PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Analiza wpływu rozpuszczalników organicznych na pracowników zatrudnionych w zakładach chemicznych

Autorzy
Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Analysis of the effect of organic solvents on workers employed in the chemical
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Artykuł zajmuje się problemem dotyczącym wpływu rozpuszczalników organicznych na organizm ludzki. Przedstawiono w nim analizę, a także identyfikację podstawowych zagrożeń, niebezpieczeństw, chorób przez nie powodowanych i uciążliwości, jakie mogą wystąpić w zakładzie chemicznym, zajmującym się produkcją rozpuszczalników organicznych. Zaprezentowano metody, jakie mogą zostać zastosowane celem zapobiegania negatywnym skutkom oddziaływania rozpuszczalników na pracowników.
EN
The article deals with the problem concerning the effect of organic solvents on human body. It shows the analysis of the effect of organic solvents on the body of the people, as well as the identification of the main risks, dangers and nuisances caused by diseases that can occur in a chemical involved in production of organic solvents. The article indicates what methods may be applied in order to prevent the negative effects of the impact on employees.
Rocznik
Tom
Strony
495--506
Opis fizyczny
Bibliogr. 15 poz.
Twórcy
 • Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania
Bibliografia
 • 1. Grausz T.W.: Zagrożenia czynnikami chemicznymi w miejscu pracy. PIP, 2013.
 • 2. Informacje wewnętrzne przedsiębiorstwa.
 • 3. Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób (Dz.U., nr 0, poz. 1379).
 • 4. Polska Norma PN-EN 689:2002 Powietrze na stanowiskach pracy. Wytyczne oceny narażenia inhalacyjnego na czynniki chemiczne przez porównanie z wartościami dopuszczalnymi i strategia pomiarowa.
 • 5. Sprawozdanie z badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia na stanowiskach pracy w przedsiębiorstwie.
 • 6. Ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1998, Nr 21, poz. 94 z późniejszymi zmianami).
 • 7. Raport o oddziaływaniu na środowisko w Przedsiębiorstwie – grudzień 2011 r.
 • 8. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1907/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające Dyrektywę 1999/45/WE, uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94 oraz Dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz.U. UW z dnia 30 grudnia 2006 r.).
 • 9. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające Dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006.
 • 10. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz.U., Nr 259, poz. 2173).
 • 11. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity – Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 oraz z 2007 r., Nr 49, poz. 330).
 • 12. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych (Dz.U., Nr 105, poz. 869).
 • 13. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie karty charakterystyki (Dz.U., Nr 215, poz. 1588).
 • 14. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz.U., Nr 81, poz. 716).
 • 15. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz.U., Nr 173,34 poz. 1679).
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-9e8765e5-7ba0-4737-acab-a9073b1d1ae7
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.