PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

A policy of development of post-mining land on the example of Zielona Góra

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
PL
Polityka zagospodarowania terenów pogórniczych na przykładzie miasta Zielona Góra
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The article is an introduction to the issue of shaping post-mining areas and the former coal mine sites of Zielona Góra, (Lubuskie voivodeship). One of the characteristic geological processes, shaping the current surface of the mentioned area were glaciotectonic deformations - a set of processes related to icecaps movements, that have brought the deposits of lignite near the surface. This allowed to their partial exploration in the past. In the 19th century, around Zielona Góra, several lignite mines were in use. Some of them have already been completely forgotten and no documents or information as a proof of their previous existence remained. Currently, the most important raw material in the natural surroundings of the city are natural aggregates such as sands and gravels and different kinds of ceramic raw materials (loam, clay). The city of Zielona Góra, seeking new investment areas, develops further areas, including those that have been former mine sites for at least 70 years. The areas have not undergone reclamation, in accordance with the current procedure under the law. Although the reclamation of post-mining areas, both technical and biological, is a responsibility of a mining plant and should be consistent with the law, there have not been institutions covered by the above obligation for over 70 years. The historical value of the city’s post-mining areas, as well as the problems associated with the protection of nature and landscape, resulting inter alia from the act of 16 April 2004 on the protection of nature (Off. J. of 2015 item 1651, as amended), and the act of 24 April 2015 on amending certain acts due to the strengthening of the tools of landscape protection (Off. J. of 2015 items 774, 1688) [13], indicate a need for action, aimed at maintaining documentation and the identity of the place. All sorts of sports and leisure or park use can be provided for such areas [9]. It is necessary, however to determine the directions of development, within the documents shaping urban spatial policy, that would indicate the purpose and way of development of the mentioned areas.
PL
Artykuł jest wprowadzeniem w problematykę kształtowania obszarów pogórniczych i terenów pokopalnianych okolic miasta Zielona Góra (województwo lubuskie). Jednym z charakterystycznych procesów geologicznych, kształtujących obecną powierzchnię ww. obszaru były zaburzenia glacitektoniczne – zespół procesów związanych z działalnością lądolodów, które umożliwiły wyniesienie w pobliże powierzchni terenu pokładów węgla brunatnego. Pozwoliło to w przeszłości na ich częściową eksploatację. W XIX wieku, w okolicy Zielonej Góry, działało wiele kopalni węgla brunatnego. Niektóre z nich zostały już zupełnie zapomniane i nie zachowały się po 130 A. Bazan-Krzywoszańska, M. Mrówczyńska, M. Skiba nich żadne dokumenty lub informacje stanowiące potwierdzenie faktu ich wcześniejszego istnienia. Obecnie najważniejszym surowcem naturalnym okolic miasta są kruszywa naturalne w postaci piasków i żwirów oraz różnego rodzaju surowce ceramiczne (iły, gliny). Miasto Zielona Góra poszukując nowych terenów inwestycyjnych, zagospodarowuje kolejne obszary, w tym również te, które są terenami pokopalnianymi od co najmniej 70 lat. Nie przeprowadzono na nich rekultywacji, zgodnej z obecną procedurą przyjętą na mocy obowiązujących przepisów prawa. Chociaż rekultywacja terenów pogórniczych, zarówno techniczna, jak i biologiczna, jest obowiązkiem zakładu górniczego i powinna być zgodna z przepisami prawa, to od ponad 70 lat nie istnieją instytucje objęte ww. obowiązkiem. Wartość historyczna terenów pogórniczych miasta, jak również problematyka związana z ochroną przyrody i krajobrazu, wynikająca między innymi z zapisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 – t.j. z późn. zm.) [11] oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (Dz. U. z 2015 r. poz. 774, 1688) [13], wskazują na potrzebę działań, mających na celu zachowanie funkcji dokumentacyjnej i podtrzymującej tożsamość miejsca. Dla takich przestrzeni można przewidzieć różnego rodzaju sportowo-rekreacyjne lub np. parkowe ich wykorzystanie [9]. Przede wszystkim jednak konieczne jest ustalenie kierunków rozwoju, w ramach dokumentów kształtujących miejską politykę przestrzenną, wskazującą na przeznaczenie i sposób zagospodarowania ww. terenów.
