Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-931f3705-00c1-4e72-b78e-0af2a92a1f52

Czasopismo

Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska

Tytuł artykułu

Rola edukacji akademickiej w kształtowaniu kompetencji przyszłości w kontekście wydatków na szkolnictwo wyższe w Polsce

Autorzy Jonek-Kowalska, I.  Wodarski, K. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Role of academic education in shaping the competencies of the future in the context of expenditures on higher education in Poland
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Kluczowym zadaniem edukacji akademickiej jest kształcenie dostosowane do potrzeb rynku pracy. Skuteczne i efektywne zrealizowanie tego zadania wymaga zidentyfikowania wymagań stawianych absolwentom przez potencjalnych pracodawców w perspektywie co najmniej kilku lat oraz zapewnienia wystarczających źródeł finansowania dla szkolnictwa wyższego. Mając na uwadze powyższe okoliczności, celem niniejszego artykułu jest zidentyfikowanie wymagań rynku pracy w Polsce i skonfrontowanie ich z wynikami analizy wydatków na szkolnictwo wyższe w Polsce w latach 2003-2015. By tak postawiony cel zrealizować, w pierwszej części artykułu przedstawiono istotę kompetencji oraz zapotrzebowanie współczesnego rynku pracy na nowe kompetencje. Następnie analizie poddano wydatki na szkolnictwo wyższe w Polsce w latach 2003-2015 w ujęciu względnym i bezwzględnym. W zakończeniu podjęto próbę odpowiedzi na pytanie czy zaobserwowane trendy w zakresie wydatków na edukację akademicką w Polsce korespondują z potrzebami rynku pracy odnośnie kształtowania kompetencji przyszłości?
EN The key aim of academic education is to provide education adjusted to the needs of the labor market. Efficient and effective implementation of this task requires the identification of potential employers’ requirements that the graduates must meet in the perspective of at least few years and to ensure necessary sources of financing for the higher education. Taking into account the above, the aim of this paper is to identify the labor market requirements in Poland and compare them with the analysis results of expenditures on higher education in Poland in the years 2003-2015. In order to do so, the first part of the paper presents the issue of competencies and the demand of the modern labor market for the new competencies. Then, the expenditures on the higher education in Poland in the years 2003-2015 were analyzed in the conditional and unconditional perspective. Finally, the summary tries to answer the question: do the identified trends in terms of expenditures on higher education in Poland support the shaping of the competencies of the future?
Słowa kluczowe
PL zarządzanie zasobami ludzkimi   kształtowanie kompetencji przyszłości   edukacja akademicka   wydatki na szkolnictwo wyższe w Polsce  
EN human resources management   shaping the competencies of the future   higher education   expenditures on higher education in Poland  
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Czasopismo Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
Rocznik 2018
Tom z. 124
Strony 33--42
Opis fizyczny Bibliogr. 11 poz.
Twórcy
autor Jonek-Kowalska, I.
autor Wodarski, K.
Bibliografia
1. Barney, J.B., Zajac, E.J. (1994). Competitive Organizational Behaviour: Toward an Organizationally – Based Theory of Competitive Advantage. Strategic Management Journal, 15.
2. Bratnicki, M. (2000). Kompetencje przedsiębiorstwa. Od określenia kompetencji do zbudowania strategii. Warszawa: Agencja Wydawnicza „Placet”.
3. Flajszok, I., Męczyńska, A., Michna, A. (2011a). Możliwości wykorzystania w oświacie nowoczesnych koncepcji zarządzania – studia literaturowe. Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, 40.
4. Flajszok, I., Męczyńska, A., Michna, A. (2011b). Propozycja metody racjonalizacji podejmowania nieprogramowalnych decyzji przez dyrektorów szkół. W J. Pyka (red.), Nowoczesność przemysłu i usług. Koncepcje, metody i narzędzia współczesnego zarządzania. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, oddział w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej w Zabrzu.
5. Pyka, J. (red.) (2011). Nowoczesność przemysłu i usług. Koncepcje, metody i narzędzia współczesnego zarządzania. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, oddział w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej w Zabrzu.
6. Raporty Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nt. Zawody deficytowe i nadwyżkowe z lat 2015-2017.
7. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie sposobu i trybu ustalania wskaźników kosztochłonności dla poszczególnych kierunków studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz obszarów kształcenia, a także dla stacjonarnych studiów doktoranckich (DzU z 17.07.2015 r., poz. 998).
8. Spałek, S. (2011). Nauczanie przez projekty jako metoda kształcenia menedżerów XXI wieku zgodnie z zapotrzebowaniem przedsiębiorstw. Zarządzanie i Edukacja, 79.
9. Spałek, S. (2014). Project-based learning. Experiences from the initial stage of implementation in a higher education institution. International Journal of Innovation and Learning, 16, 1.
10. Stankiewicz, J. (2002). Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji. Toruń: Dom Organizatora.
11. Wernerfelt, B. (1984). A Resource -Based View of the Firm. Strategic Management Journal, 5.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2019).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-931f3705-00c1-4e72-b78e-0af2a92a1f52
Identyfikatory
DOI 10.29119/1641-3466.2018.124.3