PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Hydrogeologiczne uwarunkowania intensyfikacji poboru wód na potrzeby miasta Wrocławia w rejonie Mokrego Dworu

Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Hydrogeological aspects of intensification of water extraction for the city of Wrocław in the Mokry Dwór region
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Nowa koncepcja poboru wód dla miasta Wrocławia zakłada znaczące ograniczenie dostępnej powierzchni terenów wodonośnych. W nowych uwarunkowaniach konieczna jest intensyfikacja eksploatacji wody. W celu określenia wpływu nowego poboru na warunki hydrogeologiczne stworzono model numeryczny przy zastosowaniu programu Visual ModFlow. Badaniami objęto północną część terenów wodonośnych o powierzchni 6,68 km2. Sumaryczny bilans modelu wyniósł 28,3 tys. m3/d. W celu określenia optymalnej wydajności systemu i zidentyfikowania źródeł zasilania przeprowadzono symulacje prognostyczne (SYM I, SYM II, SYM III, SYM IV). Prognozy polegały na coraz dalej idącej rozbudowie systemu, uwzględniając studnie działające w ramach poprzedniej symulacji (SYM I–SYM III) oraz wprowadzeniu nowych źródeł zasilania w postaci stawów oraz drenaży poziomych (SYM IV). Nowe bariery studni pozwolą zwiększyć wydajność maksymalnie z 25,9 tys. m3/d (obecnie) do 30,1 tys. m3/d. Dopiero nowe stawy oraz drenaż poziomy (65,3 tys. m3/d) pozwalają na zaspokojenie pożądanego poboru (61 tys. m3/d). W obliczu znacznej zmiany kierunków przepływu wód i wzrostu ich zagrożenia jakościowego, nowe bezpieczne rozwiązania wymagałyby rozbudowy obecnej sieci monitoringu oraz modyfikacji źródeł zasilania.
EN
A new concept of water abstraction is to reduce the available surface of water-bearing areas only to the municipality of Wrocław. Under the new conditions it is necessary to intensify exploitation. To determine the impact of the new abstraction on the hydrogeological conditions a numerical model has been developed using Visual MODFLOW. The study covered the northern part of the water-bearing area of 6.68 km2. The total model balance was 28.3 k m3/d. To determine the optimum system performance and identify the sources of recharge, prognostic simulations (SYM I, SYM II, SYM III, SYM IV) were carried out. The forecasts rely on both ever more far-reaching expansion of the system, taking into account the wells operating under the previous (SYM I–SYM III), and the introduction of new sources of recharge in the form of ponds and horizontal drainages (SYM IV). The new barrier wells will increase the total yield of up to 25.9 k m3/d to 30.1 k m3/d. Only new ponds and horizontal drainage (65.3 k m3/d) allow meeting the desired discharge (61.0 k m3/d). As a result, we expect significant deformation of the direction of water flow and an increase in water quality risk.
Rocznik
Tom
Strony
301--311
Opis fizyczny
Bibliogr. 10 poz., rys., tab., wykr.
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Wrocławski, Instytut Nauk Geologicznych, ul. Cybulskiego 32, 50-204 Wrocław, marek.wcislo@uwr.edu.pl
autor
autor
autor
 • Uniwersytet Wrocławski, Instytut Nauk Geologicznych, ul. Cybulskiego 32, 50-204 Wrocław, robert.tarka@uwr.edu.pl
Bibliografia
 • 1. ANDRESON M., WOESSNER W., 1992 — Applied groundwater modeling. Simulation of flow and advective transport. Academic Pres, New York.
 • 2. CIĘŻKOWSKI W., KRYZA J., POPRAWSKI L., ROSZAK W., 1989 — Pochodzenie i wiek wód rejonu ujęć wodociągowych Wrocławia w świetle wstępnych badań izotopowych tlenu i wodoru. Materiały Konferencji nt. „Alternatywne źródła za- opatrzenia Wrocławia w wodę", Wrocław.
 • 3. KOŚLACZ R. (red.), 2002 — Koncepcja modernizacji i rozbudowy ujęć infiltracyjnych dla miasta Wrocławia. IMS, Wrocław
 • 4. KRAWCZYK J., MĄDRALA D., HORBOWY K., RUSS D., ZAWISTOWSKI K., WOJTKOWIAK A., BIEL A., 2015 — Dodatek do dokumentacji hydrogeologicznej zasobów wód podziemnych w utworach czwartorzędu, trzeciorzędu i triasu rejonu Niecki Wrocławskiej (II etap) z uwzględnieniem GZWP. PIG, Wrocław.
 • 5. MACIOSZCZYK A., DOBRZYŃSKI D., 2002 — Hydrogeochemia strefy aktywnej wymiany wód podziemnych. Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa.
 • 6. McDONALD M.G., HARBAUGH A.W., 1988 — A modular three-dimensional finite-difference ground-water flow model: U.S. Geological Survey Techniques of Water-Resources Investigations, book 6, chap. A1.
 • 7. MORASIEWICZ J., 1970 — Sprawozdanie z badań hydrogeologicznych na terenie projektowanych studni horyzontalnych w rejonie ujęcia wodociągów miejskich Wrocławskie Przed. Hydrogeologiczne we Wrocławiu [maszynopis].
 • 8. PAZDRO Z., KOZERSKI B., 1990 — Hydrogeologia ogólna. Wydawnictwa Geologiczne. Warszawa.
 • 9. SZCZEPIŃSKI J., 2008 — Model matematyczny do oceny zasobów wód podziemnych w rejonie wrocławskiego ujęcia infiltracyjnego. Biul. Państw. Inst. Geol., 431: 209-218.
 • 10. WOJEWODA J., GOTOWAŁA R., SOBCZYK A., KOWALSKI A., 2015 — Dokumentacja i model budowy geologicznej na potrzeby intensyfikacji infiltracji na terenach wodonośnych. Raport dla MPWIK, Fundacja dla Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-7308a561-5539-48bb-89bb-53f3a33fd692
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.