PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Uwarunkowania realizacji projektów unijnych w obszarze zdrowia w okresie programowania 2014-2020

Autorzy
Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Conditions for the implementation of union projectsin the health area in the 2014-2020
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem artykułu jest zbadanie i przedstawienie nowych uwarunkowań realizacji projektów unijnych w obszarze zdrowia w okresie programowania 2014-2020, zbadanie genezy i źródeł powstałej problematyki racjonalizacji zasobów w systemie ochrony zdrowia, oraz sformułowanie zaleceń praktycznych dla beneficjentów środków z funduszy europejskich, realizujących projekty w zakresie infrastruktury i kadr w obszarze zdrowia.
EN
The aim of the article is to research and present new conditions for the implementation of EU projects in the area of health in the 2014-2020 programming period, carry out research on genesis and sources of the rationalization of resources in the health care system, and to make practical recommendations for beneficiaries of European funds implementing infrastructure projects and human resources in the area of health.
Słowa kluczowe
Rocznik
Tom
Strony
539--526
Opis fizyczny
Bibliogr. 26 poz.
Twórcy
 • Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania Instytut Zarządzania, Administracji i Logistyki
Bibliografia
 • 1. EUROPA 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. Komisja Europejska, Bruksela, 03.03.2010.
 • 2. Gazda M.: O procesie racjonalizacji wydatków publicznych. „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, vol. 78, nr 1. UAM, Poznań 2016.
 • 3. Jastrzębska M.: Uwarunkowania pomiaru efektywności wydatków jednostek samorządu terytorialnego. „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, nr 6(84), cz. 1, 2016.
 • 4. Kolasa K.: Optymalna alokacja zasobów w ochronie zdrowia. Wolters Kluwer Business, Warszawa 2012.
 • 5. Krajowe ramy strategiczne Policy Paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020. Ministerstwo Zdrowia, Warszawa, lipiec 2015.
 • 6. Krajowy Program Reform na rzecz realizacji strategii „Europa 2020”. Aktualizacja 2014-2015, przyjęty przez Radę Ministrów 22 kwietnia 2014 r.
 • 7. Lewandowska H.: Zamówienia publiczne w służbie zdrowia. Difin, Warszawa 2009.
 • 8. Mazurek G.: Zamówienia publiczne w ochronie zdrowia. Wolters Kluwer Business, Warszawa 2013.
 • 9. Regionalny Program Operacyjny województwa śląskiego na lata 2014-2020. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych, wersja 12.0. Zarząd Województwa Śląskiego, Katowice, grudzień 2017.
 • 10. Regulamin konkursu nr RPSL.10.01.00-IZ.01-24-153/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna Działanie 10.1 Infrastruktura ochrony zdrowia.
 • 11. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 września 2016 r. w sprawie formularza Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia (Dz. z 2016 r., poz. 1539).
 • 12. Skóbel B., Budka R.: Programy polityki zdrowotnej bez tajemnic. Związek powiatów polskich, Warszawa 2016.
 • 13. Szczegółowy Opis Osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środo-wisko 2014-2020. Wersja 1.21. Ministerstwo Rozwoju, Warszawa, 13.11.2017.
 • 14. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, wersja 10. Warszawa, 1.12.2017.
 • 15. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego województwa mazowieckiego na lata 2014-2020 (Uszczegółowienie RPO WM/SZOOP), wersja 13.0. Zarząd Województwa Mazowieckiego, Warszawa, 18.12.2017.
 • 16. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, DzU. 2017, poz. 1938, art. 95a-95e.
 • 17. Wieczorek D.: Efektywność w procesie gospodarowania finansowymi środkami publicznymi na przykładzie zakupów specjalistycznej aparatury medycznej. Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego, nr 180, cz. 2. Katowice 2014.
 • 18. Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-2020. Minister Rozwoju i Finansów, Warszawa, 1 stycznia 2018.
 • 19. Wywiad przeprowadzony z Renatą Pęciak w dniu 13.01.2018 r., przedstawicielem Beneficjenta wnioskującego o dofinansowanie projektu w ramach działania 10.1. Infrastruktura ochrony zdrowia RPO WSL 2014-2020.
 • 20. Zalecenia Rady UE z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie krajowego programu reform Polski na 2014 r. oraz zawierające opinie Rady na temat przedstawionego przez Polskę programu konwergencji na 2014 r. COM (214) 422; Health 2020: a European policy framework supporting action across government and society for health and well-being. WHO Regional Office for Europe, Copenhagen 2012; Health 2020: a European policy framework and strategy for the 21st century. WHO Regional Office for Europe, Copenhagen 2013; Health 2020 targets, indicators and monitoring framework. WHO Regional Office for Europe, Copenhagen 2013 (EUR/RC63/8); Health 2020 targets. WHO Regional Office for Europe, Copenhagen 2013 (EUR/RC63/Conf.Doc./7).
 • 21. http://www.mpz.mz.gov.pl.
 • 22. http://www.mapypotrzebzdrowotnych.mz.gov.pl.
 • 23. https://iowisz.ezdrowie.gov.pl.
 • 24. https://www.csioz.gov.pl/.
 • 25. www.ezdrowie.gov.pl.
 • 26. www.zdrowie.gov.pl.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2019).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-88142798-d417-4a9f-a8ec-b51a5b2440e1
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.