PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Cele zrównoważonego rozwoju i ich realizacja w świetle norm dotyczących systemów zarządzania i ich integracji

Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Sustainable development goals and their implementation in the light of management system standards and their integration
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Cel: Zidentyfikowanie aktualnych norm dotyczących systemów zarządzania i ich rodzajów oraz znalezienie powiązań pomiędzy wymaganiami określonych norm a celami zrównoważonego rozwoju. Dodatkowym celem jest wykazanie, które z systemów w najpełniejszy sposób wspomagają organizację w dążeniu do rozwoju zrównoważonego. Projekt badania/metodyka badawcza/koncepcja: Praca uwzględnia trzy perspektywy – literaturopoznawczą, praktyczną oraz empiryczną (badawczą). Badania podzielono na pięć etapów i zastosowano w nich metodę analizy danych wtórnych (zastanych), metodę monograficzną, metodę analizy porównawczej, metodę syntezy i wnioskowania logicznego. Wyniki/wnioski: Katalog międzynarodowych norm dotyczących systemów zarządzania jest już bardzo bogaty i na bieżąco uaktualniany, także pod kątem celów zrównoważonego rozwoju. Największe szanse na spełnienie wszystkich postulatów zawartych w SDGs mają organizacje z wdrożonym i doskonalonym systemem zarządzania środowiskowego wg normy ISO 14001. Wdrożenie systemów zarządzania w formie zintegrowanej również zwiększa szansę organizacji na spełnienie większości postulatów zawartych w SDGs. Pomocnymi w realizacji SDGs są wytyczne ISO 26000, jednak nie mogą być one podstawą do certyfikacji. Ograniczenia: Pewnym ograniczeniem, utrudniającym zgromadzenie wyników, jest fakt, iż raport ISO Survey jest publikowany z dużym opóźnieniem, a także to, iż nie wszystkie normy z omówionych są jeszcze w pełni dostępne do zakupu na stronie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Zastosowanie praktyczne: Wskazano, które normy i/lub ich integracja wspierają organizacje we wdrożeniu celów zrównoważonego rozwoju. Oryginalność/wartość poznawcza: Wypełniono lukę badawczą, prezentując macierz powiązań celów zrównoważonego rozwoju z systemami zarządzania, celem wykazania potencjału tkwiącego w tych normach i możliwości ich wykorzystania przez organizacje do spełniania założeń tych celów.
EN
Purpose: Identification of current management systems standards and their types, and finding links between the requirements of certain standards and the goals of sustainable development. An additional goal is to show which of the systems support the organization in its pursuit of sustainable development in the fullest way. Design/methodology/approach: The work takes into account three perspectives – literature and cognition-based, practical and empirical (research). The research is divided into five stages and the method of secondary (existing) data analysis, the monographic method, the comparative analysis method, and the method of synthesis and logical concluding were used. Findings/conclusions: The catalog of international management systems standards is already very rich and is updated on an ongoing basis, also in terms of sustainable development goals. Organizations with an implemented and improved environmental management system according to ISO 14001 have the best chance to meet all the postulates contained in these goals. The implementation of management systems in an integrated form also increases the organization’s chance to meet most of the postulates contained in the SDGs. The ISO 26000 guidelines are helpful in the implementation of SDGs, however, they cannot be the basis for certification. Research limitations: A limitation, which makes it difficult to collect the results, is the fact that the ISO Survey report is published with a long delay, and the fact that not all the standards discussed are still fully available for purchase on the website of the Polish Committee for Standardization. Practical implications: It has been indicated which standards, and/or their integration, support organizations in implementing sustainable development goals. Originality/value: The research gap was filled by presenting a matrix of relations between the sustainable development goals and management systems in order to demonstrate the potential inherent in these standards and the possibility of using them by organizations to meet the objectives of these goals.
Czasopismo
Rocznik
Strony
14--23
Opis fizyczny
Bibliogr. 55 poz.
Twórcy
 • Zakład Zarządzania Jakością i Środowiskiem, Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański, ul. Armii Krajowej 101, 81-824 Sopot, Polska
Bibliografia
 • [1] Abhishek Vashishth, Ayon Chakraborty, Sirish Kumar Gouda, M.S Gajanand. 2021. „Integrated management systems maturity: Drivers and benefits in Indian SMEs”. Journal of Cleaner Production 293: 126243.
