PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Kultura lean management: pomiar i metodyka samooceny na przykładzie wybranej placówki medycznej

Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Lean management culture: measurement and methodology of self-assessment on the example of a selected healthcare organization
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Cel: Zaprezentowanie wybranych narzędzi pomiaru kultury lean management (LM) oraz przedstawienie etapów zastosowania jednego z takich narzędzi na przykładzie wybranej organizacji medycznej. Projekt badania/metodyka badawcza/koncepcja: W pracy wykorzystano następujące metody badawcze: przegląd i analizę krytyczną literatury przedmiotu, metodę studium przypadku, w tym analizę danych zastanych (wtórnych), metodę wywiadu pogłębionego, metodę samooceny z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety, metodę pracy koncepcyjnej, metodę analizy, syntezy oraz wnioskowania logicznego. Wyniki/wnioski: Wykazano, że przybywa narzędzi pomiaru LM, ale brakuje przykładów w obszarze opieki zdrowotnej. Badana placówka charakteryzuje się wysokim poziomem kultury LM, który może wynikać z wdrożonych przez nią wybranych narzędzi LM, ale także różnych systemów zarządzania, np. jakością, środowiskiem, bezpieczeństwem pracownika, informacji, ciągłością działania, co do zasady ukierunkowanych na doskonalenie procesów. Ograniczenia: Ograniczenie uzyskanych wyników może wynikać z zastosowanej skali trzystopniowej Likerta. W przyszłości skala powinna być poszerzona do minimum skali pięciostopniowej. Zastosowanie praktyczne: Można zalecić wykorzystanie zaproponowanej metodyki do samooceny w placówkach różnego rodzaju, nie tylko medycznych. Oryginalność/wartość poznawcza: Oryginalność wynika z faktu, iż jest to pierwszy w kraju artykuł na temat kultury LM w organizacji medycznej. Wypełniono bowiem lukę badawczą, prezentując narzędzie samooceny kultury LM w tego typu placówce. Zaproponowano wieloetapową metodykę samooceny opartą na cyklu PDCA Deminga.
EN
Purpose: To present the selected tools for measuring lean management culture (LM) and to present the stages of using one of such tools on the example of a selected medical organization. Design/methodology/approach: The following research methods were used in the work: review and critical analysis of the literature on the subject, case study method, including analysis of existing (secondary) data, in-depth interview method, self-assessment method using a questionnaire, method of conceptual work, method of analysis, synthesis and logical concluding. Findings/conclusions: It has been shown that there are more and more tools for measuring LM, but there are no examples in the area of healthcare. The surveyed facility is characterized by a high level of LM culture, which may result from the selected LM tools implemented in it, but also various management systems, e.g. quality, environment, employee safety, information safety, business continuity, by definition focused on process improvement. Research limitations: The results obtained may be limited due to the applied three-point Likert scale. In the future, the scale should be extended to a minimum of a five-point scale. Practical implications: The proposed methodology of self-assessment of LM culture can be used in various types of institutions, not only medical ones. Originality/value: The originality comes from the fact that this is the first domestic article on the subject on LM culture in medical organization. The research gap was filled by presenting the LM culture self-assessment tool in a medical facility. A multi-stage self-assessment methodology based on the PDCA Deming cycle has been proposed.
Czasopismo
Rocznik
Strony
2--15
Opis fizyczny
Bibliogr. 63 poz., rys., wykr.
Twórcy
 • Zakład Zarządzania Jakością i Środowiskiem, Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański, ul. Armii Krajowej 101, 81-824 Sopot, Polska
 • Zakład Toksykologii Środowiska, Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej, Gdański Uniwersytet Medyczny, ul. Dębowa 23 A, 80-204 Gdańsk, Polska
Bibliografia
 • [1] Adamczak Joanna. 2017. Bariery i czynniki sukcesu w obszarze komunikacji w implementacji i stosowaniu koncepcji lean management. W Krasiński Marek (red.) Współczesne wyzwania zarządzania, 9–19. Wrocław: PDCA Group.
 • [2] Ahmad Syed Azuan S., Wan Khairuzzaman Wan Ismail. 2017. “Lean manufacturing, culture, lean culture”. Journal of Business and Management 1(1): 6–14.
 • [3] Al-Najem Mohamad, Hom Dhakal, Nick Bennett. 2012. “The role of culture and leadership in lean transformation: a review and assessment model”. International Journal of Lean Thinking 3(1): 119–138.
 • [4] Aniszewska Grażyna. 2003. „Geneza pojęcia „kultura organizacyjna”. Przegląd Organizacji 10: 17–20.
