PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Żywność dla sportowców - kwalifikacja i znakowanie

Autorzy
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Food intended for sportspeople – classification and labelling
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W artykule omówiono status prawny i możliwą kwalifikację żywności dla sportowców oraz wymagania w zakresie znakowania produktów z tej kategorii. Ponad cztery lata temu podmioty wprowadzające do obrotu środki spożywcze kierowane do osób uprawiających sport utraciły możliwość zakwalifikowania ich jako żywności specjalnego przeznaczenia żywieniowego. Obecnie omawiany rodzaj produktów podlega horyzontalnym przepisom prawa żywnościowego. W oparciu o obowiązujące regulacje można zakwalifikować żywność dla sportowców jako suplement diety, żywność wzbogaconą lub zwykły środek spożywczy. Określona kwalifikacja produktu będzie wpływała na treść danych obowiązkowych, jakie należy zamieścić na etykiecie. Taka zależność nie występuje w przypadku informacji dobrowolnych, ale należy mieć na uwadze, że ich przekazywanie również podlega stosownym przepisom. W kategorii żywności dla sportowców szczególnie istotne są te dotyczące oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych.
EN
The article discusses the legal status and possible classification of sports food as well as the labeling requirements for products in this category. More than four years ago, operators marketing foodstuffs intended for sportspeople lost the possibility of classifying them as food intended for particular nutritional uses. Currently, the type of products in question is regulated by horizontal provisions of food law. Based on applicable regulations, sports food can be classified as a food supplement, fortified food or normal food. The specific qualification of the product will influence the content of the mandatory data to be included on the label. Such a dependence does not occur in the case of voluntary information, but it should be known that its provision is also subject to relevant regulations. In the category of food for sportspeople requirements for nutrition and health claims are particularly relevant.
Rocznik
Strony
25--29
Opis fizyczny
Bibliogr. 23 poz.
Bibliografia
 • [1] Dyrektywa 2002/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do suplementów żywnościowych (Dz.U. L 183 z 12.7.2002, s. 51, wersja skonsolidowana).
 • [2] European Commission. „Addition of vitamins and minerals”. https://ec.europa.eu/food/safety/labelling_nutrition/vitamins_minerals_en.
 • [3] Food Chain Evaluation Consortium. 2015. „Study on food intended for Sportspeople. Final Report”.
 • [4] Komisja Europejska. 2016. „Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady. Żywność przeznaczona dla sportowców”.
 • [5] Osęka G., I. Kowalczyk-Andrzejewska. 2018. „Oświadczenia zdrowotne dotyczące składników botanicznych. Postęp prac, skutki dla przedsiębiorców”. Przemysł Spożywczy 72 : 14-17.
 • [6] Oster M. 2019. „Super strong. Sports nutrition’s expansion across consumers, categories, and positionings”. A Supplement to Nutritional Outlook 22 : 4-7.
 • [7] Rozporządzenie (WE) nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności (Dz.U. L 404, 30.12.2006, s. 9, wersja skonsolidowana).
 • [8] Rozporządzenie (WE) nr 1925/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie dodawania do żywności witamin i składników mineralnych oraz niektórych innych substancji (Dz.U. L 404 z 30.12.2006, s. 26, wersja skonsolidowana).
 • [9] Rozporządzenie Komisji (UE) nr 432/2012 z dnia 16 maja 2012 r. ustanawiające wykaz dopuszczonych oświadczeń zdrowotnych dotyczących żywności, innych niż oświadczenia odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci. Tekst mający znaczenie dla EOG (Dz.U. L 136 z 25.5.2012, wersja skonsolidowana).
 • [10] Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie wzoru znaku graficznego zawierającego informację „Produkt polski” (Dz.U. 2016 poz. 2148 ze zm.).
 • [11] Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz.U. 2015 poz. 29 ze zm.).
 • [12] Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie znaków graficznych, które stosuje się w celu oznakowania żywności i pasz jako wolnych od organizmów genetycznie zmodyfikowanych (Dz.U. 2019 poz. 2236).
 • [13] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 września 2010 r. w sprawie substancji wzbogacających dodawanych do żywności (Dz.U. 2010 nr 174 poz. 1184).
 • [14] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 października 2007 r. w sprawie składu oraz oznakowania suplementów diety (Dz.U. 2007 nr 196 poz. 1425 ze zm.).
 • [15] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 (Dz.U. L 150, 14.6.2018, s. 1).
 • [16] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 609/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie żywności przeznaczonej dla niemowląt i małych dzieci oraz żywności specjalnego przeznaczenia medycznego i środków spożywczych zastępujących całodzienną dietę, do kontroli masy ciała oraz uchylające dyrektywę Rady 92/52/EWG, dyrektywy Komisji 96/8/WE, 1999/21/WE, 2006/125/WE i 2006/141/WE, dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/39/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 41/2009 i (WE) nr 953/2009 (Dz.U. L 181 z 29.6.2013 s. 35, wersja skonsolidowana).
 • [17] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz.U. L 304 z 22.11.2011, s. 18, wersja skonsolidowana).
 • [18] Rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 (Dz.U. L 189, 20.7.2007, s. 1, wersja skonsolidowana).
 • [19] Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr 828/2014 z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat nieobecności lub zmniejszonej zawartości glutenu w żywności (Dz.U. L 228, 31.7.2014, s. 5, wersja skonsolidowana).
 • [20] Specialized Nutrition Europe, EU Specialty Food Ingredients, European Vegetable Protein Association, Food Supplements Europe. 2017. „Call to clarify the Future EU Legislative Framework for Sports Food”.
 • [21] Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o oznakowaniu produktów wytworzonych bez wykorzystania organizmów genetycznie zmodyfikowanych jako wolnych od tych organizmów (Dz.U. 2019 poz. 1401 ze zm.).
 • [22] Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. 2006 Nr 171 poz. 1225 ze zm.).
 • [23] Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. 2001 nr 5 poz. 44 ze zm.).
Uwagi
Opracowanie rekordu ze środków MNiSW, umowa Nr 461252 w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" - moduł: Popularyzacja nauki i promocja sportu (2020).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-79144286-f47a-4c17-b64f-ea65a65daa1a
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.