PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Studium hydrogeologii zachodniej części Karpat polskich

Autorzy
Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Hydrogeology study of the western part of the Polish Carpathians
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Hydrogeologia zachodniej części polskich Karpat jest skomplikowana wskutek zróżnicowanych warunków morfologicznych, klimatycznych i geologicznych. Morfologia i warunki klimatyczne związane są z wysokościami, od ok. 300 m n.p.m. w północnej części obszaru badań do ok. 2500 m n.p.m. na południu. Wody zwykłe występują w skałach krystaliniku, mezozoiku i eocenu węglanowego Tatr, we fliszu Karpat wewnętrznych i zewnętrznych, a także w czwartorzędowych sedymentach odłożonych wzdłuż koryt rzecznych oraz w Kotlinie Orawsko-Nowotarskiej. Dodatkowe urozmaicenie morfologiczne i geologiczne wprowadza pieniński pas skałkowy. Wykazano, że na całym obszarze wody zwykłe, mimo braku naturalnej ochrony przed zanieczyszczeniami, zachowują dobrą jakość chemiczną, charakteryzując się jednak zbyt niskimi stężeniami fluorków i często zbyt wysokimi zawartościami żelaza i manganu. Osady czwartorzędu stanowią najlepsze zasobowo zbiorniki, ale flisz z rozproszonymi ujęciami ma największy udział w zasobach całego obszaru. Wody skał eocenu węglanowego na obszarze Tatr mają małe znaczenie w ogólnym bilansie zasobów wód zwykłych, ale znajdują się w części obszaru zasilania dla najważniejszego w Polsce systemu wód termalnych niecki podhalańskiej. Wody mineralne występują na całym obszarze badań z wyjątkiem Tatr, będąc zróżnicowane chemicznie i genetycznie. W najstarszych skałach podłoża fliszu są one podobne chemicznie i identyczne genetycznie z najgłębszymi solankami Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Na nieznacznej części zachodniej i północnej obszaru badań występują przykryte fliszem utwory badenu zawierające syngenetyczne wody morskie. Wykazano, że w głębokich partiach fliszu występują solanki pochodzące z dehydratacji minerałów ilastych, zachodzącej przy diagenezie kompakcyjnej, przy czym ich składniki chemiczne są głównie reliktem morskiej wody sedymentacyjnej. Większość solanek znanych z danych archiwalnych z głębokich wierceń reprezentuje ten typ wody. W niektórych rejonach zasolone wody diagenetyczne wędrują strefami uskokowymi do powierzchni, mieszając się z lokalnymi wodami zwykłymi. W przypadkach obecności dwutlenku węgla pochodzenia wgłębnego tworzą one szczawy chlorkowe. W rejonach głębokiej penetracji współczesnych wód meteorycznych i obfitego występowania dwutlenku węgla , bez udziału wód ascenzyjnych, powstają liczne szczawy zwykłe, liczące od kilkudziesięciu do ponad 10 tys. lat. Niecka podhalańska stanowi wyjątkowy rejon, gdzie pod utworami fliszu znajdują się skrasowiałe utwory węglanowe eocenu i triasu, stanowiące najważniejszy w Polsce zbiornik odnawialnych wód termalnych o mineralizacji dochodzącej do ok. 3 g/dm3.
EN
Hydrogeology of the western part of the Polish Carpathians is complicated due to large differences in morphology, climate and geology. Morphology and climate are related to altitudes from ca. 300 m a.s.l. at the northern boundary to ca. 2500 m a.s.l. at the south. Additional differentiation of morphology and geology results from the presence of the Pieniny Klippen Belt, which separates the Outer Carpathians from Inner Carpathians. Usable fresh waters occur mainly in Quaternary sediments along river valleys and in the Orawa Basin, in flysch formations of the Inner and Outer Carpathians, and in carbonate Mesozoic and Eocene formations of the Tatra Mts. (Inner Carpathians). There are no confining layers of low permeabiliry which would naturally protect fresh waters against anthropogenic pollution. In spite of that, fresh waters are generally of good chemical quality, though they have too low fluoride contents, and too high iron and manganese concentrations. The best water reservoirs are related to Quaternary sediments, but flysch formations supply more water due to much larger area occupied. Outcrops of water bearing formations in the Tatra Mts. represent recharge area for the thermal water of the Podhale Basin. Mineral waters are greatly differentiated chemically and genetically. In the oldest basement of the flysch overthrust they are similar to the deepest brines of the Upper Silesian Coal Basin (GZW), which are related to meteoric waters of a very hot climate in a distant past. Much younger connate marine brines occur in Badenian sediments covered by flysch in some areas. Brines and saline waters of diagenetic origin dominate in deep flysch layers. Their chemical components are the remnants of the ultrafiltrated marine water whereas the original water molecules were removed by molecules released from clay minerals during burial diagenesis. In some regions, these diagenetic saline waters ascend though fault zones to the surface and mix with local infiltration of meteoric origin. Chloride carbonated waters are formed when such process is accompanied by CO2 flux of metamorphic origin. Common carbonated waters are formed in the regions of a deep penetration of meteoric waters abundant presens of CO2, and the lack of diagenetic waters.
Rocznik
Strony
1--98
Opis fizyczny
Bibliogr. 217 poz., rys., tab., wykr.
Twórcy
autor
 • Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, Oddział Karpacki, 31-560 Kraków, ul. Skrzatów 1
Bibliografia
 • 1. BAC-MOSZASZWILI M., 1993 — Struktura zachodniego zakończenia masywu tatrzańskiego. Roczn. Pol. Tow. Geol., 63, 1-3: 167-193. Kraków.
 • 2. BAC-MOSZASZWILI M.,1997 — Wyniesienie Tatr i ruchy neotektoniczne. Przew. LXVIII Zjazdu Pol. Tow. Geol.: 22-25. Pol. Tow. Geol., Warszawa.
 • 3. BARBACKI A., BUJAKOWSKI W., CHOWANIEC J. i in.,1998 — Dokumentacja hydrogeologiczna dla ustalenia zasobów wód termalnych: otwory Biały Dunajec PGP-2 i Bańska PGP-1. Centr. Arch. Geol. Państw. Inst. Geo1.,Warszawa.
 • 4. BARCZYK G., HUMNICKI W., MAŁECKA D.,1995 — Określenie współczynników filtracji masywu tatrzańskiego na podstawie pomiarów szczelinowatości. W: Współczesne problemy hydrogeologii, t. 7, cz. 2(red. J. Szczepańska, R Kulma, A. Szczepański): 231-238. AGH, Kraków.
 • 5. BINDER J., DZIEWAŃSKI J., 1998 — Budownictwo wodne a ochrona środowiska przyrodniczego. IGSMiE PAN, Kraków.
 • 6. BIRKENMAJER K., 1956 — Występowanie wód mineralnych na tle budowy geologicznej Szczawnicy. Prz. Geol., 4, 11: 409-502.