 • [2] Adams Carol A. 2017. The sustainable development goals, integrated thinking and the integrated report. Swinburne Research Bank. International Integrated Reporting Council. https://researchbank.swinburne.edu.au/file/473d5e90-5a04-4ad4-8a7e-e70bab78f62f/1/2017-adams-sustainable_development_goals.pdf [dostęp: 1.03.2022].
 • [3] Al-Swidi Abdullah Kaid, Hamid Mahmood Gelaidan, Redhwan Mohammed Saleh. 2021. „The joint impact of Green human resource management, leadership and organizational culture on employees’ green behaviour and organisational environmental performance”. Journal of Cleaner Production 316: 128112.
 • [4] Arocena Pablo, Raquel Orcos, Fdaous Zouagh. 2021. „The impact of ISO 14001 on firm environmental and economic performance: The moderating role of size and environment al awareness”. Business Strategy and the Environment 30(2): 955–957.
 • [5] Bouman Thijs, Linda Steg, Thomas Dietz. 2020. „Insights from early COVID-19 responses about promoting sustainable action”. Nature Sustainability 4: 194–200.
 • [6] Crişu Lavinia, Cristian Răducă. 2018. „Environmental Management Systems. Instruments to Achieve Sustainable Development Goals”. Annals of the University of Craiova. Series Geography 19: 34–42.
 • [7] Ćwiklicki Marek, Barbara Pawełek, Kamila Pilch. 2021. „Organisational Resource Capacity and ISO 9001 QMS Implementation in the Local Government. Evidence from Poland”. Public Organization Review 21: 205–219.
 • [8] Demir Ahmet, Taylan Budur, Hiwa M. Omer, Almas Heshmati. 2021. „Links between knowledge management and organisational sustainability: Does the ISO 9001 certification have an effect?”. Knowledge Management Research & Practice. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14 778238.2020.1860663 [dostęp: 1.03.2022].
 • [9] Ejdys Joanna, Urszula Kobylińska, Agata Lulewicz-Sas. 2012. Zintegrowane systemy zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem pracy, 1–232. Białystok: Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej.
 • [10] Filho Walter Leal, S. K. Tripathi, José Baltazar Salgueirinho Osório de Andrade Guerra, Ricard Giné-Garriga, Violeta Orlovic Lovren, Jessica Willats. 2019. „Using the sustainable development goals towards a better understanding of sustainability challenges”. International Journal of Sustainable Development & World Ecology 26(2): 179–190.
 • [11] Fujarska Marta, Paweł Szewczyk. 2011. „Ocena metod integracji wybranych systemów zarządzania oraz rola odpowiedzialności społecznej”. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Organizacja i Zarządzanie 59(1864): 161–172.
 • [12] Grudzewski Wiesław Maria, Irena Krystyna Hejduk, Anna Sankowska, Monika Wańtuchowicz. 2010. Sustainability w biznesie czyli przedsiębiorstwo przyszłości, 26–27. Warszawa: Poltext.
 • [13] Gueorguieva Tzvetelin, Irina Kostadinova. 2021. „ISO Standards Do Good: A New Perspective on Sustainable Development Goals. Proceedings of the 13th International Joint Conference on Knowledge Discovery”. Knowledge Engineering and Knowledge Management 3: 133–137.
 • [14] Horry Rosemary, Colin A. Booth, Abdul-Majeed Mahamadu, Patrick Manu, Panos Georgakis. 2021. „Environmental management systems in the architectural, engineering and construction sectors: a roadmap to aid the delivery of the sustainable development goals”. Environment, Development and Sustainability. https://link.springer.com/article/10.1007/s10668-021-01874-3 [dostęp: 1.03.2022].
 • [15] Ikram Muhammad, Quingyu Zhang, Robert Sroufe. 2020. „Developing integrated management systems using an AHP-Fuzzy VIKOR approach”. Business Strategy and the Environment 26(6): 2265–2283.
