Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-901c4858-e668-4c5f-8038-5d167d180b68

Czasopismo

Nafta-Gaz

Tytuł artykułu

Uwarunkowania prawne wdrożenia mechanizmów wsparcia dla funkcjonowania terminalu LNG w Świnoujściu

Autorzy Wawrzynowicz, A.  Brzeziński, T. 
Treść / Zawartość http://inig.pl/nafta-gaz/
Warianty tytułu
EN Legal aspects of the implementation of support mechanisms for the operation of the Swinoujscie LNG terminal
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Mimo rozbudowy interkonektorów gazowych na zachodniej i południowej granicy Polska nadal jest nadmiernie uzależniona od dostaw gazu ze Wschodu i narażona na ryzyko zakłóceń tych dostaw w związku z sytuacją geopolityczną. W tym kontekście terminal LNG w Świnoujściu ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, jako nowy punkt wejścia do krajowego systemu przesyłowego (KSP), zapewniający dostęp do światowego rynku LNG i umożliwiający dywersyfikację źródeł dostaw gazu. Jednocześnie, uwzględniając obecne realia rynkowe, za prawdopodobny należy uznać scenariusz, w którym koszty dostaw realizowanych za pośrednictwem terminalu LNG w Świnoujściu mogą okazać się wyższe w porównaniu z kosztami dostaw realizowanych przez inne punkty wejścia do KSP, co skutkować może relatywnie niewielkim popytem na usługi terminalu. W artykule zostały przedstawione ramy prawne potencjalnego wdrożenia mechanizmów zwiększających konkurencyjność i dostępność terminalu LNG dla uczestników rynku.
EN Despite the expansion of gas interconnectors on its western and southern borders, Poland is still excessively dependent on gas supply from the east and exposed to the risk of a disruption of supply due to the geopolitical situation. In this context, the LNG terminal in Swinoujscie will be of crucial importance for the energy security of Poland as a new entry point to the National Transmission System (NTS), providing access to the global LNG market and opportunities for the diversification of gas supply sources. At the same time, taking into account current market realities, a possible scenario should be considered in which, the cost of deliveries through the terminal will be significantly higher than the cost of deliveries through other entry points to the NTS, which may result in relatively low demand for the services of the terminal. The article presents the legal framework of the potential implementation of mechanisms to increase the competitiveness and availability of LNG to market participants.
Słowa kluczowe
PL terminal LNG w Świnoujściu   bezpieczeństwo energetyczne   dywersyfikacja dostaw gazu   mechanizm wsparcia   usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym  
EN Swinoujscie LNG terminal   energy security of Poland   diversification of gas supply   support mechanism   services of general economic interest  
Wydawca Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy
Czasopismo Nafta-Gaz
Rocznik 2016
Tom R. 72, nr 6
Strony 436--442
Opis fizyczny Bibliogr. 23 poz., rys.
Twórcy
autor Wawrzynowicz, A.
autor Brzeziński, T.
Bibliografia
[1] European Commission SGEI Analysis Tree. http://ec.europa.eu/competition/state_aid/overview/analysis_tree_en.pdf (dostęp: 5.01.2016).
[2] Furman T.: Odbiorcy gazu zapłacą więcej. Rzeczpospolita 2015, 5 października, http://www.rp.pl/Energianews/310059774-Odbiorcy-gazu-zaplaca-wiecej.html (dostęp: 5.01.2016).
[3] Minister Gospodarki: Sprawozdanie z wyników monitorowania bezpieczeństwa dostaw paliw gazowych za okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. Warszawa 2013.
[4] Minister Gospodarki: Sprawozdanie z wyników monitorowania bezpieczeństwa dostaw paliw gazowych za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. Warszawa 2015.
[5] Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA: Raport bieżący nr 12/2010. 18 marca 2010 r., http://www.pgnig.pl/relacje-inwestorskie/raporty-gieldowe/biezace (dostęp: 5.01.2016).
