Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BGPK-1042-4306

Czasopismo

Przegląd Górniczy

Tytuł artykułu

Związek Górników Chrześcijańskich Związków Zawodowych w województwie śląskim w latach 1923 - 1939

Autorzy Hojka, Z. 
Treść / Zawartość http://www.sitg.pl/przegladgorniczy/
Warianty tytułu
EN Miners Association. Silesian Province in the years of the Christian Trade Unions in 1923-1939
Języki publikacji PL
Abstrakty
Słowa kluczowe
PL związek górników   Związek Górników Chrześcijańskich Związków Zawodowych  
Wydawca Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa
Czasopismo Przegląd Górniczy
Rocznik 2004
Tom T. 60, nr 6
Strony 50--54
Opis fizyczny Bibliogr. 76 poz.
Twórcy
autor Hojka, Z.
  • Uniwersytet Śląski w Katowicach
Bibliografia
1. J. Myszor: Duszpasterstwo parafialne na Górnym Śląsku wiatach 1821-1914. Katowice 1991, s.182-183.
2. R. Hermanowicz: Chrześcijański ruch zawodowy w Polsce 1918-1939. Rzym 1973, s. 42; B. Kłapkowski: Ruch zawodowy robotników i pracowników na ziemiach polskich w czasie zaborów. Warszawa 1939, s.15.
3. R. Hermanowicz: Chrześcijański ruch zawodowy..., s. 41-42; A. Wroniecki: Historia katolickiej akcji społecznej w XIX wieku. Lublin 1907, s. 24.
4. Książka pamiątkowa wydana z powodu 25-letniego istnienia towarzystwa św. Alojzego w Bytomiu. Bytom 1896, s. 55-57; Rocznik Pracowniczych Związków Zawodowych w Polsce. Rok 1925. Warszawa 1927, s. 21; Z. Chełmikowski: Związki zawodowe robotników polskich w Królestwie Pruskim (1889-1918). Poznań 1925, s. 10; J. Myszor: Duszpasterstwo..., s. 183.
5. B. Kłapkowski: Ruch zawodowy..,s. 16; R. Hermanowicz: Chrześcijański ruch zawodowy..., s. 42.
6. Z. Hojka: Chrześcijańskie organizacje zawodowe w części górnośląskiej diecezji wrocławskiej na przełomie XIX/XX wieku. [W:] Tysiącletnie dziedzictwo kulturowe diecezji wrocławskiej. Katowice 2000, s. 321-331; Z. Hojka: Józef Rymer. Biografia polityczna. Katowice 2002.
7. R. Hermanowicz: Chrześcijański ruch zawodowy..., s. 48; B. Kłapkowski: Ruch zawodowy..., s. 18.
8. R. Hermanowicz: Chrześcijański ruch zawodowy..., s. 48; B. Kłapkowski: Ruch zawodowy..., s 18; W. Długoborski: Górny Śląsk na tle..., s. 22; M Paździora: Narodowa Partia Robotnicza w Królewskiej Hucie (1920-1934). [W:] „Zeszyty Chorzowskie'' T. IV. 1999. Chorzów 2000, s. 65; M Pater, J Sydor, B. Szerer: Ruch zawodowy górników na Śląsku. [W:] Dzieje górniczego ruchu zawodowego w Polsce (do 1918). pod red. K. Popiołka. T. I. Warszawa-Katowice 1971, s.94-95.
9. „Wzajemna Pomoc" 1934, nr 9-10.
10 M. Paździora: Górnośląska Narodowa Partia Robotnicza po zamachu majowym 1926-1937. Katowice 1975, s. 15; A. Kwiatek: Spór o kierunek działań narodowych na Górnym Śląsku 1918 -1921. Opole 1991, s. 41.
11. „Polak", 1920, nr 40; A. Kwiatek: Spór o kierunek działań..., s. 130-131.
12. „Polak", 1920, nr 78; A. Kwiatek: Spór o kierunek działań..., s. 130.
13. A. Kwiatek: Spór o kierunek..., s. 130.
14. M. W. Wanatowicz: Historia społeczno-polityczna Górnego Śląska i Śląska Cieszyńskiego w lalach 1918-1945. Katowice 1994, s. 58; M. Korniluk: Ruch zawodowy w Polsce wiatach 1918-1929. [W:] Ruch zawodowy w Polsce. Zarys dziejów. T. II, cz. I, pod. Red. S. Kalabińskiego. Warszawa 1981, s. 294-295.
15. M. W. Wanatowicz: Historia społeczno-polityczna..., s. 42-43.
16. „Polak" 1923, nr 178.
17. L. Hass: Organizacje zawodowe w okresie międzywojennym 1919-1939. „Biuletyn Biura Historycznego CRZZ" 1962, nr 4, s. 117; H. Przybylski: Chrześcijańska Demokracja..., s. 70.
