralnie) polega na "opodatkowaniu" paliw, odpowiednio do pochodzącej z nich emisji CO2. Podkreśla się tu, że zła decyzja (brak odwagi polityków i wysiłku koncepcyjnego naukowców) może spowodować bardzo szybkie upodobnienie się narodowych systemów wsparcia energii odnawialnej do Wspólnej Polityki Rolnej (ustanowionej w Traktacie Rzymskim o EWG), która jest balastem Europy już od kilkudziesięciu lat. Ale podkreśla się tu także, że powołanie Wspólnej Polityki Rolnej jeszcze (1957 rok) w społeczeństwie przemysłowym było bardziej uzasadnione niż obrona narodowych systemów wsparcia energii odnawialnej już (obecnie) w społeczeństwie wiedzy. W perspektywie polskiej jest to tym bardziej oczywiste, że dla Polski jednolity rynek certyfikatów zielonych (jeśli działałby on nawet odrębnie od rynku uprawnień do emisji CO2) jest korzystniejszy niż narodowe systemy wsparcia energii odnawialnej. Uwzględniając przełomowe znaczenie (na całym oewiecie) paliw i oerodowiska naturalnego dla bezpieczeństwa energetycznego oraz krajowe uwarunkowania w tym obszarze proponuje się wykorzystać polską prezydencję w 2011 roku do wypromowania tożsamooeci Polski w UE, czyniąc hasłem przewodnim tej prezydencji racjonalizację narodowych systemów wsparcia OZE z perspektywą jednolitej internalizacji kosztów zewnętrznych oerodowiska i innych energetyki wielkoskalowej (tradycyjnej) i odnawialnej (w szczególnosci wiatrowej). Oczywioecie to wymaga podjęcia natychmiastowych, zgodnych działań przygotowawczych wielu środowisk, dotychczas konkurujących ze sobą, a często nawet skonfliktowanych.
EN The best what can be done now for the development of the fuel market in Poland is to show the new perspective, in which electricity, heat and transportation sectors compete (in a very similar conditions) to get the same fuels, and especially the renewable fuels. Such a competition is already going on enforced by the fundamental unification of energy technologies and development of new generation fuels. The political influences are also in place like Climate-Energy Package 3 x 20 (in 2020 perspective) and currently carried on works on the IPPC Directive (2016 perspective) which is of the highest significance for heat sector. The author undertakes the difficult issue and confronts three concepts. The first concept (that allows for politics and corporations influences) is the continuation of the Polish system of support with the basic role of: system of certificates (currently for green energy and cogeneration) and administrative allocation permits for CO2 emissions. The second concept (evolutionary in the sphere of mechanisms and revolutionary in the sphere of effects, with simpler procedures but still quite complicated) rely in introduction of the unified system of green electricity, green petrol (liquid biofuels), green heat and green gas (biomethane). The third concept (radical as concerns the mechanisms, evolutionary in the sphere of effects and the most simple as concerns procedures) rely in "taxation" of fuels adequate to the emission they cause.
Słowa kluczowe
PL rynek energii   paliwa   biomasa   koszty zewnętrzne   elektroenergetyka   zielona energia   technologie energetyczne  
EN energy market   fuels   biomass   external costs   power sector   green energy   energy technologies  
Wydawca Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
Czasopismo Polityka Energetyczna
Rocznik 2008
Tom T. 11, z. 1
Strony 553--574
Opis fizyczny Bibliogr. 7 poz., tab.
Twórcy
autor Popczyk, J.
  • Wydział Elektryczny, Instytut Elektroenergetyki i Sterowania Układów, Politechnika Śąska, Gliwice.
Bibliografia
[1] REGULSKI B., 2008 – Redukcja CO2 za wszelką cenę. cz. II. BMP Energetyka cieplna i zawodowa nr 3.
[2] WERKOWSKI A., 2008 – Stanowisko w sprawie KPRU na lata 2008–2012. Nowa Energia nr 2.
[3] SPACZYŃSKI P., ZIMMER-CZEKAJ J., 2008 – Świadectwa pochodzenia w świetle planowanych zmian przepisów. Nowa Energia nr 3.
[4] CHMIELNIAK T., OECIĄŻKO M., 2008 – Czyste technologie węglowe – zgazowanie. BMP Energetyka cieplna i zawodowa nr 3.
[5] RAKOWSKI J., 2008 – Obecne możliwości technologiczne ograniczania emisji CO2 z elektrowni węglowych. Energetyka nr 6.
[6] POPCZYK J., 2008 – Polska sytuacja w aspekcie unijnej strategii energetycznej do 2020 roku. Rynek Energii nr 33.
[7] KOCOT H., 2007 – Projektu zamawiany PBZ-MEiN-1/2/2006: Bezpieczeństwo elektroenergetyczne kraju. Raport z prac wykonanych w Politechnice Śląskiej, Gliwice 2007.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPB2-0032-0017
Identyfikatory