Rocznik
Strony
121--130
Opis fizyczny
Bibliogr. 17 poz., rys.
Twórcy
 • University Of Zielona Góra, Faculty of Civil engineering, Architecture and Environmental Engineering, ul. Licealna 9, 65-246 Zielona Góra
 • University Of Zielona Góra, Faculty of Civil engineering, Architecture and Environmental Engineering
autor
 • University Of Zielona Góra, Faculty of Civil engineering, Architecture and Environmental Engineering
Bibliografia
 • [1] Bazan-Krzywoszańska A., 2013: Rozwój społeczno-przestrzenny Zielonej Góry po 1945 roku : dynamika rozwoju od miasta małego do miasta średniej wielkości, Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra.
 • [2] Bazan-Krzywoszańska A., Greinert A., Skiba M. 2015: Stan prawny działań rekultywacyjnych w Polsce, w : Wydobycie węgla brunatnego i rekultywacja terenów pokopalnianych w regionie lubuskim , red. A. Greinert, Zielona Góra : Instytut Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 275-287.
 • [3] Gontaszewska A. 2016: Kopalnia węgla brunatnego “Borussia” koło Ośna Lubuskiego, w: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska . Nr 162 (42), s. 89-101.
 • [4] Gontaszewska A., 2015: Zarys historii górnictwa węgla brunatnego w okolicy Ośna Lubuskiego i Sulęcina ( Ziemia Lubuska), Hereditas Minariorum, 2, 51-65, www.history-of-mining.pwr. wroc. pl (data dostępu: 10.11.2016).
 • [5] Gontaszewska A., Kraiński A. 2008: Złoża węgla brunatnego na terenie gminy Świdnica, Zielona Góra 2008, s. 47, http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2011-03/GG_2011_3_09.pdf (data dostępu: 10.11.2016).
 • [6] http://geoportal.pgi.gov.pl/geosam/ekspert_odpowiada/zloza_2013/rekultywacja (data dostępu: 10.11.2016).
 • [7] Kasztelewicz Z., Sypniowski Sz. 2011: Kierunki rekultywacji w Polskich kopalniach węgla brunatnego na wybranych przykładach, Górnictwo i Geoinżynieria, Rok 35, Zeszyt 3.
 • [8] The Constitution of the Republic of Poland of 2 April 1997. Off. J. of 1997. no 78, item. 483- as amended).
 • [9] Nita J., Myga-Piątek U. 2006 :Krajobrazowe kierunki zagospodarowania terenów pogórniczych, Przegląd Geologiczny, vol. 54, nr 3, https://www.pgi.gov.pl/images/stories/przeglad/ pdf/pg _2006_03_25.pdf (data dostępu: 10.11.2016).
 • [10] The act of 12 January 1991 on taxes and local fees. (Off. J. of 2014r. item 849 as amended).
 • [11] The act of 16 April 2004 on the protection of nature (Off. J. of 2015 item 1651 as amended).
 • [12] The act of 23 April 1964. -Civil Code (Official Journal of 2016 item 380 as amended.
 • [13] Act of 24 April 2015, amending certain laws in connection with the strengthening of the tools ofr landscape protection (Off. J. of 2015 r. item 774, 1688).
 • [14] Act of 27 April 2001, the Environmental protection law (Off. J. of 2016, item 672- as amended).
 • [15] The act of 27 March 2003 on spatial planning and development (Off. J. of 2016. 778-as amended).
 • [16] Farm and Woodland Conservation Act of 3 February 1995 (Off. J. of 2015 item 909 as amended).
 • [17] The Act of 9 June, 2011 Geological and Mining Law (Off. J. of 2016 item 1131).
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018)
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-59c4192d-90ef-48a9-96e4-e8c32edf45c4
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.