18. M. Paździora: Chrześcijański ruch związkowy w województwie śląskim w okresie międzywojennym. „Zaranie Śląskie", 1978, nr 3, s. 458.
19. Archiwum Państwowe Katowice (dalej AP Katowice). Policja Województwa Śląskiego (dalej PWŚL). sygn. 371, s. 9; Ćwierć wieku pracy dla Narodu i Robotnika. 1902-1927. Zjednoczenie Zawodowe Polskie. Poznań 1927, s. 221; T. Kotłowski: Zjednoczenie Zawodowe Polskie 1918-1939. Poznań 1977, s. 22; M. W. Wanatowicz: Historia społeczno- polityczna..., s. 51; M. Korniluk: Ruch zawodowy w Polsce..., s. 316-317. J.S. Dworak: Historia polskiego i chrześcijańskiego ruchu zawodowego. Opole-Ruda Śląska 1996, s. 51..
20. „Polska Zachodnia" 1930, nr 283; T. Kotłowski: Zjednoczenie..., s. 72.
21. AP Katowice. PWŚI. sygn. 125. Meld. syt. nr 70 z 11 czerwca 1923 roku; Meld. syt. nr 35 z 21 marca 1923 roku; Meld. syt. nr 41 z 4 kwietnia 1923 roku; M. Paździora: Górnośląska..., s. 134.
22. M. Paździora: Chrześcijański ruch związkowy..., s. 457.
23. „Polonia" 1926, nr 184; J. Pabisz: Walka klasy robotniczej województwa śląskiego w okresie wielkiego kryzysu gospodarczego. Katowice-Kraków 1972, s. 29.
24. E. Długajczyk: Sanacja śląska 1926-1939. Zarys dziejów politycznych. Katowice 1983, s. 124.
25. „Polonia" 1925, nr 155; M. Korniluk: Ruch zawodowy w Polsce..., s. 317.
26. „Polonia" 1926, nr 14, 184.
27. „Głos Związków Zawodowych" 1925, nr 1.
28. AP Katowice. PWŚI., sygn. 371, s. 9.
29. „Polonia" 1926, nr 237; M, Paździora: Chrześcijański ruch związkowy..., s. 458.
30. M. Korniluk: Ruch zawodowy..., s. 324.
31. „Polonia" 1925, nr 313; 1928, nr 3.
32. „Polonia" 1926, nr 14, 184.
33. „Polonia" 1926, nr 184.
34. J. Pabisz: Walka klasy robotniczej..., s. 29; E. Długajczyk: Sanacja śląska.... s. 105, 124.
35. AP Katowice. Urząd Wojewódzki Śląski (dalej UWŚI.) - Wydział Społeczno Polityczny (dalej WSP), sygn. 566, Spraw. syt. nr 27 z 6 lipca 1929 roku.
36. „Polonia" 1929, nr 1840, 1847; J.Malański: Pracownicze związki zawodowe w Polsce. Warszawa 1934, s. 70; B. Krzywobłocka: Chadecja 1918-1937. Warszawa 1974, s. 236.
37. „Polska Zachodnia" 1930, nr 100.
38. AP Katowice. UWŚl. - WSP, sygn. 582. Spraw. syt. nr 32 za okres 31 lipiec-6 sierpień 1930 roku.
39. Tamże, Spraw. syt. nr 29 z 19 lipca 1930 roku. Tamże Spraw. syt. nr 30 z 26 lipca 1930 roku; „Polska Zachodnia" 1930, nr 180, 185; „Syndykalista" 1930, nr 3; „Polonia" 1931, nr 2486; J. Pabisz: Walka klasy robotniczej..., s. 74; E. Długajczyk: Sanacja śląska..., s. 179-180.
40. AP Katowice. UWŚI. - WSP, sygn. 572. Spraw. syt. nr 24 za grudzień 1931 roku.
41. Tamże, sygn. 566, Spraw. syt. nr 27 z 6 lipca 1929 roku.
42. AP Katowice. UWŚI. - WSP. sygn. 568, Spraw. syt. nr 4 z 23 listopada 1929 roku. Tamże Spraw. syt. nr 9 z 28 grudnia 1929 roku.
43. Tamże, sygn. 571, Spraw. syt. nr 5 za maj 1931 roku; Tamże sygn. 581, spraw. syt. nr 6 z 8 lutego 1930 roku.
44. Tamże, sygn. 583, Spraw. syt. nr 4 z 31 stycznia 1931 roku.
45. Tamże, Spraw. syt. nr 19 z 8 sierpnia 1931 roku.
46. „Polonia" 1928, nr 333; „Gazeta Robotnicza" 1928, nr 278.
47. AP Katowice, UWŚI. WSP. Sygn. 564. Spraw. syt. nr 11 z 16 marca 1929 roku.
48. Archiwum Akt Nowych. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Wydział Bezpieczeństwa. Sygn. 1139. Meld. tygodn. nr 11 z 18 lutego, 12 z 25 marca, 13 z 1 września 1929 roku; „Głos Zjednoczenia" 1929, nr 10; E. Długajczyk: Sanacja śląska..., s. 124.