 • 7. BIRKENMAJER K., 1979 — Przewodnik geologiczny po pienińskim pasie skałkowym. Wyd. Geol., Warszawa.
 • 8. BIRKENMAJER K., 1986a — Stages of structural evolution of the Pieniny Klippen Belt, Carpathians. Stud. Geol. Pol., 88: 7-32.
 • 9. BIRKENMAJER K., 1986b — Zarys ewolucji geologicznej pienińskiego pasa skałkowego. Prz. Geol., 34, 6: 293-304.
 • 10. CHOWANIEC J., 1978a— Wstępne wyniki wiercenia S-1 (Zachodnie Podhale). Kwart. Geol., 22, 4: 938.
 • 11. CHOWANIEC J., 1978b — Charakterystyka hydrogeologiczna zachodniego Podhala w rejonie Kościeliska. Kwart. Geol., 22, 4: 940.
 • 12. CHOWANIEC J., 1986 — Dokumentacja hydrogeologiczna w kat. „B” zasobów wód podziemnych z utworów mezozoiku ujętych otworem SkocznialG-1. Centr. Arch. Geol. Państw. Inst. Geol., Oddz. Karpacki, Kraków.
 • 13. CHOWANIEC J., 1989 — Hydrogeologiczne warunki zasilania i przepływu wód podziemnych w utworach trzeciorzędowych Podhala między Zakopanem a Białym Dunajcem. Centr. Arch. Geol. Państw. Inst. Geol., Oddz. Karpacki, Kraków.
 • 14. CHOWANIEC J., 1991—Region karpacki. W: Budowa geologiczna Polski, t. 7. Hydrogeologia: 204 215. Państw. Inst. Geol., Warszawa.
 • 15. CHOWANIEC J., 1998-1999 — Wody podziemne polskich Karpat fliszowych. Folia Geogr, 29-30: 112-133.
 • 16. CHOWANIEC J., 2002 — Strefowość zawodnienia w profilu pionowym fliszu podhalańskiego w świetle badań wodochłonności. Biul. Państw. Inst. Geol., 404: 19-28.
 • 17. CHOWANIEC J., 2003a — Wody mineralne uzdrowisk województwa podkarpackiego. Tech. Poszuk Geol., 4: 23-32.
 • 18. CHOWANIEC J., 2003b — Wody podziemne niecki podhalańskiej. W: Współczesne problemy hydrogeologii, t. 11, cz. 1: 45-53. Uniw. Gdański, Gdańsk.
 • 19. CHOWANIEC J., 2004 — Hydrogeological properties of the Podhale flysch (Central Western Carpathians, Poland) in the light of studies on water storage capacity. Geol. Carpath. 55, 1: 77-81.
 • 20. CHOWANIEC J., 2006 — Hydrogeologia Karpat. Prz. Geol. 54, 10: 846-847.
 • 21. CHOWANIEC J., 2007 — Charakterystyka hydrogeologiczna głównych użytkowych poziomów wodonośnych (GUPW) w rejonie Łękawicy (na SE od Tarnowa). W: Rozpoznanie geotermicznej anomalii w strefie nasunięcia karpackiego w rejonie Tarnów—Łękawica (red. W. Bujakowski): 51-61. IGSMiE PAN, Kraków.
 • 22. CHOWANIEC J., BUJAKOWSKI W., GRACZYK S. i in., 2007a— Dokumentacja hydrogeologiczna ustalająca zasoby eksploatacyjne ujęcia wód termalnych Szymoszkowa GT-1 w miejscowości Zakopane. Centr. Arch. Geol. Państw. Inst. Geol., Warszawa.
 • 23. CHOWANIEC J., DŁUGOSZ P., DROZDOWSKI B. i in., 1997a— Dokumentacja hydrogeologiczna zasobów wód termalnych niecki podhalańskiej, Centr. Arch. Geol. Państw. Inst. Geol., Oddz. Karpacki, Kraków.
 • 24. CHOWANIEC J., FREIWALD P., PATORSKI R., WITEK K., 2003 — Charakterystyka hydrogeologiczna, ochrona wód oraz określenie prawidłowości zarządzania eksploatacją zbiorników wód podziemnych związanych z systemem czwartorzędowych dolin karpackich oraz kopalnych dolin przykarpackich. Centr. Arch. Geol. Państw. Inst. Geol., Oddz. Karpacki, Kraków.
 • 25. CHOWANIEC J., FREIWALD P., PATORSKI R., WITEK K., 2006 — Zwykłe wody podziemne w zachodniej części polskich Karpat fliszowych. Gaz, Woda i Technika Sanitarna, 11: 14-17.
 • 26. CHOWANIEC J., GIERAT-NAWROCKA D., (KARWAN K.) WITEK K., 1981-1989 — Mapa hydrogeologiczna Polski 1:200 000, ark.: Cieszyn, Bielsko-Biała, Nowy Sącz i Jasło wraz z objaśnieniami. Wyd. Geol., Warszawa.
 • 27. CHOWANIEC J., GIERAT-NAWROCKA D., WITEK K., 1985 — Pierwszy użytkowy poziom wodonośny na obszarze polskich Karpat fliszowych. W: Aktualne problemy hydrogeologii: 59-64. AGH, Kraków.
 • 28. CHOWANIEC J., GÓRKA A., JAWOR E.. 2001- Wyniki najnowszych badań hydrogeologicznych w otworze Bukowina Tatrzańska PIG/PNiG-l. Pos. Nauk. Państw. Inst. Geol., 57: 59-60.
 • 29. CHOWANIEC J., KĘPIŃSKA B., 2003 - Podhale geothermal system - selected issues. W: Publications of the Institute of Geophysics Polish Academy of Sciences (red. J. Golonka, M. Lewandowski): li-23. Kraków.
 • 30. CHOWANIEC J., MAŁECKA D., POPRAWA D., 1997b - Wycieczka B-1. Wody termalne Podhala, hydrochemia wód w wybranych otworach; hydrogeologia zbiorników wód podziemnych na Podhalu, wpływ zbiorników Czorsztyn-Niedzica-Sromowce na warunki hydrogeologiczne Podhala. Przew. LXVIII Zjazdu Pol. Tow. Geol.: 141-164. Państw. Inst. Geol., Warszawa.
 • 31. CHOWANIEC J., NAGY J., FREIWALD P, ŁOPUSZYŃSKA M., 2004 - Dokumentacja hydrogeologiczna dla ustalenia zasobów wód termalnych w otworze Bukowina Tatrzańska PIG/PGNiG-1. Centr. Arch. Geol. Państw. Inst. Geol., Oddz. Karpacki, Kraków.
 • 32. CHOWANIEC J., OSZCZYPKO N., WITEK K., 1983 -Hydrogeologiczne cechy warstw krośnieńskich centralnej depresji karpackiej. Kwart. Geol. 27, 4: 797-810.
