PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Quantification and study of monthly variation of suspended sediment loads in Tafna basin – Algeria

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
PL
Ilościowa ocena i analiza miesięcznej zmienności ładunku zawiesiny w basenie Tafna w Algierii
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The magnitude of the phenomenon is disproportionate in semi-arid or in temperate climates. Thus Algeria is one of the most affected countries by this phenomenon and its consequences. To enable a rapid response to the request of engineers and managers to quantify sediment transport at the outlet of a watershed, a simple, easy tool to implement was developed. The principle adopted is based on hydrometric data sets from gauging stations with seasonal and annual time steps to define a suitable method for estimating sediment production. The sediment study was conducted by analysing the daily flows. Pierre du Chat station at the outlet of the Tafna basin served as an application. The obtained results are entirely satisfactory because the correlation coefficients of model Qs = f(Q) range between 72 and 95%. This method, once refined can be generalized to all watersheds in northern Algeria.
PL
Rozmiary sedymentacji są nieporównywalne w klimacie półpustynnym i umiarkowanym. Algieria jest jednym z państw dotkniętych tym procesem i jego skutkami. Aby zapewnić szybką reakcję na wymagania inżynierów i zarządców co do ilościowej oceny transportu osadu, na odpływie ze zlewni skonstruowano proste i łatwe w użyciu narzędzie nadające się do wdrożenia. Przyjęte zasady opierają się na zestawie danych hydrometrycznych z posterunków pomiarowych z użyciem sezonowych i rocznych kroków czasowych w celu zdefiniowania odpowiedniej metody do oceny produkcji osadu. Badania prowadzono, analizując dobowe przepływy. Przykładem był posterunek Pierre du Chat zamykający zlewnię Tafna. Uzyskane wyniki są w pełni satysfakcjonujące, ponieważ współczynnik korelacji modelu Qs = f(Q) wynosił od 72 do 95%. Przedstawiona metoda, po udoskonaleniu, może zostać uogólniona na wszystkie zlewnie w północnej Algierii.
Wydawca
Rocznik
Tom
Strony
29--38
Opis fizyczny
Bibliogr. 38 poz., rys., tab.
Twórcy
autor
 • University of Tlemcen, Department of Hydraulic, URMER Laboratory, BP 230, 13000 Chetouane, Tlemcen, Algeria, fabelarbi@yahoo.fr
 • University of Tlemcen, Department of Hydraulic, URMER Laboratory, BP 230, 13000 Chetouane, Tlemcen, Algeria, h_bouchelkia@yahoo.fr
autor
 • Blida University, Department of Water Science, Larhyss Laboratory, Blida, Algeria, reminib@yahoo.fr
 • University of Tlemcen, Department of Hydraulic, URMER Laboratory, BP 230, 13000 Chetouane, Tlemcen, Algeria, halim_benmansou@yahoo.fr
Bibliografia
 • ACHITE M., MEDDI M. 2004. Estimation du transport solde dans le bassin versant de l’oued Haddad (Nord-Ouest Algérien) [Estimation of sediment transport in the watershed of Wadi Haddad (North-West Algeria)]. Sécheresse. Vol. 15(4) p. 367–373.
 • ACHITE M., MEDDI M. 2005. Variabilité spatio-temporelle des apports liquid et solide en zone semi-aride: Cas du bassin versant de l’oued Mina (nord-ouest algérien) [Spatio-temporal variability of liquid and solid contributions in semiarid area: A case study of Wadi Mina catchment (North-West of Algeria)]. Revue des sciences de l’eau. Vol. 18 p. 37–56.
 • ACHITE M., OUILLON S. 2007. Suspended sediment transport in a semiarid watershed, Wadi Abd, Algeria (1973–1995). Journal of Hydrology. Vol. 343 p. 187–202.
 • ARABI M. 1991. Influence de quatre systèmes de production sur le ruissellement et l’érosion en milieu montagnard méditerranéen algérien [Influence of four production systems on runoff and erosion in Algerian Mediterranean montane environment]. PhD Thesis. Université de Grenoble pp. 276.
 • BALLA F., KABOUCHE N., KHANCHOUL K., BOUGUERRA H. 2017. Hydro-sedimentary flow modelling in some catchments Constantine highlands, case of Wadis Soultez and Reboa (Algeria). Journal of Water and Land Development. No. 34 p. 21–32. DOI 10.1515/jwld-2017-0035.
 • BELARBI F. 2010. Etude de la pluviométrie journalière dans le bassin versant de la TAFNA [Study of daily rainfall in TAFNA catchment]. Mémoire de magister en hydraulique. Département d’hydraulique. Université de Tlemcen, Algérie pp. 113.
