PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Dimension of local security – selected issues

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
PL
Wymiar bezpieczeństwa lokalnego – wybrane zagadnienia
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Local security is the most tangible security category. Most often it is identified with the immediate living space of a person. Contemporary civilization processes and opportunities resulting from them cause that man ceases to close himself only to the matters of his immediate environment. The development of self-governance, which started in the 1990s, and its three-level expansion, made citizens conscious participants of social life at the municipality, county and province level. The article presents selected issues related to the contemporary dimension of local security. Local boundaries determining the issues of this environment and examples of threats that may affect the sense of security of its inhabitants were indicated. The possibilities of counteracting threats to the local environment by setting the standards of the binding legal order were also presented.
PL
Bezpieczeństwo lokalne jest najbardziej odczuwalną kategorią bezpieczeństwa. Najczęściej jest ono utożsamiane z bezpośrednią przestrzenią życiową człowieka. Współczesne procesy cywilizacyjne oraz możliwości będące ich następstwem powodują, że człowiek przestaje zamykać się tylko do spraw bezpośredniego otoczenia. Zapoczątkowany w latach 90. XX w. rozwój samorządności i jego trzypoziomowa rozbudowa spowodowały, że obywatele stają się świadomymi uczestnikami życia społecznego na płaszczyźnie gminnej, powiatowej oraz wojewódzkiej. W artykule przedstawione zostały wybrane zagadnienia odnoszące się do współczesnego wymiaru bezpieczeństwa lokalnego. Zostały wskazane granice lokalności determinujące sprawy tego środowiska oraz przykłady zagrożeń, jakie mogą kształtować poczucie bezpieczeństwa jego mieszkańców. Przedstawiono również możliwości przeciwdziałania zagrożeniom środowiska lokalnego przez stanowienie norm obowiązującego porządku prawnego.
Rocznik
Strony
153--171
Opis fizyczny
Bibliogr. 67 poz.
Twórcy
 • Police Academy in Szczytno
Bibliografia
 • [1] Maslow A., Motivation and personality, New York 1954.
 • [2] Lubiewski P., Bezpieczeństwo państwa – reminiscencje, “Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy” 2020, No. 34(1).
 • [3] Alderfer C.P., An Empirical Test of a New Theory of Human Need, “Psychological Review” 1969, Vol. 4, Issue 2.
 • [4] Babiński A., Od bezpieczeństwa państwa do bezpieczeństwa publicznego – zarys pojęcia [in:] Karczmarczyk B., Kogut B. (ed.) Racjonalizacja systemu zarządzania kryzysowego. Vol. I. Wprowadzenie do problematyki prawno-organizacyjnej, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy (The Witelon State Uniersity of Applied Sciences in Legnica), Legnica 2015.
 • [5] Karczmarczyk B., Kogut B. (ed.) Racjonalizacja systemu zarządzania kryzysowego. Vol. I. Wprowadzenie do problematyki prawno-organizacyjnej, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy (The Witelon State Uniersity of Applied Sciences in Legnica), Legnica 2015.
 • [6] Sulowski S., W poszukiwaniu definicji bezpieczeństwa wewnętrznego, “Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” 2009, No. 1.
 • [7] Wiśniewski B., Prolegomena do dyskusji na temat modelu systemu bezpieczeństwa narodowego, “Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza” 2014, No. 4.
 • [8] Urban A., Bezpieczeństwo społeczności lokalnej, EDITIONS SPOTKANIA, Warsaw 2009.
 • [9] Sienkiewicz-Małyjurek K., Niczyporuk Z., Bezpieczeństwo publiczne. Zarys problematyki, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej (Silesian University of Technology), Gliwice 2010.
 • [10] Czupryński A., Wiśniewski B., Zboina J. (ed.), Nauki o bezpieczeństwie. Wybrane problemy badań, Józef Tuliszkowski Scientific and Research Centre for Fire Protection – National Research Institute, Józefów 2017.
 • [11] Wiśniewski B., Falecki J., System zarządzania kryzysowego państwa, w tym Sił Zbrojnych RP, Higher School of Administration in Bielsko-Biała, Bielsko-Biała 2008.
 • [12] Lubiewski P., Drożdż A., Zagrożenie – rozważania na gruncie teorii, “Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy” 2020, No. 34(1).
 • [13] Turowski J., Socjologia. Małe struktury społeczne, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1999.
 • [14] Fehler W., Piątek J., Podgorzańska R. (ed.), Leksykon Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego MINERWA, Szczecin 2017. p. 78.
 • [15] Ziobro J., Lubiewski P., Podstawowe problemy powszechności zagrożeń dla ludzi i środowiska, [in:] Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne, vol. 3, (scientific editor) Wiśniewski B., Main School of Fire Service, Warsaw 2018.
 • [16] Doroszewski W. (ed.), Słownik języka polskiego. Vol. 1-11, Państwowe Wydawnictwo “Wiedza Powszechna”, Warsaw 1958–1969.