 • [5] Anon. 2020. “Assessing the value of pursuing a lean culture: A multinational journey into understanding lean’s link with organizational culture”. Human Resource Management International Digest 28(2): 21–23.
 • [6] Barclay Richard C., Elizabeth A. Cudney, Sushil Shetty, Jiju Antony. 2021. “Determining critical success factors for lean implementation”. Total Quality Management & Business Excellence. DOI: 10.1080/14783363.2021.1894919.
 • [7] Berwick Donald M. 1989. “Continuous improvement as an ideal in health care”. New England Journal of Medicine 320(1): 53–56. DOI: 10.1056/NEJM198901053200110.
 • [8] Betegon Maria Angeles Tebar, Víctor Baladrón González, Natalia Bejarano Ramírez, Alejandro Martínez Arce, Juan Rodríguez De Guzmán, Calvo Francisco Javier Redondo. 2021. “Quality management system implementation based on lean principles and ISO 9001:2015 standard in an Advanced Simulation Centre”. Clinical Simulation in Nursing 51: 28–37.
 • [9] Bhadu Jagdish, Pramod Kumar, Jaiprakash Bhamu, Dharmendra Singh. 2021. “Lean production performance indicators for medium and small manufacturing enterprises: modelling through analytical hierarchy process”. International Journal of System Assurance Engineering Management. DOI:10.1007/s13198-021-01375-6.
 • [10] Black John. 2008. The Toyota Way to Healthcare Excellence: Increase Efficiency and Improve Quality with Lean. Suite: Health Administration Press.
 • [11] Brown Alan, Ton van der Wiele. 1996. “Quality management self-assessment in Australia”. Total Quality Management 7(3): 293–307.
 • [12] Czauderna Piotr, Małgorzata Gałązka-Sobotka, Paweł Górski, Tomasz Hryniewiecki (red.). 2019. Strategiczne kierunki rozwoju systemu ochrony zdrowia w Polsce Wyniki ogólnonarodowej debaty o kierunkach zmian w ochronie zdrowia. Dokument Podsumowujący. Warszawa: Ministerstwo Zdrowia.
 • [13] El-DeinSameh Ahmed S., N. Sobhi, N. Ali. 2014. “Development of Lean culture assessment for Lean manufacturing implementation”. 16th International Conference on Applied Mechanics and Mechanical Engineering 65(16): 90–105.
 • [14] Erthal Alice, Marianna Frangeskou, Leonardo Marques. 2021. “Cultural tensions in lean healthcare implementation: A paradox theory lens”. International Journal of Production Economics 233(C). DOI:10.1016/j.ijpe.2020.107968.
 • [15] Fighting Covid-19 with lean healthcare. https://planet-lean. com/lean-healthcare-covid-19/#design-patient-flow.
 • [16] Fogliatto Flavio S., Michel J. Anzanello, Leandro M. Tonetto, Daniela S. S. Schneider, Ana Maria M. Magalhães. 2020. “Lean-healthcare approach to reduce costs in a sterilization plant based on surgical tray rationalization”. Production Planning & Control 31(6): 483–495.
 • [17] Graban Mark. 2011. Lean Hospitals – doskonalenie szpitali. Poprawa jakości, bezpieczeństwo pacjentów i satysfakcja personelu. Wrocław: ProdPublishing.
 • [18] Gray Alexander George. 2008. A Study of the Conducivness of the Culture at Freeworld Automotive Coatings to the Implementation of Lean Manufacturing Techniques. Nelson Mandela Metropolitan University: Gqeberha. https://core.ac.uk/download/pdf/145053631.pdf.
 • [19] Haidzir Haniyana, Siti Hayar Othman, Hazinah Kutty Mammi. 2018. “Evaluation of Business Continuity Plan Maturity Level Using Business Continuity Maturity Model”. International Journal of Innovative Computing 8(1). DOI:10.11113/ijic.v8n1.163.
 • [20] Henrique Daniel Barberato, Moacir Godinho Filho, Giuliano Marodin, Ana Beatriz Lopes de Sousa Jabbour, Charbel Jose Chiappetta-Jabbour. 2021. “A framework to assess sustaining continuous improvement in lean healthcare”. International Journal of Production Research 59(10): 2885-2904.
 • [21] Jackson Thomas L. 2013. Kaizen Workshops for Lean Healthcare. Washington: Rona Consulting Group & Productivity.
 • [22] Jacoby Jacob, Michael S. Matell. 1971. “Three-Point Likert Scales Are Good Enough”. Journal of Marketing Research 8(4): 495–500.