 • 33. CHOWANIEC J., POPRAWA D., SOKOŁOWSKI S., 1975 - Wyniki badań hydrogeologicznych w otworach Siwa Woda IG 1 i Hruby Regiel IG 2. Kwart. Geol. 19, 4: 950-951.
 • 34. CHOWANIEC J., POPRAWA D., WITEK K.,1996 - Kotlina Orawsko-Nowotarska jako perspektywiczny zbiornik wód zwykłych w deficytowym regionie Karpat. Prz. Geol. 44, 1: 61-64.
 • 35. CHOWANIEC J., SOKOŁOWSKI J., 1986 - Głęboki otwór wiertniczy Maruszyna IG-1. Przew. LVII Zjazdu Pol. Tow. Geol., 69-71. AGH, Kraków.
 • 36. CHOWANIEC J., SOLECKI T., 1996 - Odwiert chłonny C-1 dla uzdrowiska w Ustroniu. Wycieczka C-3. Przew. LXVII Zjazdu Pol. Tow. Geol.: 157-162. Państw. Inst. Geol., Warszawa.
 • 37. CHOWANIEC J., ZUBER A., CIĘŻKOWSKI W., 2007b-Prowincja karpacka. W: Hydrogeologia regionalna Polski, t. II. Wody mineralne, lecznicze i termalne oraz kopalniane (red. B. Paczyński i A. Sadurski): 78-96. Państw. Inst. Geol., Warszawa.
 • 38. CHOWANIEC J., ZUBER A., ŚLIWKA I. i in., 2008 - Określenie wieku wód termalnych niecki podhalańskiej metodą helową oraz określenie wysokości obszaru zasilania i temperatury wody infiltrującej z kombinowanej interpretacji składu izotopowego wody i stężeń Ne i Ar. Centr. Arch. Geol. Państw. Inst. Geol., Oddz. Karpacki, Kraków.
 • 39. CHRZĄSTOWSKI J., WĘCŁAWIK S., 1986 - Występowanie i wykorzystanie wód mineralnych Karpat oraz ich przedpola. Gosp. Surowc. Miner., 2, 3-4: 457-467.
 • 40. CIĘŻKOWSKI W., 1990 - Studium hydrogeochemii wód leczniczych Sudetów polskich. Pr. Nauk Inst. Geotech. PWrocł., 60.
 • 41. CIĘŻKOWSKI W. (red.), 2002 - Występowanie, dokumentowanie i eksploatacja endogenicznego dwutlenku węgla w Polsce. Poradnik metodyczny. Wrocł. Tow. Nauk., Wrocław.
 • 42. CIĘŻKOWSKI W., DOKTÓR S., GRANICZNY M. i in., 1996 - Próba określenia obszarów zasilania wód leczniczych pochodzenia infiltracyjnego w Polsce na podstawie badań izotopowych. Arch. ZB-U ZDROJE, Wrocław.
 • 43. CIĘŻKOWSKI W., JÓZEFKO I., SCHMALZ A., WITCZAK S., 1999 - Dokumentacja hydrogeologiczna ustalająca zasoby eksploatacyjne wód leczniczych i dwutlenku węgla (jako kopaliny towarzyszącej) ze złoża w uzdrowisku Krynica oraz ustalająca zasoby dyspozycyjne wód podziemnych (zwykłych oraz leczniczych i o właściwościach leczniczych) w zlewni Kryniczanki. Arch. Inst. Górn. PWrocł., Wrocław.
 • 44. CIĘŻKOWSKI W., KOZŁOWSKI J., 1999 - Typy chemiczne wód podziemnych Krynicy. Prz. Geol., 47, 6: 560-563.
 • 45. CIĘŻKOWSKI W., ZUBER A., 1995 - Stabilne izotopy tlenu i wodoru w zwykłych wodach podziemnych centralnej części Karpat polskich. W: Współczesne problemy hydrogeologii: 245-250. Wyd. PROFIL, Kraków.
 • 46. CIĘŻKOWSKI W., ZUBER A.,1997 - Wstępne dane o wodach glacjalnych w niektórych ujęciach wód leczniczych Beskidu Sądeckiego. W: Współczesne problemy hydrogeologii (red. J. Kryza, E. Liszkowska): 327-329. Wyd. J. Wojewoda, Wrocław.
 • 47. CIĘŻKOWSKI W., ZUBER A., 2007 - Klasyfikacje formalne wód podziemnych. W: Hydrogeologia regionalna Polski, t. I. Wody słodkie (red. B. Paczyński i A. Sadurski): 52-55. Państw. Inst. Geol., Warszawa.
 • 48. DOMINIKIEWICZ M., 1951 - Wody mineralne Polski. PZWL, Warszawa.
 • 49. DOWGIAŁŁO J., 1973 - Wyniki badań składu izotopowego tlenu i wodoru w wodach podziemnych Polski południowej. Biul. Inst. Geol., 277: 319-338.
 • 50. DOWGIAŁŁO J., 1978 - Pochodzenie dwutlenku węgla w szczawach Karpat i Sudetów na obszarze Polski. Biul. Inst. Geol., 312: 191-217.
 • 51. DOWGIAŁŁO J., 1980 - Poligenetyczny model karpackich wód chlorkowych i niektóre jego konsekwencje. W: Współczesne problemy hydrogeologii: 275-290. Wyd. UW, Warszawa.
 • 52. DOWGIAŁŁO J., KLECZKOWSKI A.S., MACIOSZCZYK T., RÓŻKOWSKI A. (red.), 2002 - Słownik hydrogeologiczny. Państw. Inst. Geol., Warszawa.
 • 53. DOWGIAŁŁO J., PACZYŃSKI B., 2002 - Podział regionalny wód leczniczych Polski. W: Ocena zasobów dyspozycyjnych wód potencjalnie leczniczych. Poradnik metodyczny (red B. Paczyński): 16-24. Państw. Inst. Geol., Warszawa
 • 54. DOWGIAŁŁO J., SŁAWIŃSKI A., 1978 -Remarks on the origin of saline ground waters at Rabka. W: Hydrogeochemistry of Mineralized Waters: 195-203. Inst. Geol.. Warszawa
 • 55. DULIŃSKI M.,1999 -Problem składu izotopowego dwutlenku węgla w wodach leczniczych Krynicy. Prz. Geol , 47, 6: 567-570.
 • 56. DULIŃSKI M., 2001 - Próba oceny przesunięcia składu tlenu w wodach typu zuber w Krynicy wskutek wymiany izotopowej z gazowym dwutlenkiem węgla. W: Współczesne problemy hydrogeologii, t. 2: 327-322. Wyd. Sudety, Wrocław.
 • 57. DYNOWSKA I., MACIEJEWSKI M. (red.), 1991-Dorzecze górnej Wisły. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa
 • 58. DZIEWAŃSKI J., 1969 - Przesłona przeciwfiltracyjna jednej z zapór wodnych zlokalizowanych w skałach facji fliszowej Karpat. Odwadnianie Kopalń i Geotechnika, 2: 137-160.