 • [16] Iriarte Leire. 2022. Are the Sustainable Development Goals the Compass for a Happier Society?. W Linking Sustainability and Happiness. Community Quality-of-Life and Well-Being, 103–111. Cham: Springer.
 • [17] ISO 26000 and the SDGs. 2018. Geneva: International Organization for Standardization.
 • [18] ISO 26000. Społeczna odpowiedzialność biznesu. 2010. Warszawa/Geneva: PKN. ISO.
 • [19] Jagodzińska Natalia. 2018. „Wymagania standardów zarządzania ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 w obszarze przeglądów zarządzania realizowane w przedsiębiorstwach transportowych”. Autobusy 12: 42–44.
 • [20] Klisenko Olena, Estefania Serral Asensio. 2022. „Towards a Maturity Model for IoT Adoption by B2C Companies”. Applied Sciences 12(3)/982: 1–22.
 • [21] Kwintowski Andrzej. 2012. „Wewnętrzny System Kontroli jako element Zintegrowanego Systemu Zarządzania. Zarządzanie i Finanse 3(1): 170–190.
 • [22] Linking Voluntary Standards to Sustainable Development Goals. 2020. Geneva: International Trade Centre.
 • [23] Martins Yasmin Silva, Carlos Eduardo Sanches da Silva, Paulo Alexandre da Costa Araújo Sampaio, Lucas Catalani Gabriel. 2021. „ISO 9001:2015 and risk-based thinking: scientific research insights”. Total Quality Management & Business Excellence. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14783363.2021.1954898?journalCode=ctqm20 [dostęp: 1.03.2022].
 • [24] Mentel Urszula, Marzena Hajduk-Stelmachowicz. 2020. „Does standardization have an impact on innovation activity in different countries?”. Problems and Perspectives In Management 18(4): 486–503.
 • [25] Onuegbu Eustace. 2021. The Intersection between Effective Corporate Social Responsibility (CSR) and Sustainable Development Goals (SDGS). W University-Led Knowledge and Innovation for Sustainable Development, 1–6. Awka: Nnamdi Azikiwe University.
 • [26] Otieno Walter, Peter Kithae. 2021. „Effect of ISO 9001 quality management system on financial performance of small and medium enterprises in Kenya: A survey of top 100 SMEs in Kenya”. International Journal of Management and Leadership Studies 3(ii): 137–155.
 • [27] Pietras Estera. 2018. „Integracja wybranych obszarów systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem pracy”. Autobusy 12: 1123–1128.
 • [28] Quick Reiner, Sanjar Sayar. 2020. „The impact of assurances on compliance management systems on bank directors’ decisions”. International Journal of Auditing 25(1): 3–23.
 • [29] Rajkiewicz Mieczysław, Robert Mikulski. 2016. Tendencje zmian w systemach zarządzania problemy integracji oraz wdrożenia. Monografie Politechniki Łódzkiej, 34. Łódź: Politechnika Łódzka.
 • [30] Rashed Abdulkarim Hasan, Afzal Shah. 2021. „The role of private sector in the implementation of sustainable development goals”. Environment, Development and Sustainability 23: 2931–2948.
 • [31] Rogala Piotr. Nurt normalizacyjny w zarządzaniu jakością, 1–267. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • [32] Rosenfeld Adriana, Cristina López. 2017. Linkages between ISO 26000:2010 and the Sustainable Development Goals (SDGs). ISO 26000 Post Publication Organization Protocol. 7.02.2017. https://iso26000.info/wp-content/uploads/2017/02/ISO-26000-Protocol-ISO2600-and-SDGs-in-detail.pdf [dostęp: 1.03.2022].
 • [33] Siltori Patricia F. S., Izabela Simon Rampasso, Vitor W. B. Martins, Rosley Anholon, Dirceu Silva, Jefferson Souza Pinto. 2021. „Analysis of ISO 9001 certification benefits In Brazilian companies”. Total Quality Management & Business Excellence 32(13–14): 1614–1632.
 • [34] Silva Pedro Mendonça. 2021. „Examination in B2B trade show: the effects of competitive intelligence and the information management system on the exhibitor’s marketing strategy”. Journal of Marketing Analytics 9: 228–241.
