Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-721f6d3f-b409-474c-9124-59f2cb0a44a6

Czasopismo

Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering

Tytuł artykułu

The comparison of sustainability of agricultural production of organic and conventional farms using the rise model

Autorzy Feledyn-Szewczyk, B.  Kopiński, J. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL Porównanie zrównoważenia produckji rolnej w gospodarstwie ekologicznym i konwencjonalnym z wykorzystaniem modelu Rise
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN The results of the evaluation of the sustainability of agricultural production in two selected farms: organic and conventional, using RISE model, were presented in the paper. The RISE model (the Response-Inducing Sustainability Evaluation) is a tool (computer program) for easy and holistic assessment of agricultural production sustainability at a farm level in ecological, economic, and social aspects and enables the initiation of measures to improve the sustainability. The analysis showed that only the organic farm was sustainable in accordance with the RISE methodology, as it attained positive values of all the 12 indicators which were used in the analysis. The conventional farm had problems with managing fertilizers and maintaining biodiversity. The values of the indicators of “Nitrogen and phosphorus emission potential” and „Biodiversity” were negative, which did not allow for considering them sustainable. The RISE model can be a useful tool for the assessment and comparison of the degree of sustainability of different types of farms.
PL W pracy przedstawiono wyniki oceny stopnia zrównoważenia produkcji rolniczej w dwóch wybranych gospodarstwach: ekologicznym i konwencjonalnym, z wykorzystaniem modelu RISE. Model RISE (the Response-Inducing Sustainability Evaluation) jest narzędziem (programem komputerowym) umożliwiającym przeprowadzenie prostej, a zarazem całościowej oceny stopnia zrównoważenia produkcji rolnej na poziomie gospodarstwa w aspekcie ekologicznym, ekonomicznym i społecznym oraz daje możliwość zaproponowania działań poprawiających sytuację. Przeprowadzona analiza wykazała, że tylko gospodarstwo ekologiczne było zrównoważone zgodnie z metodyką RISE, ponieważ osiągało pozytywne wartości wszystkich 12 wskaźników uwzględnianych w analizie. Testowane gospodarstwo konwencjonalne wykazywało problemy z gospodarką nawozową oraz dbałoscią o bioróżnorodność. Wartości wskaźników „Potencjał emisyjny azotu i fosforu” oraz „Bioróżnorodność” były ujemne, co wskazuje na brak zrównoważenia gospodarstwa. Model RISE może być przydatnym narzędziem do oceny i porównywania stopnia zrównoważenia różnych typów gospodarstw.
Słowa kluczowe
PL wskaźniki zrównoważenia   model RISE   gospodarstwo ekologiczne   gospodarstwo konwencjonalne  
EN sustainability indicators   RISE model   organic farm   conventional farm  
Wydawca Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
Czasopismo Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
Rocznik 2015
Tom Vol. 60, nr 3
Strony 28--32
Opis fizyczny Bibliogr. 19 poz., tab., wykr. zdj.
Twórcy
autor Feledyn-Szewczyk, B.
  • Institute of Soil Science and Plant Cultivation - State Research Institute, Department of Systems and Economics of Crop Production, ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy, Poland, bszewczyk@iung.pulawy.pl
autor Kopiński, J.
  • Institute of Soil Science and Plant Cultivation - State Research Institute, Department of Systems and Economics of Crop Production, ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy, Poland
Bibliografia
