PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Mechanizm kształtowania cen rynkowych w aspekcie polskiego górnictwa węgla kamiennego

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
The mechanism of market prices in Polish hard coal mining industry
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Głównym celem artykułu jest określenie czy cena węgla kamiennego na polskim rynku spełnia podstawowe ekonomiczne i prawne wyróżniki ceny rynkowej. Z uwagi na przeglądowo-teoretyczny charakter prowadzonych rozważań w artykule posłużono się przede wszystkim analizą literatury, aktów prawnych oraz aktualnych uwarunkowań funkcjonowania górnictwa węgla kamiennego w Polsce. Mając na uwadze kluczowy wyróżnik ceny rynkowej w postaci jej swobodnego kształtowania przez mechanizm rynkowy w warunkach wolnej konkurencji bez ingerencji państwa można stwierdzić, że aktualnie w polskim górnictwie węgla kamiennego ceny dla odbiorców z energetyki i ciepłownictwa mają charakter cen rynkowych. Do 2010 roku czynnikiem, który zakłócał działanie mechanizmu rynkowego w kształtowaniu cen rynkowych w polskim górnictwie węgla kamiennego była niewątpliwie pomoc publiczna udzielana temu sektorowi. Niemniej jednak pomoc ta została wyraźnie ograniczona do możliwości finansowania likwidacji nierentownych kopalń i społecznych skutków tej likwidacji przez Decyzję Rady Europejskiej w sprawie pomocy państwa ułatwiającej zamykanie niekonkurencyjnych kopalń węgla (2010/787/UE).
EN
The main objective of this paper is to determine whether the price of hard coal on the Polish market is consistent with the basic economic and legal distinguishing marks of the market offer. Due to a review-theoretical character of the considerations, mainly the analysis of literature, legal acts and current conditions of hard coal mining industry in Poland is used in this paper. Taking into account the key distinguishing mark of a market price in a form of its shaping by the market mechanism in the conditions of free competition without state intervention, it may be stated that at present in the Polish hard coal mining industry the prices for the recipients of power and heating industries match the market prices. Until 2010 the factor that disturbed the functioning of market mechanism in market prices shaping in the Polish hard coal mining industry was, undoubtedly, the state aid. However, this aid was significantly reduced to the financing possibilities of liquidation of uncompetitive mines and social results of such liquidation by the European Council Decision 2010/787/EU on State aid to facilitate the closure of uncompetitive coal mines.
Czasopismo
Rocznik
Strony
81--86
Opis fizyczny
Bibliogr. 25 poz., tab., wykr.
Twórcy
autor
 • Politechnika Śląska w Gliwicach
 • Politechnika Śląska w Gliwicach
Bibliografia
 • 1. Begg D., Vernasca G., Fischer S., Dornbusch R.: Mikroekonomia. PWE, Warszawa 2014.
 • 2. Bialas M.: Pomoc publiczna dla górnictwa węgla kamiennego w świetle nowej decyzji Rady Unii Europejskiej. Materiały XXIII konferencji z cyklu: Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej, Zakopane, 2011.
 • 3. Blaschke W., Gawlik L., Lorenz U.: Perspektywy górnictwa węgla kamiennego po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej w świetle realizowanych programów restrukturyzacyjnych. XIV Konferencja z cyklu: Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi. Sympozja i Konferencje nr 63, Wydawnictwo Instytutu GSMiE PAN, Kraków 2004.
 • 4. Dach Z. (red.): Państwo a rynek we współczesnej gospodarce. Wybrane problemy. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Kraków 2008.
 • 5. Decyzja Rady Europejskiej w sprawie pomocy państwa ułatwiającej zamykanie niekonkurencyjnych kopalń węgla (2010/787/UE).
 • 6. Gawlik L. (red.): Węgiel dla polskiej energetyki w perspektywie do 2050 roku - analizy scenariuszowe. Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa, Katowice 2013.
 • 7. Grudziński Z.: Metody oceny konkurencyjności paliw do wytwarzania energii elektrycznej. „Przegląd Górniczy" 2014, nr 5.
 • 8. Kilerz A.: Przedsięwzięcia prywatyzacyjne w górnictwie w okresie przemian gospodarczych. „Przegląd Górniczy" 2014, nr 9.
 • 9. Klimczok B.: Mikroekonomia. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2015.
 • 10. Lorenz U.: Rynki międzynarodowe jako punkt odniesienia dla cen węgla energetycznego w kraju. „Polityka Energetyczna" 2010, t. 13., z. 2.
 • 11. Marciniak M. (red.): Makro i mikroekonomia. Podstawowe problemy współczesności. PWN, Warszawa 2013.
 • 12. Magda R.: Ocena wpływu ograniczenia stopnia wykorzystania zdolności produkcyjnej w ścianach wydobywczych na jednostkowy koszt własny. „Przegląd Górniczy" 2013, nr 9.
 • 13. Michalak A.: Strategie finansowania przedsiębiorstw w branżach kapitałochłonnych na przykładzie polskich i światowych przedsiębiorstw górniczych. „Zarządzanie i Finanse - Journal of Management and Finance", 2013, vol. 11 (1).
 • 14. Mueller-Armack A.: Sterowanie gospodarką a gospodarka rynkowa. Konieczność nowej formy polityki gospodarczej, [w:] Mączyńska E., Pysz P., (red.): Społeczna gospodarka rynkowa. Idee i możliwości praktycznego wykorzystania w Polsce. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2003.
 • 15. Olkuski T.: Eksport polskiego węgla w latach 1995-2010. „Polityka Energetyczna" 2011, nr 14.
 • 16. Olkuski T.: Analiza produkcji węgla kamiennego i jego wykorzystanie w wytwarzaniu energii elektrycznej w Polsce. Studia, Rozprawy, Monografie, nr 174, Wydawnictwo Instytut GSMiE PAN, Kraków 2012.
 • 17. Osadnik K., Porzerzyńska-Antonik M.: Pomoc publiczna dla sektora górnictwa węglowego w świetle regulacji Unii Europejskiej. „Przegląd Górniczy" 2014, nr 9.
 • 18. Paszcza H., Bialas M.: Pomoc publiczna dla górnictwa węgla kamiennego - przegląd oraz zagrożenia i perspektywy po 2010 r. Materiały XXIII konferencji z cyklu Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej. Zakopane 2009.
 • 19. Rozporządzenie Rady Europy (WE) nr 1407/2002 z dnia 23 lipca 2002 r. w sprawie pomocy państwa dla przemysłu węglowego.
 • 20. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, Dz. U. z 2014 r. poz. 851 z późn. zm.
 • 21. Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, Dz. U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.
 • 22. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, Dz. U. z 2013 r. poz. 672 z późn. zm.
 • 23. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.
 • 24. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.
 • 25. Zalega T.: Mikroekonomia współczesna. Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Warszawa, 2015.
Uwagi
Praca została sfinansowana z badań statutowych Instytutu Ekonomii i Informatyki, Wydział Organizacji i Zarządzania, Politechnika Śląska nr BK 221/ROZ1/2015.
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-57189738-43bc-4c9b-bbe2-3a110edc8f40
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.