 • 59. DZIEWAŃSKI J. (red.), 1998 - Warunki geologiczno-inżynierskie podłoża zbiorników wodnych Czorsztyn-Niedzica i Sromowce Wyżne. Studia, Rozprawy, Monografie, 60. Wyd. IGSMiE PAN, Kraków.
 • 60. DŻUŁYŃSKI S., SMITH A.J., 1964 - Flisz jako facja. Roczn. Pol. Tow. Geol., 34, 1-2: 245-266.
 • 61. FRANKO O., GAZDA M., MICHALICEK M., 1975 - Tvorba a klasifikacia mineralnych vod zapadnych Karpat. Geol. Ustav Dioniza Stura, Bratislava.
 • 62. GOŁĄB J., 1959 - Zarys stosunków geologicznych zachodniego Podhala. Biul. Inst. Geol., 149: 225-237.
 • 63. HALICKI B., 1930 - Dyluwialne zlodowacenie północnych stoków Tatr. Spr. Państw. Inst. Geol., 33, 3: 349-359.
 • 64. HALICKI B., 1963 - Tektonika Podhala. Roczn. Pol. Tow. Geol., 33, 3: 349-362.
 • 65. HEFLIK W., KONIOR K.,1974 - Obecny stan rozpoznania podłoża krystalicznego w obszarze Cieszyn-Rzeszotary. Biul. Inst. Geol., 273: 195-221.
 • 66. HERBICH P., HORDEJUK T., KAZIMIERSKI B., NOWICKI Z., SADURSKI A., SKRZYPCZYK L., 2005 - Jednolite części wód podziemnych (hydrogeosomy) w Polsce. W: Współczesne problemy hydrogeologii (red. A. Sadurski, A. Krawiec): 269-274. Wyd. UMK, Toruń.
 • 67. HESS M., 1965 -Piętra klimatyczne w polskich Karpatach Zachodnich. Zesz. Nauk. UJ, Pr. Geogr., 12.
 • 68. HUMNICKI W., 2007 – Hydrogeologia Pienin. Wyd. UW, Warszawa.
 • 69. HYNIE O., 1963 - Hydrogeologie ĆSSR. II Mineralni vody. Ceskoslovenska Akademie Ved. Praha.
 • 70. INSTRUKCJA opracowania i komputerowej edycji MhP w skali 1:50 000, cz. I. Państw. Inst. Geol., Warszawa, 1999.
 • 71. JANKOWSKI J., NEY R., PRAUSS O., 1982 - Czy pod całym łukiem północno-wschodnich Karpat istnieją głębokie wody geotermalne. Prz. Geol., 30, 4: 165-169.
 • 72. JAROCKA A. (red.), 1976 - Analizy fizyczno-chemiczne wód leczniczych, stołowych, borowin. Zjednoczenie Uzdrowiska Polskie, Warszawa.
 • 73. JAROMIN A., KĘPIŃSKA B., NAGEL J., SOKOŁOWSKI J., WIECZOREK J., 1992a - Dokumentacja geosynoptyczna otworu geotermalnego Biały Dunajec PAN-1. Tech. Poszuk. Geol., 2.
 • 74. JAROMIN A., KĘPIŃSKA B., NAGEL J., SOKOŁOWSKI J, WIECZOREK J., 1992b - Dokumentacja geosynoptyczna otworu geotermalnego PoroninPAN-1. Tech. Poszuk. Geol., 3.
 • 75. JETEL J., 1985 - Vertical variations in permeability of flyschrocks Chechoslovak Carpathians. Kwart. Geol. 29, 1: 167-178.
 • 76. JÓZEFKO I., 1989 - Dokumentacja hydrogeologiczna zasobów wód podziemnych rozpoznanych w kategorii „C” w rejonie dorzecza górnej Raby. Arch. Przeds. Geol., Kraków.
 • 77. JÓZEFKO I., 1998 - Dokumentacja hydrogeologiczna zasobów wód podziemnych na obszarze miasta Szczawnica i gminy Krościenko n/Dunajcem, cz. II. Arch. Przeds. Geol., Kraków.
 • 78. JÓZEFKO I., OPERACZ T., 2000 –Dokumentacja hydrogeologiczna zasobów eksploatacyjnych wód o właściwościach leczniczych ujętych otworem L-4 w Leluchowie. Arch. PBG Geoprofil, Kraków.
 • 79. JÓZEFKO I., OPERACZ T., BIELEC B., ZUBER A., 1999 - Dokumentacja hydrogeologiczna określająca warunki zasilania oraz zasady ochrony jakości i zasobów wód leczniczych w rejonie Szczawy wraz z oceną zasobów dyspozycyjnych wód zwykłych. Arch. PBG Geoprofil, Kraków.
 • 80. KARWAN K., 1989 - Wody mineralne i lecznicze uzdrowisk karpackich. AGH, Kraków.
 • 81. KAZIMIERSKI B. (red.), 2003-2008a - Kwartalny Biuletyn Informacyjny Wód Podziemnych. Państw. Inst. Geol., Warszawa.
 • 82. KAZIMIERSKI B. (red.), 2003-2008b - Rocznik Hydrogeologiczny Państwowej Służby Hydrogeologicznej. Państw. Inst. Geol., Warszawa.
 • 83. KĘPIŃSKA B., 1994 - The reservoir temperature in the Podhale field, S-Poland. W: UNU Geothermal Training Programme Reports: 165-182. Reykjavik, Iceland.
 • 84. KĘPIŃSKA B., 1995 - Temperatura głównego poziomu wodonośnego pola geotermalnego Podhala. Tech. Poszuk. Geol., 6: 3-14.
 • 85. KĘPIŃSKA B.,1997 – Model geologiczno-geotermalny niecki podhalańskiej. Studia, Rozprawy, Monografie, 48. Wyd. CPPGS- MiE PAN, Kraków.
 • 86. KĘPIŃSKA B., 2001 - Warunki hydrotermalne i termiczne podhalańskiego systemu geotermalnego w rejonie otworu Biały Dunajec PAN-1. Studia, Rozprawy, Monografie, 93. Wyd. IGSMiE PAN, Kraków.
 • 87. KĘPIŃSKA B., ŁOWCZOWSKA A., 2002 - Wody geotermalne w lecznictwie, rekreacji i turystyce. Studia, Rozprawy, Monografie, 113. Wyd. IGSMiE PAN, Kraków.
 • 88. KLECZKOWSKI A.S., 1979 - Hydrogeologia ziem wokół Polski. Wyd. Geol., Warszawa.
 • 89. KLECZKOWSKI A.S. (red.), 1990 - Mapa obszarów Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP) w Polsce wymagających szczególnej ochrony 1:500 000. AGH, Kraków.
