Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-AGHM-0023-0069

Czasopismo

Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

Tytuł artykułu

Stanowisko Unii Europejskiej dotyczące promocji odnawialnych źródeł energii i jego odzwierciedlenie w polskich przepisach prawnych

Autorzy Gawlik, L.  Mokrzycki, E. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN European Union standpoint concerning renewable energy promotion and its reflection in Polish law
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Unia Europejska w swych dokumentach programowych wyraża szczególną dbałość o zrównoważony rozwój krajów członkowskich i całego regionu, a szczególny nacisk kładziony jest na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. Wzrost użytkowania odnawialnych źródeł energii postrzegany jest jako sposób na ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery. W artykule przedstawiono stanowisko Unii oraz obowiązujące dyrektywy dotyczące wspierania rozwoju odnawialnych źródeł energii. Omówiono również dalsze zamierzenia unijne w zakresie wspierania wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz zadania stawiane przed krajami członkowskimi w projekcie dyrektywy w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych. Przedstawiono obecny stan prawny w Polsce w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, a zwłaszcza aplikację do polskiego prawa dyrektyw unijnych, dotyczących wspierania produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii oraz użycia biopaliw w transporcie W konkluzji stwierdza się, że o ile Polska jest generalnie przygotowana do realizacji zadań narzuconych przez dyrektywy unijne w perspektywie do roku 2010, to realizacja zadań w perspektywie do roku 2020 postawionych w nowych dyrektywach będzie bardzo trudna do realizacji.
EN In the European Union's programme documents a special care is being expressed about a sustainable development of member countries and the entire region and the special stress is being put on constraining emission of greenhouse gases. An increase of use of renewable energy sources is perceived as a method of carbon dioxide emission to the atmosphere limitation. The standpoint of the EU has been presented in the paper as well as the currently in force directives concerning support for development of renewable energy sources. The Union's prospects in further reinforcement of renewable sources use have been presented and the targets given to member countries in the draft of the directive on the promotion of the use of energy from renewable sources. The legal status currently in force in Poland as concerns utilization of renewable energy sources is shown and especially the application in Polish law the EU directives on the promotion of electricity produced from renewable energy sources in the internal electricity market and on the promotion of the use of biofuels or other renewable fuels for transport. In the conclusion it is said that Poland is generally prepared for implementation and fulfilling targets enforced by the directives in 2010 perspective, but fulfilling the aims and targets foreseen till 2020 as projected in the new directive will be very difficult.
Słowa kluczowe
PL odnawialne źródła energii   produkcja energii elektrycznej   biopaliwa  
EN renewable energy sources   electricity production   biofuels  
Wydawca Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
Czasopismo Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
Rocznik 2009
Tom nr 75
Strony 47--58
Opis fizyczny Bibliogr. 28 poz., tab.
Twórcy
autor Gawlik, L.
autor Mokrzycki, E.
  • Zakład Zrównoważonego Rozwoju Gospodarki Surowcami i Energią, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków
Bibliografia
[1] Protokół z Kioto do Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu. Dz. U. 05.203.1684.
[2] Communication from the Commission – Energy for the future: renewable sources of energy. White Paper for a Community strategy and action plan. COM(97)599 final, 26.11.1997.
[3] Commission of the European Communities. Communication from the Commission to the Council and the European Parliament. Final report on the Green Paper: Towards a European strategy for the security of energy supply. COM(2002)321 final, 26.6.2002.
[4] Communication from the Commission. The support of electricity from renewable energy sources. COM(2005)627 final, 7.12.2005.
[5] Communication from the Commission. Biomass action plan. COM(2005)628 final, 7.12.2005.
[6] Communication from the Commission. An EU Strategy for Biofuels. COM(2006)34 final, 8.2.2006.
[7] Green Paper. A European Strategy for Sustainable, Competitive and Secure Energy. COM(2006)105 final, 8.3.2006.
