Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-AGHT-0005-0037

Czasopismo

Inżynieria Mineralna

Tytuł artykułu

Przegląd metod oceny ekonomicznej skutków wywołanych w środowisku przyrodniczym przez działalność gospodarczą, ze szczególnym uwzględnieniem użytkującej surowce mineralne

Autorzy Mokrzycki, E. 
Treść / Zawartość http://www.potopk.com.pl/
Warianty tytułu
EN Economical evaluation of environmental effects caused by economic activity, particularly in mineral materials utilisation - review of methods
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Zrównoważony rozwój jest to takie prowadzenie działalności gospodarczej, w której pozyskiwanie szeroko pojętych surowców mineralnych nie prowadzi do degradacji terenów i otoczenia, a równocześnie umożliwia zaspokojenie potrzeb obecnych i przyszłych pokoleń. Złożoność procesów zachodzących w trakcie prowadzenia działalności górniczej, jak również wielokierunkowość przeobrażeń środowiska utrudnia wprowadzenie klasyfikacji problemów ochrony środowiska. "Koszty ekologiczne" górniczych podmiotów gospodarczych obejmują: opłaty ekologiczne, kary ekologiczne, koszty szkód górniczych obejmujących całą gamę kosztów związanych z usuwaniem uszkodzeń i profilaktykę w budownictwie, w infrastrukturze drogowej i budowlach, w sieciach przesyłających media (woda, gaz, energia elektryczna) oraz w gruntach i plonach, jak również koszty rekultywacji gruntów. Wycena ekonomiczna zasobów oraz usług środowiskowych może być przeprowadzona według: cen kalkulacyjnych, społecznych cen ukrytych kapitału trwałego lub zasobów środowiska oraz rynkowych metod. Negatywne skutki oddziaływania górnictwa surowców mineralnych na poszczególne komponenty środowiska przyrodniczego trudno jednoznacznie i dokładnie oszacować. Główna trudność polega na tym, że zanieczyszczenia są wydalane do wszystkich ośrodków życia biologicznego (woda, powietrze, gleba) oraz, że te mieszają się ze sobą powodując działanie synergiczne, odmienne od działań i skutków jakie mogą powodować elementy składowe zanieczyszczeń. W pracy przedstawiono wybrane metody szacowania strat w: rolnictwie, hodowli, leśnictwie, zdrowiu ludzkim, przemyśle i budownictwie z tytułu korozji, parkach i zieleni miejskiej, budownictwie drogowym i kolejowym, gospodarce wodnej. Szacunkowe straty ekologiczne obliczone metodami różnych autorów znacznie odbiegają od siebie i niejednokrotnie wzbudzają kontrowersje.
EN Sustainable development means that economic activity in the field of minerals extraction does not lead to degradation of grounds and environment and enables to satisfy the needs of present and next generations. Complexity of processes during mining activity and multidirectional changes in environment hinder the classification of environment protection issues. "Ecological costs" of mining entertainments include: ecological fees and fines, costs of mining damages including those resulting from damage clearing and prevention in constructions, in infrastructure of roads and buildings, in transition grids (gas, electricity) and water pipe networks, as well as in grounds and crops, and costs of ground reclamation. Economical evaluation of resources and ecological services can be conducted according to: calculated prices, market value of fixed capital or environmental resources, and market methods. Negative effects of minerals mining impact on particular components of natural environment are difficult to assess unequivocally and precisely. Main difficulty is that contaminations are inserted into all places of biological life (water, air, soil) and that they mix together resulting in synergistic effect, different from the single effect caused by particular pollutants. Paper presents selected methods of evaluation of losses in agriculture, farming, forestry, human health, industry, rail and road constructions, water economics. The results of environmental losses estimations made by different methods and authors are often considerably different and controversial.
Słowa kluczowe
PL ochrona środowiska   opłaty ekologiczne   zrównoważony rozwój  
EN environmental losses estimations   environmental protection   sustainable development  
Wydawca Polskie Towarzystwo Przeróbki Kopalin
Czasopismo Inżynieria Mineralna
Rocznik 2002
Tom nr S. 1
Strony 196--211
Opis fizyczny Bibliogr. 46 poz., tab.
Twórcy
autor Mokrzycki, E.
  • Polska Akademia Nauk, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią, Zakład Ekonomiki i Badań Rynku Paliwowo-Energetycznego; ul. J. Wybickiego 7, 31-261 Kraków, mokrzy@min-pan.krakow.pl
Bibliografia
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-AGHT-0005-0037
Identyfikatory