 • [23] Johannesen Dag Tomas Sagen, Premel Hempel Lindøe, Siri Wiig. 2020. “Certification as support for resilience? Behind the curtains of a certification body – a qualitative study”. BMC Health Services Research 20(730). DOI:10.1186/s12913-020-05608-5.
 • [24] Klenovski Val. 1995. “Student self-evaluation processes In student-centred teaching and learning contexts of Australia and England”. Assessment in Education 2(2): 145–163.
 • [25] Koch Tomasz. 2011. Jak stosować metody Lean Manufacturing (oszczędnego wytwarzania) do wprowadzania innowacji. E-narzędzia i technologie generatywne jako szybka ścieżka do innowacji. Warszawa: Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. https://lean.org.pl/wp-content/uploads/jak_wykorzystywac_metody_lean_manufacturing.pdf.
 • [26] Kumar Jason. 2021. “Lean and Kaizen Application in the Healthcare during the COVID-19 Pandemic”. Proceedings of the 11th Annual International Conference on Industrial Engineering and Operations Management Singapore March7–11: 5748-5753.
 • [27] Maciąg Justyna. 2018. „Kultura Lean Management w polskich szkołach wyższych (wyniki badań pilotażowych)”. Nauka i Szkolnictwo Wyższe 1(51): 69–95.
 • [28] Markiewicz Piotr. 2005. „Kultura organizacyjna jako determinanta wyboru strategii konkurencji”. Zeszyty Naukowe/Akademia Ekonomiczna w Krakowie 673: 39–53.
 • [29] Morrison Donald G. 1972. “Regressions with Discrete Dependent Variables: The Effect on R2”. Journal of Marketing Research 9(3): 338–440.
 • [30] Nadolna Bożena. 2012. „Studium przypadku jako metoda badawcza rachunkowości zarządczej”. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia 684(45): 131–146.
 • [31] Niewierko Maria. 2018. „Operaty i wyzwania badawcze kultury organizacyjnej”. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie 45(2): 51–62.
 • [32] Osman Azim Azuan, Norani Nordin, Mohd Faizol Abd. Rahman. 2021. “Measuring Lean Culture: Designing a Research Instrument”. Journal of Modern Manufacturing Systems and Technology 59(1): 7–17.
 • [33] Preś Izabela, Maciek Dudek. 2018. Rozwiązania Lean Management w placówkach ochrony zdrowia na świecie. Case study: wdrożenie metod Lean Management w Regionalnym Centrum Nefrologii w Szczecinku. W Urszula Motowidlak,Dominik Wronkowski, Aleksander Reńda (red.) Różne oblicza logistyki. Zbiór prac studentów, 33-48. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • [34] Salah Sameh A., Mouhmod M. Sayed. M. 2015. “Improving the organizational lean Culture by using Critical lean Culture Criteria Model. Case Study”. 16th International Conference on Aerospace Sciences & Aviation Technology, ASAT – 16 – May 26 – 28. Paper: ASAT-16-075-MO. https://asat.journals.ekb.eg/article_22921_860ee37fd6b794f95e3fd3289a627696.pdf.
 • [35] Schein Edgar H. 2018. Organizational Culture and Leadership. Third Edition. San Francisco: Jossey-Bass.
 • [36] Scott Tim, Russel Mannion, Davies Huw, Martin N. Marshall. 2003. “Implementing culture change in health care: Theory and practice”. International Journal for Quality In Healthcare 15(2): 111–118.
 • [37] Sheehan John R., Barry Lyons, Francesca Holt. 2021. “The use of Lean Methodology to reduce personal protective equipment wastage in children undergoing congenital cardiac surgery, during the COVID-19 pandemic”. PaediatricAnaesthesia 31(2): 213–220. DOI: 10.1111/pan.14102.
 • [38] Spear Steven. 2005. “Fixing Health Care from the Inside, Today. Harvard Business Review September. https://hbr.org/2005/09/fixing-health-care-from-the-inside-today.
 • [39] Staes Patrick, Nick Thijs, Ann Stoffels, Sven Geldof. 2011. Five Years of CAF 2006: From Adolescence to Maturity – What Next? Maastricht: CAF Resource Centre, European Institute of Public Administration.
 • [40] Subocz Dawid. 2012. „Geert Hofstede – praktyczne zastosowanie wymiarów kultur narodowych”. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J, Paedagogia-Psychologia 25(1–2): 41–52.
 • [41] Sułkowski Łukasz. 2008. „Czy warto zajmować się kulturą organizacyjną?” Zarządzanie Zasobami Ludzkimi 6: 9–25.
 • [42] Szewieczek Aleksandra. 2013. „Lean management jako innowacja zarządcza w szpitalu”. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia 786(64/1): 629–663.
