PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Innowacje w organizacjach publicznych

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
The innowations in public organisations
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Zjawisko innowacji na ogół jest rozumiane jako wprowadzanie czegoś nowego lub ulepszanie w jakimś obszarze, którym mogą być konkretne działania i procesy, idee i pojęcia, zwyczaje i normy postępowania i zachowania w różnych dziedzinach i sytuacjach życia gospodarczego i społecznego. Zmiany systemowe, które dokonują się w Polsce od kilkunastu lat mają istotny wpływ zarówno na przedsiębiorstwa, jak i instytucje. Celem niniejszego artykułu jest wskazanie przykładów innowacji wdrażanych w ostatnich latach w organizacjach publicznych. W zakres artykułu wchodzi przegląd literatury z obszaru ogólnych pojęć dotyczących organizacji publicznych, z uwzględnieniem kwestii dotyczących sądownictwa powszechnego, administracji publicznej i więziennictwa. Istotne problemy związane z zastosowaniem wskazanych rozwiązań w badanych organizacjach zostały w artykule jedynie zasygnalizowane i stanowić będą podstawę dalszych pogłębionych badań.
EN
The phenomenon of innovation is generally understood as introducing something new or improvement in an area that can be specific actions and processes, ideas and concepts, customs and norms of conduct and behavior in various areas and situations of economic and social life. Systemic changes that have been taking place in Poland for over ten years have a significant impact on both companies and institutions. The purpose of this article is to show examples of innovations implemented in recent years in public organizations. The scope of the article includes a review of literature in the area of general concepts concerning public organizations, including issues related to general court, public administration and penitentiary. Significant problems related to the possibilities of applying the indicated solutions in the surveyed organizations have only been signaled in the article and will constitute the basis for further in-depth research.
Rocznik
Tom
Strony
363--377
Opis fizyczny
Bibliogr. 41 poz.
Twórcy
Bibliografia
 • 1. Antonowicz, D. (2004). Funkcjonowanie sektora publicznego. Perspektywa brytyjska. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • 2. Bailenson, J.N., Blaskovic, J., Beall, A.C., Noveck, B. (2004), Courtroom Applications of Virtual Environments, Immersive Virtual Environments, and Collaborative Virtual Environments, Law & Policy, 28, 2.
 • 3. Bason, Ch. (2010). Use co-creation to drive public sector innovation. Public Design, Ph.D. project on how to lead innovation in government, http://www.innovationmanagement.se/ 2010/10/04/use-co-creation-to-drive-public-sector-innovation, 20.12.2018.
 • 4. Beard, J. (2004). An Open-Source System for Electronic Court Filing. Linux Journal, #122/June.
 • 5. Bieniok, H. (2007). Innowacje jako wartość organizacji oraz kluczowy instrument radzenia sobie na rynku z ryzykiem i niepewnością. W K. Jędralska (red.), Współczesne kierunki rozwoju nauk o zarządzaniu. Katowice: Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa, 204.
 • 6. Biuro Dozoru Elektronicznego, https://www.sw.gov.pl/jednostka/biuro-dozoru-elektronicznego.
 • 7. Boć, J. (2007). Prawo administracyjne. Wrocław: Kolonia Limited.
 • 8. Court Technology Framework (2008). The Joint Technology Committee and the National Center for State Courts.
 • 9. Cyfert, S., Dyduch, W., Latusek-Jurczak, D., Niemczyk, J., Sopińska, A. (2014). Subdyscypliny w naukach o zarządzaniu – logika wyodrębnienia, identyfikacja modelu koncepcyjnego oraz zawartość tematyczna. Organizacja i Kierowanie, 1(161).
 • 10. Department of Trade and Industry (2003). Competing in the Global Economy: The Innovation Challenge, Department of Trade and Industry. London.
 • 11. Duraj, J., Papiernik-Wojdera, M. (2010). Przedsiębiorczość i innowacyjność. Warszawa: Difin, 61.
 • 12. e-SOD, http://www.r-data.pl/produkty/e-SOD, 02.06.2018.
 • 13. Gołaczyński, J. Informatyzacja sądów – wyzwania prawne. Elektroniczny protokół – projekt badawczy w zakresie transkrypcji treści nagrań audio-wideo z posiedzeń sądowych. Kwartalnik Informacyjny Ministerstwa Sprawiedliwości „Na wokandzie”, Wokanda, V.
 • 14. Halvorsen, T., Hauknes, J., Miles, I., Rannveig, R. (2005). On the differences between public and private sector innovation. Oslo: NIFU STEP, 23.
 • 15. Hamin, Z., Othman, M.B., Munirah, A. (2012). ICT Adoption by the Malaysian High Courts: Exploring the Security Risks Involved. International Conference on Innovation, Management and Technology Research (ICIMTR2012), Malacca, Malaysia, 285-289.