[8] Dyrektywa 2001/77/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie wspierania produkcji na rynku wewnętrznym energii elektrycznej wytwarzanej ze źródeł odnawialnych (Dz.U. WE L 283, 27.10.2001) – Directive 2001/77/EC of the European Parliament and of the Council of 27 September 2001 on the promotion of electricity produced from renewable energy sources in the internal electricity market. OJ L283, 27.10.2001.
[9] Dyrektywa 2001/80/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2001 r. w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza z dużych obiektów energetycznego spalania Dz.U. WE L 309 – Directive 2001/80/EC of the European Parliament and of the Council of 22 October 2001 on the limitation of emissions of certain pollutants into the air from large combustion plants. OJ L309, 23.11.2001.
[10] Dyrektywa 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków Dz.U. WE L 1/2003 – Directive 2002/91/EC of the European Parliament and of the Council of 16 December 2002 on the energy performance buildings. OJ L001, 04.01.2003.
[11] Dyrektywa 2003/30/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 maja 2003 r. w sprawie wspierania użycia w transporcie biopaliw lub innych paliw odnawialnych Dz.U. WE L 123 – Directive 2003/30/EC of the European Parliament and of the Council of 8 May 2003 on the promotion of the use of biofuels or other renewable fuels for transport. OJ L 123, 17.5.2003.
[12] Dyrektywa 2004/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie wspierania kogeneracji w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe na rynku wewnętrznym energii oraz zmieniająca dyrektywę Rady 92/42/EWG (Dz.U. WE L 52).
[13] Dyrektywa 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 lipca 2005 r. ustanawiająca ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów wykorzystujących energię oraz zmieniająca dyrektywę Rady 92/42/WE oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 96/57/WE o 2000/55/WE – dyrektywa ramowa. Dz.U. WE L 191.
[14] Dyrektywa 2006/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych oraz uchylająca dyrektywę Rady 93/76/EWG. Dz.U. WE L 114.
[15] Dyrektywa 2009/28/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE. Dz.U. WE L 140.
[16] Dyrektywa 2009/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 kwietnia 2009 r. zmieniająca dyrektywę 2003/87/WE w celu usprawnienia i rozszerzenia wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Dz.U. WE L 140.
[17] Documents concerning the accession of the Czech Republic, the Republic of Estonia, the Republic of Cyprus, the Republic of Latria, the Republic of Lithuania, the Republic of Hungary, the Republic of Malta, the Republic of Poland, the Republic of Slovenia and the Slovak Republic to the European Union. OJ L236, 23.09.2003.
[18] Raport określający cele w zakresie udziału energii elektrycznej wytwarzanej w odnawialnych źródłach energii znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w krajowym zużyciu energii elektrycznej w latach 2005-2014. (Obwieszczenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 31 sierpnia 2005 r.) M.P.05.53.731.
[19] Raport zawierający analizę realizacji celów ilościowych i osiągniętych wyników w zakresie wytwarzania energii elektrycznej w odnawialnych źródłach energii. (Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 21 kwietnia 2008 r.). M.P.08.51.457.
[20] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 grudnia 2005 r. w sprawie szczególnego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej oraz zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii. Dz.U. 05.261.2187.
[21] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 3 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej oraz zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii. Dz.U. 06.205.1510.
[22] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 2008 w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzenia danych dotyczących ilości energii elektrycznej w odnawialnym źródle energii. Dz. U. z dnia 28 sierpnia 2008 nr 08.156.969.
[23] Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity). Dz.U. 06.89.625 z późn. zmianami.
[24] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na przedsięwzięcia będące inwestycjami związanymi z odnawialnymi źródłami energii. Dz.U. 08.14.89.
[25] Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. Dz.U. 06.169.1199.
[26] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie narodowych Celów Wskaźnikowych na lata 2008-2013. Dz. U. 07.11.757.
[27] Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. w sprawie monitorowania i kontrolowania jakości paliw. Dz. U. 06.169.1200.
[28] Wieloletni program promocji biopaliw lub innych paliw odnawialnych na lata 2008-2014.(Uchwała Nr 134/2007 Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2007 r.). M.P. 07.53.607.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-AGHM-0023-0069
Identyfikatory