Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-92b76efb-10f2-4574-9633-b34b8f863c14

Czasopismo

Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Technika, Informatyka, Inżynieria Bezpieczeństwa

Tytuł artykułu

Zagrożenia związane z czynnikami psychospołecznymi i ich rola w zapobieganiu ryzyka zawodowego

Autorzy Siguencia, L. O.  Lasak, L. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Hazards arising from psychosocial factors and their role in the prevention of occupational risk
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Zgodnie z przepisami dyrektyw UE, podstawowym obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie pracownikom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, głównie poprzez zapobieganie ryzyku zawodowemu. Zatem organizując proces pracy, należy dążyć do unikania ryzyka, natomiast rodzaj ryzyka, którego nie można uniknąć trzeba należycie ocenić i podjąć odpowiednie środki zapobiegawcze. Zagrożenia występujące jako czynniki psychospołeczne zostaną przedstawione na przykładzie występowania wszechobecnego stresu, który jest nierozerwalnie związany z pracą. Obowiązek przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego i poinformowania o ryzyku pracowników nałożony jest na pracodawców przepisami art. 226 Kodeksu pracy, przy czym pracodawca jest również zobligowany do poszanowania godności i innych dóbr osobistych pracownika, zgodnie z przepisem art. 11 Kodeksu pracy o dyskryminacji w zatrudnieniu (art. 18 pkt. 3; 3a; 3b; 3c; 3e Kodeksu pracy) oraz zgodnie z przepisami art. 94 § 1 Kodeksu pracy – pracodawca jest zobowiązany przeciwdziałać mobbingowi.
EN In accordance with EU directives the primary responsibility of employers is to ensure the safety and health of employees mainly through prevention of occupational risks. Therefore, organizing the work process should avoid risk, and the type of risk that cannot be avoided must be properly assessed and took appropriate preventive measures. The risks as psychosocial factor will be presented based on the ubiquitous presence of stress, which is inextricably linked to work. Obligation to carry out a risk assessment and informing workers about a possible risk is imposed on employers by art. 226 of the regulations of the Labour Code, where the employer is also obliged to respect the dignity and rights of employees by art. 11 of the Labour Code of employment discrimination (Article 18 paragraph. 3, 3a, 3b, 3c, 3e Labor Code) and in accordance with the provisions of art.94 § 1 of the Labour Code - the employer is required to prevent mobbing.
Słowa kluczowe
PL zagrożenie   ryzyko zawodowe   ocena ryzyka   subiektywność oceny ryzyka   działania prewencyjne   poziom ryzyka   stres   skutki ekonomiczne stresu   zasada równego traktowania   mobbing  
EN risk   occupational risk   risk assessment   subjectivity   prevention risk   stress   effects of economic stress   principle of equal treatment   mobbing  
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie
Czasopismo Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Technika, Informatyka, Inżynieria Bezpieczeństwa
Rocznik 2013
Tom T. 1
Strony 403--420
Opis fizyczny Bibliogr. 20 poz.
Twórcy
autor Siguencia, L. O.
  • Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Al. Armii Krajowej 13/15, 42-200 Częstochowa, ochoa@tvksmp.pl
autor Lasak, L.
  • Wyższa Szkoła Hunanitas w Sosnowcu, ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec
Bibliografia
[1] Biela A., Styl decyzyjny i stres menedżerski, [w:] Współdziałanie. Rywalizacja. Wybrane zagadnienia z psychologii kierowania, (red.) Z. Uchnast, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin – Nowy Sącz 2008.
[2] Borkowska G., Kodeks pracy, Agora SA, Warszawa 2013.
[3] Goldman K., Kawalec W., Orankiewicz G., Rynkiewicz W., BHP. Poradnik dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami, Sandomierz – marzec 2009.
[4] Harwas-Napierała, B., Trempała J. (red.), Psychologia rozwoju człowieka. Charakterystyka okresów życia człowieka, PWN, Warszawa 2003.
[5] Kenrick D.T., Neuberg S.L., Cialdini R.B., Psychologia społeczna, Gdańskie wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2002.
[6] Kłos B., Szymańczak J. (red.), Zasada równości i zasada niedyskryminacji, Wydawnictwo Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu, „Studia BAS”, nr 2/2011.
[7] Penc J., Kreowanie zachowań w organizacji. Konflikty i stresy pracownicze. Zmiany i rozwój organizacji, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2001.
[8] Szczepaniak K. (red), Biznes. Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWN Warszawa 2007.
[9] Śmid W., Psychologia i socjologia zarządzania. Słownik terminów, WSH Sosnowiec 2003.
[10] http://www.bydgoszcz.oip.pl/2009/2009_z_policja_o_mobingu.htm.
[11] http://osa_stow.republika.pl/start.html.
[12] http://pl.wikipedia.org/wiki/Stres.
[13] http://pl.wikipedia.org/wiki/Stres.
[14] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych kobietom, (Dz. U. z dnia 27 września 1996 r.); znowelizowane rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002 r. (Dz. U. 2002.124.1097).
[15] Rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. 2000.26.313).
[16] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania znowelizowane rozporządzeniem ministra edukacji narodowej i sportu z dnia 12 listopada 2002 r. (Dz. U. nr 60, poz. 278 ze zm.).
[17] Rozporządzenie ministra edukacji narodowej i sportu z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. nr 113, poz. 988).
[18] Rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z dnia 30 października 2002 r. w sprawie przypadków, w których wyjątkowo jest dopuszczalne zatrudnianie młodocianych, którzy nie ukończyli gimnazjum, osób nie mających 16 lat, które ukończyły gimnazjum oraz osób niemających 16 lat, które nie ukończyły gimnazjum (Dz. U. Nr 214, poz. 1808).
[19] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac (Dz. U. 2004 nr 200 poz. 2047 ).
[20] Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowe i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, (Dz. U. nr 123, poz. 776) zmieniona ustawą z dnia 9 listopada 2000 r. (Dz. U. 2011, nr 127, poz. 721 ze zm.).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-92b76efb-10f2-4574-9633-b34b8f863c14
Identyfikatory