 • 16. Henning, F., Ng, G.Y. (2009). The challenge of collaboration – ICT implementation networks in courts in The Netherlands. Transylvanian Review of Administrative Sciences, 28 E SI, 27-44.
 • 17. Innowacje w sektorze publicznym. Raport (2013). Warszawa: Fundusz na rzecz Badań Stosowanych i Komunikacji.
 • 18. Jałoszewski, M. E-mailem po wyrok, czyli cyfryzacja sprawiedliwości, wywiad z Wojciechem Hajdukiem, wiceministrem sprawiedliwości odpowiedzialnym za informatyzację sądów, byłym prezesem Sądu Okręgowego w Gliwicach. Gazeta Wyborcza 06.06.2014, http://wyborcza.pl/1,76842,16103556.
 • 19. Kopaliński, W. (1999). Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem. Warszawa: Muza.
 • 20. Kotler, Ph., Lee, N. (2011). Marketing w sektorze publicznym. Mapa drogowa wyższej efektywności. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Wyższa Szkoła Prawa i Zarządzania im. L. Koźmińskiego.
 • 21. Kożuch, B. (2005). Zarządzanie publiczne jako dyscyplina naukowa; (2004). Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce polskich organizacji. Warszawa: Placet.
 • 22. Lederer, F.I. (2004). Courtroom Technology: The Courtroom 21 Project: Creating The Courtroom of the Twenty-First Century, 43 Judges’ Journal 39, Winter.
 • 23. Maleszyk, R. (2009). Więziennictwo polskie na tle dziejów państwa w latach 1918-1956. Przegląd Więziennictwa Polskiego, 62-63. Warszawa, 9.
 • 24. Masłyk-Musiał, E. (2003). Organizacje w ruchu. Strategie zarządzania zmianami. Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 29.
 • 25. Mikołajczyk, B. (2013). Innowacje w sektorze publicznym w krajach Unii Europejskiej (wyniki badań). Studia Ekonomiczne, 173. Innowacje w bankowości i finansach. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
 • 26. Nelson, R.R., Sampat, B.N. (2001). Making Sense of Institutions as a Factor Shaping Economic Performance. Journal of Economic Behaviour and Organization, January, 44.
 • 27. North, D. (1994). Institutions, Institutional Change and Economic Performance. Cambridge: Cambridge University Press, 3.
 • 28. Ochendowski, E. (2004). Prawo administracyjne. Cześć ogólna. Toruń.
 • 29. Odlanicka-Poczobutt, M. (2014). Rola technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w sądownictwie powszechnym – wyzwania i możliwości. W J. Buko (red.), Ekonomiczno-społeczne i techniczne wartości w gospodarce opartej na wiedzy. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 809, Ekonomiczne Problemy Usług, 113, II, Szczecin, 93-101.
 • 30. Odlanicka-Poczobutt, M. (2016). Modele procesów logistycznych w sadownictwie powszechnym. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.
 • 31. Penc, J. (1999). Innowacje i zmiany w firmie. Transformacja i sterowanie rozwojem przedsiębiorstwa. Warszawa: Agencja Wydawnicza Placet, 143.
 • 32. Perlaki, I. (1983). Innowacje w organizacji. Warszawa: PWE, 17.
 • 33. Ptak, K. (2010). Firma na błękitnym oceanie, http://www.pi.gov.pl/parp/chapter_ 86196.asp?soid=4369F769F14C4E978FE952185310B1, wrzesień 2018.
 • 34. Riviera León, L., Simmonds, P., Roman, L. (2012). Trends and challenges in public sector innovation in Europe. Technopolis Group.
 • 35. Sempiak, A. (2016). CEPIK i CEPIK 2.0 – innowacja w administracji. W L. Kowalczyk, F. Mroczko (red.), Innowacyjność to rozwój. Zarządzanie operacyjne w teorii i praktyce organizacji biznesowych, publicznych i pozarządowych, 39, 89-102. Wałbrzych: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości.
 • 36. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, DzU 2018, poz. 1000.
 • 37. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, DzU 1960, nr 30, poz. 168 z późn. zm.
 • 38. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, DzU 2005, nr 64, poz. 565 z późn. zm.
 • 39. Ustawa z dnia 7 września 2007 o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego, DzU z 2008 roku, Nr 172, poz. 1069 z późn. zm.
 • 40. Vigoda, E., Shoam, A., Schwabsky, N., Ruvio, A. (2008). Public sector innovation for Europe: A multinational Wight-country exploration of citizens’ perspectives. Public Administration, 86, 2, 307-329.
 • 41. Zieliński, E. (2001). Administracja rządowa w Polsce. Warszawa: Dom Wydawniczy ELIPSA.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-6a35d001-daf4-4c08-82ea-ae6966d91ca5
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.