 • BERGHOUT A., MEDDI M. 2016. Sediment transport modelling in wadi Chemora during flood flow events. Journal of Water and Land Development. No. 31 p. 23–31. DOI 10.1515/jwld-2016-0033.
 • BOUANANI A. 2005. Hydrologie, transport solide et modélisation, Etude de quelques sous bassins de la Tafna (NW – Algérie) [Hydrology, sediment transport and modeling, Study of some subcatchments in Tafna (NW – Algeria)]. PhD Thesis. Département d’hydraulique, Université de Tlemcen pp. 250.
 • BOUCHELKIA H. 2009. Etude du transport solide dans le bassin versant et son impact sur l’envasement des barrages – cas du bassin versant de Chellif [Study of sediment transport in watershed and its impact on siltation of dams – case of the Chellif watershed]. PhD Thesis. Université de Tlemcen, Algérie pp. 166.
 • BOUCHELKIA H., BELARBI F., REMINI B. 2011. Quantification du transport solide en suspension par analyse statistique: cas du bassin-versant de l’oued Mouillah [Quantification of suspended sediment yield by statistical analysis: The case of Mouillah watershed]. Le Journal de l’Eau et de l’Environnement. No. 19 p. 29–41.
 • BOUCHELKIA H., BELARBI F., REMINI B. 2013. Estimated flows a solid suspended by the statistical analysis of outfall drainage basin of Tafna (Algeria). Soil and Water Research (SWR). Vol. 8(2) p. 63–70.
 • BOUCHELKIA H., BELARBI F., REMINI B. 2014. Quantification of suspended sediment load by double correlation in the watershed of Chellif (Algeria). Journal of Water and Land Development. No. 21 p. 39–46.
 • BOUCHELKIA H., REMINI B. 2003. Quantification du transport solide dans le bassin versant algérien du Chellif [Quantification of sediment transport yield in the Algerian basin of Chellif]. Ingénieries. No. 33 p. 45–56.
 • BOUZERIA H., GHENIM A.N., KHANCHOUL K. 2017. Using artificial neural network (ANN) for prediction of sediment loads, application to the Mellah catchment, northeast Algeria. Journal of Water and Land Development. No. 33 p. 47–55. DOI: 10.1515/jwld-2017-0018.
 • BOWKER A.H., LIEBERMAN G.J. 1965. Méthodes statistiques de l'ingénieur [Engineering statistics]. DONUD. Paris. pp. 516.
 • CHOW V.T. 1988. Applied hydrology. Singapore. McGraw-Hill. ISBN 0070108102 pp. 572.
 • DEMMAK A. 1982. Contribution à l’étude de l’érosion et des transports solides en Algérie septentrionale [Contribution to the study of erosion and sediment transport in Northern Algeria]. PhD Thesis. Université de Pierre et Marie Curie. Paris XI, France pp. 323.
 • ELAHCENE O., REMINI B. 2009. Corrélation entre la concentration en matière en suspension et le débit liquide dans le bassin versant de l’oued Bellah (Algérie) [Correlation between suspended sediment concentration and water discharge in the Wadi Bellah Watershed (Algeria)]. European Journal of Scientific Research. Vol. 26 p. 139–146.
 • ELAHCENE O., TERFOUS A., REMINI B., GHENAIM A., POULET J.P. 2013. Etude de la dynamique sédimentaire dans le bassin versant de l'Oued Bellah (Algérie). Hydrological Sciences Journal. Vol. 58 (1) p. 224–236. DOI 10.1080/02626667.2012.742530.
 • GHENIM A., SEDDINI A., TERFOUS A. 2008. Variation temporelle de la dégradation spécifique du bassin versant de l’Oued Mouilah, Nord-Ouest algérien [Temporal variation in specific degradation of the Wadi Mouilah watershed, Northwest Algeria]. Hydrological Sciences Journal. Vol. 53. No. 2 p. 448–456. DOI 10.1623/hysj.53.2.448.
 • GLIZ M., REMINI B., ANTEUR D., MAKHLOUF M. 2015. Vulnerability of soils in the watershed of Wadi El Hammam to water erosion (Algeria). Journal of Water and Land Development. No. 24 p. 3–10.
 • KHANCHOUL K., BOUKHRISSA Z.E., MAJOUR H. 2012. Statistical modelling of suspended sediment transport in the Cherf drainage basin, Algeria. Comunicações Geológicas. Vol. 99. No. 1 p. 27–32.
