Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BGPK-1042-4276

Czasopismo

Przegląd Górniczy

Tytuł artykułu

Weryfikacja funkcji czasu i jej parametrów na podstawie nowych pomiarów nieustalonych obniżeń powierzchni

Autorzy Kowalski, A. 
Treść / Zawartość http://www.sitg.pl/przegladgorniczy/
Warianty tytułu
EN Verification of time function and its parameters basing oil new measurements of transient surface subsidence
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono wyniki analizy siedmiu przykładów wyznaczonych parametrów uogólnionej funkcji czasu oraz porównanie pomierzonych i obliczonych nieustalonych obniżeń powierzchni dla dwóch nowych przykładów eksploatacji prowadzonej ze zmienną prędkością, w tym z przerwami w soboty i dni świąteczne. Określono parametry uogólnionej funkcji czasu dla dwóch rodzajów górotworu karbońskiego. Podano także zalecenia dotyczące metodyki wyznaczania parametrów uogólnionej funkcji czasu wykorzystując wyniki pomiarów nieustalonych obniżeń powierzchni.
EN Results of analysis of seven examples of determined generalised time function parameters as well as comparison of measured and calculated transient surface subsidence for two new examples of mining at variable speed - including breaks on Saturdays and holidays - are presented. The generalised time func-tion parameters for the two kinds of the Carboniferous rock mass have been determined. Recommendations referring to the methodology of determination of the generalised time function parameters basing on the transient surface subsidence measurement results are also given.
Słowa kluczowe
PL funkcja czasu   górotwór   obniżenia powierzchni  
Wydawca Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa
Czasopismo Przegląd Górniczy
Rocznik 2004
Tom T. 60, nr 6
Strony 6--16
Opis fizyczny Bibliogr. 31 poz., rys., tab., wykr.
Twórcy
autor Kowalski, A.
  • Główny Instytut Górnictwa, Katowice
Bibliografia
1. Drzęźla B.: Geomechaniczne i ekonomiczne aspekty przerw w eksploatacji górniczej. Główny Instytut Górnictwa. Seria Konferencje nr 41. Problemy ochrony terenów górniczych. Ustroń 2002. 18 19-04, s. 85-93.
2. Dubiński J. i in.: Koncentracja wydobycia a zagrożenia górnicze. Wydawnictwo Głównego Instytutu Górnictwa. Katowice 1999, s. 223-281.
3. Dżegniuk B., Sroka A.: Prędkość i przyspieszenia procesu osiadania w aspekcie przerw w prowadzeniu eksploatacji. Główny Instytut Górnictwa. Seria Konferencje nr 41. Problemy ochrony terenów górniczych. Ustroń 2002, 18-19-04, s. 105-110.
4. Eichhok K.: Untersuchung der Auswirkungen der Abbaugeschwindigkeit auf die Oberfläche. DMT-Berichte aus Forschung und Entwicklung. Heft 35. Bochum 1995.
5. Gruchlik P.: Zastosowanie modeli reologicznych do opisu nieustalonych deformacji powierzchni. Główny Instytut Górnictwa 2003. [pr. doktorska].
6. Gustkiewicz J. i in.: The influence of pauses in longwall working on surface strains as measured by soil strain measurement devices. Kraków. Archives of Mining Sciences 2003, t. 48, nr 2, s. 197-218.
7. Hejmanowski R. i in.: Prognozowanie deformacji górotworu i powierzchni terenu na bazie uogólnionej teorii Knothego dla złóż surowców stałych, ciekłych i gazowych. Biblioteka Szkoły Eksploatacji Podziemnej. PAN IGSMiE. Kraków 2001.
8. Jędrzec E.: Prognozowanie deformacji pochodzących od frontu ścianowego dla wybranych funkcji czasu, Prace Naukowe GIG, seria Konfrencje nr 30. V Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych. Szczyrk 29.09-1.10 1999, str. 142-150.
9. Knothe S.: Prędkość wybierania pokładów a odkształcenia powierzchni. Prz. Gór. 1952, t. 8, z. 10.
10. Knothe S.: Wpływ czasu na kształtowanie się niecki osiadania. Archiwum Górnictwa i Hutnictwa 1953, t. 1, z. 1.
11. Knothe S.: Prognozowanie wpływów eksploatacji górniczej. Katowice, Wydaw. „Śląsk". Katowice 1984.
12. Knothe S.: The Time of appearance of impacts of interrupted mining activities on the surface. Kraków. Archives of Mining Sciences t. 48, 2003, nr 2, s. 219-230.
13. Kowalski A.: Funkcja czasu do prognozowania nieustalonych deformacji powierzchni spowodowanych eksploatacją frontem ścianowym z przerwami. Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa. Seria Konferencje Nr 30. V Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych. Szczyrk, 29.09-1.10, 1999, s. 132-141.
