Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-a43ab931-786c-45c3-86ad-6076db3100a4

Czasopismo

Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska

Tytuł artykułu

Etyka public relations – standardy zawodu specjalisty ds. Public relations w Polsce

Autorzy Dolińska-Weryńska, D. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Ethics of public relations – standards for the profession of specialist public relations in Poland
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Stworzenie profesjonalnego i akceptowanego obrazu organizacji to jedno z podstawowych zadań public relations. Wynika to z faktu, że wiarygodność polityki informacyjnej organizacji jest ważnym składnikiem jej wysokiej kultury organizacyjnej, natomiast brak wiarygodności działań PR świadczy o niskim poziomie tej kultury. W prezentowanym artykule autorka stawia tezę, że pomiędzy profesjonalnym public relations i etyką oraz pozytywnymi wartościami istnieje silny związek. Celem artykułu jest krytyczna analiza wybranych etycznych realiów polskiego public relations. Autorka podejmie próbę odpowiedzi na pytanie, jakie standardy etyczne stanowić powinny podstawę działań pracowników działów PR w świetle wybranych kodeksów branżowych i wskazuje, że zapisy kodeksów branżowych częstokroć nie mają pokrycia w rzeczywistości rynkowej. Wynika to z braku możliwości egzekucji zapisów i słabości samej branży PR w Polsce.
EN To create a professional and acceptable image of the organization is one of the main tasks of public relations. This is due to the fact that the credibility of the policy of the company is an important component of its high culture, and the lack of credibility of the PR indicates a low level of culture. In this paper the author argues that between a professional public relations and ethics and positive values, there is a strong relationship. The aim of the article is to present the ethical realities of Polish public relations. The author attempts to answer the question what ethical standards should be the basis for the actions PR- men in the light of selected industry codes and indicates that the records industry codes often do not cover the reality of the market. This is due to the impossibility of enforcement records and weaknesses same PR industry in Poland.
Słowa kluczowe
PL public relations   etyka   kodeks branżowy  
EN public relations   ethics   industry code  
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Czasopismo Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
Rocznik 2016
Tom z. 98
Strony 27--38
Opis fizyczny Bibliogr. 27 poz.
Twórcy
autor Dolińska-Weryńska, D.
Bibliografia
1. Black S.: Public Relations. Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2001.
2. Budzyński W.: Public relations. Zarządzanie reputacją firmy. Wyd. Poltext, Warszawa 8 2005.
3. Cenker E.M.: Public relations. Wyd. Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań 10 2000.
4. Czarnowski P., Goban-Klas T., Kadragic A.: Public Relations, czyli promocja reputacji. Wyd. Business Press, Warszawa 1997.
5. Hope E.: Etyczne aspekty public relations. Public relations – agencje konsultingowe, www.studiumpr.pl.
6. Jabłoński W.: Kreowanie informacji. Media relations. PWN, Warszawa 2006.
7. Jabłoński W.: Polityczne public relations a kreowanie informacji. Analiza krytyczna, [w:] Olędzki J., Tworzydło D. (red.): Public relations. Znaczenie społeczne i kierunki rozwoju. PWN, Warszawa 2006.
8. Kaczmarek-Śliwińska M.: Etyka public relations – zapisy kodeksowe a praktyka działań branży PR, https://depot.ceon.pl/xmlui/bitstream/handle/123456789/ 7185/Kaczmarek %20Sliwinska%20M.2015_Etyka_public_relations.pdf?sequence=3&isAllowed=y
9. Kaczmarek-Śliwińska M.: Przestrzeń nowych mediów a etyka komunikowania. Problemy metodologiczne w badaniach kwestii wrażliwych dotyczących zachowań online [w:] Gackowski T. (red.): Nowe media. Wyzwania i ograniczenia. Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego, OW ASPRA-JR, Warszawa 2013.
10. Macierzyński W.Ł.: Public relations w opinii Polaków. Perspektywa czasu niepewności. Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji BIP, Radom 2008.
11. Olędzki J.: Czarne sztuczki, propaganda i brudny PR, tekst referatu na III Kongresie PR w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, kwiecień 2004.
12. Olędzki J.: Etyka w polskim public relations – refleksje badawcze. Wydawnictwo ASPRA-JR, Warszawa 2009.
13. Olędzki J.: Etyka w polskim public relations. Refleksje badawcze. Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2012.
14. Przybyłowski K., Hartley S.W., Kerin R.A., Rudelius W.: Marketing. Wyd. ABC, 35 Warszawa 1998.
15. Rzemieniak M.: Public relations, [w:] Szymoniuk B. (red.): Komunikacja marketingowa, instrumenty i metody. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006.
16. Seitel F.P.: Public Relations w praktyce. Wyd. Felberg SJA, Warszawa 2003.
17. Sharpe M.: International Public Relation Review, nr 13/3.
18. Skała M.: PR (a) media – zdeformowana wizja. „Piar.pl”, nr 6(6), 2005.
19. Skowron S.: Wizerunek oraz system identyfikacji firmy, [w:] Szymoniuk B. (red.): 7 Komunikacja marketingowa, instrumenty i metody. Polskie Wydawnictwo 8 Ekonomiczne, Warszawa 2006.
20. Smektała T.: Public relations w sytuacjach kryzysowych przedsiębiorstw. Wyd. Astrum, Wrocław 2001.
21. Wójcik K.: Public relation. Wiarygodny dialog z otoczeniem. Wydawnictwo Placet, Warszawa 2005.
22. Wydra Ł.: Etyka Public Relations w percepcji społecznej, [w:] Kubiak K. (red.): Społeczna percepcja Public Relations. Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2011.
23. www.id.uw.edu.pl/zasoby/joledzki/etykapr.ppt
24. http://www.polskipr.pl/o-stowarzyszeniu/statut/
25. http://zfpr.pl/firma
26. www.studiumpr.pl
27. http://www.epr.pl/etyka-w-public-relations,etyka-pr,13927,1.html
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017)
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-a43ab931-786c-45c3-86ad-6076db3100a4
Identyfikatory