 • 90. KLECZKOWSKI A.S., LENDUSZKO P., WĘCŁAWIK S., 1979 - Brines at Sidzina near Babia Góra (Polish Flysch Carpathians). Bull. Acad. Pol. Sc. Terre, 27, 1-2: 17-24.
 • 91. KLIMASZEWSKI M., 1972 - Geomorfologia Polski, t. 1. PWN, Warszawa.
 • 92. KOLAGO C., PŁOCHNIEWSKI Z., 1971- Reliktowość wód Karpat i Przedgórza. Kwart. Geol., 15, 2: 465-472.
 • 93. KONDRACKI J., 2002 - Geografia regionalna Polski. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.
 • 94. KOSZARSKI L., ŚLĄCZKA A., 1973 - Karpaty zewnętrzne (fliszowe). Kreda dolna i kreda górna. W: Budowa geologiczna Polski, t. I, cz. 2. Wyd. Geol., Warszawa.
 • 95. KOTAŃSKI Z., 1979 - Pozycja Tatr w obrębie Karpat Zachodnich. Prz. Geol., 27, 7: 359-369.
 • 96. KOZŁOWSKI J., 1997 - Zjawisko mieszania się wód na przykładzie wybranych złóż wód leczniczych w Polsce. W: Współczesne problemy hydrogeologii, t. 8: 349-352. Wyd. J. Wojewoda, Wrocław.
 • 97. KSIĄŻKIEWICZ M.,1972 -Budowa geologiczna Polski. T. 4 Tektonika, cz. 3 Karpaty. Wyd. Geol., Warszawa.
 • 98. KURLOV M.G., 1928-Klasyfikacja syberyjskich wód leczniczych (w jęz. ros.). Tomsk.
 • 99. LEŚNIAK P., 1980 - The origin of the chloride waters at Wysowa, West Carpathians - chemical and isotopic approach. Acta Geol. Pol., 30, 4: 519-550.
 • 100. LEŚNIAK P.M., 1985 - Open CO2 underground water system in West Carpathians (South Poland). Chemical and isotope evidence. Chem. Geol., 49, 1-3: 275-286.
 • 101. LEŚNIAK P.M., 1998 - Origin of carbon dioxide and evolution of CO2-rich waters in the West Carpathians, Poland. Acta Geol. Pol., 48, 3: 342-366.
 • 102. LEŚNIAK P.M., 2007 - Comment on the paper `Sulphur isotopic composition of H2S and SO4/2- from mineral springs in the Polish Carpathians' of Lucyna Rajchel, Jacek Rajchel, Janina Szaran, and Stanisław Hałaś, Isot. Environ. Health Stud., 38, 277-284, (2002). Isot. Environ. Health Stud., 43: 75-77.
 • 103. LEŚNIAK P.M., SAKAI H., ISHIBASHI J., WAKITA H., 1997 - Mantle helium signal in the West Carpathians, Poland. Geochem. J., 31: 383-394.
 • 104. LIS J., HAŁAS S., 1980 - Preliminary results of stable carbon isotope studies in Sudetic and Carpathian mineral waters. Z.F.I. Mitteeilungen, 29: 69-82.
 • 105. MACIOSZCZYK A., 1987 - Hydrogeochemia. Wyd. Geol., Warszawa.
 • 106. MACIOSZCZYK T., 1959 -Niektóre problemy hydrogeologii źródeł zachodniego Podhala. Prz. Geol., 7, 8: 372-375.
 • 107. MAJOROWICZ J., 1971- Przebieg wartości stopnia geotermicznego w Polsce w przedziale głębokości 200-2500 m. Kwart. Geol., 15, 4: 891-899.
 • 108. MAJOROWICZ J., 1977 — Analiza pola geotermicznego Polski na tle Europy ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień tektonicznych i hydrogeotermalnych. Prz. Geol. 25, 3: 135-143.
 • 109. MALINOWSKI J. (red.), 1991 — Budowa geologiczna Polski. T. 7, Hydrogeologia. Wyd. Geol., Warszawa.
 • 110. MAŁECKA D.,1974 —Analiza związków hydraulicznych wód pod- ziemnych środkowego Podhala na tle budowy geologicznej. Biul. Geol. UW, 15: 87-162.
 • 111. MAŁECKA D., 1980 — Charakterystyka hydrochemiczna wód podziemnych południowego skrzydła niecki Podhala. Prz. Geol., 28, 1: 37-44.
 • 112. MAŁECKA D., 1981 — Hydrogeologia Podhala. Pr. Hydrogeol., Seria Specj., 14. Inst. Geol., Warszawa.
 • 113. MAŁECKA D, 1992 — Główne zbiorniki wód podziemnych Tatr i Podhala. W: W służbie polskiej geologii: 61-69. AGH, Kraków.
 • 114. MAŁECKA D., 2003 — The thermal waters of Podhale, southern Poland: history of research, genesis and utility. Geol. Quart., 47, 2: 195-209.
 • 115. MAŁECKA D., CHOWANIEC J., MAŁECKI J.J., 2007 — Region górnej Wisły. W: Hydrogeologia regionalna Polski. T. I, Wody słodkie (red. B. Paczyński i A. Sadurski): 108-159. Państw. Inst. Geol., Warszawa.
 • 116. MAŁECKA D., MURZYNOWSKI W., 1978 — Rejonizacja hydro- geologiczna Karpat fliszowych. Bibl. Wiad. IMUZ, 56: 1~7.
 • 117. MAŁECKA D., NOWICKI Z., 2002 — Skład izotopowy wód pod- ziemnych Tatr i Podhala. Biul. Państw. Inst. Geol., 404: 145-161.
 • 118. MAŁECKA D., RONIEWICZ P., 1997 — Wycieczka A-1. Sedymentacja eocenu węglanowego oraz hydrogeologia podnóża Tatr, problemy zaopatrzenia Zakopanego w wodę. Przew. LXVIII Zjazdu Pol. Tow. Geol.: 73-92. Państw. Inst. Geol., Warszawa.
 • 119. MAŁECKI J.J., 2007 — Zastosowanie metod znacznikowych na tle rozpoznania regionalnych warunków hydrogeologicznych zbiornika Zakopane. Prz. Geol., 55, 12/2: 1149-1161.
 • 120. MAŁOSZEWSKI P.,ZUBER A.,1996 — Lumped parameter models for the interpretation of environmental tracer data. W: Manual on Mathematical Models in Isotope Hydrology: 9-58. IAEA-TECDOC-910, IAEA, Vienna.
 • 121. MARSZCZEK T., PŁOCHNIEWSKI Z.,1989 — Wody geotermalne Polski. Stan rozpoznania, potrzeba i kierunki dalszych badań. Tech. Poszuk. Geol., 89: 43-47.
 • 122. MASTELLA L., 1975 — Tektonika fliszu we wschodniej części Podhala. Roczn. Pol. Tow. Geol., 45: 361-401.