[6] Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA: Raport bieżący nr 78/2009. 29 czerwca 2009 r., http://www.pgnig.pl/relacje-inwestorskie/raporty-gieldowe/biezace (dostęp: 5.01.2016).
[7] Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA: Strategia GK PGNiG na lata 2014–2022. Grudzień 2014, http://www.pgnig.pl (dostęp: 5.01.2016).
[8] Polskie LNG: Instrukcja Terminalu. http://www.polskielng.pl/uslugi/instrukcja-terminalu/ (dostęp: 5.01.2016).
[9] Polskie LNG: Open Season. http://www.polskielng.pl/archiwum/open-season/ (dostęp: 5.01.2016).
Akty prawne i normatywne
[10] Decyzja Komisji Europejskiej z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie C(2013) 7884 final (State aid SA.36740 (2013/NN) – Lithuania. Aid to Klaipedos Nafta – LNG Terminal).
[11] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/73/WE z dnia 13 lipca 2009 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego i uchylająca dyrektywę 2003/55/WE (Dz. Urz. UE L 211 z 14.08.2009, s. 94).
[12] Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 października 2014 r. w sprawie odporności europejskiego systemu gazowego w krótkim okresie. Przygotowanie na możliwe zakłócenia dostaw ze Wschodu jesienią i zimą 2014/2015 r. COM(2014) 654.
[13] Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 maja 2014 r. – Europejska strategia bezpieczeństwa energetycznego. COM(2014) 330.
[14] Komunikat Komisji z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie stosowania reguł Unii Europejskiej w dziedzinie pomocy państwa w odniesieniu do rekompensaty z tytułu usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym (2012/C 8/02) (komunikat KE ws. stosowania art. 106 ust. 2 TFUE).
[15] Komunikat Komisji z dnia 11 stycznia 2012 r. – Zasady ramowe Unii Europejskiej dotyczące pomocy państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych (2011) (2012/C 8/03) (zasady ramowe).
[16] Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie polityki energetycznej państwa do 2030 r. (M.P. z 2010 r. Nr 2, poz. 11).
[17] Plan Działań Zapobiegawczych opracowany na podstawie art. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 994/2010 z dnia 20 października 2010 r. w sprawie środków zapewniających bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego i uchylenia dyrektywy Rady 2004 /67/WE. Minister Gospodarki, 2014, edycja II.
[18] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 347/2013 w sprawie wytycznych dotyczących transeuropejskiej infrastruktury energetycznej, uchylające decyzję nr 1364/2006/WE oraz zmieniające rozporządzenia (WE) nr 713/2009, (WE) nr 714/2009 i (WE) nr 715/2009 (Dz. Urz. UE L 115 z 25.04.2013, s. 39).
[19] Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej z dnia 30 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864/2).
[20] Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 700 z późn. zm.).
[21] Wyrok Sądu pierwszej instancji (druga izba) z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie T-354/99, Siemens SA przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich.
[22] Wyrok Trybunału z dnia 24 lipca 2003 r. w sprawie C-280/00, Altmark Trans GmbH i Regierungspräsidium Magdeburg przeciwko Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH, przy udziale Oberbundesanwalt beim Bundesverwaltungsgericht.
[23] Wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli z dnia 4 listopada 2010 r. nr P/10/046, KGP-4101-04-04/2010, w związku z przeprowadzoną w spółce Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. kontrolą działań związanych z zawarciem umów dotyczących dostaw gazu skroplonego z Kataru.
Uwagi
PL Artykuł powstał na podstawie Referatu zaprezentowanego na Konferencji Naukowo-Technicznej FORGAZ 2016 "Techniki i technologie dla gazownictwa - pomiary, badania, eksploatacja", zorganizowanej przez INiG - PIB w dniach 13-15 stycznia 2016 r. w Muszynie.
PL Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-901c4858-e668-4c5f-8038-5d167d180b68
Identyfikatory
DOI 10.18668/NG.2016.06.07