49. AP Katowice. UWŚI. WSP, sygn. 582, Spraw. syt. nr 33 z 16 sierpnia 193 roku; H. Przybylski: Chrześcijańska Demokracja i Narodowa Partia Robotnicza w latach 1926-1937. Warszawa 1969, s. 211.
50. B. Krzywobłocka: Chadecja..., s. 168-178.
51. „Polska Zachodnia" 1928, nr 10, 13, 18.
52. „Śląski (ilos Poranny" 1928, nr 165, 166; „Polonia" 1928, nr 197, 200, 201,203,404.
53. AP Katowice. UWŚI. WSP sygn. 564. Spraw. syt. nr 1 za styczeń , nr 2 za luty 1929 roku, Tamże nr 3 z 19 stycznia 1929 roku; E. Długajeczyk: Sanacja śląska..., s. 126.
54. AP Katowice. UWŚI. WSP. Sygn. 564, Spraw. syt. nr 4 z 26 stycznia 1929 roku; Spraw. syt. nr 5 z 9 lutego 1929 roku; „Polonia" 1929, nr 28.
55. AP Katowice, UWŚI. WSP. Sygn. 564. Spraw. syt. nr 5 z 9 lutego 1929 roku; „Polonia" 1929, nr 34; M. Paździora: Chrześcijański ruch związkowy..., s. 462.
56. AP Katowice. UWŚI. WSP sygn. 564. Spraw. syt. za luty 1929 roku.
57. Tamże, Spraw. syt. nr 7 z 16 lutego 1929 roku.
58. Tamże, sygn. 565. Spraw. syt. nr 10 z 9 marca 1929 roku; Spraw. syt. nr 12 z 16 marca 1929 roku; J Pabisz: Walka klasy robotniczej..., s. 41.
59. „Polska Zachodnia" 1932, nr 13, 15; M. Paździora: Chrześcijański ruch związkowy...., s. 463; M. Paździora: Górnośląska..., s. 220.
60. AP Katowice UWŚI - WSP sygn. 584. Spraw. syt. nr 1 za styczeń 1932 roku; „Gazeta Robotnicza" 1932, nr 10; „Polonia" 1932, nr 2614.
61. AP Katowice. UWŚI. - WSP, sygn. 584. Spraw. syt. za 1 kwartał 1932 roku; J. Walczak: Polska i niemiecka socjaldemokracja na Górnym Śląsku i w Cieszyńskiem 1922-1939, Katowice 1980, s. 327; J. Pabisz: Walka klasy robotniczej..., s. 95.
62. AP Katowice UWŚI - WSP sygn. 584. Spraw. syt. nr 2 za luty 1932 roku; „Kurier Śląski" 1932, nr 25; „Polska Zachodnia" 1932, nr 75; M. Paździora: Górnośląska..., s. 250.
63. B. Krzywobłocka: Chadecja..., s. 262, 299; M. Orzechowski: Wojciech Korfanty. Biografia polityczna. Wrocław, Warszawa 1975, s. 388.
64. H. Przybylski: Chrześcijańska..., s. 229; L. Hass: Postawy polityczne górników i hutników wielkoprzemysłowych na Górnym Śląsku w latach 1928 -1932. „Z pola walki" 1974, nr l,s. 180.
65. „Polonia" 1935, nr 3671; A. Sadownik: Chrześcijański Związek Młodzieży Pracującej „Odrodzenie" 1927-1939. [W:] „Człowiek i światopogląd" 1977, nr 10, s. 170- 173; P.Greiner: Polski ruch młodzieżowy w województwie śląskim w latach 1922-1939. Wrocław 1992, s. 66.
66. AP Katowice. UWŚI. WSP. Sygn. 587. Spraw. syt. nr 8 za sierpień 1935 roku; H. Przybylski: Chrześcijańska..., s. 263.
67. AP Katowice. UWŚI. WSP sygn. 591 Spraw. syt. nr 4 za kwiecień 1938 roku.
68. AP Katowice. PWŚI., sygn. 371, s. 24; T. Potemski: Stronnictwo Pracy na Górnym Śląsku w lalach 1937-1950, Katowice 1969, s. 48.
69. T. Kotłowski: Zjednoczenie..., s. 117.
70. AP Katowice. UWŚI. WSP, sygn. 591, Spraw. syt. nr 5 za maj 1938 roku; „Śląski Kurier Poranny" 1938, nr 86.
71. „Polonia" 1938, nr 4896.
72. R. Hermanowicz: Chrześcijańskie związki zawodowe..., s. 263; T. Kotłowski: Zjednoczenie..., s. 121.
73. AP Katowice. UWŚI. WSP, sygn. 592, Spraw. syt. nr 2 za luty 1939 roku.
74. Tamże; T. Kotłowski: Zjednoczenie..., s. 122.
75. Sprawozdanie z działalności Związku Metalowców, Hutników, Robotników Fabrycznych i Pokrewnych Zawodów ZZP za czas od 1936-1938. Chorzów 1939, s. 2.
76. Z. Kotłowski: Zjednoczenie..., s. 122.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BGPK-1042-4306
Identyfikatory