 • 123. MASTELLA L., KONON A., MARAL T., 1996 — Tektonika fliszu podhalańskiego w dolinie Białki. Prz. Geol., 44,12:1189-1194.
 • 124. MASTELLA L., OZIMKOWSKI W., SZCZĘSNY R. 1988 — Tektonika północno-zachodniej części fliszu podhalańskiego. Prz. Geol., 36, 10: 566-571.
 • 125. MhP, 1997-2004 — Mapa hydrogeologiczna Polski 1:50 000 ark. 991-1001, 1010-1020, 1028-1037, 1046-1053, 1060-1062. Centr. Arch. Geol. Państw. Inst. Geol., Warszawa.
 • 126. MICHALIK A., 1973 — Wody mineralne w polskiej części Karpat Zachodnich. Biul. Inst. Geol., 277: 279-289.
 • 127. MICHALIK A., DOBOSZ Z., 1982 — Wody mineralne w okolicy Żywca. Biul. Inst. Geol., 339: 83-108.
 • 128. MOTYKA J., ZUBER A., 1992 — Przepływ znaczników i polutantów przez węglanowe skały szczelinowate: 1— Porowatość matrycy jako najważniejszy parametr. W: Problemy hydrogeologiczne południowo-zachodniej Polski: 103-110. Wyd. Sudety, Wrocław.
 • 129. NAGY S., SUCH J., SZOTT W., 1999 — Weryfikacja hydrodynamicznego modelu złożowego podfliszowych wód termalnych niecki podhalańskiej na podstawie testów hydrodynamicznych. W: Nowe metody i technologie w geologii naftowej, wiertnictwie, eksploatacji otworowej i gazownictwie, t. IL AGH, Kraków.
 • 130. NIEDZIELSKI H., 1971 — Tektoniczne pochodzenie wschodniej części Kotliny Nowotarskiej. Roczn. Pol. Tow. Geol., 41, 2: 397-408.
 • 131. NIEDZIELSKI H., 1978 — Warunki hydrogeologiczne fliszu karpackiego w świetle badań geologiczno-inżynierskich. Zesz. Nauk. PKrak., 4, Budow. Wodne, 27.
 • 132. NIEDZIELSKI H., 1980 — Charakterystyka wodonośności fliszu karpackiego na podstawie wydatku studzien. Roczn. Pol. Tow. Geol., 50, 1: 139-159.
 • 133. OGILWI N.A., 1974 — Fiziczeskije i geologiczeskije polja w gidrogeologii. Nauka, Moskwa.
 • 134. OPERACZ T., JÓZEFKO I., 2000 — Dokumentacja hydrogeologiczna zasobów eksploatacyjnych wód o właściwościach leczniczych ujętych otworem IN-1, IN-2 i IN-3 w Muszynie. Arch. PBG Geoprofil, Kraków.
 • 135. ORLICZ M., 1962 — Klimat Tatr. W: Tatrzański Park Narodowy. Zakł. Ochrony Przyrody PAN, Kraków.
 • 136. OSZCZYPKO N., 1963—Uwagi na temat występowania źródeł siarkowodorowych w dolinie Dunajca. Prz. Geol., 11, 6: 276-278.
 • 137. OSZCZYPKO N., 1973 — Budowa geologiczna Kotliny Sądeckiej. Biul. Inst. Geol., 271: 101-197.
 • 138. OSZCZYPKO N., 1992 — Rozwój basenu magurskiego w górnej kredzie i paleogenie. Prz. Geol., 40, 7: 397-404.
 • 139. OSZCZYPKO N., 2004 — The structural position and tectonosedimentary evolution of the Polish Outer Carpathian. Prz. Geol_. 52, 8/2: 780-791.
 • 140. OSZCZYPKO N., CHOWANIEC J., KONCEWICZ A.. 1981 — Wodonośność piaskowców magurskich w świetle badań wodochłonności. Roczn. Pol. Tow. Geol.. 51: 273-303.
 • 141. OSZCZYPKO N., MALATA E., OSZCZYPKO-CLOWES M., DUŃCZYK L., 1999 — Budowa geologiczna Krynicy (płaszczowina magurska). Prz. Geol., 47, 6: 549-559.
 • 142. OSZCZYPKO N., ZUBER A., 2002 — Geological and isotopic evidence of diagenetic waters in the Polish Flysch Carpathians. Geol. Carpath., 53, 4: 1-13.
 • 143. OSZCZYPKO N., ZUCHIEWICZ W., 2007 — Geology of Krynica Spa, Western Outer Carpathians, Poland. Ann. Soc. Geol. Pol., 77: 69-92.
 • 144. OZIMKOWSKI W., 1992 — Geologia fliszu podhalańskiego w ujęciu fotointerpretacyjnym. Biul. Geol. UW, 32: 93-120.
 • 145. PACZYŃSKI B. (red.), 1993 — Atlas hydrogeologiczny Polski 1:500 000. Cz. I Systemy zwykłych wód podziemnych. Państw. Inst. Geol., Warszawa.
 • 146. PACZYŃSKI B. (red.), 1995 — Atlas hydrogeologiczny Polski 1:500 000. Cz. II Zasoby, jakość i ochrona zwykłych wód pod- ziemnych. Państw. Inst. Geol., Warszawa.
 • 147. PACZYŃSKI B. (red.), 2002 — Ocena zasobów wód leczniczych i potencjalnie leczniczych. Poradnik metodyczny. Państw. Inst. Geol., Warszawa.
 • 148. PACZYŃSKI B., PŁOCHNIEWSKI Z., 1996 — Wody mineralne i lecznicze Polski. Państw. Inst. Geol., Warszawa.
 • 149. PACZYŃSKI B., SADURSKI A. (red.), 2007 — Hydrogeologia regionalna Polski. Państw. Inst. Geol., Warszawa.
 • 150. PAŁYS J.,1966 - O genezie solanek w górnym karbonie na Górnym Śląsku. Roczn. Pol. Tow. Geol., 36: 121-154.
 • 151. PAZDRO Z., KOZERSKI B., 1990 - Hydrogeologia ogólna. Wyd. Geol., Warszawa.
 • 152. PILICH A., KULIKOWSKA J., MADEYSKI A., 1979 - Ujęcia wód mineralnych i słabo zmineralizowanych w Polsce. Inst. Balneoklimatyczny, Warszawa.
 • 153. PINIŃSKA J., 1980 - Wpływ wysokich temperatur na własności fizyczno-mechaniczne piaskowców krośnieńskich. Biul. Inst. Geol., 324: 105-168.
 • 154. PLEWA S., 1966 - Regionalny obraz parametrów geotermicznych obszaru Polski. Wyd. Geofizyki i Geologii Naft., Kraków.
 • 155. PLEWA S., 1994 - Parametry geotermalne na obszarze Polski. Wyd. CPPGSMiE PAN, Kraków.
