PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Międzynarodowa przestępczość zorganizowana – wybrane aspekty

Autorzy
Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
International organized crime – selected aspects
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W artykule zostały przedstawione niektóre aspekty przestępczości zorganizowanej w wymiarze międzynarodowym oraz formalne podstawy jej zwalczania. Zarysowana geneza, podstawowe pojęcia, skala i formy obrazują rozwój międzynarodowej przestępczości zorganizowanej na przestrzeni lat. Zgodnie z historycznymi twierdzeniami, które wskazały na początki tworzenia się przestępczości zorganizowanej na XIX w., pomimo upływu lat, wciąż stanowi jeden z najpoważniejszych i największych problemów globalnych. Z uwagi na możliwość uzyskania wysokich zysków przy wykorzystaniu metod niezgodnych z prawem, międzynarodowa przestępczość zorganizowana najintensywniej rozwija się w podatnych ku temu regionach. Walka z przestępczością zorganizowaną, w szczególności w przestrzeni międzynarodowej, wymaga nakładów na zasoby osobowe i sprzętowe służb specjalnych i policyjnych, unifikacji w wymiarze międzynarodowym przepisów prawnych, szybkiej wymiany informacji i bezzwłocznego reagowania wobec pojawiających się zagrożeń. Obecnie z walką z międzynarodową przestępczością zorganizowaną mierzy się wiele organizacji i służb, w tym Unia Europejska, OLAF, INTERPOL, EUROPOL i EUROJUST, co przyczynia się do skuteczniejszej walki z jednym z największych problemów XXI w.
EN
The article presents some aspects of the organized crime in the international dimension and the formal basis of its fight against it. Outlined genesis, basic concepts, scale and forms illustrate the development of international organized crime over the years. According to historical claims that indicated the beginnings of the organized crime for the nineteenth century, despite the passage of years, it is still one of the most serious and biggest global problems. Due to the possibility of obtaining high profits using illegal methods, the international organized crime is developing mostly in the regions that are susceptible to it. The fight against the organized crime, especially in the international space, requires expenditures on personnel and equipment resources of special services and police, international unification of the legal regulations, rapid information exchange and immediate response to emerging threats. At present, many services and organizations are struggling with international organized crime, including the European Union, OLAF, INTERPOL, EUROPOL and EUROJUST, what contributes to a more effective fight against one of the greatest problems of the 21st century.
Rocznik
Strony
145--158
Opis fizyczny
Bibliogr. 24 poz.
Twórcy
autor
 • SAN Wydział Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie Społeczna Akademii Nauk
autor
Bibliografia
 • [1] Pływaczewski E., Przestępczość zorganizowana i jej zwalczanie w Europie Zachodniej, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1992.
 • [2] Filipkowski W., Zwalczanie przestępczości zorganizowanej w aspekcie finansowym, Wydawnictwo Zakamycze, Kraków 2004.
 • [3] Rau Z., Przestępczość zorganizowana i jej zwalczanie, Wydawnictwo Zakamycze, Kraków 2002.
 • [4] Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2204, z 2018 r. poz. 20, 305, 663).
 • [5] Symonides J., Świat wobec współczesnych wyzwań i zagrożeń, Wyd. Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2010.
 • [6] Raport na temat przestępczości zorganizowanej na bazie definicji Komisji Europejskiej zawartej w 6204/2/97 ENFOPOL 35 rev. 2.
 • [7] Mądrzejowski W., Przestępczość zorganizowana. System zwalczania, Oficyna Wydawnicza ŁOŚGRAF, Warszawa 2008.
 • [8] Laskowska K., Rosyjskojęzyczna przestępczość zorganizowana. Studium kryminologiczne, Wydawnictwo TEMIDA 2, Białystok 2006.
 • [9] Konwencja wykonawcza do układu Schengen z dnia 14 czerwca 1985 roku między Rządami Państw Unii Gospodarczej Beneluksu, Republiki Federalnej Niemiec oraz Republiki Francuskiej w sprawie stopniowego znoszenia kontroli na wspólnych granicach (Dz.Urz. UE L 239, 22/09/2000 P. 0019 – 0062).
 • [10] Ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Informacji Wizowej (Dz.U. 2007 nr 165 poz. 1170, z późn. zm.).
 • [11] Decyzja Rady 2007/533/WSiSW z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) (Dz.Urz. UE L 205 z 2007 r.).
 • [12] Rozporządzenie (WE) 1987/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) (Dz.Urz. UE L 381 z 2006 r.).
 • [13] http://www.policja.pl/pol/sirene/biuro-sirene/7842,Co-to-jest-BIURO-SIRENE.html (dostęp: 23.05.2018).
 • [14] http://www.policja.pl/pol/kgp/biuro-lacznosci-i-info/aktualnosci/72124, Wizowy-System-Informacyjny-VIS.html (dostęp: 23.05.2018).
 • [15] Galicki Z., Międzynarodowa przestępczość zorganizowana – prawnomiędzynarodowe instrumenty zwalczania i zapobiegania, Przegląd bezpieczeństwa wewnętrznego 2015, nr 12, 115–137, Warszawa 2003.
 • [16] Konwencja Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 15 listopada 2000 r. (Dz.U. z 2005 r. Nr 18, poz. 158).
 • [17] Protokół o zapobieganiu, zwalczaniu oraz karaniu za handel ludźmi, w szczególności kobietami i dziećmi, uzupełniający Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej, przyjęty przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 15 listopada 2000 r. (Dz.U. z 2005 r. Nr 18, poz. 160).
 • [18] Protokół przeciwko przemytowi migrantów drogą lądową, morską i powietrzną, uzupełniający Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej, przyjęty przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 15 listopada 2000 r. (Dz.U. z 2005 r. Nr 18, poz. 162).
 • [19] Protokół przeciwko nielegalnemu wytwarzaniu i obrotowi bronią palną, jej częściami i komponentami oraz amunicją, uzupełniający Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej został, przyjęty przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 31 maja 2001 r. (Dz.U. z 2005 r. Nr 252, poz. 2120).
 • [20] Traktat z Amsterdamu, zmieniający Traktat o Unii Europejskiej, traktaty ustanawiające Wspólnoty Europejskie i niektóre związane z nimi akty – podpisany 2 października 1997 r. (t.j. Dz.U. 2004, Nr 90, poz. 864/31).
 • [21] https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/europol_pl (dostęp: 23.05.2018).
 • [22] Statut Międzynarodowej Organizacji Policji Kryminalnej – Interpol, przyjęty w Wiedniu 13 czerwca 1956 r. (Dz.U. 2015 poz. 1758).
 • [23] https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/eurojust_pl (dostęp: 23.05.2018).
 • [24] https://ec.europa.eu/info/departments/european-anti-fraud-office_pl (dostęp: 23.05.2018).
Uwagi
PL
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-6432b3d4-bce4-40dc-bb8f-687288995f3a
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.