 • LEFORT P. 1992. Cours de transport solide dans le lit des cours d'eau [Course of sediment transport in bed of rivers]. Grenoble. National Polytechnic Institute of Grenoble pp. 92.
 • MADANI CHERIF H., TERFOUS A., BOUANANI A., GHENIM A. 2012. Variability of streamflow and sediment yields in wadi Taria (Northwest Algeria). Sixteenth International Water Technology Conference. IWTC 16 2012, Istanbul (Turkey) p. 1–15.
 • MEGNOUNIF A., TERFOUS A., BOUANANI A. 2003. Production et transport des matières solides en suspension dans le bassin versant de la Haute Tafna (Nord-Ouest Algérien) [Production and transport of suspended sédiment transport in the Upper-Tafna river bassin (North West Algeria)]. Revue des Sciences de l’Eau. Vol. 16(3) p. 369–380.
 • MEGNOUNIF A., TERFOUS A., GHENIM A., POULET J.B. 2007. Key processes influencing erosion and sediment transport in a semiarid Mediterranean area: the Upper Tafna catchment, Algeria. Hydrological Sciences Journal. Vol. 52. No. 6 p. 1271–1284. DOI 10.1623/hysj.52.6.1271.
 • MUSY A. 1998. Hydrologie appliquée [Applied hydrology]. Bucarest. H.G.A. ISBN 973-98530-8-0 pp. 366.
 • PROBST J.L., AMIOTTE-SUCHET P. 1992. Fluvial suspended sediment transport and mechanical erosion in the Maghreb (North Africa). Hydrological Sciences Journal. Vol. 37 p. 621–637.
 • REMINI B. 1997. Envasement des retenues de barrages en Algérie: importance, mécanismes et moyen de lutte par la technique du soutirage [Silting of dams in Algeria: importance, mechanisms and means of control by the technique of racking] PhD Thesis. École nationale polytechnique d’Alger pp. 342.
 • REMINI B. 2004. Sédimentation des barrages en Algérie [Sedimentation of dams in Algeria]. Revue Internationale La Houille Blanche. No. 1 p. 1–5.
 • REMINI B., BENSAFIA D., NASROUN T. 2015. Impact of sediment transport of the Chellif River on silting of the Boughezoul reservoir (Algeria). Journal of Water and Land Development. No. 24 p. 35–40
 • REMINI B., HALLOUCHE W., ACHOUR B. 2009. L’Algérie: Plus d’un siècle d’envasement des barrages. Chapitre 8. In: Etat des ressources en eau au Maghreb [Algeria: More than a century of silting dams. Chapter 8. In: State of Maghreb Water Resources]. UNESCO Office in Rabat p. 123–142.
 • TACHI S.E., OUERDACHI L., REMAOUN M., DERDOUS O., BOUTAGHANE H. 2016. Forecasting suspended sediment load using regularized neural network: Case study of the Isser River (Algeria). Journal of Water and Land Development. No. 29 p. 75–81. DOI 10.1515/jwld-2016-0014.
 • TERFOUS A., MEGNOUNIF A., BOUANANI A. 2001. Etude du transport solide en suspension dans l’oued Mouilah (Nord ouest Algérien) [Study of the suspended load at the river Mouilah (North West Algeria)]. Revue des Sciences de l’Eau. Vol. 14(2) p. 173–185.
 • SELMI K., KHANCHOUL K. 2016. Sediment load estimation in the Mellegue catchment, Algeria. Journal of Water and Land Development. No. 31 p. 129–137. DOI 10.1515/jwld-2016-0044.
 • UNESCO 1986. Problème d’érosion, transport solide et sédimentation dans les bassins versants. In: Projet 5.3 du programme hydrologique international [Sedimentation problems in river basins]. Report prepared under the Chairmanship of A. Saudbarg, W.R. White. The United Nations. ISBN 92-3-202014-9 pp. 161.
 • WALLING D.E. 1984. The sediment yield of African rivers. In: Challenges in African hydrology and water resources. Ed. D.E. Walling, S.S.D. Foster, P. Wurzel. Proceedings of Harare Symposium, July 1984. IAHS Publication pp. 144.
 • ZETTAM A., TALEB A., SAUVAGE S., BOITHIAS L., BELAIDI N., MIGUEL SÁNCHEZ-PÉREZ J. 2017. Modelling hydrology and sediment transport in a semi-arid and anthropized catchment using the SWAT model: The case of the Tafna River (Northwest Algeria). Water. Vol. 9. Iss. 3 (216). DOI 10.3390/w9030216.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-a82673ea-52ff-4d60-8d62-b9bd2aec55ad
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.