 • 156. PLUTA I., 2005a - Geneza wód w KWK Morcinek. W: Współczesne problemy hydrogeologii, t. XII (red. A. Sadurski i A. Krawiec): 57-69. Wyd. UMK, Toruń.
 • 157. PLUTA I., 2005b - Wody kopalń Górnośląskiego Zagłębia Węglowego - geneza, zanieczyszczenia i metody oczyszczania. Pr. Nauk. Gł. Inst. Górn., 865.
 • 158. PLUTA I., ZUBER A., 1995 - Origin of brines in the Upper Silesian Coal Basin (Poland) inferred from stable isotope and chemical data. Appl. Geochem., 10: 447-460.
 • 159. POMIANOWSKI P., 1988 -Anomalie termiczne nad strefą kontaktową pienińskiego pasa skałkowego z fliszem podhalańskim. Prz. Geol., 36, 2: 94-97.
 • 160. POMIANOWSKI P., 1995 - Budowa depresji orawskiej w świetle analizy wybranych materiałów geofizycznych. Ann. Soc. Geol. Pol., 64, 1-4: 67-80.
 • 161. POROWSKI A., 2006 - Origin of mineralized waters in the Central Carpathian Synclinorium, SE Poland. Stud. Geol. Pol., 125.
 • 162. PORWISZ B., CHOWANIEC J., GORCZYCA G., KOWALSKI J., KOZIARA T., 2002a - Dokumentacja hydrogeologiczna zasobów dyspozycyjnych wód leczniczych i towarzyszących im lub występujących odrębnie wód potencjalnie leczniczych na obszarze Karpat i zapadliska przedkarpackiego. Cz. N. Zadanie At - szczawy i wody kwasowęglowe w wydzielonych rejonach Karpat. Centr. Arch. Geol. Państw. Inst. Geol., Warszawa.
 • 163. PORWISZ B., CHOWANIEC J., KOWALSKI J., KOZIARA T., SZKLARCZYK T., 2002b - Dokumentacja hydrogeologiczna zasobów dyspozycyjnych wód leczniczych i towarzyszących im lub występujących odrębnie wód potencjalnie leczniczych na obszarze Karpat i zapadliska przedkarpackiego. Cz. III. Zadanie III - solanki południowej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Zadanie D- solanki w utworach węglanowych podłoża Karpat w rejonie Dębowca- Cieszyna- Ustronia- Kęt województwo: śląskie i małopolskie. Centr. Arch. Geol. Państw. Inst. Geol., Warszawa.
 • 164. RAJCHEL L., 2000 - Źródła wód siarczkowych w Karpatach polskich. Zesz. Nauk. AGH, Geologia, 26: 309-373.
 • 165. RAJCHEL L., RAJCHEL J., SZARAN J., HAŁAS S., 2002 - Sulphur isotopic composition of H2S and SO4/2- from mineral springs in the Polish Carpathians. Isot. Environ. Health Stud., 38: 277-284.
 • 166. RAJCHEL L., ZUBER A., DULIŃSKI M., RAJCHEL J., 2004 - Występowanie i geneza wód chlorkowych Soli. Prz. Geol., 52, 12: 1179-1186.
 • 167. RAJCHEL L., ZUBER A., DULIŃSKI M., RAJCHEL J., 2005 - Składy izotopowe i chemiczne oraz wieki wody ze źródeł siarczkowych w polskich Karpatach. W: Współczesne problemy hydrogeologii (red. A. Sadurski i A. Krawiec): 583-588. Wyd. UMK, Toruń.
 • 168. RAJCHEL L., RAJCHEL J., SZARAN J., HAŁAS S., 2007 - Reply to the “Comment on the paper `Sulphur isotopic composition of H2S and SO4/2- from mineral springs in the Polish Carpathians”' of Paweł M. Leśniak Isot. Environ. Health Stud., 43: 78-79.
 • 169. ROMER E., 1929 - Tatrzańska epoka lodowa. Pr. Geogr. E. Romera, 11. Lwów.
 • 170. RONIEWICZ P., 1969 - Sedymentacja eocenu numulitowego Tatr. Acta Geol. Pol., 19, 3: 503-608.
 • 171. ROSIŃSKA G., 1978 - Budowa geologiczna i warunki występowania szczaw w rejonie Złockiego. Probl. Uzdrowiskowe, 7: 176-178.
 • 172. RÓŻAŃSKI K., ZUBER A., 2000 - Wody infiltracji glacjalnej w Europie - mit czy rzeczywistość. Prz. Geol. 48, 9: 796-803.
 • 173. RÓŻKOWSKI A., 1971 - Chemizm wód w utworach trzeciorzędowych Górnośląskiego Zagłębia. Biul. Inst Geol., 249: 7-63.
 • 174. RÓŻKOWSKI A., PRZEWŁOCKI K., 1974 - Application of stable environmental isotopes in mine hydrogeology taking Polish coal basins as an example. W: Isotope Techniques in Groundwater Hydrology: 481-502. IAEA, Vienna.
 • 175. RYŁKO W., TOMAŚ A., 2001 - Neogeńska przebudowa podłoża polskich Karpat i jej reperkusje. Biul. Państw. Inst. Geol., 395.
 • 176. SCHEIDEGGER A.E., 1974 - Geomorfologia teoretyczna. PWN, Warszawa.
 • 177. SIKORA S., 1976 - Próba określenia wieku formowania się wgłębnych rozłamów w Karpatach. Roczn. Pol. Tow. Geol., 46, 1-2: 3-29.
 • 178. SKRZYPCZYK L., 2003 - Mapa Głównych Zbiorników Wód Podziemnych 1:500 000. Państw. Inst. Geol., Warszawa.
 • 179. SOKOŁOWSKI J, 1992 - Dokumentacja geosynoptyczna otworu geotermalnego Bańska IG-1. Tech. Poszuk Geol., 1.
 • 180. SOKOŁOWSKI S., 1959 - Zdjęcie geologiczne strefy eocenu numulitowego wzdłuż północnego brzegu Tatr polskich. Biul. Inst. Geol., 149.
 • 181. SOKOŁOWSKI S., 1973 - Geologia paleogenu i mezozoicznego podłoża południowego skrzydła niecki podhalańskiej w profilu głębokiego wiercenia w Zakopanem. Biul. Inst. Geol., 265: 5-74.
 • 182. STARKEL L., 1972 - Charakterystyka rzeźby polskich Karpat (i jej znaczenie dla gospodarki ludzkiej). Problemy Zagospodarowania Ziem Górskich, z. 10, KZZG PAN, Kraków.
 • 183. STUPNICKA E., 1997 - Geologia regionalna Polski. Wyd. UW, Warszawa.
 • 184. SZAJNOCHA W., 1891 - Źródła mineralne Galicji. Akademia Umiejętności, Kraków.
 • 185. ŚRODOŃ J., 1999 -Nature of mixed-layer clays and mechanisms of their formation and alteration. Ann. Rev. Earth Planet. Sc., 27: 19-53.
