Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPB1-0036-0031

Czasopismo

Polityka Energetyczna

Tytuł artykułu

Jakość wód podziemnych wybranych pięter makroregionu środkowopolskiego w aspekcie ich wykorzystania w systemach z pompą ciepła

Autorzy Klojzy-Karczmarczyk, B. 
Treść / Zawartość http://epj.min-pan.krakow.pl/
Warianty tytułu
EN Groundwater quality in the selected horizons of the Central Poland macro region from the point of view of its use in heat pump systems
Konferencja Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej (22 ; 19-22.10.2008 ; Ustroń, Polska)
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Atrakcyjnym źródłem wykorzystywanym w systemach pracy pomp ciepła, jako nośnik energii jest woda podziemna. Ważnym aspektem wykorzystania wody podziemnej jest jej skład fizykochemiczny, który zapewnia bezpieczną i prawidłową eksploatację systemu. Jeżeli parametry jakości wody znacznie odbiegają od dopuszczalnych, istotne znaczenie, ma zastosowanie po stronie dolnego źródła przed pompą ciepła, wymiennika pośredniego. W prezentowanej pracy przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych parametrów fizykochemicznych dla wód pobranych z różnych poziomów wodonośnych (trias, jura, kreda oraz z utworów wieku plejstocen - holocen) makroregionu środkowopolskiego. Wody te wykazują różnorodną mineralizację oraz zdecydowanie zróżnicowany skład fizykochemiczny. Generalnie można uznać, że analizowane wody triasowe charakteryzują się wysoką zawartością siarczanów i podwyższoną mineralizacją i pod względem tych parametrów przekraczają wartości dopuszczalne dla wód, zgodnie z wytycznymi producenta pomp ciepła. Również wody jurajskie wykazują zdecydowane przekroczenie wartości dopuszczalnych w odniesieniu do siarczanów i żelaza. Analizowane wody kredowe charakteryzują się generalnie dobrą jakością i nie przekraczają wartości granicznych. Wody czwartorzędowe charakteryzują się natomiast największą zmiennością, a ich mineralizacja kształtuje się na poziomie od wartości niskiej do podwyższonej. W trakcie obniżania temperatury nie obserwuje się zdecydowanych zmian parametrów fizykochemicznych analizowanych wód podziemnych. Niewielkie zmiany, które przyjmują charakter powtarzalności bez względu na charakter hydrogeochemiczny, zaczynają być widoczne przy obniżeniu temperatury do 6 oC. W trakcie projektowania systemu grzewczego z pompą ciepła w układzie woda/woda, istotnym elementem, jest zatem kontrola parametrów fizykochemicznych wód, szczególnie pobranych z poziomu czwartorzędowego o dużej zmienności. Badania prezentowane w pracy zostały przeprowadzone dla wybranych regionów oraz pięter wodonośnych i będą kontynuowane.
EN Groundwater is a good source of energy used in heat pumps. The physicochemical composition of groundwaters is an important aspect, which ensures safe and proper use of such systems. If the parameters of water quality substantially diverge from the permissible levels, it is essential to use an intermediate exchanger near the lower source and before a heat pump. This paper presents lab tests results of physicochemical parameters of water from various water bearing horizons (from the Triassic, Jurassic and Cretaceous periods and from deposits from the Pleistocene and Holocene periods) in the Central Poland Macro Region. Water shows various mineralization levels and physicochemical composition. Generally speaking it may be accepted that groundwater from the Triassic deposits is characterised by high content of sulphates and increased mineralization levels, which exceed the permissible water standards defined by heat pump producers. The amount of sulphates and Fe total also exceeds the standards in case of water from the Jurassic deposits. The analysed water from the Cretaceous deposits has generally good quality and does not exceed these standards. Water from the Quaternary deposits is most variable from low to increased mineralization. No decisive changes in physicochemical parameters of the analysed subterranean water have been observed during depression of temperatures. Small changes of parameters in repeatable, character regardless of hydrogeochemical features, have been observed when the temperature was decreased to 6oC. When heating system with a water/water heat pump is designed, a monitoring of physicochemical parameters is crucial, especially in case of water samples from the Quaternary deposits where they fluctuate. The research presented in this paper was conducted in selected regions and water bearing horizons and will be continued.
Słowa kluczowe
PL wody podziemne   parametry fizykochemiczne wód   systemy grzewcze z pompą ciepła   układ woda/woda  
EN groundwater   physicochemical parameters of water   heating system   heating system with heat pumps   water/water systems  
Wydawca Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
Czasopismo Polityka Energetyczna
Rocznik 2008
Tom T. 11, z. 1
Strony 201--209
Opis fizyczny Bibliogr. 9 poz., rys., tab., wykr.
Twórcy
autor Klojzy-Karczmarczyk, B.
  • Polska Akademia Nauk, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią, Kraków
Bibliografia
[1] KARCZMARCZYK A., 2003 - Pompa ciepła a projektowanie nowych systemów grzewczych. Polski Instalator 6.
[2] KLECZKOWSKI A.S. (red), 1990 - Mapa obszarów Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP) w Polsce wymagających szczególnej ochrony. Instytut Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej AGH, Kraków.
[3] KLOJZY-KARCZMARCZYK B., KARCZMARCZYK A., 2003 - Wybrane aspekty wykorzystania wód podziemnych jako dolnego źródła dla pomp ciepła. XI Ogólnopolskie Sympozjum „Współczesne Problemy Hydrogeologii", tom XI, Gdańsk, cz. 2, 21-24.
[4] KLOJZY-KARCZMARCZYK B., KARCZMARCZYK A., 2005 - Wskaźniki nasycenia wód względem wybranych faz mineralnych przy zmianie temperatury z zastosowaniem pomp ciepła. XII Ogólnopolskie Sympozjum „Współczesne Problemy Hydrogeologii", tom XII, Toruń, s. 21 24.
[5] KLOJZY-KARCZMARCZYK B„ KARCZMARCZYK A., 2006 - Zanieczyszczone wody podziemne jako niskotemperaturowe źródło ciepła w systemach grzewczych. Polityka Energetyczna t. 9, z. 1, str. 73-80. Wyd. IGSMiE PAN, Kraków.
[6] MACIOSZCZYK A., DOBRZYŃSKI D., 2002 Hydrogeochemia strefy aktywnej wymiany wód podziemnych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
[7] MALINOWSKI J., 1991 Budowa geologiczna Polski - Hydrogeologia. Państwowy Instytut Geologiczny, Wyd. Geologiczne, Warszawa.
[8] Materiały techniczne ST1EBEL ELTRON POLSKA Sp. z o.o.: Pompy ciepła wytyczne projektowe. 2006-2008.
[9] WITCZAK S., ADAMCZYK A., 1995 - Katalog wybranych fizycznych i chemicznych wskaźników zanieczyszczeń wód podziemnych i metod ich oznaczania. Tom II. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPB1-0036-0031
Identyfikatory