 • [35] Souza João Paulo Estevam, João Murta Alves. 2018. „Leanintegrated management system: A model for sustainability improvement”. Journal of Cleaner Production 172: 2667–2682.
 • [36] Sroufe Robert. 2018. Integrated Management: How Sustainability Creates Value for Any Business, 4. Bingley: Emerald Publishing Limited.
 • [37] Sunyer Jordi, Payam Dadwand, Maria Foraster, Frank Gilliland, Tim Nawrot. 2021. „Environment and the COVID-19 pandemic”. Environmental Research 195: 110819.
 • [38] Sweis Rateb, Nasser Al-Huthaifi, Afnan Alawneh, Wassim Albalkhy, Taghrid Suifan, Raeda Saa’da. 2021. „ISO-9001 implementation and critical success factors of the Jordanian consulting engineering firms”. International Journal of Productivity and Performance Management Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print.
 • [39] Tasleem Muhammad, Nawar Khan, Syed Tasweer Hussain Shah, Muhammad Saleem, Asim Nisar. 2017. „Six steps implementation framework for corporate sustainability performance management”. Journal on Innovation and Sustainability 8(3): 3–15.
 • [40] Trzepacz Piotr. 2012. Geneza i istota koncepcji zrównoważonego rozwoju. W Zrównoważony rozwój – wyzwania globalne, 13–35. Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • [41] Urbaniak Maciej. 2013. „Rozwój przedsiębiorstw oparty na wdrażaniu narzędzi doskonalenia procesów i produktów”. Zeszyty Naukowe. Politechnika Łódzka. Organizacja i Zarządzanie 1153(54): 25–34.
 • [42] Vitale Gianluca, Sebastiano Cupertino, Loredana Rinaldi, Angelo Riccaboni. 2019. „Integrated Management Approach Towards Sustainability: An Egyptian Business Case Study”. Sustainability 11: 1244.
 • [43] Wang Qiang, Rui Huang. 2021. „The impact of COVID-19 pandemic on sustainable development goals – A survey”. Environmental Research 202: 111637.
 • [44] Wiśniewska Małgorzata Zdzisława. 2016. Systemowe zarządzanie obroną żywności przed terroryzmem, 232–233. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 • [45] Wysokińska-Senkus Aneta, Henryk Wyrębek. 2011. „Zintegrowane systemy zarządzania. Zalety i wady oraz trudności i porady podczas wdrażania”. Journal of Agribusiness and Rural Development 3(21): 125–133.
 • [46] Yamane Tomomi, Shinji Kaneko. 2022. „The Sustainable Development Goals as new business norms: A survey experiment on stakeholder preferences”. Ecological Economics 91: 107236.
 • [47] Zimon Dominik, Jonah Tyan, Robert Srouf. 2019. „Drivers of sustainable supply chain management: Practices to alignment with UN sustainable development goals”. International Journal for Quality Research 14(1): 219–236.
 • [48] Zymonik Zofia, Adam Hamrol, Piotr Grudowski. 2013. Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem, 1–336. Wrocław: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • [49] Żuchowski Jerzy, Edmund Łagowski. 2021. „Normalizacja w realizacji celów jakościowych koncepcji European Green Deal”. Problemy Jakości (7/8): 11–17.
 • [50] https://raportsdg.stat.gov.pl/2020/miedzynarodoweoceny SDG.html [dostęp: 1.03.2022].
 • [51] https://www.gov.pl/web/polskapomoc/cele-zrownowazonegorozwoju [dostęp: 1.03.2022].
 • [52] https://www.iso.org [dostęp: 1.03.2022].
 • [53] https://www.iso.org/technical-committees.html [dostęp: 1.03.2022].
 • [54] https://www.pkn.pl/o-pkn/czym-sie-zajmujemy [dostęp: 1.03.2022].
 • [55] https://www.un.org.pl/cel11 [dostęp: 1.03.2022].
Uwagi
Opracowanie rekordu ze środków MEiN, umowa nr SONP/SP/546092/2022 w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" - moduł: Popularyzacja nauki i promocja sportu (2022-2023).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-88b3caf5-f8bb-401d-bc67-0bdc34de9769
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.