 • 186. ŚRODOŃ J., KOTARBA M., BIROŃ A., SUCH P., CLAUER N., WÓJTOWICZ A., 2006 - Basin and the underlying Tatra sedimentary structural units (Western Carpathians): evidence from XRD and K-Ar of illite-smectite. Clay Minerals, 41: 751-774.
 • 187. ŚWIDZIŃSKI H., 1965 - Naturalne ekshalacje dwutlenku węgla w Karpatach polskich. Roczn. Pol. Tow. Geol., 34: 417-430.
 • 188. ŚWIDZIŃSKI H, 1966 - Wody mineralne Polski jako surowiec. Zesz. Nauk AGH, 139: 363-375.
 • 189. ŚWIDZIŃSKI H., 1972 - Geologia i wody mineralne Krynicy. Wyd. Geol., Warszawa.
 • 190. ŚWIERCZEWSKA A., 2005 -The interplay of thermal and structural histories of the Magura Nappe in Poland and Slovakia. Mineral. Pol., 36, 2: 91-144.
 • 191. UE, 2000 – Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Wspólnoty z dn. 23.10.2000 r. w sprawie ustanowienia ram dla działalności Wspólnoty w dziezinie polityki wodnej. Official Journal UE I.327/1, 22.12.2000.
 • 192. UHLIG V., 1890 –Ergebnisse geologischer Aufnahmen in den westgalizischen Karpathen II. Der pieninische Klippenzung Ib. K.K. Geol. R. A. Ed. 40. Wien.
 • 193. UNRUG R., 1980 - Teesonic rotation of flysh nappes in the Polish Outer Carpatians. Roczn. Pol. Tow. Geol., 50, 1: 27-39.
 • 194. WATYCHA L., 1959 - Uwagi o geologii fliszu podhalańskiego we wschodniej części Podhala. Prz. Geol., 7, 8: 350-356.
 • 195. WATYCHA L., 1976a - Szczegółowa mapa geologiczna Polski 1:50 000, ark. Czarny Dunajec. Wyd. Geol., Warszawa.
 • 196. WATYCHA L., 1976b - Szczegółowa mapa geologiczna Polski 1:50 000, ark. Nowy Targ. Wyd. Geol., Warszawa.
 • 197. WATYCHA L., 1977a - Szczegółowa mapa geologiczna Polski 1:50 000, ark. Jabłonka. Wyd. Geol., Warszawa.
 • 198. WATYCHA L., 1977b - Objaśnienia do szczegółowej mapy geologicznej Polski 1:50 000, ark. Jabłonka. Wyd. Geol., Warszawa.
 • 199. WATYCHA L., 1977c - Objaśnienia do szczegółowej mapy geologicznej Polski 1:50 000, ark. Czarny Dunajec. Wyd. Geol. Warszawa.
 • 200. WATYCHA L., 1977d - Objaśnienia do szczegółowej mapy geologicznej Polski 1:50 000, ark. Nowy Targ. Wyd. Geol. Warszawa.
 • 201. WĘCŁAWIK S., 1967 - Mineral waters in the region of the Polish-Czechoslovakian state boundary, Carpathians. Bull. Acad. Pol Sci., Classe Sci. Geol. Geogr., 15: 179-185.
 • 202. WĘCŁAWIK S., 1991 - Kompleksowa metodyka badań ochrony surowców balneologicznych przed oddziaływaniem przemysłu. Studia i Rozprawy, 11. Wyd. CPPGSMiE PAN, Kraków.
 • 203. WITCZAK S., 2005a- Problemy implementacji dyrektyw Unii Europejskiej dotyczących ochrony jakości wód podziemnych. W: Współczesne problemy hydrogeologii, t. XII (red. A. Sadurski i A. Krawiec): 57-69. Wyd. UMK, Toruń.
 • 204. WITCZAK S. (red.), 2005b - Mapa wrażliwości wód podziemnych na zanieczyszczenie. Wyd. Arcadis Ekokonrem, Wrocław.
 • 205. WITCZAK, S., DUŃCZYK L., MOTYKA J., OSZCZYPKO N., 2002 - Regionalny wielowarstwowy model pola hydrodynamicznego w utworach fliszu karpackiego na przykładzie zlewni Kryniczanki. Biul. Państw. Inst. Geol., 404: 263-289.
 • 206. WIOŚ (Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska), 2003 - Raport o stanie środowiska w województwie małopolskim w 2002 roku. Kraków.
 • 207. ZEJSZNER L., 1844 - O temperaturze źródeł tatrowych i pasm przyległych. Bibl. Warsz., 2: 257-28L
 • 208. ZIELENIEWSKI M., 1894 - Ilustrowany opis krajowych zakładów zdrojowo-kąpielowych, hydropatycznych i klimatyczno-leczniczych. Drukarnia „Czasu”, Kraków.
 • 209. ZIEMOŃSKA Z. 1973 - Stosunki wodne w polskich Karpatach Zachodnich. Pr. Geogr. Inst. Geogr. PAN, 103.
 • 210. ZUBER A.,1987 - O pochodzeniu wód typu zuber. W: 251at górnictwa uzdrowiskowego: 37-51. AGH, Kraków.
 • 211. ZUBER A., CIĘŻKOWSKI W., DULIŃSKI M., GRABCZAK J., 1999 - Wieki i położenie obszarów zasilania wód mineralnych Krynicy oszacowane ze zmian czasowych stężeń trytu oraz wartości δ18O i δD. Prz. Geol., 47, 6: 574-583.
 • 212. ZUBER A., GRABCZAK J., 1985 - Pochodzenie niektórych wód mineralnych Polski południowej w świetle dotychczasowych badań izotopowych. W: Aktualne problemy hydrogeologii: 135-148. AGH, Kraków.
 • 213. ZUBER A., MAŁECKI J.J., DULIŃSKI M., 2008 - Groundwater ages and altitudes of recharge areas in the Polish Tatra Mts. as determined from 3H, δ 18O and δ 2H data. Geol Quart., 52, 1: 71-80.
 • 214. ZUBER A., MOTYKA J., 1994 - Matrix porosity as the most important parameter of fissured rocks for solute transport at large scales. J. Hydrol., 158: 19~6.
 • 215. ZUBER A., PLUTA I., 1989 - Wskaźniki izotopowe i chemiczne genezy solanek karbonu GZW. Pr. Nauk. Inst. Geotech. PWrocł., 58: 497-504.
 • 216. ZUBER A., RÓŻAŃSKI K., CIĘŻKOWSKI W. (red.), 2007 - Metody znacznikowe w badaniach wód podziemnych - poradnik metodyczny. Wyd. PWrocł., Wrocław.
 • 217. ŻYTKO K., 1999 - Korelacja głównych strukturalnych jednostek Karpat Zachodnich i Wschodnich. Pr. Państw. Inst. Geol., 168: 135-164.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-AGHM-0047-0028
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.