[1] Bartkowiak A.: Analiza wskaźników zrównoważonego rozwoju w produkcji zwierzęcej w kontekście dobrostanu zwierząt według schematu P-S-R. Problemy Inżynierii Rolniczej, 2012, 3 (77), 143-150.
[2] Bengtsson J., Ahnström J., Weibull A.C.: The effects of organic agriculture on biodiversity and abundance: a meta-analysis. J. Appl. Ecol., 2005, 42, 261-269.
[3] Boller E.F., Häni F., Poeshling H.M.: RISE: a tool to evaluate the sustainability performance of farms. W: Ecological Infrastructures: Ideabook on functional biodiversity at the farm level. IOBC, LBL Lindbau, 2004, 124-127.
[4] Feledyn-Szewczyk B.: Opis modelu RISE do oceny stopnia zrównoważenia gospodarstw. W: Studia i Raporty IUNG-PIB, 2007, 5: 141-156.
[5] Feledyn-Szewczyk B.: RISE model as a tool for sustainability assessment of farms in Poland. In: Integrated Agricultural Systems: Methodologies, Modelling and Measuring, Aspects of Applied Biology, 2009, 93, 263-268.
[6] Feledyn-Szewczyk B., Kopiński J.: Ocena stopnia zrównoważenia wybranych gospodarstw za pomocą modelu RISE. Fragm. Agronom., 2010, 27(4): 25-33.
[7] Galusin M., Munitlak Ivanovic O.: Definition, characteristics and state of the indicators of sustainable development in countries of Southeastern Europe. Agric. Ecosys. Environ., 2009, 130, 67-74.
[8] Häni F., Braga F., Stämpfli A., Keller T., Fischer M., Porsche H.: RISE, a tool for holistic sustainability assessment at the farm level. IAMA International Food and Agribusiness Management Review, 2003, 6(4), 78-90.
[9] Häni F., Stämpfli A., Gerber T., Porsche H., Thalmann C., Studer C.: RISE: A Tool for Improving Sustainability in Agriculture. A case study with tea farms in southern India. W: Sustainable Agriculture - From Common Principles to Common Practice, IISD, 2007, 121-148.
[10] Harasim A.: Ocena produkcji roślinnej na gruntach ornych w gospodarstwie rolniczym w ujęciu długookresowym. Monografie i Rozprawy Naukowe, IUNG-PIB, Puławy, 2012.
[11] Harasim A.: Przewodnik do oceny zrównoważenia rolnictwa na różnych poziomach zarządzania. IUNG-PIB, Puławy, 2014.
[12] Kania J., Kapłon A.: Zrównoważenie produkcji rolniczej w wybranych gospodarstwach województwa małopolskiego. Roczniki Naukowe SERiA, 2014, 16(XVI), 4, 134-140.
[13] Kopiński J.: Porównanie wskaźników rozwoju zrównoważonego gospodarstw o różnej intensywności produkcji rolnej. Rocz. Nauk Roln., 2002, Warszawa, ser. G, t. 89, 2, 71-77.
[14] Kopiński J., Stalenga J.: Ocena ekonomiczno-organizacyjna grup gospodarstw ekologicznych i konwencjonalnych. Studia i Raporty IUNG-PIB, Puławy, 2007, z. 7, 151-169.
[15] Kuś J.: Zasady agrotechniki w gospodarstwach ekologicznych. W: Przyrodnicze aspekty rolnictwa ekologicznego i jakość jego produktów, H. Runowski (red.). Wyd. SGGW, Warszawa, 1999, 49-78.
[16] Marshall E.J.P., Brown V.K., Boatman N.D., Lutman P.J.W., Squire G.R., Ward L.K.: The role of weeds in supporting biological diversity within crop fields. Weed Res., 2003, t. 43, 2, 77-89.
[17] Matuszczak A.: Wskaźniki zrównoważonego rozwoju rolnictwa. Przesłanki teoretyczne i propozycja pomiaru w regionach UE. Indicators for sustainable development of agriculture. Theoretical premises and proposed measurement in regions of the EU Village and Agriculture (Wieś i Rolnictwo), 2013, 1 (158)/2013, 101-119.
[18] OECD: Environmental indicators for agriculture. Methods and results. Executive Summary. OECD Publication Service, Paris, 2000.
[19] Wrzaszcz W.: Poziom zrównoważenia indywidualnych gospodarstw rolnych w Polsce (na podstawie danych FADN). Studia i Monografie IERiGPIB, Warszawa, 2012, 155.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-721f6d3f-b409-474c-9124-59f2cb0a44a6
Identyfikatory