 • [43] Szreder Mirosław. 2010. Metody i techniki sondażowych badań opinii. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • [44] Tarka Piotr. 2017. „Specyfika i komplementarność badań ilościowych i jakościowych”. Wiadomości Statystyczne 62(3): 16–27.
 • [45] Tlapa Diego, Carlos A. Zepeda-Lugo, Guilherme L. Tortorella, Yolanda A. Baez-Lopez, Jorge Limon-Romero, Alejandro Alvarado-Iniesta, Manuel I. Rodriguez-Borbon. 2020. “Effects of Lean Healthcare on Patient Flow: A Systematic Review”. Value in Health 23(2): 260-273.
 • [46] Trucco Paolo, Claudio Nocetti, Ricardo Sannicandro, Michele Carlucci, Eric S. Weinstein, Roberto Faccincani. 2021. “Assessing Hospital Adaptive Resource Allocation Strategies in Responding to Mass Casualty Incidents”. Disaster Medicine and Public Health Preparedness 1–11. DOI:10.1017/dmp.2021.62.
 • [47] Urban Wiesław. 2015. “The Lean Management Maturity Self--Assessment Tool Based on Organizational Culture Diagnosis”. Procedia – Social and Behavioral Sciences 213: 728–733.
 • [48] Usman Indrianawati. 2020. “Lean Hospital Management Implementation in Health Care Service: A Multicase Study. Systematic Review in Pharmacy 11(3): 361–367.
 • [49] Verolino Marco, Piergiacomo Grassi, Gennaro Sosto, Gaetano D’Onofrio, Stefania De Simone, Ciro Costagliola. 2021. “Lean approach to the management of patients undergoing intravitreal injections during COVID-19 pandemic”. Therapeutic Advances in Ophthalmology 13:1–9. DOI: 10.1177/25158414211018893.
 • [50] Wackerbarth Sarah B., Susan S. Bishop, Adaeze C. Aroh. 2021. “Lean in Healthcare: Time for Evolution or Revolution?” Journal for Healthcare Quality 43(1): 32–38. DOI: 10.1097/JHQ.0000000000000253.
 • [51] Walentynowicz Piotr. 2014. “Lean organizational culture as an example of positive organizational culture”. Journal of Positive Management 5(1): 67–84.
 • [52] Welo Torgeir. 2011. “On the application of lean principles in Product Development: a commentary on models and practices”. International Journal of Product Development 13(4): 316–343.
 • [53] Wiśniewska Małgorzata Z. 2016. Systemowe zarządzanie obroną żywności przed terroryzmem. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 • [54] Wiśniewska Małgorzata Z., Piotr Grudowski. 2019. Kultura jakości, doskonałości i bezpieczeństwa w organizacji. Warszawa: CeDeWu.
 • [55] Wiśniewska Małgorzata, Emilia Konieczyńska. 2011. „Lean Management narzędziem doskonalenia zarządzania szpitalem”. Studies&Proceedings of Polish Association for Knowledge Management 54: 251–267.
 • [56] Zink Klaus J. 1997. Total Quality – A European Challenge. W Zink Klaus J. (ed.) Successfull TQM: inside stories from European quality award winners, 1–21. Hampshire: Gower Publishing Limited.
 • [57] http://www.leancenter.pl/bazawiedzy/oplacalna-inwestycjaw-lean-healthcare-w-szpitalach-w-kanadzie-jak-w-toyocie [dostęp: 5.11.2021].
 • [58] http://www.ppml.url.tw/EPPM/conferences/2014/download/The%20Development%20of%20a%20Lean%20Culture%20Diagnostic%20Tool.pdf. [dostęp: 5.11.2021].
 • [59] http://www.ptez.wum.edu.pl/content/konferencja-naukowaotwierajaca-projekt-lean-management-w-ochroniezdrowia-0 [dostęp: 5.11.2021].
 • [60] https://sjp.pwn.pl/slowniki/kultura.html [dostęp: 5.11.2021].
 • [61] https://szpital.suwalki.pl/pl/lean-management-jakoinnowacja-w-szpitalach-pogranicza-polsko-litewskiego/ [dostęp: 5.11.2021].
 • [62] https://womp_gdansk.bip.gov.pl/o-nas/o-nas.html [dostęp:5.11.2021].
 • [63] https://www.ache.org/learning-center/publications/books/
Uwagi
Opracowanie rekordu ze środków MEiN, umowa nr SONP/SP/546092/2022 w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" - moduł: Popularyzacja nauki i promocja sportu (2022-2023).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-787c589d-9836-4d5c-b47d-6482a566d562
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.