 • [17] Ura E., Ura E., Prawo administracyjne, Wydawnictwo Prawnicze PWN, Warsaw 2000.
 • [18] Pieczywok A., Działania społeczne w sferze bezpieczeństwa wewnętrznego, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji (Scientific Publishing House of the University of Economics and Innovation), Lublin 2018.
 • [19] Toplski J., Historia Polski, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2015.
 • [20] Lubiewski P., Bezpieczeństwo państwa w ujęciu systemowym, “Zeszyty Naukowe SGSP” 2020, No. 74(2).
 • [21] Petition for the establishment of the Częstochowskie Province https://www.senat. gov.pl/gfx/senat/userfiles/_public/k9/dokumenty/petycje_w_pracach_komisji/ 2018/272pos/p96018/material_p9-60-2018.pdf (download: June 2020).
 • [22] Cieślak Z., Jagielski J., Lang J., Szubiakowski M., Wierzbowski M., Wiktorowska A., Prawo administracyjne, Wydawnictwo Prawnicze PWN, Warsaw 2000.
 • [23] Babiński A., Umiejscowienie Policji w strukturze administracji publicznej, [in:] Szymaniak A., Ciepiela W. (ed.), Policja w Polsce. Stan obecny i perspektywy, vol. 1, Wydawnictwo Naukowe INOiD UAM, Poznań 2007.
 • [24] Babiński A., Wybrane zagadnienia organizacja administracji państwowej i samorządowej oraz źródła prawa administracyjnego, [in:] Wojtal J., Milewicz M. (ed.), Ochrona osób i mienia, TNOIK, Toruń 2008, pp. 210–222.
 • [25] Kogut B., Ziobro J., Fundamental Issues Related to Cooperation of Rescue Entities, “Scientific Journal of Bielsko-Biala School of Finance and Law” 2019, No. 1.
 • [26] Wiśniewski B., Prędecka A., Bryk J., Szela A. (ed.), Bezpieczeństwo uczestników zgromadzeń religijnych, Main School of Fire Service, Warsaw 2016.
 • [27] Maliszewski W. (ed.), Bezpieczeństwo człowieka i zbiorowości społecznych, Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej, Bydgoszcz 2005.
 • [28] Dawidowicz A., Janusz M., Sawczak S. et al., Źródła zagrożeń i ich charakterystyka, University of Wrocław, Wrocław 200.
 • [29] Babiński A., Paradygmaty systemu bezpieczeństwa publicznego Rzeczypospolitej Polskiej, Wydawnictwo Akademii Humanistycznej w Pułtusku (Pułtusk Academy of the Humanities), Pułtusk 2019.
 • [30] Bonisławska B., Wspołczesne zagrożenia dla bezpieczeństwa publicznego, “Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie” 2012, series: „Administracja”, No. 2.
 • [31] Kołodziejczyk M., Płock — awaria oczyszczalni ścieków Czajka. Sprawdź, kiedy Wisła przyniesie do miasta nieczystości z Warszawy, https://wiadomosci.wp.pl/plock-awaria-oczyszczalni-sciekow-czajka-sprawdz-kiedy-wisla-przyniesie-do-miasta-nieczystosci-z-warszawy-6418743649572993a (download: June 2020).
 • [32] Niemcy zaczęli budować ogrodzenie na granicy z Polską, https://wiadomosci. dziennik.pl/swiat/artykuly/615817,niemcy-brandenburgia-plot-granica-polska-ochrona-asf.html (download: June 2020).
 • [33] Tarcza antykryzysowa, < https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa> (download: July 2020).
 • [34] Rozwadowski M., Bezpieczeństwo społeczności lokalnych oraz działania zmierzające do jego poprawy, “Kultura Bezpieczeństwa. Nauka–Praktyka–Refleksje” 2014, No. 15, pp. 359–273.
 • [35] Sowa K., Wstęp do socjologicznej teorii zrzeszeń, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warsaw 1988.
 • [36] Lubiewski P., Terroryzm a migracja. Zależności i skutki, Wydawnictwo TUM, Wrocław 2018.
 • [37] Ura E., Ura E., Prawo administracyjne, LexisNexis, Warsaw 2010.
 • [38] Boć J. (ed.), Konstytucje Rzeczypospolitej oraz komentarz do Konstytucji z 1997 roku, Kolonia Limited, Wrocław 1998, p. 155.
 • [39] Skrzydło W., Ustroj polityczny Rzeczypospolitej Polskiej w świetle Konstytucji z 1997 r., Wolters Kluwer, Warsaw 2014.
 • [40] Kopacz Z., Porządkowe akty prawa miejscowego wydawane przez terenowe organy administracji rządowej i organy gminy oraz powiatu, “Studia Prawnoustrojowe” 2011, No. 11.
