Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPB1-0036-0042

Czasopismo

Polityka Energetyczna

Tytuł artykułu

Podmiotowa struktura europejskiego rynku energii elektrycznej

Autorzy Motowidlak, T. 
Treść / Zawartość http://epj.min-pan.krakow.pl/
Warianty tytułu
EN Subject structure of European electricity market
Konferencja Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej (22 ; 19-22.10.2008 ; Ustroń, Polska)
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono wybrane, instytucjonalne uwarunkowania funkcjonowania europejskiego rynku energii elektrycznej oraz jego najwiekszych graczy. Przedmiotem prezentacji sq instytucje i organizacje międzynarodowe, koordynujqce dziaiania podmiotów krajowych w zakresie transgranicznego przesyłu energii oraz regulacji rynku. Pełniq one bowiem istotną rolę w procesie tworzenia w Europie jednolitego, konkurencyjnego rynku energii elektrycznej. Polega ona na rozwiązywaniu zarówno problemów technicznych, jak i prawnych i ekonomicznych, ktore uniemożliwiajq rozwój wymiany energii w skali międzynarodowej. Do ich zadań należy w szczególności podejmowanie działań na rzecz rozwoju i harnionizacji zasad eksploatacji sieci oraz określania jej kosztow. Tworzą one tym samym warunki do globalnego działania dla europejskich koncernów energetycznych, ktore przedstawiono w drugiej części artykulu. Jego przejawem jest nie tylko coraz większy udział przychodów uzyskanych z międzynarodowego handlu energiq elektrycznq i gazem, ale także rosnąca liczba fuzji i przejęć. Te ostatnie sq odpowiedziq największych europejskich producentów energii na postępujqcy proces liberalizacji rynków. Konsolidacja ma im bowiem zapewnić konkurencyjność na jednolitym, europejskim rynku energii elektrycznej. Jednakże rezultatem fuzji moze być większa koncentracja rynku, prowadzqca do zakłócenia zasad konkurencji.
EN In the article have been presented the chosen institutional determinations of running of the European electricity market and the greatest its players. The object of the presentation are the international institutions and organisations which harmonise the activities of country subjects concerning cross border trade of electricity and the regulation of electricity market. They pay a important part in process of creation of uniform, competitive electricity market. Their activity contains the solving of technical, legal and economic problems which disturb the development of international energy turnover. To their tasks belongs in particular the undertaking of activities to develop and harmonise of principles of grid use and of assessment of its costs. They create thereby to the conditions for the global operating for European energetic companies which have been presented in the second part of the article. Its symptom is not only greater and greater share of incomes obtained from intemational trade of electricity and gas but also the growing amount of mergers and take-overs. The latter are the reaction of the greatest European energy producers for the market competition development. Since the consolidation should them assure the market power on the homogenous, European electricity market. However the result of the mergers may be the greater market concentration which may disturb the principles of the competition.
Słowa kluczowe
PL system pracy synchronicznej   współpraca europejska   koncern energetyczny  
EN synchronous areas of work   European cooperation   European energy companies  
Wydawca Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
Czasopismo Polityka Energetyczna
Rocznik 2008
Tom T. 11, z. 1
Strony 11--41
Opis fizyczny Bibliogr. 24 poz., rys., tab., wykr.
Twórcy
autor Motowidlak, T.
  • Uniwersytet Łódzki, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, Łódź
Bibliografia
BALCEWICZ J., 2006 — ĆEZ wchodzi do Polski. Energia Gigawat nr 2, Kraków.
BŁAJSZCZAK G., 2002a — Powiązania prawne i techniczne polskiego systemu elektroenergetycznego z systemami europejskimi - CENTREL i UCTE. Energetyka nr 10-11, Katowice.
BŁAJSZCZAK G., 2002b — UCTE - Unia koordynująca przesyłanie energii elektrycznej. Przegląd Elektrotechniczny nr 5, Warszawa.
BŁAJSZCZAK G., 2002c — Nordel - Północny System Elektroenergetyczny. Biuletyn Miesięczny PSES.A. nr 11, Warszawa.
BŁAJSZCZAK G., 2003 — Sterowanie wymianą energii na granicach polskiego systemu elektroenergetycznego. Przegląd Elektrotechniczny nr 2, Warszawa.
BŁAJSZCZAK G., 2005 — Podział kosztów międzynarodowych przepływów energii elektrycznej -mechanizm CBT. Wiadomości Elektrotechniczne nr 1, Warszawa.
CSONKA A., 2001 — Stranded. Electricity investors threaten legał actions as Hungary reworks purchasing agreements. Business Eastern Europę.
DIYAKOV A., BARINOV V., 2003 — Unified Power System and Russian competitive electricity market, http://www.worldenergy.org.
DOBRZAŃSKI S., TROJANOWSKA H., 2005 — Grupa Kapitałowa PSE w strukturach europejskiej elektroenergetyki. Biuletyn Miesięczny PSE S.A. nr 2, Warszawa.
Facts&Figures, RWE, October 2007.
KOZAK M., 2007 — Nowa platforma internetowa - międzynarodowa sieć poświęcona regulacji energetyki, Biuletyn URE nr 1, Warszawa.
KRASICKA A., 2001 — Działalność Electricite de France (EDF) w Europie i na świecie. Energetyka nr 9, Warszawa.
MARCISZ P., 2007 — Operator w europejskiej wspólnocie. Pracodawca nr 2, Warszawa.
MICHALSKI D., 2003 — Mechanizmy zarządzania kosztami dostaw energii elektrycznej w wymianie transgranicznej w Europejskim Obszarze Gospodarczym. Wspólnoty Europejskie nr 6, Warszawa.
MOZER Z., 2005 — Czy polskie sieci łączą Wschód z Zachodem? Biuletyn Miesięczny PSE S.A. nr 3. Warszawa.
PARDO M.A., 2007 — Endesa: świetny biznes dla akcjonariuszy. Cafebabel.
Profile E.ON Bułgaria EAD. http://www.eon-bulgaria.com.
Proposal for Council Decision on the signing by the EC of the Energy Community Treaty, COM (2005) 435 finał, 8.2.
SANDERSKI A., 2003 — Europejska Grupa Regulatorów Energii Elektrycznej i Gazu (ERGEG) -w pierwszym roku funkcjonowania. Biuletyn URE nr 6, Warszawa.
THOMAS S., 2007 — Coroporate concentration in the EU energy sector. University of Greenwich.
TIMMONS H., 2005 — E.ON abandons plan to take over Scottish Power. Harald Tribune.
TROJANOWSKA I., 2001 — Rola Operatorów Systemów Przesyłowych na zliberalizowanych europejskich rynkach energii elektrycznej. Biuletyn Miesięczny PSE S.A. nr 6, Warszawa.
Wood Waste as a Substitute for Coal. Technical Brochure 114. Caddet Centrę for Renewable Energy. March 2000.
ŻABIŃSKI P., NORWISZ J., 2000 — Bezpieczeństwo energetyczne Polski. Gospodarka Paliwami i Energią nr 6, Warszawa.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPB1-0036-0042
Identyfikatory