14. Kowalski A.: Surface subsidence and rale of its inerements based on measurements and theory. Kraków. Archives of Mining Sciences t. 46, 2001, nr 4, s. 391-406.
15. Kowalski A.: Deformacje powierzchni terenu spowodowane przemieszczającym się frontem ścianowym ze zmienną prędkością i przerwami na podstawie doświadczeń i teorii. Dokumentacja Działalności Statutowej Głównego Instytutu Górnictwa. Symbol pracy 16102001-131. Katowice 2001 [niepublik.].
16. Kowalski A., Jędrzejec E., Gruchlik P.: Prognozowanie deformacji terenu z uwzględnieniem modeli reologicznych w systemie Szkody wcr. 4.1. Opracowanie nowej wersji programu. Dokumentacja Działalności Statutowej Głównego Instytutu Górnictwa. Symbol pracy 14060102-131. Katowice 2002 [niepublik.].
17. Kowalski A.: Metoda i uogólniona funkcja czasu do prognozowania deformacji nieustalonych. Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa. Seria Konferencje nr 41. Problemy ochrony terenów górniczych. Ustroń 18-19-04 2002, s. 273-280.
18. Kowalski A., Tracz P.: Kształtowanie się deformacji powierzchni spowodowanych eksploatacją drugiej warstwy pokładu węgla kamiennego w kopalni Kazimierz-Juliusz - wyniki eksperymentu. Półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej. Kraków. Geodezja t. 9, 2003, z. 2/1, str. 357-368.
19. Kowalski A.: Prognozowanie nieustalonych deformacji powierzchni z uwzględnieniem modeli reologicznych w systemie Szkody 4.1. Kraków. Archives of Mining Sciences. (Oddano do druku we wrześniu 2003 ].
20. Kowalski A., Jędrzejec E., Gruchlik P.: Weryfikacja metod prognozowania deformacji nieustalonych na podstawie pomiarów terenowych wraz z oceną dokładności prognoz. Dokumentacja Działalności Statutowej Głównego Instytutu Górnictwa. Symbol pracy 14060203-130. Materiały archiwalne. Katowice 2003 [niepublik.].
21. Kwiatek J., Kowalski A., Jądrzejec E.: Ochrona powierzchni nad szybko postępującym frontem eksploatacyjnym. Wyniki prac z realizacji projektu celowego nr 231/CS6-9/92 pt.: Wysoko wydajny kompleks ścianowy i nowa technologia wybierania węgla w KWK „Staszic". Politechnika Śląska. Gliwice 1994, s. 15-67.
22. Kwiatek J. i in.: Ochrona obiektów budowlanych na terenach górniczych. Wydawnictwo Głównego Instytutu Górnictwa. Katowice 1997, s. 79-81.
23. Kwiatek J.: O reologicznych aspektach zagrożenia obiektów budówlanych na terenach górniczych. Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa, nr 827. Katowice 1998.
24. Kwiatek J.: Obiekty budowlane na terenach górniczych. Wydawnictwo Głównego Instytutu Górnictwa. Katowice 2002, s. 25-64.
25. Popiołek E. i in.: The studies on the results of periodical stopping of the exploitation front in the seams of mineral coal with the use of surveying methods. Kraków. Archives of Mining Sciences t. 48, 2003, nr 2., s. 175-196.
26. Praca zbiorowa: Zasady oceny możliwości prowadzenia podziemnej eksploatacji górniczej z uwagi na ochronę obiektów budowlanych. Główny Instytut Górnictwa. Seria Instrukcje nr 12. Katowice 2002.
27. Sroka A.: Dynamika eksploatacji górniczej z punktu widzenia szkód górniczych. Wydawnictwo Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. Polska Akademia Nauk. Studia, Rozprawy, Monografie 58, Kraków 1999.
28. Sroka A.: Funkcja czasu w świetle wyników obserwacji ciągłych i quasi-ciągłych. Półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej. Kraków. Geodezja t. 9, 2003, z. 2/1, s. 507-519.
29. Trojanowski K.: O możliwości zastosowania funkcji wykładniczych do aproksymacji procesów osiadania punktów powierzchni i górotworu w czasie. Prace GIG. Seria C. Informator o pracach GIG nr 11, Wydaw. „Śląsk", Katowice 1964, s. 13-14.
30. Whittaker B. N., Reddish D. J.: Subsidence, Occurrence, Prediction and Control. Elsevier. Amsterdam - Oxford - New York - Tokio 1989, s. 299-313.
31. Zych J.: Kształtowanie się osiadania w czasie pod wpływem dużego postępu frontu eksploatacyjnego. Materiały VI Konf. nauk.-techn. pt. „Profilaktyka oraz usuwanie ujemnych wpływów eksploatacji górniczej na środowisko". NOT-SITG Oddział Rybnik. 2001.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BGPK-1042-4276
Identyfikatory