Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-a9b7de5b-bf26-40cf-97fb-c00dcdc40332

Czasopismo

Rynek Energii

Tytuł artykułu

Stopień dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego w ocenie planowania rozwoju systemu gazowego

Autorzy Grządzielski, W.  Mróz, T. M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Diversification index in the evaluation of the natural gas network development planning
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Rola gazu ziemnego w gospodarce światowej, krajowej bądź regionalnej jest znacząca, ponieważ wpływa na środowisko, rozwój regionu i społeczeństwa. Rozbudowa systemu gazowego ma na celu poprawę bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego oraz zwiększenie stopnia dostępu do sieci gazowej. Stopień dywersyfikacji dotyczy bezpieczeństwa energetycznego zarówno w skali globalnej (krajowej) jak i makro- bądź mikro-regionalnej. W artykule przedstawiono metodę oceny stopnia dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego, jednego z czynników technicznych uwzględnianych w planowaniu rozwoju systemu gazowego. Czynnik ten charakteryzuje dany system gazowy w aspekcie liczby kierunków dostaw gazu oraz stopnia uzależnienia od dostawców. Artykuł podzielono na cztery części. Pierwsza część stanowi opis rynku gazu w zakresie dywersyfikacji systemu gazowego. Drugi rozdział opisuje wskaźniki podkryterium, przyjęty do dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego w skali globalnej (indeks Herfindahla-Hirschmana HHI) oraz makro-i mikro-regionalnym (indeks Shannona-Wienera Index). W trzeciej części artykułu przedstawiono podkryterium stopnia dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego w ocenie scenariuszy rozwoju sieci gazowej. Czwarta część jest komentarzem wyników.
EN The role of natural gas in the world, national or regional economy is significant because it affects the environment, and social development of the region. Expansion of the natural gas network is aimed to increase the security of gas supply and increase the access to the gas network society. The diversification index affects for energy security, both in the global (national) or macro- and micro-regional scale as well. This paper presents a description of the natural gas supplies diversification index, as some of the technical evaluation factors of the natural gas network development planning. This factor characterize gas system in terms of the number of gas supplies and the dependence degree on suppliers. Article is divided into four sections. The first is the description of the gas market in terms of diversification of the gas system. The second section describes the indicators sub-criterion adopted to diversify its natural gas supply in the global scale (Herfindahl-Hirschman Index HHI), and macro-and micro-regional (Shannon-Wiener Index). In the third section examples of sub-criterion the degree of diversification of natural gas supplies in the evaluation of the natural gas network scenarios were provided. The fourth section is a commentary on the results.
Słowa kluczowe
PL system gazowy   planowanie   bezpieczeństwo dostaw   gaz ziemny   dywersyfikacja dostaw  
EN natural gas network   planning   security of gas supply   diversification of natural gas supplies  
Wydawca KAPRINT
Czasopismo Rynek Energii
Rocznik 2014
Tom Nr 4
Strony 52--58
Opis fizyczny Bibliogr. 16 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Grządzielski, W.
autor Mróz, T. M.
Bibliografia
[1] Europejski Bank Inwestycyjny, Analiza rynku gazu w Polsce do roku 2035. Raport końcowy. Ramboll Oil & Gas, Denmark, sierpień 2008.
[2] Final Report Future Development of the Energy Gas Market in the Baltic Sea Region. Ramboll, June 2009.
[3] Mazurkiewicz J., Bezpieczeństwo energetyczne Polski. Polityka Energetyczna, Tom 11, Zeszyt 1, 2008. s.313-322.
[4] Grządzielski W., Planowanie zrównoważonego rozwoju systemu gazowego. Rozprawa doktorska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej, Poznań 2013.
[5] http://www.entsog.eu/maps/transmission-capacity-map
[6] http://www.pgnig.pl/pgnig/sd/oim/import
[7] http://pl.wikipedia.org/wiki/Wska%C5%BAnik_Shannona-Wienera
[8] Kamiński M., Zienkiewicz A., Co polska gospodarka zyska na dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego?, Ernst & Young, 2009.
[9] Liang-Huey LO., Diversity, security, and adaptability in energy systems: a comparative analysis of four countries in Asia. Policy Issues (PI). World Renewable Energy Congress 2011, Sweden 8-13 May 2011. s. 2401-2408.
[10] Projekt ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego gazu ziemnego w Świonujściu, Minister Skarbu Państwa, MSP/DPS/1272/12, 30.11.2012.
[11] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 2000 r. w sprawie minimalnego poziomu dywersyfikacji dostaw gazu z zagranicy (Dz.U.2000.95.1042)
[12] Sprawozdanie Ministra Gospodarki z realizacji Polityki dla przemysłu gazu ziemnego przyjętej przez Radę Ministrów w dniu 20 marca 2007 r. z późn. zm., Minister Gospodarki, lipiec 2010.
[13] Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U.1997.54.348 z późn. zm.)
[14] Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego gazu ziemnego w Świonujściu (Dz.U.2009.84.700 z późn. zm.)
[15] Wójtowicz R., Dywersyfikacja dostaw gazu do Polski a wymienność paliw – wymagania prawne odnośnie jakości gazów rozprowadzanych w kraju oraz możliwe kierunki dywersyfikacji, Wiadomości Naftowe i Gazownicze 1(153)/2011, styczeń 2011. s.4-7.
[16] Wójtowicz R., Gebhardt Z., Strugała A., Możliwości dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego do Polski w świetle obowiązujących w kraju wymagań jakościowych, Polityka Energetyczna, Tom 14, Zeszyt 1, 2011. s.297-313.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-a9b7de5b-bf26-40cf-97fb-c00dcdc40332
Identyfikatory