 • [41] Szewczyk M., Ziemski K., Prawo miejscowe a przepisy gminne, “Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1992, vol. 1.
 • [42] Stawnicka J., Wiśniewski B., Socha R., Zarządzanie kryzysowe (Teoria, praktyka, konteksty, badania), Police Academy in Szczytno, Szczytno 2011.
 • [43] Kaczmarczyk B., Socha R. Szwajca A., Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa publicznego, Officers’ School of the State Fire Service in Kraków, Kraków 2014.
 • [44] Ciapała J., Powszechnie obowiązujące akty prawa miejscowego, “Przegląd Sejmowy” 2000, No. 3.
 • [45] Rynowicz J., Akty prawa miejscowego wojewody, „Studia Lubuskie” 2012, vol. VIII.
 • [46] Babiński A., Bezpieczeństwo i porządek publiczny kształtowane aktami prawa miejscowego stanowionymi przez wojewodów i terenowe organy administracji niezespolonej [in:] Jurgilewicz M., Sulowski S. (ed.), W kręgu nauki o bezpieczeństwie, Difin, Warsaw 2018.
 • [47] Babiński A., Salamonowicz Z., Źródła prawa i ich hierarchia [in:] Bogdalski P., Babiński A. (ed.), Służba cywilna w Policji. Zarys wykładu, Police Academy in Szczytno, Szczytno 2008.
 • [48] Wiśniewski B., Organizacja przygotowań obronnych administracji publicznej, National Defence Academy, Warsaw 2009.
 • [49] Gwardyński R., Możliwości doskonalenia działań prewencyjnych Policji, General Tadeusz Kościuszko Military University of Land Forces, Wrocław 2018.
 • Legal regulations:
 • [50] Constitution of the Republic of Poland of 2 April 1997, Polish Journal of Laws/ DzU No. 78, item 483
 • [51] Act of 23 January 2009 on the provincial governor and government administration in the province (harmonised text Polish Journal of Laws/ DzU from 2017, item 2234).
 • [52] Act of 26 April 2007 on crisis management, harmonised text Polish Journal of Laws/DzU from 2019 item 1398, as later amended.
 • [53] Act of 18 April 2002 on the state of national calamity, harmonised text Polish Journal of Laws/ Dz.U. from 2017 item 1897.
 • [54] Act of 5 June 1998 on provincial self-government, harmonised text Polish Journal of Laws/ DzU from 2010 item 512 as later amended.
 • [55] Act of 5 June 1998 on provincial self-government, original text Polish Journal of Laws/ Dz.U. No. 91, item 576,
 • [56] Act of 5 June 1998 on county self-government, harmonised text Polish Journal of Laws/ DzU from 2020 item 920.
 • [57] Act of 5 June 1998 on county self-government, original text Polish Journal of Laws/ Dz.U. No. 91, item 578,
 • [58] Act of 8 March 1990 on municipality self-government, harmonised text Polish Journal of Laws/ DzU from 2020 item 713.
 • [59] Act of 8 March 1990 on municipality self-government, original text Polish Journal of Laws/ Dz.U. No. 16, item 95,
 • [60] Act of 10 May 1990 Regulations introducing the act on territorial self-government and the act on self-government employees, Polish Journal of Laws/ Dz.U. No. 32, item 191.
 • [61] Act of 22 March 1990 on local bodies of general government administration, Polish Journal of Laws/ Dz.U. No. 21, item 277, as later amended.
 • [62] Act of 20 July 1983 on the system of national boards and territorial self-government (Polish Journal of Laws/ Dz.U. from 1988 No. 26, item 183, as later amended.
 • [63] Act of 28 May 1975 on two-level administration of Poland including a change of the act on national councils, Polish Journal of Laws/ Dz.U. No. 16, item 91.
 • [64] Act of 25 January 1958 on national councils, Polish Journal of Laws/ Dz.U. from 1975 No. 26, item 139, as later amended.
 • [65] Regulation of the Council of Ministers of 7 August 1998 on establishment of counties, Polish Journal of Laws/ Dz.U. No. 103, item 652.
 • [66] Regulation of the Council of Ministers of 22 December 1990 on the establishment, abolition, change of borders, names and determination of seats of certain municipalities in the Bielsko-Biała, Elbląg, Gdańsk, Katowice, Kielce, Krosno, Nowy Sącz and Siedlce provinces and assigning of the town status, Polish Journal of Laws/ Dz.U. from 1991 No. 2, item 8.
 • [67] Announcement of the Prime Minister of 23 August 2017 on the listing of communes and counties comprised by provinces, M.P. (Official Gazette of the Republic of Poland), item 853.
Uwagi
Opracowanie rekordu ze środków MNiSW, umowa Nr 461252 w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" - moduł: Popularyzacja nauki i promocja sportu (2021).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-ab38a2d1-6ab9-4839-a697-fdde83847ae4
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.